โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46516 นาย ธนภัทร วงค์คำ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
2 46518 นาย ธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
3 46519 นาย นวพล ยะสมจิตร์ ง30237 เขียนแบบ1 735            
4 46552 น.ส. สุดารัตน์ นาชัยเวียง ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
5 46564 นาย ธนโชติ พวงพยอม ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
6 46573 นาย ยุทธภูมิ สาปคำ                  
7 46591 น.ส. ปรียารัตน์ มีมาก ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
8 46597 น.ส. ศุภธิดา วังสมบัติ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
9 46649 นาย จตุพร พันธ์สุภา ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
10 46675 น.ส. ณัชชา ทาประเสริฐ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
11 46702 นาย ธนวัฒน์ ใจโต ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
12 46704 นาย นนทกร จันทรา ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
13 46713 นาย ภูวดล มาลา ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
14 46724 น.ส. นัติฤทัย อัมภิวงศ์ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
15 46770 น.ส. ปัณณพร บุญเกิด จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
16 46775 น.ส. เมทินี คุ้มวงษ์ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
17 46825 น.ส. รชฏ วรสิริธาดา จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
18 46840 นาย พศุตม์ ลาภมาก ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
19 46866 น.ส. บัณฑิตา พนัสจุฑาบูลย์ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
20 46876 น.ส. หยาดเพชร ชีวะเจริญ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
21 46892 นาย วรเมธ คำภิโล ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
22 46906 น.ส. ธัญยธรณ์ ตุ้ยชัย ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
23 46916 น.ส. ฟาริกา ธรรมเลิศ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
24 46921 น.ส. สุประวีณ์ มโนวรรณากุล จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
25 47075 น.ส. ณิชารีย์ ศรีจันทร์ดร จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
26 47082 นาย อัครเสรษฐ อินทนา ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
27 49340 นาย ณัฐภัทร จักรคำ ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
28 49341 นาย ธนกฤช มุงเมือง ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
29 49343 นาย ภาณุวิชณ์ มะโนใจ                  
30 49344 นาย รัฐชานนท์ ก๋องแก้ว ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
31 49345 น.ส. อัญญรัตน์ กันตา ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825