โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45496 นาย ชุติพนธ์ บุญนำมา                  
2 45497 นาย ณัฐพงษ์ ต๊ะวงศ์                  
3 45498 นาย ณัฐภัทร ฉัตรชัยสถาพร                  
4 45500 นาย ธนัช พงษ์เลาหพันธุ์                  
5 45504 นาย ภานุสรณ์ อ้วนใส                  
6 45509 น.ส. ฉัตรณภัทร์ ทินอยู่                  
7 45510 น.ส. ญานิกา ตรีเจริญสมบูรณ์                  
8 45511 น.ส. ฐิตารีย์ ทิวงศ์ษา                  
9 45512 น.ส. ณฤทัย ปาโกวงค์                  
10 45513 น.ส. ธัญศิริ ศรีอาวัชนาการ                  
11 45515 น.ส. ปรวีร์ ปั้นเทศ                  
12 45517 น.ส. พนิดา อินต๊ะวัง                  
13 45519 น.ส. ภัทรภา วงศ์จา                  
14 45520 น.ส. ภัทรลดา ใจฝั้น                  
15 45523 น.ส. วริศรา ไชยเรือน                  
16 45524 น.ส. สุภจิรา สุภัควาณิชย์                  
17 45527 นาย ธัญเทพ ทองป้อง                  
18 45528 นาย ภูวมินทร์ วงค์เมาะ                  
19 45529 นาย ศุภกร ธิวงศ์เงิน                  
20 45530 นาย สุธี ชุ่มใจ                  
21 45531 น.ส. กวิสรา จังตระกูล                  
22 45535 น.ส. ประภาเเสง ป้อข่วง                  
23 45536 น.ส. ปารียา ปาละวงศ์                  
24 45622 น.ส. พัทธนันท์ พงษ์พูล                  
25 45638 นาย นิธิศ คุณาพงศ์ศิริ                  
26 45650 นาย สิรวิชญ์ พงศ์วิลาวัณย์                  
27 46154 นาย ธนทัต จิตรหมั่น                  
28 46157 นาย ภัทริน ต๊ะมะโน                  
29 46160 นาย วัชริศ เขียวสนุก                  
30 46166 น.ส. ชัญญาณัฏฐ์ ศรีนวลไชย                  
31 46167 น.ส. ชุติมา ไชยยากูล                  
32 46169 น.ส. ณิชากร แสงรัตนธงชัย                  
33 46173 น.ส. นัทชา โชคกิตติวัฒน์                  
34 46176 น.ส. ปิ่นปินัทธ์ สุขปั้น                  
35 46178 น.ส. เพ็ญพิชา น้อยเครือ                  
36 46179 น.ส. ภาสินี พรมเหลา                  
37 46188 น.ส. ชมดาว ทิพย์ศรีจันทร์                  
38 46189 น.ส. ณัฐณิชา มูลใจทราย                  
39 46192 น.ส. ธัชพรรณ วรรณาลัย                  
40 46194 น.ส. นาริฐา สังข์พัชรวงศ์                  
41 46213 น.ส. แผ่นฟ้า มารุจิวัฒน์                  
42 46214 น.ส. มนสิชา เถื่อนบัวระบัติ                  
43 45495 นาย ชนาธิป เสียงหวาน                  
44 45544 นาย ณัฐพงศ์ ทานุชิต                  
45 45560 น.ส. กัญญารัตน์ แก้วพิมพ์                  
46 45564 น.ส. ชญานิศ พรหมมา                  
47 45565 น.ส. ชนกนันท์ ใจจิต                  
48 45583 น.ส. รัชพร ศรีเขื่อนแก้ว                  
49 45591 นาย ณัฏฐพิพัฒน์ สมเพชร                  
50 45598 นาย พิชญุตม์ ศรีตะบุตร                  
51 45605 น.ส. กุลธิดา วงศ์ษา                  
52 45611 น.ส. ณิชาภา แก้วเมืองมูล                  
53 45612 น.ส. ทิฆัมพร บุตรา                  
54 45619 น.ส. ปราชญ์ชนิกา ตามูล                  
55 45624 น.ส. ภัสร์ธิดากานต์ จินะการ                  
56 45625 น.ส. แพรทอง วิทิพย์รอด                  
57 45627 น.ส. ศรันย์ธร พิณวานิช                  
58 45633 น.ส. เอมิกา มันจันดา                  
59 45634 นาย ณัฐวุฒิกร อุตวรรณ์                  
60 45647 นาย วริทธินันท์ วรรณเลิศ                  
61 45674 น.ส. วิชญาดา รูปละออ                  
62 45687 นาย ธนนท์ จงรักษ์                  
63 45693 นาย พัทธนันท์ มัตแช                  
64 45697 นาย วนศักดิ์ ปิงวัง                  
65 45750 นาย อริญชัย ดำงาม                  
66 45787 นาย พนัฐษพล ปะทะนมปีย์                  
67 45900 น.ส. ชลิตา สาระมนต์                  
68 45991 น.ส. ชลกร แก้วนันไชย                  
69 46003 น.ส. วชิราพร ณ ลำพูน                  
70 46027 นาย ภูผา ผลศิริ                  
71 46121 นาย วรเทพ เทพแปง                  
72 46139 น.ส. น้ำ หาญพิชิตศึกไพรี                  
73 46152 นาย ญาณปรัชญ์ เบญจศาสตร์                  
74 46187 น.ส. กุลวรางค์ เกตุสวัสดิ์                  
75 46191 น.ส. ธนัชชา ประมูลสิน                  
76 46210 น.ส. ธัญญา ทิพย์บำรุง                  
77 47055 นาย วชิรวิทย์ ดอนดี                  
78 47085 น.ส. ชนัญชิดา กษิดิศณิชกุล                  
79 48511 น.ส. กุลสตรี แสดงคุณ                  
80 48512 น.ส. จิดาภา แซ่ตั้ง                  
81 48513 น.ส. ณัฏฐินี ศรีบุญวงษ์                  
82 48514 น.ส. พิณรัตน์ แสนคำฟู                  
83 48515 น.ส. มลธิชา วงศ์จักร์                  
84 48516 น.ส. รชาภา สิรธนาเจริญ                  
85 48517 น.ส. อุ้มบุญ อินยาศรี                  
86 45499 นาย ณัฐภูมิ เด่นไชยรัตน์                  
87 45522 น.ส. ลายินอู้ -                  
88 45533 น.ส. ญาณิกา เสาวภา                  
89 45534 น.ส. ณัฐกานต์ แว่นแก้ว                  
90 45555 นาย ภูริภัทร พรหมปลูก                  
91 45561 น.ส. กุลนารี วงศ์ษา                  
92 45569 น.ส. ดาริกา แก้วเมืองมา                  
93 45571 น.ส. ธนภรณ์ เสนาธรรม                  
94 45589 นาย ชัยธวัช เรือนมูล                  
95 45600 นาย มณฑล ป้อมสา                  
96 45613 น.ส. ธณิสรา ศิริคำน้อย                  
97 45626 น.ส. วิลาสินี สีแจ่ม                  
98 45631 น.ส. อรนภา ศรีกันใจ                  
99 45641 นาย พล สุทธภักติ                  
100 45646 นาย รัฐพล สุนทร                  
101 45663 น.ส. ปภาวี กัลปสันติ                  
102 45669 น.ส. ภัคทิรา แก้วร่วมวงศ์                  
103 45689 นาย ธนาฒย์ วังมูล                  
104 45757 น.ส. ณัฐกานต์ แก้วบุญเรือง                  
105 45805 น.ส. เขมมิกา แก้วปินใจ                  
106 45810 น.ส. ประภัสสร แลสันกลาง                  
107 45811 น.ส. พิชยา กาทอง                  
108 45813 น.ส. ภัทราพร ขันแก้ว                  
109 45839 นาย ภูริทัต ภูมิโยชน์                  
110 45866 น.ส. สมาพร ทาหลี                  
111 45882 นาย บัณฑิต ขัติวงค์                  
112 45941 น.ส. กนกนิภา วงศ์หาญ                  
113 45974 นาย ธนิสร ศรีแปงวงค์                  
114 45990 น.ส. จุฑามณี พงศ์พันธ์งาม                  
115 46013 นาย ชนกณภัทร จิตมั่น                  
116 46042 น.ส. ธันย์ชนก กุลชิงชัย                  
117 46068 นาย พีระพล ประมูลเชื้อ                  
118 46123 นาย ศิวกร แสงสว่าง                  
119 46150 น.ส. อาริษา ธิยะสืบ                  
120 46161 นาย วีราพศิน อินต๊ะวงค์                  
121 46170 น.ส. ธนพร ใจคำลือ                  
122 46215 น.ส. มัชฌิมา ไชยเมืองชื่น                  
123 48518 นาย ไตรภพ ก่อพานิชกุล                  
124 48520 น.ส. ปราณปรียา บุญช่วย                  
125 48522 น.ส. ศรัญยา เครือยศ                  
126 48523 น.ส. สุพิชชา อินต๊ะสืบ                  
127 48585 นาย กิตติธัช สัตยานุรักษ์                  
128 49387 น.ส. จันทร์วรรณ วิทูชำนาญ                  
129 49390 น.ส. กัญญ์ฐญาน์ ภัทรพรวรโชติ                  
130 45521 น.ส. มัชชาวรินทร์ ฉั่วตระกูล                  
131 45541 นาย เกริกพล อยู่เจริญ                  
132 45550 นาย นนทกร มูลทะสิน                  
133 45558 นาย ศิริมงคล วงค์กุณะ                  
134 45562 น.ส. ขวัญจิรา เต็มสวัสดิ์                  
135 45563 น.ส. จิรัชญา มลิหอม                  
136 45592 นาย เดชกุล ทิชัย                  
137 45593 นาย เตชัส วังแวว                  
138 45606 น.ส. จิรัฐติกาล ใจนันต๊ะ                  
139 45609 น.ส. ณัฐนรี สุวรรณพฤกษ์                  
140 45615 น.ส. นัฐนันท์ ขัตินนท์                  
141 45632 น.ส. อัญชิษฐา ศรีวิลัยนุรักษ์                  
142 45640 นาย พฤฒ สุวรรณพิมพ์                  
143 45643 นาย ภูพาน หล้าสมศรี                  
144 45645 นาย ภูรินทร์ มูลลออ                  
145 45648 นาย ศฎากรณ์ สิทธิกัน                  
146 45655 น.ส. จินดารัตน์ ไชยศร                  
147 45679 น.ส. สุวิมล มูลเต็ม                  
148 45680 น.ส. หยาดฟ้า วันทะยะ                  
149 45684 นาย ชาตรี คุรุภากรณ์                  
150 45746 นาย สรยุทธ เหลี่ยมแฉ่ง                  
151 45755 น.ส. ชญานิษฐ์ สานอินทร์จักร                  
152 45776 นาย กฤษดินทร์ ดีใหญ่                  
153 45808 น.ส. นัทธมล ฝั้นถาวร                  
154 45835 นาย พรพิพัชร สุวรรณวิชิตกุล                  
155 45836 นาย พศวัต เปี้ยปลูก                  
156 45842 นาย ศุภวิชญ์ จันทพันธ์                  
157 45871 นาย คงภัคพล มงคลพันธ์                  
158 46025 นาย พิสิษฐ์ ทรัพยสาร                  
159 46091 น.ส. พัณนิตา ซ้ายยศ                  
160 46122 นาย วีระพันธุ์ ดอนกิจภัย                  
161 46156 นาย เนติ สิทธิกุล                  
162 46159 นาย ภูวิศ ผลเกิด                  
163 46181 นาย คุณาสิน เตชะสืบ                  
164 47060 น.ส. ภัทรลดา ชวนมา                  
165 48524 น.ส. ขวัญชนก ทิพแสง                  
166 48525 น.ส. ชลธิชา ใจคำต๋า                  
167 48526 น.ส. บัวชมพู แปงสี                  
168 48527 น.ส. พิมพกานต์ สาปคำ                  
169 48528 น.ส. วรดา อินทิยศ                  
170 48529 น.ส. สิตานัน เด่นแก้ว                  
171 48530 นาย ณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ                  
172 48531 นาย พีระเดช เดชะทา                  
173 49417 นาย ถิรพิทย์ สุพร                  
174 45518 น.ส. พิชชาพร พลนิกร                  
175 45556 นาย วัฒนชัย อินทรวิชา                  
176 45572 น.ส. ธนัชชา ตื้อยศ                  
177 45576 น.ส. ปิยพัชร์ ธนาสุขอนันต์                  
178 45578 น.ส. พิมพ์ธาดา แซ่โต๋ว                  
179 45580 น.ส. ภาลินี มะโนคำ                  
180 45581 น.ส. รมิตา นิรมิตเจียรพันธุ์                  
181 45585 น.ส. ศิโรรัตน์ ใจวรรณะ                  
182 45586 น.ส. อธิติยา สินิทธ์สกุล                  
183 45595 นาย ธนาธิป พละวงศ์                  
184 45607 น.ส. ชิตชนก แสนละคร                  
185 45608 น.ส. ณัฏฐณิชชา อินทเสน                  
186 45617 น.ส. นุชจีรา วงศ์ถาติ๊บ                  
187 45621 น.ส. พัชรินทร์ ทองหล่อ                  
188 45629 น.ส. สิริประภา สุภัทร์วัน                  
189 45649 นาย ศุภสัณห์ เขาโคกกรวด                  
190 45660 น.ส. ธนาภรณ์ แปงแก้ว                  
191 45672 น.ส. ยูกิ เอบิฮาร่า                  
192 45715 น.ส. เบญญากรณ์ ตันวิตรานนท์                  
193 45790 นาย วงศธร ยศทะนะ                  
194 45895 น.ส. กมลชนก นันทะสี                  
195 45918 นาย คณาธิป แว่นแก้ว                  
196 45926 นาย ปริญญ์ วรวาส                  
197 45984 นาย วนศิลป์ สิงห์คำ                  
198 45999 น.ส. พิมพ์ประกาย โกมินทร์                  
199 46034 นาย อติชาต เอี่ยมใส                  
200 46043 น.ส. นวรัตน์ เนียมเพราะ                  
201 46074 นาย วิชชากร จักรแก้ว                  
202 46127 นาย สุทนัทน์ พงษ์บริบูรณ์                  
203 46142 น.ส. พรชิตา ปาชัยนะเขียว                  
204 46145 น.ส. รังสินี สุขโข                  
205 46195 น.ส. ปารมี ชายศักดิ์                  
206 46196 น.ส. ภัทริน ดีสม                  
207 46209 น.ส. ธนภรณ์ ธิอุด                  
208 48532 น.ส. กัญญาณัฐ หมูตา                  
209 48533 น.ส. ธัญพิชชา เจนคิด                  
210 48534 น.ส. พิมพ์พลอย สูตรเลข                  
211 48535 น.ส. สุพิชญา อินทามระ                  
212 48536 น.ส. อรยา บุญมาทน                  
213 48537 น.ส. อาทิตยา วงค์สาย                  
214 48538 น.ส. เอริณ เครือดวงคำ                  
215 48539 นาย ดรัณ ศิลปพงศ์พาณิช                  
216 48540 นาย นัฐพงษ์ บุญสละ                  
217 49418 นาย บุญฤทธิ์ อินต๊ะหล้า                  
218 45493 นาย คมน์พัฒน โสภะ                  
219 45516 น.ส. ปราณปรียา ห่อนบุญเหิม                  
220 45526 นาย ธนภูมิ ฉัตรคำเเปง                  
221 45542 นาย ชูกิจ เรืองถนอม                  
222 45543 นาย ณัฐปคัลภ์ เนตรวิศุทธ                  
223 45546 นาย ธนกร อย่างตระกูล                  
224 45559 น.ส. กนกกาญจน์ ชุมทัพ                  
225 45566 น.ส. ชิษณุชา คำอ่อง                  
226 45582 น.ส. อรณิชา นามะสนธิ                  
227 45584 น.ส. วชิราวดี อกกว้าง                  
228 45590 นาย ณัฏฐ์ ส่วนบุญ                  
229 45635 นาย ธนบดี ยะย่าเป้า                  
230 45636 นาย ธัชกร วิธุสุวรรณกุล                  
231 45642 นาย ภาณุพงศ์ ธิต๊ะ                  
232 45653 น.ส. กัณพร เสาจินดารัตน์                  
233 45654 น.ส. กุลกนิษฐ์ ณรงค์ชัย                  
234 45656 น.ส. ชนิกา อุ่นตา                  
235 45657 น.ส. ณัฏฐา กฤษณรักษ์                  
236 45658 น.ส. ทัตติยา คำพิชัย                  
237 45662 น.ส. ปทิตตา ทิพย์มณี                  
238 45664 น.ส. ปัณณพร ดอนเมือง                  
239 45668 น.ส. ภชสร กิตติไชยากร                  
240 45671 น.ส. เมธิกา หมู่เมืองสอง                  
241 45673 น.ส. ลักษิกา จันทร์ต๊ะวงศ์                  
242 45676 น.ส. วิมลณัฐ เจนรุ่งโรจน์                  
243 45677 น.ส. สุภัสสรา ถวิลเวช                  
244 45711 น.ส. ณิชารีย์ วังวรรณรัตน์                  
245 45717 น.ส. ปิยาภรณ์ จิรัคคกุล                  
246 45725 น.ส. สุรัจนีย์ ณ ลำปาง                  
247 45736 นาย เดชดนัย เข็มวิชัย                  
248 45765 น.ส. มนัสวีร์ แซ่ตั้ง                  
249 45818 น.ส. ศิริน เทพเสนา                  
250 45822 นาย กฤตยชญ์ รุ่งเรืองไพศาล                  
251 45874 นาย ฉัตรพงค์ ศรีจำปา                  
252 45902 น.ส. นภาวีร์ เฉิดโฉม                  
253 45913 น.ส. สิรินดา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา                  
254 46131 น.ส. กรกช อุ่นยานโกวิท                  
255 46164 น.ส. กัญญาภัค วัฒนธรรม                  
256 46180 น.ส. วิสสุตา ยศบุญเรือง                  
257 46185 นาย พีรนัส ชมภูกูล                  
258 47014 นาย ณัฐพงษ์ อาริยะกุลโรจน์                  
259 45587 นาย คนธกานต์ ฟูคำ                  
260 45594 นาย ธนภัทร จเรวรรณ์                  
261 45596 นาย ปวีณวิชญ์ ท่าดี                  
262 45599 นาย  พุทธคุณ นครพันธุ์                  
263 45602 นาย สัณห์กันต์ธร อยู่ครบ                  
264 45639 นาย ปรัตถกร จงตระกูลศิริ                  
265 45695 นาย  เมธวิน จุมภู                  
266 45743 นาย วิธวินท์ สุวรรณอัตถ์                  
267 45754 น.ส.  กุลิสรา ทิชากร                  
268 45759 น.ส.  ณัฐมน ดอนสี                  
269 45772 น.ส. วริศรา ยามะณี                  
270 45819 น.ส. สมฤดี มณีสาร                  
271 45850 น.ส. จิรัชยา ปันติ                  
272 45995 น.ส. นวภรณ์ คำกุณะ                  
273 46022 นาย ปรัชญา พยุหพรรค์                  
274 46023 นาย  ผดุงเกียรติ  เล็กศรี                  
275 46026 นาย ภาดล สุรินทร์โท                  
276 46028 นาย เมธวิทย์  จุมภู                  
277 46049 น.ส. พัทธนันท์ อินธิมา                  
278 46158 นาย ภาณุพงศ์ สาระไชย                  
279 46206 น.ส. ชัญญา ถาวรคุณ                  
280 48542 น.ส. จิดาภา  วิชาหา                  
281 48543 น.ส.  วิรากานต์ ดวงตา                  
282 48544 น.ส. ศิรประภา นุนพนัสสัก                  
283 48545 น.ส. อทิตยา  เจญการ                  
284 48546 นาย นิธิศ ธารีสาร                  
285 48547 นาย  ณัฐนภนต์ บำรุงศรี                  
286 48548 นาย เศรษฐเกียรติ ตั้งกิตอังคณา                  
287 48550 นาย สุทธิพร ปิดกันภัย                  
288 45494 นาย ชนกกานต์  ตั้งศรีวงศ์                  
289 45506 นาย รณกร  สุวรรณเมือง                  
290 45545 นาย  เทวราช วงศ์หาญ                  
291 45548 นาย ธวัชรพรรณ  ยามี                  
292 45552 นาย พชร วัฒนะนุกูล                  
293 45568 น.ส. ณัชชารมย์ วรารักษ์                  
294 45573 น.ส. ธัญรดา วงค์ชัยชนะ                  
295 45628 น.ส.  ศิรินทิพย์ วงศ์ปิง                  
296 45892 นาย อภิวัฒน์ สุววรณนัง                  
297 46151 นาย คนาโชติ  ใจโฮ้ง                  
298 46153 นาย  ถิรตรัย  มาละใจ                  
299 46155 นาย ธนราชันย์ สูงติวงค์                  
300 46162 นาย ศุภณัฐ  เดี่ยวรัตนกุล                  
301 46163 น.ส. กัญญาณัฐ  จันทรดี                  
302 46165 น.ส. กุลสิณี  เต็งศิริวัฒนานนท์                  
303 46171 น.ส. ธัญญรัตน์  รื่นเริง                  
304 46174 น.ส. นาทยา โสวะละ                  
305 46175 น.ส. ญาณิศา  มั่นเหมาะ                  
306 46177 น.ส. พิชญา สุขป้อม                  
307 46182 นาย ณัฐนภัส คำชมภู                  
308 46183 นาย ณัฐภัทร วงศ์ราษฎร์                  
309 46184 นาย บรรพต มามิ่ง                  
310 46218 น.ส. รักชนก อินทะสืบ                  
311 48551 น.ส. กมลพร ตรียกูล                  
312 48552 น.ส. กรรณิการ์ จำหน่าย                  
313 48555 น.ส. อภิชญา นันทพันธ์                  
314 48556 นาย พีรภัทร วงษ์ศรี                  
315 48557 นาย ภัทรนันท์ สมศิริ                  
316 45382 น.ส. จิรัชญา ชินวณิชัย                  
317 45502 นาย ปาล์ม ศิลพรกรกุล                  
318 45503 นาย  ปุณณวัฒน์  เสริมสุข                  
319 45505 นาย ภูริณัฐ ไชยรุ่งเรือง                  
320 45508 นาย  สุวัฒกรณ์ จันทร์ใส                  
321 45514 น.ส.  นภัส คลังชำนาญ                  
322 45538 น.ส.  สมิตา ทะแยแก้ว                  
323 45567 น.ส. ฐิติรัตน์ เวชโช                  
324 45666 น.ส. พัชราภรณ์ กันทา                  
325 45971 นาย ดนุพล สันเทพ                  
326 45992 น.ส.  ณัฏฐา แสงลุน                  
327 46030 นาย วิทวัส  ศรีอิ่นแก้ว                  
328 46080 นาย สุภกิณ  ทิศา                  
329 46098 น.ส. วรารัตน์  พรมลาย                  
330 46149 น.ส. อริสา  อินต๊ะสงค์                  
331 48558 น.ส. จุฑารัตน์  ไชยเมืองชื่น                  
332 48559 น.ส. ฐปนัท สวัสดิ์บุญยงค์                  
333 48560 น.ส. ณัติฐพร  ตางคำ                  
334 48561 น.ส. เปมิกา โชติสุขรัตน์                  
335 48562 น.ส.  ภัทรภร แสงศรีจันทร์                  
336 48563 น.ส.  ภานุชนาถ  ปันทอย                  
337 48564 น.ส. วิจิตรานันท์ กันคำ                  
338 48565 นาย ณฐกร จันทราช                  
339 48566 นาย  นพวรรธน์ อุปนันท์                  
340 48567 นาย พชรภัทร  บุญเรือง                  
341 48568 นาย เมธาสิทธิ์  ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล                  
342 45554 นาย ภาสกร ประกอบแก้ว ศ30234 บาติก 1 608            
343 45630 น.ส. สุภัคจิรา สุตา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
344 45675 น.ส. วิณัฐดา ชิวหรัตน์ ง30293 งานห้องสมุด1 732            
345 45690 นาย ธรรมนาถ ปันผะสงค์ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
346 45704 นาย สว่างพงษ์ สายวงศ์ปัญญา                  
347 45708 น.ส. ณภัทร ประทุมวรรณ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
348 45714 น.ส. บุษราภรณ์ ก้อนมะเขียว                  
349 45716 น.ส. เบญญาภากรณ์ ตันวิตรานนท์                  
350 45718 น.ส. พลอยลิน สายตุ่นแก้ว จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
351 45722 น.ส. ศานันทินี คะวงศ์ดอน                  
352 45739 นาย ปวริศ เทพรักษาฤๅชัย                  
353 45742 นาย วัชรสินธ์ เกษอารีย์รัฐ ศ30234 บาติก 1 608            
354 45764 น.ส. นานาพร นันทวงค์ ง30293 งานห้องสมุด1 732            
355 45767 น.ส. ปราณปริยา โสดา ง30293 งานห้องสมุด1 732            
356 45795 นาย ศุภภณ ตัณศุภผล อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
357 45815 น.ส. รินรดา ฉิมประเสริฐ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
358 45816 น.ส. ลลิตภัทร ทรัพย์ทวี ศ30234 บาติก 1 608            
359 45821 น.ส. อภิชญา เชื้อตา                  
360 45912 น.ส. วาดฝัน กรรโมทาร ศ30234 บาติก 1 608            
361 45925 นาย นิติภูมิ วงศ์ใหญ่ ศ30234 บาติก 1 608            
362 45928 นาย ภัทรพล เรือนปา ศ30234 บาติก 1 608            
363 45933 นาย รัชตะ คำพิทำ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
364 45956 น.ส. รุจิกานต์ กันทวงศ์ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
365 45958 น.ส. สุพิชญ์สินี คำโพธิ์ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
366 45961 น.ส. อชิรญา ณ ทุ่งฝาย ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
367 46009 น.ส. อรัชพร ขาวอ่อน ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
368 46017 นาย ติณห์ ศรีละวรรณโณ ศ30234 บาติก 1 608            
369 46037 น.ส. ชนนิกานต์ ไชยศักดา ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
370 46038 น.ส. ชนาภา ฟุ้งกิตติ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
371 46102 น.ส. สุภาภรณ์ เอียดเล็ก ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
372 46103 น.ส. โสภาภรณ์ เตชนันต์ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
373 46107 นาย เจษฎา มหาวันอุตม์                  
374 46118 นาย ภาราดล ต่อปัญญา ศ30234 บาติก 1 608            
375 46140 น.ส. เนตรชนก คำธิ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
376 46144 น.ส. ภัทรวดี แก้วบุญปั๋น ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
377 46199 นาย กิตตินันท์ อัษฏเมธี ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
378 46267 น.ส. ปัณฑ์ชนิตตา ชื่นจิตต์ศิริ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
379 48569 น.ส. นิภาธร โชติพฤกษ์ชูกุล ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
380 48570 น.ส. มัลลิกา ศรีเฟย ศ30234 บาติก 1 608            
381 48571 น.ส. อัณศยา นวลแสง ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
382 45665 น.ส. ปาณิศา สว่างปัญญา ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
383 45685 นาย ณภัทร สุระเเสน ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
384 45712 น.ส. นงนภัส บุญเฮง ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
385 45713 น.ส. นฤภัทร ด่านพิริยะเจริญพร ง30267 ถักโครเชท์ 747            
386 45720 น.ส. ลลิตา สุขพันธ์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
387 45727 น.ส. อรัญรินทร์ อิ่นแก้วปวงคำ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
388 45740 นาย ภูมิพัฒน์ มะโนใน ง30267 ถักโครเชท์ 747            
389 45748 นาย สุธินันท์ สุคนธพันธุ์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
390 45768 น.ส. ปวันรัตน์ นามวงศ์ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
391 45769 น.ส. เปมิกา ณ ลำปาง จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
392 45771 น.ส. รัตกันท์ เขียวอุไร จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
393 45774 น.ส. สุดารัตน์ เกษรินทร์ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
394 45788 นาย พีรเดช เอี่ยมสอาด จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
395 45807 น.ส. นภชนก เจื้อยแจ้ว ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
396 45817 น.ส. ศิรภัสสร ศรีตะบุตร จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
397 45824 นาย กิตติศักดิ์ ขัดศรี จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
398 45828 นาย ณัฐชนน กามล ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
399 45832 นาย นภัสกร ต่อสนิท ง30267 ถักโครเชท์ 747            
400 45837 นาย พีระชัจจ์ พจนพิมล จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
401 45845 นาย สุรกานต์ พรมเจียม ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
402 45853 น.ส. ญาณินท์ พลรักษ์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
403 45856 น.ส. ธัญญารัตน์ เทพศิลป์ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
404 45887 นาย วิปัศย์ ผัดสุรินทร์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
405 45904 น.ส. บัวชมพู วงศ์ขุ่ย ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
406 45905 น.ส. ปาณิศา หอมสุวรรณ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
407 45920 นาย ชุติพนธ์ กีรติชัยทัศน์                  
408 45929 นาย ภูริชญา นุชนารถ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
409 45945 น.ส. ณัฎฐา นาคะกุล ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
410 45963 นาย กฤชนะ สมัครการ                  
411 45972 นาย เดชาวัต อุดเเก้ว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
412 45997 น.ส. เบญจรัตน์ กันทิยะ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
413 46000 น.ส. พิยดา สายปัญญา อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
414 46036 น.ส. ชญาดา แสงแก้ว จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
415 46070 นาย ภูมิพัฒน์ ตาคำ                  
416 46089 น.ส. นริสราภรณ์ มาธุระ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
417 46099 น.ส. วริชญา อินถา อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
418 46126 นาย สหรัถ จันทร์ปัน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
419 46130 น.ส. กนกนภัส มุณี                  
420 46146 น.ส. วชิราภรณ์ คลาดแคล้ว                  
421 46201 นาย ธนกฤต อุทุมพร จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
422 48573 น.ส. ดารินทร บิลโส๊ะ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
423 45570 น.ส. ทิติยา แก้วอินต๊ะ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
424 45618 น.ส. เนื้อน้อง เต่าทอง ศ30234 บาติก 1 608            
425 45682 นาย คงเดช อ้วนใส ศ30234 บาติก 1 608            
426 45692 นาย ปัณณวิชญ์ ปัญญ์อภิลักษณ์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
427 45694 นาย พีรวิชญ์ คำปาเชื้อ                  
428 45709 น.ส. ณัฐณิชา ตันจันทร์ ศ30234 บาติก 1 608            
429 45723 น.ส. สาธิณี พนะการ                  
430 45741 นาย รพีภัทร ลาภมาก อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
431 45749 นาย สุอัษฎ์ กิมาคม                  
432 45762 น.ส. ธนารัตน์ แก้วมณี ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
433 45792 นาย วีรภัทร เหมืองทอง อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
434 45804 น.ส. ญาติกา ตั้งธรรมะดำรง ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
435 45827 นาย จิรายุ สุวรรณอัตถ์ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
436 45861 น.ส. พิชญภา แปดนัด ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
437 45884 นาย พงศ์ธร ดวงมาลา อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
438 45906 น.ส. พรนภัส กลิ่นประสาท อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
439 45942 น.ส. กัลยกร อินต๊ะเทพ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
440 45948 น.ส. นิรัชพร จันทรมา จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
441 45949 น.ส. เบญจวรรณ ทาดี ศ30234 บาติก 1 608            
442 45950 น.ส. ปาณิสรา คำจำปา ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
443 45957 น.ส. ศศิชา สูญปั้ง ง30267 ถักโครเชท์ 747            
444 45965 นาย คมคิด ใหม่ธรรม อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
445 45989 น.ส. เกษราภรณ์ ธรรมวิยา ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
446 45994 น.ส. ทิพยรัตน์ จินะการ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
447 46002 น.ส. เมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
448 46004 น.ส. วรัญญา บุญมี ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
449 46007 น.ส. อภิชญา  พิมสาร อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
450 46053 น.ส. ชนิศา ท้าวตั๋น จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
451 46054 น.ส. วิภาวดี ไลจินดา จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
452 46055 น.ส. วิศัลย์ศยา พลับจีน จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
453 46064 นาย นักสิทธิ์ ลือเดชกังวารไกร ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
454 46065 นาย ปวริศ สิริเยาวลักษณ์ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
455 46094 น.ส. รุจจิรา ชุ่มอินจักร์ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
456 46100 น.ส. วริศรา ใจบุญ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
457 46117 นาย ภพธรรม บุญทาหมั้น ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
458 46193 น.ส. นัทธมน มณีจันทรา อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
459 46212 น.ส. ปุณยวีร์ ติไชย อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
460 48574 นาย กิตติพงศ์ อิ่นคำตา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
461 48575 นาย โกสินทร์ แก้วธิดา ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
462 44956 นาย เทวฤทธิ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
463 45551 นาย นพพร เหลี่ยมพันธุ์                  
464 45623 น.ส. พิจิตรา ธิวงศ์ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
465 45659 น.ส. ทิพวรรณ ปิยะลังกา                  
466 45661 น.ส. ธีรภัทร วรรณา                  
467 45691 นาย บุรพล อุ่นสุทอง ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
468 45699 นาย วัชรพล ศรีวัชระ ศ30234 บาติก 1 608            
469 45710 น.ส. ณัฐพร แก้วสาย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
470 45719 น.ส. มารีน แจ่มศรี ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
471 45760 น.ส. กัญญาภัค คชสิงห์ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
472 45773 น.ส. วลัยพร ลาวผาบ                  
473 45789 นาย รัชานนท์ มณีกาญจน์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
474 45798 นาย สาริกซ์ ผัดสุรินทร์ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
475 45809 น.ส. ปณิชา ใจเตกูล จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
476 45812 น.ส. พิมลภัล เมืองใจ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
477 45849 น.ส. กมลวรรณ โยมงาม ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
478 45862 น.ส. พิมพ์ชนก วัฒนวิภา ศ30234 บาติก 1 608            
479 45878 นาย ทักษ์ดนัย วงค์ครองศักดิ์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
480 45932 นาย รชต มาชัยวงค์ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
481 45943 น.ส. จุฬาลักษณ์ ชุมภูสืบ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
482 45944 น.ส. ชลิดา ทนันชัย อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
483 45947 น.ส. นันทนัช นิลคง อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
484 45951 น.ส. พรสุรีย์ ชุ่มตา ง30267 ถักโครเชท์ 747            
485 45979 นาย ปุณยวีร์ แพนพันธ์อ้วน ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
486 45996 น.ส. บุญสิตา อภิชาติวิวรรธน์ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
487 46031 นาย ศิวกร แหลมคม ศ30234 บาติก 1 608            
488 46067 นาย พิชิตชัย เพิ่มพูล จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
489 46083 น.ส. กมลชนก มาลุจันทร์ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
490 46128 นาย อรรถพงศ์ แสงบุญเรือง ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
491 46138 น.ส. นัชชา แสงเจริญกูล จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
492 46143 น.ส. พรนภา วงศ์ทา ศ30234 บาติก 1 608            
493 46205 นาย อิทธิกร เกียรติก้องแก้ว ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
494 46221 น.ส. อภิชญา ตรีวัฒนาวงศ์                  
495 47047 นาย ธนบดินทร์ กันชาติ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
496 47084 น.ส. ฑิตฐิพร สุตาคำ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
497 48549 นาย  สุกฤษฏิ์ เชื้อแก้ว ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
498 48576 น.ส. ปวีณ์นุช เปี่ยมจริยคุณ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
499 48578 นาย ทศพล เต็มสืบ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
500 48579 นาย ศรุต เมืองเหมอะ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
501 49385 นาย วิทวัฒน์ นาดปูน ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
502 49386 นาย เจษฎาภรณ์ ปาละเขียว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
503 45537 น.ส. รัศมีธรรม หนูหล้า อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
504 45610 น.ส. ณิชาภัทร สีดี ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
505 45614 น.ส. นัฏฐริกา ภู่เจริญ ง30293 งานห้องสมุด1 732            
506 45667 น.ส. พัชราภรณ์ พรมอินถา ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
507 45670 น.ส. เมฌญา จันอินตา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
508 45696 นาย วงศธีร์ พันธุ์หอม ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
509 45753 น.ส. กฤตยาณี เป็งราชรอง ง30267 ถักโครเชท์ 747            
510 45784 นาย นวศกร เลปนะวัฒน์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
511 45814 น.ส. มัณฑนา เกิดผล ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
512 45820 น.ส. สุภาวดี คำจิโน ง30293 งานห้องสมุด1 732            
513 45847 น.ส. กนิษฐา ไวยดารา ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
514 45848 น.ส. กนิษฐา อินทรกำแหง ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
515 45851 น.ส. ชญาดา นารีกุล ง30293 งานห้องสมุด1 732            
516 45867 น.ส. สุรัมภา ตาให้ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
517 45872 นาย จิรภัทร สมบูรณ์ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
518 45885 นาย พีรวัส ผัดกันทา ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
519 45894 น.ส. กนกพร รอดเดชา ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
520 45899 น.ส. ชลธิชา สันบุญเป็ง ง30267 ถักโครเชท์ 747            
521 45955 น.ส. รวิสุดา บุญเตี่ยม ง30267 ถักโครเชท์ 747            
522 45959 น.ส. สุไพลิน สุระ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
523 45993 น.ส. ทักษิณา มะโนพันธ์ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
524 45998 น.ส. พิมพ์ชนก ตื้อยศ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
525 46006 น.ส. ศรีพัชร์ฌาณ์ ใจแสนวงค์ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
526 46040 น.ส. ณัฎฐิยา คำวงศ์                  
527 46047 น.ส. พรรณวดี ชมกลิ่น อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
528 46048 น.ส. พรรณอร ฮาวบุญมี                  
529 46052 น.ส. วนิดา วณิชเรืองชัย ง30293 งานห้องสมุด1 732            
530 46056 น.ส. อารยดา ปัญญาเสริฐ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
531 46090 น.ส. ปภาพร เอกากาย ง30267 ถักโครเชท์ 747            
532 46109 นาย ชวกร แพนไธสง                  
533 46119 นาย เมธาวินท์ ธิแก้ว ง30293 งานห้องสมุด1 732            
534 46135 น.ส. ณัชชา ไชยองค์การ                  
535 46141 น.ส. พนิดา แซ่ปึง ง30267 ถักโครเชท์ 747            
536 46148 น.ส. สิริภา กิจสดับ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
537 46198 น.ส. กรัณย์กร พูลเกิด อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
538 46211 น.ส. บุญสิตา ไชยดี                  
539 46219 น.ส. สมรดา เกษแก้ว                  
540 47046 น.ส. อาภาพรรณ อวดห้าว ง30267 ถักโครเชท์ 747            
541 47048 น.ส. ธัญจิรา เทือกศิริ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
542 48554 น.ส. ธัญสิริ วัชรธาดาพงศ์                  
543 45549 นาย ธีรเมธ สิริสายัณห์ ศ30234 บาติก 1 608            
544 45553 นาย พิภู สุขดี ง30293 งานห้องสมุด1 732            
545 45574 น.ส. ธันยมัย มีลาภ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
546 45577 น.ส. พิมชนก หลวงชัยสินธุ์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
547 45601 นาย วิชชญานนท์ เกิดหลํ่า                  
548 45678 น.ส. สุรธัญ อึ้งตระกูล อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
549 45707 น.ส. ฐิตารีย์ ปันเงิน                  
550 45721 น.ส. วรัชยา คำชุม                  
551 45724 น.ส. สุพิชญา อินนวล                  
552 45756 น.ส. ชลธิชา หรูปานวงษ์ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
553 45766 น.ส. บุษราภรณ์ บุศราคำ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
554 45783 นาย นราวิชญ์ หมีบุรุษ                  
555 45802 น.ส. ชิดชนก นุภักดิ์                  
556 45852 น.ส. ชูกมล สัมมัตตะ ง30267 ถักโครเชท์ 747            
557 45868 น.ส. โสภณัฐ ใจปินตา ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
558 45890 นาย ศุภกร ตรีปะรำ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
559 45898 น.ส. ฉัตรภรณ์ สายดู ง30267 ถักโครเชท์ 747            
560 45903 น.ส. บัณฑิตา วังนัยกูล ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
561 45907 น.ส. พรรษาศิริ ยอดสอน ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
562 45910 น.ส. ภัทรมน เอ้ยต๊ะสาร ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
563 45914 น.ส. สุกานดา ศรีวิชัย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
564 45915 น.ส. อัญชิษฐา อินต๊ะ ศ30234 บาติก 1 608            
565 45916 นาย กตัญญู ใจกันทา ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
566 45924 นาย ธนวัฒน์ รอดแพ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
567 45931 นาย มินาโอะ เอนโดะ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
568 45952 น.ส. พิทยาภรณ์ ฟูใจ ศ30234 บาติก 1 608            
569 45962 น.ส. อภิสรา เรือนแก้ว                  
570 45983 นาย พิศวัสต์ วรรณฟู ศ30234 บาติก 1 608            
571 46021 นาย ธนกฤต แสงวิจิตร ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
572 46032 นาย สรวิชญ์ ฟูฟุ้ง ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
573 46039 น.ส. ชลลดา ทรายลิยา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
574 46041 น.ส. ณัฐธิดา ศรีมณี ง30267 ถักโครเชท์ 747            
575 46069 นาย ภูตะวัน ชัยมูลสาย ศ30234 บาติก 1 608            
576 46093 น.ส. รติยา สมเปิง ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
577 46097 น.ส. วรัญญา เสนานัย ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
578 46101 น.ส. สมิตา โสภาแปง ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
579 46115 นาย ปวริศ บุญเชิด ศ30234 บาติก 1 608            
580 46147 น.ส. ศุภาพิชญ์ รักชุม ศ30234 บาติก 1 608            
581 46190 น.ส. ณัฐณิชา ศิลป์ชัย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
582 47050 น.ส. ขวัญฉัตร วีระสุนทร ง30267 ถักโครเชท์ 747            
583 47052 นาย นนทกร ใจกล่ำ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
584 45540 นาย กฤตยชญ์ ฟูคำ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
585 45702 นาย ศศิน บารมีกุล ศ30234 บาติก 1 608            
586 45705 นาย อัษฎา ปันเลายา                  
587 45778 นาย ฉัตรกมล ใจศิล                  
588 45780 นาย ณัฐนนท์ ทิพย์เนตร ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
589 45806 น.ส. ธิดารัตน์ เขียวน้อย จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 812            
590 45830 นาย ณัฐวัฒน์ รินพล ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
591 45854 น.ส. ณัชชา เลิศหล้า ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
592 45864 น.ส. ภัทราพร วังใย ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
593 45880 นาย นราวุฒิ ภู่พัฒน์                  
594 45909 น.ส. พันธิภา สิทธิน้อย ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
595 45917 นาย กิตติธัช อินพรหม                  
596 45927 นาย ปริทัศน์ มณีกุล ศ30234 บาติก 1 608            
597 45940 นาย อนิก ทอนโพธิ์ อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 829            
598 45954 น.ส. ภาสินี วังใย ง30293 งานห้องสมุด1 732            
599 45969 นาย จิณณวัตร ม่วงมี ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
600 45973 นาย ธนกร อ้วนล่ำ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
601 46010 นาย คมสันต์ เชื้อมา                  
602 46024 นาย พงษ์พิพัฒน์ ปัญญสุโกสิงห์                  
603 46029 นาย วชิรภพ อูปทอง                  
604 46051 น.ส. วชิราภรณ์ สานำ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
605 46078 นาย สุบัญชา สุพาวงษ์ ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
606 46111 นาย ธนาดล แสงประสาร ศ30234 บาติก 1 608            
607 46113 นาย ธีรศานติ์ ศิริกุลธรรมา ศ30234 บาติก 1 608            
608 48580 นาย รัชชานนท์ ชมภูกุล                  
609 49157 น.ส. ภิญญดา พันธ์ชัย