โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47092 นาย ชลธิศ บุนนาค                  
2 47106 นาย สุรเชษฐ์ อินทวงศ์                  
3 47125 น.ส. แพรวลดา โนสุยะ                  
4 47153 นาย สิรวิชญ์ ชมนา                  
5 47158 น.ส. ฉัชญา สูงงาม                  
6 47169 น.ส. พชรมน ขัดทะเสมา                  
7 47179 น.ส. อธิชา ชุมภูเขียว                  
8 47180 น.ส. อรวรรยา ปะละน่าน                  
9 47203 น.ส. ชณัสฌา ปรางค์สุวรรณ์                  
10 47206 น.ส. ณัฏฐณิชา ฝั้นจักสาย                  
11 47210 น.ส. ทวินรดา สิงห์ชัย                  
12 47218 น.ส. เพ็ญพิชชา วาละ                  
13 47221 น.ส. เมษณี สีธิวงค์                  
14 47226 นาย คณิศร จักรเครือ                  
15 47272 นาย กันต์ ตั้งเบญจผล                  
16 47287 นาย สิรภพ เล็กเลิศสุนทร                  
17 47303 น.ส. ปณิตา จเรวรรณ์                  
18 47309 น.ส. พิชญ์สิณี จิตสง่า                  
19 47340 น.ส. จิรัชประภา พลังคะพันธ์พงศ์                  
20 47383 น.ส. กนกพลอย อยู่เจริญ                  
21 47393 น.ส. นงนภัส ไชยสาร                  
22 47395 น.ส. ปณิตตา อภิวงค์                  
23 47428 น.ส. กฤติมา จิตรงาม                  
24 47432 น.ส. ธราพัชร์ มูลฟู                  
25 47443 น.ส. วิรัญญา กาตาบุตร                  
26 47450 นาย คีตภัทร แสงสว่าง                  
27 47474 น.ส. จิรารักษ์ พวงมา                  
28 47492 น.ส. สุพิชฌา ออนต๊ะไคร้                  
29 47506 นาย วรวิทย์ เครือสาร                  
30 47514 นาย ฮาริส ฮูเดอร์                  
31 47527 น.ส. พีรตา ศรีฮอแก้ว                  
32 47533 น.ส. วาสินี สมบูรณ์                  
33 47580 น.ส. ไอยรา วงค์ธิดา                  
34 47618 น.ส. ปาลิน ศรีสุทธะ                  
35 47624 น.ส. ไอศิยา ศุภอรษา                  
36 47634 นาย ธนบดี จันทร์ฉาย                  
37 47641 นาย รัตนภูมิ กล่าวปิยะภมรกุล                  
38 47672 นาย ณฐนนท์ ทิพพระหา                  
39 47727 น.ส. นวพรรณ วงค์วิชัย                  
40 47733 น.ส. พิมพ์ขวัญ ชัยนาม                  
41 50118 นาย ชัยวัฒน์ รัวฟองฟู                  
42 50119 นาย ปฏิมา เครือฟู                  
43 50120 น.ส. ปิยาลักษณ์ ศาสตร์สาระ                  
44 50121 น.ส. พิมพ์พิศา นากล้า                  
45 50122 น.ส. สุพิชญา ทิพย์พิมพ์วงศ์