โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46277 นาย ธรรศกร เตชธรรมวรรต ว30230 หัวข้อเลือกสรร 316            
2 46460 นาย ชนกชนม์ กองกันทะ ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
3 46471 นาย ภูฟ้า นันทะ ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
4 46494 น.ส. พิรกานต์ วงศ์คำลือ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
5 46510 นาย จิราวัฒน์ วัฒนศิริศักดิ์                  
6 46520 นาย พงศกร ทองนุ้ย                  
7 46524 นาย ภูธเนศ พาที                  
8 46560 นาย ฉัตรดนัย รัศมิทัต ง30240 ช่างปูน 744            
9 46567 นาย นวพล เหล่มนำชัย ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
10 46570 นาย พชรชาติ พรมแก้วงาม                  
11 46594 น.ส. ภิรัญญาพร ใจจันทร์ ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
12 46600 น.ส. อาณิก้า ฮอร์แมน                  
13 46621 นาย เสกสิทธิ์ พวงเงิน                  
14 46638 น.ส. เพ็ญพิชชา ไชยศรี ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
15 46662 นาย รัตนพงษ์ หาขาย                  
16 46666 นาย วีรภัทร คำน้อย ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
17 46670 น.ส. เกศวรินทร์ วิลัยราช ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
18 46671 น.ส. จิตตินี เอ้ยวัน ง30240 ช่างปูน 744            
19 46673 น.ส. ชลธิดา อินต๊ะรักษา ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
20 46683 น.ส. ภัทริกา โนเเก้ว ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
21 46694 นาย กันตินันท์ พรมใจ ง30240 ช่างปูน 744            
22 46714 นาย อนุวัช อุ่นผาง ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
23 46715 น.ส. ชัญญา นิลจันทร์                  
24 46758 นาย สุริยัน วรรณบวร ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
25 46759 นาย อนพัทย์ การดื่ม ง30240 ช่างปูน 744            
26 46768 น.ส. นาฏนารี คำห้วยหาร ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
27 46771 น.ส. ปิยะภรณ์ สีตาบุตร ง30240 ช่างปูน 744            
28 46808 น.ส. เกศรินทร์ ส่งมหาชัย ง30237 เขียนแบบ1 735            
29 46812 น.ส. ณัฐณิชา พิมพะสาลี ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
30 46849 นาย อนันตยศ แก้วมารัตน์ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
31 46881 นาย ณัฐภูมิ วีละน้อย ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
32 46886 นาย ปณชัย สี่สุวรรณ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
33 46907 น.ส. ธิติพร แย้มวจี ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
34 46976 นาย ปัณณธร สุทธนู จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
35 46982 นาย อดัมแอลเลน แมนดิโก จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
36 46983 น.ส. กมลชนก สมานศรี ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
37 46988 น.ส. ณัฐณิชา ตันหราพันธุ์ ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
38 46990 น.ส. น้ำเพชร มูลแก้ว ง30240 ช่างปูน 744            
39 47061 น.ส. กัลย์สุดา แก้วคำมูล ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
40 47066 นาย พลดา กังวาฬ                  
41 47080 น.ส. กัญญาภัค คะสะธรรม ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
42 49321 นาย ชัยมงคล ปวนบุญนำ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
43 49325 นาย ภัทรพล เครือคำ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
44 49329 น.ส. พิชญธิดา ช้อนทอง ง30237 เขียนแบบ1 735