โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45496 นาย ชุติพนธ์ บุญนำมา                  
2 45497 นาย ณัฐพงษ์ ต๊ะวงศ์                  
3 45498 นาย ณัฐภัทร ฉัตรชัยสถาพร                  
4 45500 นาย ธนัช พงษ์เลาหพันธุ์                  
5 45504 นาย ภานุสรณ์ อ้วนใส                  
6 45509 น.ส. ฉัตรณภัทร์ ทินอยู่                  
7 45510 น.ส. ญานิกา ตรีเจริญสมบูรณ์                  
8 45511 น.ส. ฐิตารีย์ ทิวงศ์ษา                  
9 45512 น.ส. ณฤทัย ปาโกวงค์                  
10 45513 น.ส. ธัญศิริ ศรีอาวัชนาการ                  
11 45515 น.ส. ปรวีร์ ปั้นเทศ                  
12 45517 น.ส. พนิดา อินต๊ะวัง                  
13 45519 น.ส. ภัทรภา วงศ์จา                  
14 45520 น.ส. ภัทรลดา ใจฝั้น                  
15 45523 น.ส. วริศรา ไชยเรือน                  
16 45524 น.ส. สุภจิรา สุภัควาณิชย์                  
17 45527 นาย ธัญเทพ ทองป้อง                  
18 45528 นาย ภูวมินทร์ วงค์เมาะ                  
19 45529 นาย ศุภกร ธิวงศ์เงิน                  
20 45530 นาย สุธี ชุ่มใจ                  
21 45531 น.ส. กวิสรา จังตระกูล                  
22 45535 น.ส. ประภาเเสง ป้อข่วง                  
23 45536 น.ส. ปารียา ปาละวงศ์                  
24 45622 น.ส. พัทธนันท์ พงษ์พูล                  
25 45638 นาย นิธิศ คุณาพงศ์ศิริ                  
26 45650 นาย สิรวิชญ์ พงศ์วิลาวัณย์                  
27 46154 นาย ธนทัต จิตรหมั่น                  
28 46157 นาย ภัทริน ต๊ะมะโน                  
29 46160 นาย วัชริศ เขียวสนุก                  
30 46166 น.ส. ชัญญาณัฏฐ์ ศรีนวลไชย                  
31 46167 น.ส. ชุติมา ไชยยากูล                  
32 46169 น.ส. ณิชากร แสงรัตนธงชัย                  
33 46173 น.ส. นัทชา โชคกิตติวัฒน์                  
34 46176 น.ส. ปิ่นปินัทธ์ สุขปั้น                  
35 46178 น.ส. เพ็ญพิชา น้อยเครือ                  
36 46179 น.ส. ภาสินี พรมเหลา                  
37 46188 น.ส. ชมดาว ทิพย์ศรีจันทร์                  
38 46189 น.ส. ณัฐณิชา มูลใจทราย                  
39 46192 น.ส. ธัชพรรณ วรรณาลัย                  
40 46194 น.ส. นาริฐา สังข์พัชรวงศ์                  
41 46213 น.ส. แผ่นฟ้า มารุจิวัฒน์                  
42 46214 น.ส. มนสิชา เถื่อนบัวระบัติ