โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45665 น.ส. ปาณิศา สว่างปัญญา ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
2 45685 นาย ณภัทร สุระเเสน ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
3 45712 น.ส. นงนภัส บุญเฮง ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
4 45713 น.ส. นฤภัทร ด่านพิริยะเจริญพร ง30267 ถักโครเชท์ 747            
5 45720 น.ส. ลลิตา สุขพันธ์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
6 45727 น.ส. อรัญรินทร์ อิ่นแก้วปวงคำ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
7 45740 นาย ภูมิพัฒน์ มะโนใน ง30267 ถักโครเชท์ 747            
8 45748 นาย สุธินันท์ สุคนธพันธุ์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
9 45768 น.ส. ปวันรัตน์ นามวงศ์ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
10 45769 น.ส. เปมิกา ณ ลำปาง จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
11 45771 น.ส. รัตกันท์ เขียวอุไร จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
12 45774 น.ส. สุดารัตน์ เกษรินทร์ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
13 45788 นาย พีรเดช เอี่ยมสอาด จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
14 45807 น.ส. นภชนก เจื้อยแจ้ว ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
15 45817 น.ส. ศิรภัสสร ศรีตะบุตร จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
16 45824 นาย กิตติศักดิ์ ขัดศรี จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
17 45828 นาย ณัฐชนน กามล ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
18 45832 นาย นภัสกร ต่อสนิท ง30267 ถักโครเชท์ 747            
19 45837 นาย พีระชัจจ์ พจนพิมล จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
20 45845 นาย สุรกานต์ พรมเจียม ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
21 45853 น.ส. ญาณินท์ พลรักษ์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
22 45856 น.ส. ธัญญารัตน์ เทพศิลป์ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
23 45887 นาย วิปัศย์ ผัดสุรินทร์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
24 45904 น.ส. บัวชมพู วงศ์ขุ่ย ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
25 45905 น.ส. ปาณิศา หอมสุวรรณ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
26 45920 นาย ชุติพนธ์ กีรติชัยทัศน์                  
27 45929 นาย ภูริชญา นุชนารถ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
28 45945 น.ส. ณัฎฐา นาคะกุล ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
29 45963 นาย กฤชนะ สมัครการ                  
30 45972 นาย เดชาวัต อุดเเก้ว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
31 45997 น.ส. เบญจรัตน์ กันทิยะ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
32 46000 น.ส. พิยดา สายปัญญา อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
33 46036 น.ส. ชญาดา แสงแก้ว จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
34 46070 นาย ภูมิพัฒน์ ตาคำ                  
35 46089 น.ส. นริสราภรณ์ มาธุระ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
36 46099 น.ส. วริชญา อินถา อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
37 46126 นาย สหรัถ จันทร์ปัน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
38 46130 น.ส. กนกนภัส มุณี                  
39 46146 น.ส. วชิราภรณ์ คลาดแคล้ว                  
40 46201 นาย ธนกฤต อุทุมพร จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
41 48573 น.ส. ดารินทร บิลโส๊ะ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812