โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46268 นาย กรินทร์ ชูศิริ                  
2 46270 นาย ชาญชล ภานุศุภนิรันดร์                  
3 46271 นาย ไชยรัตน์ ชัยอาษา                  
4 46273 นาย ณัฐชนน สิทธิไพศาล                  
5 46276 นาย ธรรมรัตน์ สุทธรินทร์                  
6 46278 นาย ธีรภัทร จำปาอูป                  
7 46279 นาย ธีรภัทร วงค์ษา                  
8 46280 นาย ปาณัท บุญน้อม                  
9 46281 นาย เพชรกล้า นาฑีทอง                  
10 46282 นาย ภูเบศร์ ชุมภูสืบ                  
11 46283 นาย ยศวัจน์ พิพัฒนวัฒนากุล                  
12 46284 นาย วรพล สมุทธารักษ์                  
13 46286 นาย วีรภัทร หวังรุ่งโรจน์                  
14 46288 นาย สุขสันต์ สาคร                  
15 46296 น.ส. ภัคจิรา สมพมิตร                  
16 46298 น.ส. วาริศา อุปนันท์                  
17 46299 นาย กฤตกานต์ อุดมกฤตยาชัย                  
18 46301 นาย รพีร์ ดอนมูล                  
19 46322 นาย ณภัทร วงศ์ธิดา                  
20 46345 น.ส. ณิชกานต์ ตันจันทร์กูล                  
21 46439 น.ส. ณัฐณิชา แก้วปัญญา                  
22 46708 นาย พบพระ สาธุ เสนาธรรม                  
23 46923 นาย คมชาญ ไชยวงค์                  
24 49352 นาย มนต์ณภัทร คุ้มวงษ์                  
25 49353 น.ส. นันฐกานต์ เขียวติ๊บ                  
26 49354 น.ส. ปฏิพร ยะฟู                  
27 49355 น.ส. ฉัตรชฎา แปงฝั้น                  
28 49356 น.ส. รัตตินันท์ ปัญญาวรรณ                  
29 49357 น.ส. พรนิภา อินพิชัย                  
30 49358 นาย พิชญะ โอดปะละ