โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46290 นาย อานุภาพ ตั้งตรัสสา                  
2 46304 น.ส. จันทร์ชนก ปันทะโชติ                  
3 46327 นาย วิชญ์พล ช่อไชยกุล                  
4 46338 น.ส. ชญานิศ เครือยศ                  
5 46364 นาย กฤษณพล วรรณารักษ์                  
6 46373 นาย รณกร ยาบ้านแป้ง                  
7 46377 นาย ศุภพล วงค์สวัสดิ์                  
8 46420 นาย นนทพัทธ์ ศักดิ์ชัย                  
9 46422 นาย ปริญญา วัฒนกิจไกรศรี                  
10 46472 นาย ภูมิพงศ์ ใจแจ่ม                  
11 46483 น.ส. กัลยกร วังเเวว                  
12 46488 น.ส. ณัฐธิดา ใจมวน                  
13 46497 น.ส. ภามินี วงศ์โท๊ะ                  
14 46499 น.ส. ภูริชา ภูธิวุฒิ                  
15 46535 น.ส. ขวัญทิพย์ ทิพยศุภลักษณ์                  
16 46653 นาย พศวีร์ ธิติเธียรพงษ์                  
17 46710 นาย ภัคพล บุตติ                  
18 46797 นาย นะโม รุ่งกิจเลิศสกุล                  
19 46973 นาย คุณากร เฟรดดริค ใจคำ                  
20 46987 น.ส. ณัฏฐกานต์ โอฬารจันทโรทัย                  
21 46991 น.ส. เนืองนิมมาน กะฐิน                  
22 46997 น.ส. เรืองรุ้งคำ คำสม                  
23 47063 นาย นิติศาสตร์ คำแดง                  
24 47070 น.ส. แพรวา จำเริญนุสิทธิ์                  
25 47822 นาย จารุกิตติ์ เปี่ยมจริยคุณ                  
26 49346 นาย ธนโชติ วริศากุล                  
27 49347 นาย ธนพงษ์ สินวนาทรัพย์                  
28 49349 น.ส. พิมพ์วิภา สิงห์ชัย                  
29 49350 น.ส. รัฐพันธ์ศิริ เขื่อนแก้ว