โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47102 นาย ยศกร แสนจิตร์                  
2 47109 นาย อรรณพ รุ่งเรือง                  
3 47110 น.ส. กฤตลักษณ์ บุญเรือง                  
4 47121 น.ส. พรพิชญา ยศตื้อ                  
5 47127 น.ส. รวิปรียา อานุภาพยรรยง                  
6 47138 นาย กัญจน์ ประเสริฐกุล                  
7 47154 นาย อัครวิทย์ นาคพานิช                  
8 47165 น.ส. ณิชา มณีกาญจน์                  
9 47166 น.ส. นวพร วารินทร์                  
10 47168 น.ส. ปาริชาต ชัยณรงค์                  
11 47171 น.ส. ภณิดา โตปินใจ                  
12 47187 นาย ธนัช มะณีวรรณ                  
13 47198 นาย ไอสิวัส โทธรัตน์                  
14 47202 น.ส. เขมิกา มีแก้ว                  
15 47216 น.ส. พรกนก เสมอวงษ์                  
16 47229 นาย ธนดล ขัดทุ่งฝาย                  
17 47288 นาย เสฏฐวุฒิ ภักดีเจริญ                  
18 47301 น.ส. เบญจวรรณ ชมภูเทพา                  
19 47346 น.ส. บุณยานุช อุ่นม่อน                  
20 47354 น.ส. วรัมพร บุญไทย                  
21 47409 นาย ธนนท์ สุขรัตน์                  
22 47547 นาย นพพล นันเปียง                  
23 47563 น.ส. ณัฐิดา อินต๊ะเครือ                  
24 47577 น.ส. อธิชา ยมชัยภูมิ                  
25 47578 น.ส. อโรชา ฟูใจ                  
26 47594 นาย ปิยะพันธ์ พุทธิมา                  
27 47651 น.ส. ณภัทร เล็กสุวรรณ                  
28 47659 น.ส. ประภาพร สระทองจันทร์                  
29 47660 น.ส. พรรษา เทือกไชยคำ                  
30 47753 น.ส. กันติชา คิดอ่าน                  
31 47755 น.ส. ชนัญชิดา ถาแก้ว                  
32 47824 นาย ปัณณวัฒน์ ศรีชัยตัน                  
33 50129 นาย พันธกานต์ ศิลา                  
34 50130 นาย วรปรัชญ์ วัฒนาโฆษิต                  
35 50131 นาย ศิววัฒณ์ แสงวิเชียร                  
36 50132 น.ส. ญาณิศา ลาดปาละ                  
37 50133 น.ส. ณัฐนิชา สุภาสืบ                  
38 50134 น.ส. นิศารัตน์ แก้วเรือน                  
39 50135 น.ส. นุชรินทร์ ใจเสาร์                  
40 50136 น.ส. พิมพิสุทธิ์ วงค์ไชย                  
41 50137 น.ส. ฟาริดา วงษ์ชาลี                  
42 50138 น.ส. รสกร สีแตง                  
43 50139 น.ส. ระพีพัฒน์ ชาวนา                  
44 50140 น.ส. ลิปิการ์ องค์การ                  
45 50141 น.ส. สิริกัญญา ปันแกว่น