โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47111 น.ส. กันต์กนิษฐ์ มานันตา                  
2 47236 นาย ปาติโมกข์ กาทอง                  
3 47242 นาย วันพิชิต ธรรมบัวชา                  
4 47677 นาย พงศ์กฤต คชาปัญญา                  
5 47686 นาย ศิววิชญ์ คงปัญญา                  
6 47694 น.ส. นรวีร์ กีรติการกุล                  
7 47698 น.ส. ภัทรภร แรงสิงห์                  
8 47705 นาย ชญานนท์ จันทร์ขำ                  
9 47708 นาย นันทิพัฒน์ บุญรัตน์                  
10 47712 นาย ภัสกร ผาสุข                  
11 47714 นาย วรพล ฝั้นเต็ม                  
12 47715 นาย ศุภวิชญ์ ขันธิกุล                  
13 47717 น.ส. กัญญาณัฐ สุวรรณเทพ                  
14 47718 น.ส. จินดาภา รื่นเริง                  
15 47721 น.ส. ณัฐริกา พรรจาศิริ                  
16 47722 น.ส. ณิศา อุทิศชลานนท์                  
17 47723 น.ส. ธัญพิชชา สายสร                  
18 47724 น.ส. เธียราณัฐ ปิติจะ                  
19 47725 น.ส. นฐนนท์ เติมขจรกิจ                  
20 47729 น.ส. ปธานิน พลอยสุกใส                  
21 47730 น.ส. ปัณณธร เต็งศิริวัฒนานนท์                  
22 47734 น.ส. ภูริชญา ไชยรุ่งเรือง                  
23 47735 น.ส. ยลรดี วงศ์เงิน                  
24 47736 น.ส. วิภาวี เถียรหนู                  
25 47737 น.ส. สิริญาดา แสงศิวาพร                  
26 47740 น.ส. ฮูดา อุมา                  
27 47754 น.ส. ชญาพัฒน์ พนมเกียรติศักดิ์                  
28 47768 น.ส. ศุภิสรา จรัสเรืองแสง                  
29 50157 นาย ไตรรัตน์ ก่อพานิชกุล                  
30 50158 น.ส. ชญานิษฐ์ จันทาพูน