โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 44956 นาย เทวฤทธิ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
2 45551 นาย นพพร เหลี่ยมพันธุ์                  
3 45623 น.ส. พิจิตรา ธิวงศ์ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
4 45659 น.ส. ทิพวรรณ ปิยะลังกา                  
5 45661 น.ส. ธีรภัทร วรรณา                  
6 45691 นาย บุรพล อุ่นสุทอง ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
7 45699 นาย วัชรพล ศรีวัชระ ศ30234 บาติก 1 608            
8 45710 น.ส. ณัฐพร แก้วสาย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
9 45719 น.ส. มารีน แจ่มศรี ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
10 45760 น.ส. กัญญาภัค คชสิงห์ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
11 45773 น.ส. วลัยพร ลาวผาบ                  
12 45789 นาย รัชานนท์ มณีกาญจน์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
13 45798 นาย สาริกซ์ ผัดสุรินทร์ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
14 45809 น.ส. ปณิชา ใจเตกูล จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
15 45812 น.ส. พิมลภัล เมืองใจ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
16 45849 น.ส. กมลวรรณ โยมงาม ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
17 45862 น.ส. พิมพ์ชนก วัฒนวิภา ศ30234 บาติก 1 608            
18 45878 นาย ทักษ์ดนัย วงค์ครองศักดิ์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
19 45932 นาย รชต มาชัยวงค์ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
20 45943 น.ส. จุฬาลักษณ์ ชุมภูสืบ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
21 45944 น.ส. ชลิดา ทนันชัย อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
22 45947 น.ส. นันทนัช นิลคง อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
23 45951 น.ส. พรสุรีย์ ชุ่มตา ง30267 ถักโครเชท์ 747            
24 45979 นาย ปุณยวีร์ แพนพันธ์อ้วน ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
25 45996 น.ส. บุญสิตา อภิชาติวิวรรธน์ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
26 46031 นาย ศิวกร แหลมคม ศ30234 บาติก 1 608            
27 46067 นาย พิชิตชัย เพิ่มพูล จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
28 46083 น.ส. กมลชนก มาลุจันทร์ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
29 46128 นาย อรรถพงศ์ แสงบุญเรือง ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
30 46138 น.ส. นัชชา แสงเจริญกูล จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
31 46143 น.ส. พรนภา วงศ์ทา ศ30234 บาติก 1 608            
32 46205 นาย อิทธิกร เกียรติก้องแก้ว ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
33 46221 น.ส. อภิชญา ตรีวัฒนาวงศ์                  
34 47047 นาย ธนบดินทร์ กันชาติ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
35 47084 น.ส. ฑิตฐิพร สุตาคำ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
36 48549 นาย  สุกฤษฏิ์ เชื้อแก้ว ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
37 48576 น.ส. ปวีณ์นุช เปี่ยมจริยคุณ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
38 48578 นาย ทศพล เต็มสืบ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
39 48579 นาย ศรุต เมืองเหมอะ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
40 49385 นาย วิทวัฒน์ นาดปูน ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
41 49386 นาย เจษฎาภรณ์ ปาละเขียว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819