โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 45539 น.ส. สุพิชญา โท๊ะนาบุตร                  
2 45547 นาย ธนวัฒน์ อยู่ยืน ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
3 46466 นาย เบญจรงค์ ต๊ะวัง ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
4 46478 นาย สราวุฒิ จุราเพชร ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
5 46554 นาย กฤตณัฐ จิรเมธาธร ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
6 46569 นาย ปุญญาพัฒน์ บุญธรรม ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
7 46575 นาย สรัล สุทำปวง                  
8 46589 น.ส. ปริชญา พงษ์สมุทร ง30237 เขียนแบบ1 735            
9 46592 น.ส. พิชญา สิงหฤกษ์ ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
10 46595 น.ส. รินลณี ช่วงจันทร์ ง30237 เขียนแบบ1 735            
11 46598 น.ส. สิริวิมล ใจแก้ว ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
12 46599 น.ส. สุมินตรา พฤกษะวัน ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
13 46602 นาย กฤชเชาว์ ภูวิจิตร์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
14 46611 นาย ภัทรเดช คงสวัสดิ์ ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
15 46624 น.ส. กัลยกร วิจิตรยืนยง ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
16 46655 นาย ภัทรนนท์ ชูเรืองฤทธิ์ ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
17 46658 นาย ภูริภัทร อัครมณีประการ ง30237 เขียนแบบ1 735            
18 46676 น.ส. ณัฐณิชา มาสุข ง30237 เขียนแบบ1 735            
19 46691 น.ส. อรุชา ไชยองค์การ ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
20 46696 นาย กีรติ ถิ่นนคร                  
21 46705 นาย ปรัชญา แก้วนาติ๊บ                  
22 46706 นาย พงศ์ฑัต เทพยุหะ                  
23 46721 น.ส. ณัฐณิชา ณ คำ ง30264 อาหารอบ 758            
24 46727 น.ส. พรปวีณ์ ฉันทะ ง30237 เขียนแบบ1 735            
25 46729 น.ส. ภูษณิศา อินดาวงศ์ ง30264 อาหารอบ 758            
26 46749 นาย ตระกูลเทพ เทพศิริ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
27 46769 น.ส. นีรชา จอมอินตา ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
28 46772 น.ส. พัชราภรณ์ ดวงใจ ง30264 อาหารอบ 758            
29 46793 นาย ต้นกล้า แต้มคม ว30230 หัวข้อเลือกสรร 316            
30 46810 น.ส. จุติมน ดีแก้ว ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
31 46832 นาย ฐิติภัทร วาสนา ว30230 หัวข้อเลือกสรร 316            
32 46833 นาย ณภัทร ทองสุก                  
33 46851 นาย อภิสิทธิ์ ทวีบุญ ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
34 46872 น.ส. ลดา พจนาเทพารักษ์ ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
35 46904 น.ส. จิราวรรณ หาญฟ้าเลื่อน ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
36 46919 น.ส. สโรชา สุวรรณ์ ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
37 47065 นาย อดิศร ใจทะวงค์                  
38 47067 น.ส. ฐิติกานต์ ดำจ่าง ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
39 47068 นาย ณัฐสิทธิ์ วิ่งเร็ว ว30230 หัวข้อเลือกสรร 316            
40 47079 น.ส. หัสจารี ทำอินแก้ว ง30264 อาหารอบ 758            
41 49326 นาย อนันตชัย ขาวนอก                  
42 49331 น.ส. หทัยทิพย์ ทะริยะ ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606