โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45540 นาย กฤตยชญ์ ฟูคำ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
2 45702 นาย ศศิน บารมีกุล ศ30234 บาติก 1 608            
3 45705 นาย อัษฎา ปันเลายา                  
4 45778 นาย ฉัตรกมล ใจศิล                  
5 45780 นาย ณัฐนนท์ ทิพย์เนตร ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
6 45806 น.ส. ธิดารัตน์ เขียวน้อย จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
7 45830 นาย ณัฐวัฒน์ รินพล ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
8 45854 น.ส. ณัชชา เลิศหล้า ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
9 45864 น.ส. ภัทราพร วังใย ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
10 45880 นาย นราวุฒิ ภู่พัฒน์                  
11 45909 น.ส. พันธิภา สิทธิน้อย ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
12 45917 นาย กิตติธัช อินพรหม                  
13 45927 นาย ปริทัศน์ มณีกุล ศ30234 บาติก 1 608            
14 45940 นาย อนิก ทอนโพธิ์ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
15 45954 น.ส. ภาสินี วังใย ง30293 งานห้องสมุด1 732            
16 45969 นาย จิณณวัตร ม่วงมี ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
17 45973 นาย ธนกร อ้วนล่ำ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
18 46010 นาย คมสันต์ เชื้อมา                  
19 46024 นาย พงษ์พิพัฒน์ ปัญญสุโกสิงห์                  
20 46029 นาย วชิรภพ อูปทอง                  
21 46051 น.ส. วชิราภรณ์ สานำ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
22 46078 นาย สุบัญชา สุพาวงษ์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
23 46111 นาย ธนาดล แสงประสาร ศ30234 บาติก 1 608            
24 46113 นาย ธีรศานติ์ ศิริกุลธรรมา ศ30234 บาติก 1 608            
25 48580 นาย รัชชานนท์ ชมภูกุล                  
26 49157 น.ส. ภิญญดา พันธ์ชัย