โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45549 นาย ธีรเมธ สิริสายัณห์ ศ30234 บาติก 1 608            
2 45553 นาย พิภู สุขดี ง30293 งานห้องสมุด1 732            
3 45574 น.ส. ธันยมัย มีลาภ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
4 45577 น.ส. พิมชนก หลวงชัยสินธุ์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
5 45601 นาย วิชชญานนท์ เกิดหลํ่า                  
6 45678 น.ส. สุรธัญ อึ้งตระกูล อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
7 45707 น.ส. ฐิตารีย์ ปันเงิน                  
8 45721 น.ส. วรัชยา คำชุม                  
9 45724 น.ส. สุพิชญา อินนวล                  
10 45756 น.ส. ชลธิชา หรูปานวงษ์ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
11 45766 น.ส. บุษราภรณ์ บุศราคำ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
12 45783 นาย นราวิชญ์ หมีบุรุษ                  
13 45802 น.ส. ชิดชนก นุภักดิ์                  
14 45852 น.ส. ชูกมล สัมมัตตะ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
15 45868 น.ส. โสภณัฐ ใจปินตา ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
16 45890 นาย ศุภกร ตรีปะรำ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
17 45898 น.ส. ฉัตรภรณ์ สายดู ง30267 ถักโครเชท์ 747            
18 45903 น.ส. บัณฑิตา วังนัยกูล ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
19 45907 น.ส. พรรษาศิริ ยอดสอน ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
20 45910 น.ส. ภัทรมน เอ้ยต๊ะสาร ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
21 45914 น.ส. สุกานดา ศรีวิชัย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
22 45915 น.ส. อัญชิษฐา อินต๊ะ ศ30234 บาติก 1 608            
23 45916 นาย กตัญญู ใจกันทา ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
24 45924 นาย ธนวัฒน์ รอดแพ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
25 45931 นาย มินาโอะ เอนโดะ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
26 45952 น.ส. พิทยาภรณ์ ฟูใจ ศ30234 บาติก 1 608            
27 45962 น.ส. อภิสรา เรือนแก้ว                  
28 45983 นาย พิศวัสต์ วรรณฟู ศ30234 บาติก 1 608            
29 46021 นาย ธนกฤต แสงวิจิตร ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
30 46032 นาย สรวิชญ์ ฟูฟุ้ง ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
31 46039 น.ส. ชลลดา ทรายลิยา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
32 46041 น.ส. ณัฐธิดา ศรีมณี ง30267 ถักโครเชท์ 747            
33 46069 นาย ภูตะวัน ชัยมูลสาย ศ30234 บาติก 1 608            
34 46093 น.ส. รติยา สมเปิง ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
35 46097 น.ส. วรัญญา เสนานัย ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
36 46101 น.ส. สมิตา โสภาแปง ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
37 46115 นาย ปวริศ บุญเชิด ศ30234 บาติก 1 608            
38 46147 น.ส. ศุภาพิชญ์ รักชุม ศ30234 บาติก 1 608            
39 46190 น.ส. ณัฐณิชา ศิลป์ชัย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
40 47050 น.ส. ขวัญฉัตร วีระสุนทร ง30267 ถักโครเชท์ 747            
41 47052 นาย นนทกร ใจกล่ำ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819