โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47091 นาย คริสต์ อุทาหรณ์                  
2 47108 นาย อนุชา ฟูเต็มวงค์                  
3 47112 น.ส. จิณณพัต ศรีสิทธิรักษ์                  
4 47114 น.ส. จิราเจตฐ์ ศรีวิลัย                  
5 47143 นาย ณภัทร ฟูเต็มวงค์                  
6 47145 นาย ธนพงศ์ สมเวที                  
7 47151 นาย วัชรธร ทองคำ                  
8 47155 น.ส. กชกร ตากากูล                  
9 47172 น.ส. รุ้งตะวัน สุวรรณ                  
10 47175 น.ส.  ศศิวิมล สมณะ                  
11 47189 นาย ธิติพันธ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์                  
12 47191 นาย ภูผา ตัญจนะ                  
13 47193 นาย ศรัทธาธรรม อินตากูล                  
14 47201 น.ส. กุลฑีรา รุ่งกิตติรัตน์                  
15 47211 น.ส. ธนภรณ์ ไชยชุมภู                  
16 47212 น.ส. นภัสนันท์ ทะนันชัย                  
17 47214 น.ส. นวพร สมบัติเชื้อ                  
18 47240 นาย ภูรินทร์ สายปัน                  
19 47249 น.ส. จิรัญญา ศรียอด                  
20 47254 น.ส. ณัฐนรี หวานแหลม                  
21 47292 น.ส. ญาณิศา กุลประโยชน์                  
22 47295 น.ส. ณัฐญาดา จันทรดี                  
23 47315 น.ส. อัจริยา คะระวาด                  
24 47338 น.ส. กมลรัตน์ สุขสภา                  
25 47339 น.ส. กมลวรรณ หวั่นท๊อก                  
26 47363 นาย จิรทิปต์ ก๋ามะกูล                  
27 47401 น.ส. วริศรา วงค์ธิดา                  
28 47404 น.ส. อุษณีย์ แก้วกิ่ง                  
29 47427 น.ส. กรรณิการ์ วงค์ใหม่                  
30 47435 น.ส. นันทิชา เมืองพันธ์                  
31 47440 น.ส. ลอร่า เมย์ ไนแมน                  
32 47462 นาย พีรภัทร โนตาปิง                  
33 47479 น.ส. ธิษณามดี ตันเรืองชาติ                  
34 47529 น.ส. มาติกา ปีบ้านใหม่                  
35 47534 น.ส. ศุภรดา แสงปวง                  
36 47579 น.ส. อาภากร ธีระวุฒิพร                  
37 47600 นาย ศรัณย์ภัทร อัครสิรภัทร                  
38 47620 น.ส. พีรณัฐ วงศ์เมือง                  
39 47644 นาย สิรวิชญ์ พุทธวงค์                  
40 47652 น.ส. ณัชชา จันทร์ทอง                  
41 47664 น.ส. ภัทรภรณ์ ธัญธราดล                  
42 47826 นาย จิรภัทร ผาบไชย                  
43 50126 น.ส. จตุรพร จอมจันทร์                  
44 50127 น.ส. พิมพกานต์ สายอุปราช                  
45 50128 น.ส. อภิชญา ชมภูจันทร์