โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47116 น.ส. ฑิตยา พลราชม                  
2 47124 น.ส. เพชรลดา โพธิ์ทอง                  
3 47140 นาย จิรัฎฐ์ ดามาพงษ์                  
4 47177 น.ส. สราลัญ สุขกรณ์                  
5 47246 น.ส. กุลณัฐ จงชัยสิทธิกุล                  
6 47248 น.ส. คาร่าโรส แมทธิวส์                  
7 47276 นาย ปราปต์ ภู่จันทร์เจริญ                  
8 47302 น.ส. เบญญาภา อุปอินทร์                  
9 47341 น.ส. ชุตินันท์ แก้วชมภู                  
10 47356 น.ส. สลิลทิพย์ ชูเที่ยง                  
11 47388 น.ส. ฉัตรฑริกา ตาบุญ                  
12 47403 น.ส. อรนลิน พรหมศร                  
13 47434 น.ส. นภอร บุลยเลิศ                  
14 47439 น.ส. ภคพร ใจละออ                  
15 47442 น.ส. วริศรา นนท์เดชกูล                  
16 47445 น.ส. สาวิตรี ระวังกาย                  
17 47447 น.ส. โสพิตา สมวงค์                  
18 47456 นาย ธรรศพรหม พรหมขันธ์                  
19 47515 น.ส. กชวรรณ ปัญญาบุตร                  
20 47516 น.ส. กนกอร ศิริเพ็ญ                  
21 47518 น.ส. กัญญาวีร์ ตันใจ                  
22 47521 น.ส. ธรรณพร แก้วอ่อน                  
23 47530 น.ส. ยุวรินทร์ วงศ์ฟู                  
24 47532 น.ส. ลัคนาวรรณ ชาญกระบี่                  
25 47548 นาย พัชรพงษ์ วงศ์ทอง                  
26 47559 น.ส. จิรัชญา วงค์คำลือ                  
27 47561 น.ส. ชญามล วงศ์จา                  
28 47562 น.ส. ชลิตดา ปินตา                  
29 47565 น.ส. ธวัลรัตน์ กังตระกูล                  
30 47566 น.ส. นันท์นภัส มาละเงิน                  
31 47575 น.ส. วิรัชชา ณัฐณสุวรรณ                  
32 47616 น.ส. ปริณดา คานสุวงศ์                  
33 47629 นาย คุณากร ไชยวรรณ์                  
34 47638 นาย ภูมินันท์ วงศ์จิโน                  
35 47642 นาย ศรัณย์พงศ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์                  
36 47643 นาย เศรษฐพงศ์ เป็นกล                  
37 47649 น.ส. กนกกร อินทรชัย                  
38 47654 น.ส. ณัฐรัตน์ วิทยาอนุรักษ์                  
39 47655 น.ส. ณิชาภัทร เครือจันต๊ะ                  
40 47656 น.ส. ธณารีย์ เปรมประสิทธิ์                  
41 47663 น.ส. พีรยา กาญจนสงฆ์                  
42 47667 น.ส. ศวิตา การักษ์                  
43 47668 น.ส. อิษฎาอร อยู่ศิลป์                  
44 47820 น.ส. ณัฐธิดา เทพหินลัพ                  
45 50203 น.ส. อาทิตยาพร บุตรศรี