โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45570 น.ส. ทิติยา แก้วอินต๊ะ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
2 45618 น.ส. เนื้อน้อง เต่าทอง ศ30234 บาติก 1 608            
3 45682 นาย คงเดช อ้วนใส ศ30234 บาติก 1 608            
4 45692 นาย ปัณณวิชญ์ ปัญญ์อภิลักษณ์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
5 45694 นาย พีรวิชญ์ คำปาเชื้อ                  
6 45709 น.ส. ณัฐณิชา ตันจันทร์ ศ30234 บาติก 1 608            
7 45723 น.ส. สาธิณี พนะการ                  
8 45741 นาย รพีภัทร ลาภมาก อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
9 45749 นาย สุอัษฎ์ กิมาคม                  
10 45762 น.ส. ธนารัตน์ แก้วมณี ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
11 45792 นาย วีรภัทร เหมืองทอง อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
12 45804 น.ส. ญาติกา ตั้งธรรมะดำรง ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
13 45827 นาย จิรายุ สุวรรณอัตถ์ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
14 45861 น.ส. พิชญภา แปดนัด ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
15 45884 นาย พงศ์ธร ดวงมาลา อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
16 45906 น.ส. พรนภัส กลิ่นประสาท อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
17 45942 น.ส. กัลยกร อินต๊ะเทพ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
18 45948 น.ส. นิรัชพร จันทรมา จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
19 45949 น.ส. เบญจวรรณ ทาดี ศ30234 บาติก 1 608            
20 45950 น.ส. ปาณิสรา คำจำปา ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
21 45957 น.ส. ศศิชา สูญปั้ง ง30267 ถักโครเชท์ 747            
22 45965 นาย คมคิด ใหม่ธรรม อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
23 45989 น.ส. เกษราภรณ์ ธรรมวิยา ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
24 45994 น.ส. ทิพยรัตน์ จินะการ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
25 46002 น.ส. เมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
26 46004 น.ส. วรัญญา บุญมี ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
27 46007 น.ส. อภิชญา  พิมสาร อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
28 46053 น.ส. ชนิศา ท้าวตั๋น จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
29 46054 น.ส. วิภาวดี ไลจินดา จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
30 46055 น.ส. วิศัลย์ศยา พลับจีน จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
31 46064 นาย นักสิทธิ์ ลือเดชกังวารไกร ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
32 46065 นาย ปวริศ สิริเยาวลักษณ์ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
33 46094 น.ส. รุจจิรา ชุ่มอินจักร์ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
34 46100 น.ส. วริศรา ใจบุญ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
35 46117 นาย ภพธรรม บุญทาหมั้น ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
36 46193 น.ส. นัทธมน มณีจันทรา อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
37 46212 น.ส. ปุณยวีร์ ติไชย อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
38 48574 นาย กิตติพงศ์ อิ่นคำตา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
39 48575 นาย โกสินทร์ แก้วธิดา ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703