โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 46384 น.ส. ชุติกาญจน์ แก้วศิริพันธ์                  
2 46358 น.ส. สาธิยา ไหวพินิจ                  
3 46355 น.ส. ภรตา สุวรรณมา                  
4 46353 น.ส. พิมพ์ญาดา ใจมั่น                  
5 46350 น.ส. ปนัดดา ปัญวงค์                  
6 46343 น.ส. ณัฐชานันท์ คำแก้ว                  
7 46340 น.ส. ชยาทิพย์ ขัดทวงศ์                  
8 46324 นาย ณานวิทย์ น้อยบุตรแก้ว                  
9 46318 นาย ชรัณ หลิมเจริญ                  
10 46305 น.ส. ญาณิศา สุธรรม                  
11 49358 นาย พิชญะ โอดปะละ                  
12 49357 น.ส. พรนิภา อินพิชัย                  
13 49356 น.ส. รัตตินันท์ ปัญญาวรรณ                  
14 49355 น.ส. ฉัตรชฎา แปงฝั้น                  
15 49354 น.ส. ปฏิพร ยะฟู                  
16 49353 น.ส. นันฐกานต์ เขียวติ๊บ                  
17 49352 นาย มนต์ณภัทร คุ้มวงษ์                  
18 46923 นาย คมชาญ ไชยวงค์                  
19 46708 นาย พบพระ สาธุ เสนาธรรม                  
20 46439 น.ส. ณัฐณิชา แก้วปัญญา                  
21 46345 น.ส. ณิชกานต์ ตันจันทร์กูล                  
22 46322 นาย ณภัทร วงศ์ธิดา                  
23 46301 นาย รพีร์ ดอนมูล                  
24 46299 นาย กฤตกานต์ อุดมกฤตยาชัย                  
25 46298 น.ส. วาริศา อุปนันท์                  
26 46296 น.ส. ภัคจิรา สมพมิตร                  
27 46288 นาย สุขสันต์ สาคร                  
28 46286 นาย วีรภัทร หวังรุ่งโรจน์                  
29 46284 นาย วรพล สมุทธารักษ์                  
30 46283 นาย ยศวัจน์ พิพัฒนวัฒนากุล                  
31 46282 นาย ภูเบศร์ ชุมภูสืบ                  
32 46281 นาย เพชรกล้า นาฑีทอง                  
33 46280 นาย ปาณัท บุญน้อม                  
34 46279 นาย ธีรภัทร วงค์ษา                  
35 46278 นาย ธีรภัทร จำปาอูป                  
36 46276 นาย ธรรมรัตน์ สุทธรินทร์                  
37 46273 นาย ณัฐชนน สิทธิไพศาล                  
38 46271 นาย ไชยรัตน์ ชัยอาษา                  
39 46270 นาย ชาญชล ภานุศุภนิรันดร์                  
40 46268 นาย กรินทร์ ชูศิริ                  
41 49351 นาย ทรัพย์สาคร ธิเลิศ                  
42 46969 น.ส. ศุภาวีร์ จุลบุตร                  
43 46965 น.ส. ธนัทภัทร รักษ์บำรุง                  
44 46964 น.ส. ทรงอัปสร เอี่ยมสำอางค์                  
45 46963 น.ส. ณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์                  
46 46956 นาย กนก ตุ้มท่าไม้                  
47 46954 น.ส. พิชามญชุ์ หล่อลิปิวงศ์                  
48 46953 น.ส. อชิรญา วุฒิธนูทอง                  
49 46952 น.ส. สุรัชธรีย์ แสงศิริ                  
50 46951 น.ส. สิริกร แก้วปัญญา                  
51 46949 น.ส. รติรัตน์ ภควิวัฒน์                  
52 46947 น.ส. พัชริญา ดวงฟู                  
53 46946 น.ส. พศิกา เทศศรีเมือง                  
54 46944 น.ส. นิดานุช ตักเตือน                  
55 46943 น.ส. ธนัชพร สาลีผล                  
56 46942 น.ส. ณีรนุช สีธิคำ                  
57 46941 น.ส. ณิชากร กาตาสาย                  
58 46939 น.ส. ชิดชนก ศรีวิลัย                  
59 46938 น.ส. ชนกานต์ ชามาตย์                  
60 46937 นาย อนัส ละงู                  
61 46936 นาย อติชาติ ไชยสาร                  
62 46931 นาย ภัทรวินท์ สุมา                  
63 46929 นาย นนทวิทย์ วงศ์ประเสริฐ                  
64 46928 นาย ธรรมสรณ์ ธรรมสรางกูร                  
65 46926 นาย ณัฏฐชัย เตชะนิเวศน์                  
66 46925 นาย จิรโชติ ศรีจิรานนท์                  
67 46924 นาย จตุรวิทย์ อุปรโคตร                  
68 46380 นาย อธิป งามจิตต์เอื้อ                  
69 46374 นาย รัชชวกร จิรศุภางกูร                  
70 49350 น.ส. รัฐพันธ์ศิริ เขื่อนแก้ว                  
71 49349 น.ส. พิมพ์วิภา สิงห์ชัย                  
72 49347 นาย ธนพงษ์ สินวนาทรัพย์                  
73 49346 นาย ธนโชติ วริศากุล                  
74 47822 นาย จารุกิตติ์ เปี่ยมจริยคุณ                  
75 47070 น.ส. แพรวา จำเริญนุสิทธิ์                  
76 47063 นาย นิติศาสตร์ คำแดง                  
77 46997 น.ส. เรืองรุ้งคำ คำสม                  
78 46991 น.ส. เนืองนิมมาน กะฐิน                  
79 46987 น.ส. ณัฏฐกานต์ โอฬารจันทโรทัย                  
80 46973 นาย คุณากร เฟรดดริค ใจคำ                  
81 46797 นาย นะโม รุ่งกิจเลิศสกุล                  
82 46710 นาย ภัคพล บุตติ                  
83 46653 นาย พศวีร์ ธิติเธียรพงษ์                  
84 46535 น.ส. ขวัญทิพย์ ทิพยศุภลักษณ์                  
85 46499 น.ส. ภูริชา ภูธิวุฒิ                  
86 46497 น.ส. ภามินี วงศ์โท๊ะ                  
87 46488 น.ส. ณัฐธิดา ใจมวน                  
88 46483 น.ส. กัลยกร วังเเวว                  
89 46472 นาย ภูมิพงศ์ ใจแจ่ม                  
90 46422 นาย ปริญญา วัฒนกิจไกรศรี                  
91 46420 นาย นนทพัทธ์ ศักดิ์ชัย                  
92 46377 นาย ศุภพล วงค์สวัสดิ์                  
93 46373 นาย รณกร ยาบ้านแป้ง                  
94 46364 นาย กฤษณพล วรรณารักษ์                  
95 46338 น.ส. ชญานิศ เครือยศ                  
96 46327 นาย วิชญ์พล ช่อไชยกุล                  
97 46304 น.ส. จันทร์ชนก ปันทะโชติ                  
98 46290 นาย อานุภาพ ตั้งตรัสสา                  
99 49319 น.ส. กฤตพร อยู่สุธา                  
100 47071 นาย ธีรภัทร์ ทาสุรินทร์                  
101 46972 นาย กานต์ธีร์ ทองจิบ                  
102 46962 น.ส. ชลธิชา สอนดี                  
103 46930 นาย พีรดนย์ นามวงศ์                  
104 46878 นาย คเชนทร์ เวียงทอง                  
105 46862 น.ส. ณัฐชฎาพร พิสกุล                  
106 46860 น.ส. ชาลิสา ชาวเขลางค์                  
107 46847 นาย ศุภกร สุขศิริ                  
108 46843 นาย ภูริณัฐ ใจบุญ                  
109 46827 น.ส. วรัญญา สมนาค                  
110 46823 น.ส. พิชญา คำวงษา                  
111 46813 น.ส. ณัฐนิช เหลืองรัชพันธุ์                  
112 46780 น.ส. สุมิญช์ธิรา เทพปินตา                  
113 46745 นาย ชาญณรงค์ ดวงสุภา                  
114 46689 น.ส. สิรินทิพย์ แข็งแรง                  
115 46686 น.ส. วรพิชชา เมืองยศ                  
116 46672 น.ส. ชนาธิป อ้างอิง                  
117 46668 นาย อานนท์ แต้มคม                  
118 46586 น.ส. ธัญญ์ลักษณ์ จีรปัญญาทิพ                  
119 46584 น.ส. ณัฏฐนิช บุญสถิตย์                  
120 46546 น.ส. ภรณ์พรรณน์ จีรปัญญาทิพ                  
121 46513 นาย ณัชพล อิทธิโรจนวงศ์                  
122 46505 น.ส. สัณห์สินี ชุมแก้ว                  
123 46443 น.ส. นรีกานต์ รัญจวน                  
124 46414 นาย ชญานิน อนันต์รัตนากูร                  
125 46409 น.ส. อลีนา อรุณมณี                  
126 46399 น.ส. ภัทรจันทน์ ต๊ะผัด                  
127 46393 น.ส. พนาพร สายปินตา                  
128 46388 น.ส. ธิติสุดา วงค์ทนา                  
129 46386 น.ส. ธัญญาภรณ์ โสภาฮุย                  
130 46383 น.ส. ชนยชา จันทาวุฒิกุล                  
131 46382 น.ส. ชนม์ชนันทร์ สุภาแก้ว                  
132 46367 นาย ธนพงษ์ อินต๊ะรัตน์                  
133 46362 น.ส. อมราวดี คะเรรัมย์                  
134 46360 น.ส. สุตาภัทร เฉลิมวงค์                  
135 46351 น.ส. ปรีชญา ต้นโนนเชียง                  
136 46347 น.ส. ธมนวรรณ ธรรมสิทธิ์                  
137 46334 น.ส. กฤติยาภรณ์ ปันตุ่น                  
138 46329 นาย ศุภักษร บุญสืบ                  
139 46320 นาย ณฐกานต์ภู ตามเดช                  
140 46316 นาย ก้องภพ หมองู                  
141 46274 นาย ตรีจิตร เหลี่ยมสมบุญ                  
142 46172 น.ส. ธัญญาเรศ อุปทอง                  
143 49411 นาย ศิลา ศิริไพบูลย์                  
144 49366 นาย จีระวัฒน์ ยะชะระ                  
145 49365 น.ส. ณัฐกานต์ ง้าวทาสม                  
146 49361 นาย ภัทรวิทย์ มะโนคำ                  
147 49312 น.ส. ปพิชญา ทุ่งแจ้ง                  
148 49309 น.ส. กมลชนก ธรรมนพ                  
149 49307 นาย ธีรภัทร์ แก้วยอด                  
150 49305 นาย ชนะชนม์ กล่ำเมือง                  
151 46998 น.ส. วรรณเพ็ญ ไชยทนุ                  
152 46981 นาย ศุภกร คงอรุณ                  
153 46913 น.ส. พลอยกนก จอมคำ                  
154 46900 น.ส. เกศแก้ว กองทุน                  
155 46856 น.ส. จิรสุดา ธินาเครือ                  
156 46854 น.ส. กานต์ธิดา จอมเอ้ย                  
157 46846 นาย ศิวกร คำภิโล                  
158 46817 น.ส. ธีรดา สายสม                  
159 46805 นาย อดุลวิทย์ โถนาค                  
160 46773 น.ส. พิมพ์นิภา พิมพ์ตะครอง                  
161 46748 นาย ณัฐวุฒิ มูลพุ่มสาย                  
162 46736 น.ส. อคิราภ์ เลิศวิภาภัทร                  
163 46722 น.ส. ณิชารีย์ บุญนำมา                  
164 46688 น.ส. สลิลทิพย์ แสงทราย                  
165 46687 น.ส. ศศิกานต์ อกตัน                  
166 46647 นาย กนกพล จำอินถา                  
167 46642 น.ส. วชิรญา งามสม                  
168 46641 น.ส. รัชฎาวรรณ การเพียร                  
169 46625 น.ส. กุลสตรี ฟูคำ                  
170 46623 น.ส. กัลย์กมล ฝั้นแปง                  
171 46612 นาย ภาคิน แสงลุน                  
172 46606 นาย ธนกฤต นิรัติศัย                  
173 46581 น.ส. ชนัญญา ฝาตา                  
174 46507 นาย กรกฎ ขัดยอด                  
175 46502 น.ส. วศินี บุญมา                  
176 46485 น.ส. ชัญญานุช ชัยสุวรรณ                  
177 46459 น.ส. อิสริยาภรณ์ ภาคฤทธิ์                  
178 46450 น.ส. เพชรลดา คำภีระ                  
179 46447 น.ส. พัทธนันท์ วงธิสอน                  
180 46446 น.ส. บุณฑริกา อุ่นม่อน                  
181 46411 น.ส. เอมอร รัศมีสถาพร                  
182 46403 น.ส. วรัชยา ชมภูศรี                  
183 46401 น.ส. มณฑิตา จันทปา                  
184 46371 นาย ปฐพี ธรรมเอกสกุล                  
185 46370 นาย บุญญวัฒน์ สังบัวแก้ว                  
186 46348 น.ส. ธีราพร จัตุจันทร์                  
187 46346 น.ส. ธนัชชา รินทร์แก้ว                  
188 46333 น.ส. กฤตพร นันตาแสง                  
189 46323 นาย ณัฐกิตติ์ ราชลำ                  
190 46317 นาย กานต์ธนัท วงค์น้ำนอง                  
191 49374 น.ส. เนตรญาดา แซ่พ่าน                  
192 49363 น.ส. พิชญกาญจน์ ประกอบศิลป                  
193 49359 นาย ภูวนัย โชติธนารีย์                  
194 49318 น.ส. สวรรยา นันต๊ะภาพ                  
195 49311 น.ส. ณัชวิภา จันทนะ                  
196 46950 น.ส. วรรณลดา ไชยโส                  
197 46920 น.ส. สุกฤตา วงค์ลอดแก้ว                  
198 46914 น.ส. พิชยา มั่นการ                  
199 46896 นาย ศุภณัฐ วังทิพย์                  
200 46839 นาย พชรดล ศิริพันธุ์                  
201 46829 น.ส. สุภัทรามิญช์ เทพปินตา                  
202 46818 น.ส. นภัสสร เครือวงศ์                  
203 46806 นาย อติวิชญ์ อนันต์ไชย                  
204 46800 นาย เมธาสิทธิ์ เขียวปิง                  
205 46799 นาย ภูวเนตร เพชรประสิทธิ์กุล                  
206 46776 น.ส. รุ่งทิวา เตจ๊ะ                  
207 46774 น.ส. แพรววรินทร์ โนปิง                  
208 46761 น.ส. กนกกร ศรีสมวงศ์                  
209 46735 น.ส. สุทธิกานต์ วงศ์ไชย                  
210 46733 น.ส. ศิวลักษณ์ ต่วนเทศ                  
211 46718 น.ส. ณัฐกานต์ มีชื่อ                  
212 46717 น.ส. ณัฏฐธิดา วะเท                  
213 46577 น.ส. กวินธิชา บัวมั่น                  
214 46557 นาย คุณานนต์ วังสมบัติ                  
215 46556 นาย การุณศีล จันทร์ศิริ                  
216 46548 น.ส. วรฤทัย ทองกิ่ง                  
217 46543 น.ส. ธัญชนก ธรรมวงค์                  
218 46537 น.ส. จิดาภา ไชยกุล                  
219 46531 น.ส. กศยา พานดง                  
220 46457 น.ส. สุชัญญา ทักษิณาพิมุข                  
221 46456 น.ส. ศศิธร พุทธสอน                  
222 46435 น.ส. ชนิดาภา ยาท้วม                  
223 46426 นาย ภีมพ์ บุญพา                  
224 46417 นาย เดชาธร บุญประโหลก                  
225 46406 น.ส. สิรินภา คุ้มภัยเพื่อน                  
226 46405 น.ส. วรางคณา แสนทอน                  
227 46404 น.ส. วรันธร จินตนพงศ์พันธุ์                  
228 46391 น.ส. ปวริศา ศิริชุ่ม                  
229 46379 นาย สิทธิชัย ศรีแกวงศ์                  
230 46368 นาย ธนศักดิ์ ธรรมสอน                  
231 46361 น.ส. สุธีมนต์ ไชยวงศ์                  
232 46344 น.ส. ณัฐริกา ภิระบรรณ์                  
233 46335 น.ส. กัญญาวีร์ มีชื่อ                  
234 46328 นาย ศตพร ธรรมจักร์                  
235 46269 นาย ชยากร ศรีโรจนกุล                  
236 49367 น.ส. จินตนา โกเมฆ                  
237 49360 น.ส. ภิญญดา วัฒนวาณิชย์                  
238 49317 น.ส. ศรัญย์พร ชัยปัญญา                  
239 49313 น.ส. เมลดา ไชยมงคล                  
240 49304 นาย คงกระพัน บางหลวง                  
241 46908 น.ส. นันท์นภัส ทะปะละ                  
242 46903 น.ส. จิรัชยา อินจันทร์                  
243 46867 น.ส. ปิยพัชร์ กิติพัฒน์มนตรี                  
244 46811 น.ส. ญาณากร ปัญญากาศ                  
245 46734 น.ส. ศุภิสรา จันทร์ตระกูล                  
246 46720 น.ส. ณัฐณิชา แสนคำฟู                  
247 46698 นาย ญาณารณพ รัตรุ้ง                  
248 46640 น.ส. ยลดา ตาดี                  
249 46639 น.ส. เมศินี ยะทุ่งตัน                  
250 46636 น.ส. เบญจมาภรณ์ กิ่งกืย                  
251 46588 น.ส. ปนัดดา สอดสี                  
252 46587 น.ส. ธัญพัฒน์ เหล็งขวัญยืน                  
253 46545 น.ส. พิชญ์สินี เทพคีรี                  
254 46544 น.ส. ปนิตา ประเทืองสุข                  
255 46538 น.ส. ชลธิชา พิพิธกุล                  
256 46530 น.ส. กมลชนก ตันวิตรานนท์                  
257 46526 นาย วิศวะ กันฟัก                  
258 46525 นาย รุษฐนพล อูปทอง                  
259 46500 น.ส. ภูริสา สุขดี                  
260 46482 นาย อัฐชัย ศิรินัน                  
261 46461 นาย ชินวัตร สายอุดต๊ะ                  
262 46448 น.ส. พิชชาพร ปิงจันทร์                  
263 46431 น.ส. จิตรลดา ทองกร                  
264 46430 น.ส. กมลศิริ เมืองมอง                  
265 46424 นาย ภัทรพล ธัญธราดล                  
266 46421 นาย นพวิชญ์ ผัดวัง                  
267 46410 น.ส. อาทิตยา ชนะรบ                  
268 46389 น.ส. นิภาธร อกกว้าง                  
269 46387 น.ส. ธารตะวัน ใจวังเย็น                  
270 46375 นาย วัชรภูมิ หล่อประดับเพชร                  
271 46357 น.ส. สวิชญา เครือตัน                  
272 46356 น.ส. ศิวาลัย จาคำมา                  
273 46352 น.ส. ปัณชญา เรืองศรี                  
274 46339 น.ส. ชนกชนม์ ใจจิต                  
275 46337 น.ส. จินตภัทร บุญเจริญ                  
276 46331 นาย อาจอง เกียล่น                  
277 46326 นาย ธนภัทร วรรณสิทธิ์                  
278 46310 น.ส. ปภัสสร ปัญญาไชย                  
279 46300 นาย ทัตพงศ์ เสริมสุข                  
280 46291 น.ส. จิณณพัต คำดี                  
281 49315 น.ส. รุ่งทิวา ชนูดหอม                  
282 49314 น.ส. ยิมธิดา วงศ์มา                  
283 49310 น.ส. ชลธิชา สุระวัง                  
284 49308 นาย วรานนท์ วงค์ฟู                  
285 49306 นาย ชนุตม์พงศ์ โพธิ์นาค                  
286 46918 น.ส. ลภัสรดา ศรีอุดมเลิศ                  
287 46910 น.ส. ปภาวดี แก้วมา                  
288 46909 น.ส. บุณณดา สารทอง                  
289 46902 น.ส. จัสมิน กาวิจิตรแทน                  
290 46869 น.ส. พรณิภา กุลธวงศ์วัฒนา                  
291 46863 น.ส. ธนาพร คุมพล                  
292 46855 น.ส. กุลสตรี ชัยยานนท์                  
293 46824 น.ส. พิมพ์ลภัส วังสมบัติ                  
294 46814 น.ส. ณิชกานต์ สุพรรณ                  
295 46798 นาย พิพัฒน์ นันทสุวรรณ                  
296 46784 น.ส. เอกปวีร์ วรธนมงคลกุล                  
297 46778 น.ส. ศิริกานดา ทานินทร์                  
298 46763 น.ส. ชยกร  เลิศเชวงกุล                  
299 46737 น.ส. อภิสรา คำภิโลชัย                  
300 46730 น.ส. มัลลิกา ไชยวงศ์                  
301 46723 น.ส. ทิมญาดา แดนโพธิ์                  
302 46680 น.ส. ปัญญดา ปานทอง                  
303 46630 น.ส. ชลิตา สายอุด                  
304 46627 น.ส. จิรัชญา บุญประสิทธิ์                  
305 46604 นาย ชานนท์ วิงวอน                  
306 46593 น.ส. ภพรัตน์ สุดรักษ์                  
307 46590 น.ส. ปริยากร ไวยกูล                  
308 46550 น.ส. ศิรมณี อินพิรุด                  
309 46512 นาย ฌาณ อินทร์พรหม                  
310 46458 น.ส. อินทราณี เป็งอินตา                  
311 46451 น.ส. เพ็ญพิชญา บุลพัชรธีรานนท์                  
312 46434 น.ส. เจสติน กาวิจิตรแทน                  
313 46419 นาย ธีรภัทร์ แสงอินทร์                  
314 46408 น.ส. อรณิชา ไพกุมภัณฑ์                  
315 46381 น.ส. จิรภัทร หล้าสมสี                  
316 46378 นาย สวิตต์ กอผจญ                  
317 46376 นาย ศุภกร หทัยปรีวิจิตร                  
318 46372 นาย พุทธินันท์ วังซ้าย                  
319 46369 นาย นิติวัฒน์ ทองอยู่                  
320 46363 น.ส. เอื้อการย์ ดวงประภา                  
321 46342 น.ส. ฐิติชญา ศรีวิลัยนุรักษ์                  
322 46341 น.ส. ฐิดาทร กันทะไชย                  
323 46330 นาย สุรวุฒิ เล็กจุฬา                  
324 46325 นาย ทัตพงศ์ ทรายคำ                  
325 46319 นาย ชลสิทธิ์ สร้อยคำ                  
326 46970 น.ส. อังคณา อินฝั้น                  
327 46968 น.ส. พิชชาพร จรเทศ                  
328 46967 น.ส. พรพัชชา มิ่งเชื้อ                  
329 46966 น.ส. พชรพร กอวิเศษ                  
330 46961 น.ส. จันทกานต์ บังเมฆ                  
331 46960 นาย พศิน ทะฤาษี                  
332 46959 นาย ชินกฤต ขัดทุ่งฝาย                  
333 46958 นาย ชนัต ปิตติวณิชย์                  
334 46957 นาย กิตติพันธ์ จันทรา                  
335 46955 น.ส. ลภัสรดา พลงาม                  
336 46945 น.ส. ปีวรา เครือสาร                  
337 46933 นาย รัฐกรณ์ ปุกคำ                  
338 46762 น.ส. กานต์ธีรา พรมแก้วงาม                  
339 46716 น.ส. ฐิติวรดา เกิดผล                  
340 46468 นาย พชร เจียรจินดา                  
341 46453 น.ส. วรรณการณ์ จันทร์หอม                  
342 46452 น.ส. รัตติกาล เสมประยูร                  
343 46449 น.ส. พิมพ์ลดา สินพาณี                  
344 46444 น.ส. นันนภัทส์ ปัญญาบุตร                  
345 46440 น.ส. ธนพร ทองอนุ                  
346 46416 นาย พบพล ชาสอนตากิจ                  
347 46415 นาย ณัชพล ฟูอุด                  
348 46400 น.ส. ภัทรธิดา เอื้อนจิตร์                  
349 46390 น.ส. ปริญญาภรณ์ ศรีทองสุข                  
350 46359 น.ส. สุชาวดี ทิพันธ์                  
351 46349 น.ส. นฤชยา ทานุสาร                  
352 46315 น.ส. อาจรียา ฝั้นเบ้า                  
353 46314 น.ส. อริยพร พุทธวงษ์                  
354 46313 น.ส. ลีลาวดี ธิยะ                  
355 46312 น.ส. พิชชาภา รักษาพล                  
356 46311 น.ส. พัชรนันท์ ธรรมใจกุล                  
357 46309 น.ส. นริศรา สุตาลังกา                  
358 46308 น.ส. ธนัทดา จิรนุวัฒน์วงค์                  
359 46307 น.ส. ณัฐนันท์ บูรณะโรจน์ตระกูล                  
360 46306 น.ส. ณัฏฐณิชา อินละปะ                  
361 46303 นาย ศุภกร คำเขียว                  
362 46302 นาย รัฐพรรณ์ อายะชู                  
363 46297 น.ส. วรัญชลี ชัยศรีทิพย์                  
364 46295 น.ส. ประภาภร สิทธิวงศ์                  
365 46293 น.ส. ณัฐจิรา อุดสุข                  
366 46292 น.ส. ชารัญญา โสธนไพศาล                  
367 46287 นาย ศิริเฉลิม ขันไชยวงค์                  
368 46285 นาย วิชบูลย์ ทานุชิต                  
369 46275 นาย ธนัตถ์ ดอยลอม                  
370 46272 นาย ณัฐชนน อินตาทิพย์                  
371 46392 น.ส. ปัณฑิตา แปงปวน                  
372 46394 น.ส. พรพิมล สมศรี                  
373 46395 น.ส. พรรณภัทร วงษ์เม่น                  
374 46396 น.ส. พลอยวรินทร์ คำแก้ว                  
375 46398 น.ส. พิชามญชุ์ จำนงค์                  
376 46402 น.ส. ลำเพา วีระพงษ์                  
377 46412 นาย เกื้อตระกูล อินทรชัย                  
378 46418 นาย ธนกร ศรีวรเจษฎีกุล                  
379 46423 นาย พันธ์วริศ อริยะเครือ                  
380 46427 นาย ภูมินทร์ ไหวคิด                  
381 46428 นาย ศุภกร วนาพันธพรกุล                  
382 46432 น.ส. จิลลาภัทร ยศบุรุษ                  
383 46438 น.ส. ณัฏฐ์ญดา โชติระวีวรฤทธิ์                  
384 46454 น.ส. วริยา แก้วประเทศ                  
385 46486 น.ส. ชุติมน เตียสกุล                  
386 46498 น.ส. ภูพิงค์ สายปัน                  
387 46503 น.ส. วีรยา ธิวงค์น้อย                  
388 46541 น.ส. ตวงทองทิพย์ พรมมาบุญ                  
389 46635 น.ส. บุญญารัตน์ วัฒนวาณิชย์                  
390 46707 นาย พงศพัฒน์ สุทะนวน                  
391 46935 นาย สิรภพ วงค์กุนะ                  
392 46948 น.ส. พิมพ์พิชญ์ชา คณิตปัญญาเจริญ                  
393 46980 นาย วุฒิภัทร แสนไชย                  
394 46984 น.ส. กัญจนพร คำแหง                  
395 46985 น.ส. ชนัญชิดา ตากาบุตร                  
396 46992 น.ส. พรรณวลัย โพธิวงศ์                  
397 46993 น.ส. พิชญา รัตนบุรี                  
398 46994 น.ส. ภวิกา วชิรจินดากุล                  
399 46996 น.ส. ภาสินี หอมนาน                  
400 49368 นาย นพพงษ์ ไชยชนะ                  
401 49369 นาย วิษณุ บาทวงษ์                  
402 49370 นาย เอกพรรดิ์ มั่นธนะกิจ                  
403 49371 น.ส. จิราวรรณ วงเวียน                  
404 49372 น.ส. ปาณิสรา สิทธิวงค์                  
405 49373 น.ส. ปุณยสินีย์ สิงห์ศรี                  
406 45539 น.ส. สุพิชญา โท๊ะนาบุตร                  
407 45547 นาย ธนวัฒน์ อยู่ยืน ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
408 46466 นาย เบญจรงค์ ต๊ะวัง ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
409 46478 นาย สราวุฒิ จุราเพชร ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
410 46554 นาย กฤตณัฐ จิรเมธาธร ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
411 46569 นาย ปุญญาพัฒน์ บุญธรรม ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
412 46575 นาย สรัล สุทำปวง                  
413 46589 น.ส. ปริชญา พงษ์สมุทร ง30237 เขียนแบบ1 735            
414 46592 น.ส. พิชญา สิงหฤกษ์ ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
415 46595 น.ส. รินลณี ช่วงจันทร์ ง30237 เขียนแบบ1 735            
416 46598 น.ส. สิริวิมล ใจแก้ว ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
417 46599 น.ส. สุมินตรา พฤกษะวัน ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
418 46602 นาย กฤชเชาว์ ภูวิจิตร์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
419 46611 นาย ภัทรเดช คงสวัสดิ์ ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
420 46624 น.ส. กัลยกร วิจิตรยืนยง ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
421 46655 นาย ภัทรนนท์ ชูเรืองฤทธิ์ ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
422 46658 นาย ภูริภัทร อัครมณีประการ ง30237 เขียนแบบ1 735            
423 46676 น.ส. ณัฐณิชา มาสุข ง30237 เขียนแบบ1 735            
424 46691 น.ส. อรุชา ไชยองค์การ ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
425 46696 นาย กีรติ ถิ่นนคร                  
426 46705 นาย ปรัชญา แก้วนาติ๊บ                  
427 46706 นาย พงศ์ฑัต เทพยุหะ                  
428 46721 น.ส. ณัฐณิชา ณ คำ ง30264 อาหารอบ 758            
429 46727 น.ส. พรปวีณ์ ฉันทะ ง30237 เขียนแบบ1 735            
430 46729 น.ส. ภูษณิศา อินดาวงศ์ ง30264 อาหารอบ 758            
431 46749 นาย ตระกูลเทพ เทพศิริ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
432 46769 น.ส. นีรชา จอมอินตา ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
433 46772 น.ส. พัชราภรณ์ ดวงใจ ง30264 อาหารอบ 758            
434 46793 นาย ต้นกล้า แต้มคม ว30230 หัวข้อเลือกสรร 316            
435 46810 น.ส. จุติมน ดีแก้ว ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
436 46832 นาย ฐิติภัทร วาสนา ว30230 หัวข้อเลือกสรร 316            
437 46833 นาย ณภัทร ทองสุก                  
438 46851 นาย อภิสิทธิ์ ทวีบุญ ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
439 46872 น.ส. ลดา พจนาเทพารักษ์ ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
440 46904 น.ส. จิราวรรณ หาญฟ้าเลื่อน ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
441 46919 น.ส. สโรชา สุวรรณ์ ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
442 47065 นาย อดิศร ใจทะวงค์                  
443 47067 น.ส. ฐิติกานต์ ดำจ่าง ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
444 47068 นาย ณัฐสิทธิ์ วิ่งเร็ว ว30230 หัวข้อเลือกสรร 316            
445 47079 น.ส. หัสจารี ทำอินแก้ว ง30264 อาหารอบ 758            
446 49326 นาย อนันตชัย ขาวนอก                  
447 49331 น.ส. หทัยทิพย์ ทะริยะ ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
448 46277 นาย ธรรศกร เตชธรรมวรรต ว30230 หัวข้อเลือกสรร 316            
449 46460 นาย ชนกชนม์ กองกันทะ ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
450 46471 นาย ภูฟ้า นันทะ ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
451 46494 น.ส. พิรกานต์ วงศ์คำลือ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
452 46510 นาย จิราวัฒน์ วัฒนศิริศักดิ์                  
453 46520 นาย พงศกร ทองนุ้ย                  
454 46524 นาย ภูธเนศ พาที                  
455 46560 นาย ฉัตรดนัย รัศมิทัต ง30240 ช่างปูน 744            
456 46567 นาย นวพล เหล่มนำชัย ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
457 46570 นาย พชรชาติ พรมแก้วงาม                  
458 46594 น.ส. ภิรัญญาพร ใจจันทร์ ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
459 46600 น.ส. อาณิก้า ฮอร์แมน                  
460 46621 นาย เสกสิทธิ์ พวงเงิน                  
461 46638 น.ส. เพ็ญพิชชา ไชยศรี ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
462 46662 นาย รัตนพงษ์ หาขาย                  
463 46666 นาย วีรภัทร คำน้อย ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
464 46670 น.ส. เกศวรินทร์ วิลัยราช ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
465 46671 น.ส. จิตตินี เอ้ยวัน ง30240 ช่างปูน 744            
466 46673 น.ส. ชลธิดา อินต๊ะรักษา ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
467 46683 น.ส. ภัทริกา โนเเก้ว ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
468 46694 นาย กันตินันท์ พรมใจ ง30240 ช่างปูน 744            
469 46714 นาย อนุวัช อุ่นผาง ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
470 46715 น.ส. ชัญญา นิลจันทร์                  
471 46758 นาย สุริยัน วรรณบวร ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
472 46759 นาย อนพัทย์ การดื่ม ง30240 ช่างปูน 744            
473 46768 น.ส. นาฏนารี คำห้วยหาร ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
474 46771 น.ส. ปิยะภรณ์ สีตาบุตร ง30240 ช่างปูน 744            
475 46808 น.ส. เกศรินทร์ ส่งมหาชัย ง30237 เขียนแบบ1 735            
476 46812 น.ส. ณัฐณิชา พิมพะสาลี ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
477 46849 นาย อนันตยศ แก้วมารัตน์ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
478 46881 นาย ณัฐภูมิ วีละน้อย ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
479 46886 นาย ปณชัย สี่สุวรรณ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
480 46907 น.ส. ธิติพร แย้มวจี ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
481 46976 นาย ปัณณธร สุทธนู จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
482 46982 นาย อดัมแอลเลน แมนดิโก จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
483 46983 น.ส. กมลชนก สมานศรี ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
484 46988 น.ส. ณัฐณิชา ตันหราพันธุ์ ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
485 46990 น.ส. น้ำเพชร มูลแก้ว ง30240 ช่างปูน 744            
486 47061 น.ส. กัลย์สุดา แก้วคำมูล ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
487 47066 นาย พลดา กังวาฬ                  
488 47080 น.ส. กัญญาภัค คะสะธรรม ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
489 49321 นาย ชัยมงคล ปวนบุญนำ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
490 49325 นาย ภัทรพล เครือคำ ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
491 49329 น.ส. พิชญธิดา ช้อนทอง ง30237 เขียนแบบ1 735            
492 46445 น.ส. เนตรนรี ยิ้มศรี ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
493 46473 นาย ภูริบดินทร์ สมคะเน ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
494 46474 นาย วงศกร ชัยศรี ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
495 46490 น.ส. ตรีรดา วงศ์สรรเสริญ ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
496 46506 น.ส. อมิตา บางหลวง ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
497 46515 นาย ต้นตะวัน มาตุลี ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
498 46517 นาย ธนฤกต จันทร์ฉาย ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
499 46522 นาย พีรณัฐ เข็มนาค ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
500 46528 นาย วุฒิวัฒน์ วงศ์สถิตย์ดี จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
501 46529 นาย ศุภกิตต์ จานแก้ว ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
502 46533 น.ส. กิตติกาญจน์ ข่มอาวุธ                  
503 46547 น.ส. วณิชชา วิละน้อย                  
504 46555 นาย กฤตเมธ กูลเมือง ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
505 46565 นาย ธีรภัทร เนตรรัศมี ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
506 46580 น.ส. เจนจิรา สินมา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
507 46582 น.ส. ชุติกาญจน์ ฟูจา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
508 46610 นาย บัณฑิต แซ่โต๋ว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
509 46622 นาย อภิวิชญ์ เทพสืบ                  
510 46651 นาย พงศกร วาตาปงสัก ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
511 46652 นาย พศวัต สุวรรณรอด ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
512 46654 นาย พัฒรพงษ์ ยะเรือนงาม                  
513 46660 นาย สิทธิศักดิ์ ศรียศ                  
514 46682 น.ส. ปาริชาต อินทร์ประสิทธิ์ ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
515 46685 น.ส. รศิกา จตุพรจรัส ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
516 46695 นาย กิตติพศ วงศ์กาปิน ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
517 46725 น.ส. ณัชญารัตน์ อูปทอง ง30240 ช่างปูน 744            
518 46728 น.ส. ภาวนา เกตุแก้ว                  
519 46790 นาย ณัฐพงศ์ วิภูษณะ                  
520 46809 น.ส. ขัตติยา เปล่งสินวัฒนา ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
521 46819 น.ส. นภา ตะนะเกต                  
522 46838 นาย นพรัตน์ อูบตุ้ย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
523 46850 นาย อภิชาติ เด่นไชยรัตน์ ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
524 46852 นาย อาทิตย์ วงศ์ษา ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
525 46858 น.ส. ชลธิชา โวหาร ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
526 46887 นาย ภูบดินทร์ พัชระภัทร์                  
527 46893 นาย วิธวินท์ ธิปทา ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
528 46901 น.ส. จรรยพร อัสสกุล                  
529 46915 น.ส. พิมพ์ชนก ใจตาบุตร ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
530 47083 น.ส. ณัฏฐชา ยะเปียง ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
531 49323 นาย ธนัช ภูพวงประทุม ว30230 หัวข้อเลือกสรร 316            
532 49324 นาย ธีรพัทธ์ เชื้อบุญมี ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
533 49327 น.ส. ปรางค์มุก เครือศรี                  
534 49328 น.ส. กชพร ชัยชมภู                  
535 49384 น.ส. นลิน เธอจันทึก ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
536 49424 น.ส. กชกร ชัยชมภู                  
537 46085 น.ส. กมลรัตน์ พรินทรากูล ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 745            
538 46365 นาย กิตติภพ โสภะ ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
539 46366 นาย ณัชปรัชญ์ พันธุ์พิริยะ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
540 46407 น.ส. สุชานันท์ กันหาเวียง ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
541 46413 นาย จุลจักร เหมยฟอง ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
542 46475 นาย วทันยู วุฒิพงษ์พิทักษ์ ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
543 46480 นาย สหัสวัต สุมนต์ธรรมกุล                  
544 46487 น.ส. ณัฐชา หมูแก้ว ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
545 46491 น.ส. นงนภัส มิ่งขวัญ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
546 46495 น.ส. เพียงฤทัย ปวงทุเลา ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
547 46496 น.ส. ภัทรา สมณะ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
548 46504 น.ส. วีระญา พงศ์มีสุขสุจริต ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
549 46532 น.ส. กัญภาพร ฝันถึงภูมิ ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
550 46539 น.ส. พัชรวลัย สมกองแก้ว ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
551 46542 น.ส. ธนภรณ์ ปิงแก้ว ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
552 46549 น.ส. ศิรประภา สินธุวาทิน จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
553 46551 น.ส. สุชาวดี มาลีบุตร ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
554 46553 น.ส. อรณิชา มูลใจ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
555 46578 น.ส. กัญญพัช ขันคำตั้ง ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
556 46632 น.ส. ธีริศรา ธาดาสิริบุญญา ง30237 เขียนแบบ1 735            
557 46657 นาย ภูมิณัฐ ปันทะ ง30264 อาหารอบ 758            
558 46664 นาย วรเวช โยธา                  
559 46667 นาย อาทิตย์ ธีรวรุตม์ ง30264 อาหารอบ 758            
560 46669 น.ส. กมลลักษณ์ เป็งงำเมือง ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
561 46679 น.ส. ปรีณา เกิดปัญญา                  
562 46712 นาย ภูรินทร์ ฟองแพร่ ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
563 46731 น.ส. รักษิณา แดงช่วง ง30264 อาหารอบ 758            
564 46738 น.ส. อักษราภัค ปัญญายืน ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
565 46742 นาย ชญานิน ปละอุด ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
566 46750 นาย พลกฤต เทพนามวงค์ ง30264 อาหารอบ 758            
567 46752 นาย ภาณุพงษ์ ลำปน                  
568 46764 น.ส. ชัญญานุช บุญชุม ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
569 46767 น.ส. ธวัลรัตน์ พรมเชื้อ ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
570 46783 น.ส. อารยา ผัสดี ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
571 46828 น.ส. ศุภสุตา ไชยชนะ ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
572 46853 น.ส. กฤตยาณี ต่อสู้                  
573 46861 น.ส. ณัชชา ถาวรคุณ ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 610            
574 46895 นาย ศุภกาญจน์ วีระกุล                  
575 46971 นาย กฤษกร เทพชัย ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
576 46978 นาย ภูวิศ บัวรวย ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
577 46979 นาย ฤตธกร มหาวรรณ์                  
578 46995 น.ส. ภัณฑิรา น่วมเกตุ ง30264 อาหารอบ 758            
579 46999 น.ส. วิสาขา ปรีดาอนันทสุข ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
580 49336 นาย ธิติพล กันธะณะ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
581 49337 นาย ศรัณย์ภัทร อรุณประสิทธิ์ ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
582 49338 น.ส. ธนพร ทองเงิน                  
583 49339 น.ส. สรัลชนา สุรินทร์                  
584 49348 นาย ธเนศ ตาคำมา ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
585 46336 น.ส. จิดารัตน์ หลักแหลม ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
586 46354 น.ส. ไพรไพลิน คลังภักดี ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
587 46425 นาย ธชย ศรีรัตนมงคล ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
588 46433 น.ส. จุฑามาศ ทองสุข ง30264 อาหารอบ 758            
589 46437 น.ส. ชลดา ไชยเกตุ ง30240 ช่างปูน 744            
590 46441 น.ส. ธนพร มีข้าว ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
591 46492 น.ส. ปณิตตรา ทูนแก้ว ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
592 46523 นาย ภาณุวิชญ์ พลอยแย้ม ง30264 อาหารอบ 758            
593 46619 นาย ศุภัช ผลศรีนาค ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
594 46631 น.ส. ธัญพร อิทธิชัยพล ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
595 46637 น.ส. พันวสา แสงหิรัญ ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
596 46643 น.ส. ศวิตา อินประสิทธิ์ ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
597 46661 นาย รวิศ เฉิน                  
598 46692 น.ส. อัชฌาวดี เหล่าธีระศิริ ง30240 ช่างปูน 744            
599 46726 น.ส. ปณภรณ์ พงษ์พูล                  
600 46743 นาย ชลวิชญ์ วงศ์วังสกุล                  
601 46754 นาย รัฐภูมิ วงศ์ใหญ่ ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
602 46765 น.ส. ณัฏฐณิชา มีครัว ง30240 ช่างปูน 744            
603 46766 น.ส. ณัฏฐ์นรี กัญจน์ธนทัต ง30240 ช่างปูน 744            
604 46777 น.ส. วิชญา เกิดมงคล ง30240 ช่างปูน 744            
605 46779 น.ส. สกุลรัตน์ ศิริวัฒนไพบูลย์ ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
606 46815 น.ส. ณิชาภัทร์ เชื้อสาร ง30237 เขียนแบบ1 735            
607 46816 น.ส. ธัญรดา ธรรมรักษ์                  
608 46821 น.ส. ปวีณ์นุช ปงกองแก้ว ง30237 เขียนแบบ1 735            
609 46859 น.ส. ชาลิสา สง่าศรี ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
610 46868 น.ส. พนมวรรณ วะเท ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
611 46870 น.ส. พิมพ์มาดา สำราญเริงจิตร์ ง30240 ช่างปูน 744            
612 46874 น.ส. วิลาสินี ปีบ้านใหม่ ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
613 46875 น.ส. สริตา พิมวาปี ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
614 46899 น.ส. กนกวรรณ จิตต์จริง ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
615 47072 น.ส. ภานุชนาถ กล้าจริง ง30240 ช่างปูน 744            
616 47077 น.ส. ณัฐชญา เครืออินตา                  
617 49333 นาย ณัฐภูมิ ปิ่นน้อย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
618 49334 น.ส. ชนิตา นันยะ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
619 49335 น.ส. ณรัก กาวิโล ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 655            
620 49412 น.ส. พรปวีณ์ ฐิติชัยวรภัทร ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606            
621 49419 นาย รัตนเดช ทัศมะเริง ง30264 อาหารอบ 758            
622 46516 นาย ธนภัทร วงค์คำ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
623 46518 นาย ธนัยนันท์ ภาสน์ประวิตร ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
624 46519 นาย นวพล ยะสมจิตร์ ง30237 เขียนแบบ1 735            
625 46552 น.ส. สุดารัตน์ นาชัยเวียง ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 819            
626 46564 นาย ธนโชติ พวงพยอม ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
627 46573 นาย ยุทธภูมิ สาปคำ                  
628 46591 น.ส. ปรียารัตน์ มีมาก ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
629 46597 น.ส. ศุภธิดา วังสมบัติ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
630 46649 นาย จตุพร พันธ์สุภา ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
631 46675 น.ส. ณัชชา ทาประเสริฐ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
632 46702 นาย ธนวัฒน์ ใจโต ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
633 46704 นาย นนทกร จันทรา ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
634 46713 นาย ภูวดล มาลา ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
635 46724 น.ส. นัติฤทัย อัมภิวงศ์ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
636 46770 น.ส. ปัณณพร บุญเกิด จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
637 46775 น.ส. เมทินี คุ้มวงษ์ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
638 46825 น.ส. รชฏ วรสิริธาดา จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
639 46840 นาย พศุตม์ ลาภมาก ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
640 46866 น.ส. บัณฑิตา พนัสจุฑาบูลย์ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
641 46876 น.ส. หยาดเพชร ชีวะเจริญ ง30262 ธุรกิจทั่วไป 706            
642 46892 นาย วรเมธ คำภิโล ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
643 46906 น.ส. ธัญยธรณ์ ตุ้ยชัย ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 609            
644 46916 น.ส. ฟาริกา ธรรมเลิศ จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
645 46921 น.ส. สุประวีณ์ มโนวรรณากุล จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
646 47075 น.ส. ณิชารีย์ ศรีจันทร์ดร จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 817            
647 47082 นาย อัครเสรษฐ อินทนา ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 756            
648 49340 นาย ณัฐภัทร จักรคำ ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 608            
649 49341 นาย ธนกฤช มุงเมือง ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 718            
650 49343 นาย ภาณุวิชณ์ มะโนใจ                  
651 49344 นาย รัฐชานนท์ ก๋องแก้ว ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 759            
652 49345 น.ส. อัญญรัตน์ กันตา ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825