โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47104 นาย เศรษฐ์ ดาบุตร                  
2 47115 น.ส. ชัญญาพร แตงเลี่ยน                  
3 47135 น.ส. อิชยา ทิมเมือง                  
4 47144 นาย ทวิภาค รักใหม่                  
5 47152 นาย ศักดิ์นันท์ เทวนา                  
6 47183 นาย ณัทกฤช สีหล้า                  
7 47195 นาย สิทธินนท์ ถาน้อย                  
8 47220 น.ส. ภัณฑิรา มณีจันทรา                  
9 47277 นาย พลัฎฐ์ กันใจ                  
10 47379 นาย สมเกียรติ ธีรพงศ์กุล                  
11 47405 นาย กฤตภาส ปิงฟอง                  
12 47408 นาย ทวิภพ เรือนแก้ว                  
13 47431 น.ส. ณัชชา กระจ่างฉาย                  
14 47550 นาย ภานุวิชญ์ เนาวรัตน์                  
15 47552 นาย เรืองฤทธิ์ ปิยะโสภา                  
16 47554 นาย วีรภัทร ไชยรุ่งเรือง                  
17 47591 นาย นนทพัทธ์ ตุลสุข                  
18 47596 นาย พิมธนกิจ กันทะตั๋น                  
19 47699 น.ส. ภานิภัค โท๊ะนาบุตร                  
20 47710 นาย นิพัทธ์ ธรรมสิทธิ์                  
21 47713 นาย รชนนท์ ปัญญาพี่                  
22 47716 นาย อรรณพ อ่อนน้อม                  
23 47742 นาย เขมณัติฑ์ คันธศักดิ์ศิริ                  
24 47760 น.ส. บัณฑิตา ความหมั่น                  
25 47765 น.ส. ภูพิงค์ สารีพันธ์                  
26 47770 น.ส. อาทิมา แก้วจำรัส                  
27 50153 นาย เจียระไน ชาวส้าน                  
28 50154 นาย ปภัส ชินเชษฐ์                  
29 50155 นาย ภานรินทร์ นันทะสิงห์                  
30 50156 น.ส. กัลยกรณ์ เต็งจงดี