โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46305 น.ส. ญาณิศา สุธรรม                  
2 46318 นาย ชรัณ หลิมเจริญ                  
3 46324 นาย ณานวิทย์ น้อยบุตรแก้ว                  
4 46340 น.ส. ชยาทิพย์ ขัดทวงศ์                  
5 46343 น.ส. ณัฐชานันท์ คำแก้ว                  
6 46350 น.ส. ปนัดดา ปัญวงค์                  
7 46353 น.ส. พิมพ์ญาดา ใจมั่น                  
8 46355 น.ส. ภรตา สุวรรณมา                  
9 46358 น.ส. สาธิยา ไหวพินิจ                  
10 46384 น.ส. ชุติกาญจน์ แก้วศิริพันธ์                  
11 46392 น.ส. ปัณฑิตา แปงปวน                  
12 46394 น.ส. พรพิมล สมศรี                  
13 46395 น.ส. พรรณภัทร วงษ์เม่น                  
14 46396 น.ส. พลอยวรินทร์ คำแก้ว                  
15 46398 น.ส. พิชามญชุ์ จำนงค์                  
16 46402 น.ส. ลำเพา วีระพงษ์                  
17 46412 นาย เกื้อตระกูล อินทรชัย                  
18 46418 นาย ธนกร ศรีวรเจษฎีกุล                  
19 46423 นาย พันธ์วริศ อริยะเครือ                  
20 46427 นาย ภูมินทร์ ไหวคิด                  
21 46428 นาย ศุภกร วนาพันธพรกุล                  
22 46432 น.ส. จิลลาภัทร ยศบุรุษ                  
23 46438 น.ส. ณัฏฐ์ญดา โชติระวีวรฤทธิ์                  
24 46454 น.ส. วริยา แก้วประเทศ                  
25 46486 น.ส. ชุติมน เตียสกุล                  
26 46498 น.ส. ภูพิงค์ สายปัน                  
27 46503 น.ส. วีรยา ธิวงค์น้อย                  
28 46541 น.ส. ตวงทองทิพย์ พรมมาบุญ                  
29 46635 น.ส. บุญญารัตน์ วัฒนวาณิชย์                  
30 46707 นาย พงศพัฒน์ สุทะนวน                  
31 46935 นาย สิรภพ วงค์กุนะ                  
32 46948 น.ส. พิมพ์พิชญ์ชา คณิตปัญญาเจริญ                  
33 46980 นาย วุฒิภัทร แสนไชย                  
34 46984 น.ส. กัญจนพร คำแหง                  
35 46985 น.ส. ชนัญชิดา ตากาบุตร                  
36 46992 น.ส. พรรณวลัย โพธิวงศ์                  
37 46993 น.ส. พิชญา รัตนบุรี                  
38 46994 น.ส. ภวิกา วชิรจินดากุล                  
39 46996 น.ส. ภาสินี หอมนาน                  
40 49368 นาย นพพงษ์ ไชยชนะ                  
41 49369 นาย วิษณุ บาทวงษ์                  
42 49370 นาย เอกพรรดิ์ มั่นธนะกิจ                  
43 49371 น.ส. จิราวรรณ วงเวียน                  
44 49372 น.ส. ปาณิสรา สิทธิวงค์                  
45 49373 น.ส. ปุณยสินีย์ สิงห์ศรี