โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45554 นาย ภาสกร ประกอบแก้ว ศ30234 บาติก 1 608            
2 45630 น.ส. สุภัคจิรา สุตา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
3 45675 น.ส. วิณัฐดา ชิวหรัตน์ ง30293 งานห้องสมุด1 732            
4 45690 นาย ธรรมนาถ ปันผะสงค์ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
5 45704 นาย สว่างพงษ์ สายวงศ์ปัญญา                  
6 45708 น.ส. ณภัทร ประทุมวรรณ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
7 45714 น.ส. บุษราภรณ์ ก้อนมะเขียว                  
8 45716 น.ส. เบญญาภากรณ์ ตันวิตรานนท์                  
9 45718 น.ส. พลอยลิน สายตุ่นแก้ว จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
10 45722 น.ส. ศานันทินี คะวงศ์ดอน                  
11 45739 นาย ปวริศ เทพรักษาฤๅชัย                  
12 45742 นาย วัชรสินธ์ เกษอารีย์รัฐ ศ30234 บาติก 1 608            
13 45764 น.ส. นานาพร นันทวงค์ ง30293 งานห้องสมุด1 732            
14 45767 น.ส. ปราณปริยา โสดา ง30293 งานห้องสมุด1 732            
15 45795 นาย ศุภภณ ตัณศุภผล อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
16 45815 น.ส. รินรดา ฉิมประเสริฐ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
17 45816 น.ส. ลลิตภัทร ทรัพย์ทวี ศ30234 บาติก 1 608            
18 45821 น.ส. อภิชญา เชื้อตา                  
19 45912 น.ส. วาดฝัน กรรโมทาร ศ30234 บาติก 1 608            
20 45925 นาย นิติภูมิ วงศ์ใหญ่ ศ30234 บาติก 1 608            
21 45928 นาย ภัทรพล เรือนปา ศ30234 บาติก 1 608            
22 45933 นาย รัชตะ คำพิทำ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
23 45956 น.ส. รุจิกานต์ กันทวงศ์ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
24 45958 น.ส. สุพิชญ์สินี คำโพธิ์ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
25 45961 น.ส. อชิรญา ณ ทุ่งฝาย ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
26 46009 น.ส. อรัชพร ขาวอ่อน ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
27 46017 นาย ติณห์ ศรีละวรรณโณ ศ30234 บาติก 1 608            
28 46037 น.ส. ชนนิกานต์ ไชยศักดา ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
29 46038 น.ส. ชนาภา ฟุ้งกิตติ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
30 46102 น.ส. สุภาภรณ์ เอียดเล็ก ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
31 46103 น.ส. โสภาภรณ์ เตชนันต์ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
32 46107 นาย เจษฎา มหาวันอุตม์                  
33 46118 นาย ภาราดล ต่อปัญญา ศ30234 บาติก 1 608            
34 46140 น.ส. เนตรชนก คำธิ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
35 46144 น.ส. ภัทรวดี แก้วบุญปั๋น ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
36 46199 นาย กิตตินันท์ อัษฏเมธี ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
37 46267 น.ส. ปัณฑ์ชนิตตา ชื่นจิตต์ศิริ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
38 48569 น.ส. นิภาธร โชติพฤกษ์ชูกุล ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
39 48570 น.ส. มัลลิกา ศรีเฟย ศ30234 บาติก 1 608            
40 48571 น.ส. อัณศยา นวลแสง ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706