โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47141 นาย ชัยวัฒน์ เหล่าสุขสมบูรณ์                  
2 47259 น.ส. บัณฑิตา สุวงษ์                  
3 47284 นาย วสุธา คำอักษร                  
4 47353 น.ส. รินดารัตน์ ไชยลังกา                  
5 47355 น.ส. ศิโรชา ใจวรรณะ                  
6 47386 น.ส. จงกลณี ชุ่มเชื้อ                  
7 47392 น.ส. ณัฐณิชา พงษ์นิกร                  
8 47400 น.ส. วรัทยา เรนทอน                  
9 47426 นาย หาญณรงค์ สายศรีธิ                  
10 47433 น.ส. ธัญภัทร ปะอินทร์                  
11 47436 น.ส. นันทิชา ค้าไม้                  
12 47496 นาย ชยานนท์ สุยะพล                  
13 47511 นาย อธิวัฒน์ กันทาเงิน                  
14 47513 นาย อภิวิชญ์ ปินตาแสน                  
15 47519 น.ส. กานต์รวี แสงจันทร์                  
16 47555 นาย ศุภวิชญ์ ชัยเมืองมูล                  
17 47556 นาย เศรษฐพงษ์ วงศ์ชารี                  
18 47560 น.ส. จุฬาลักษณ์ เครื่องทิพย์                  
19 47564 น.ส. ณิชา วิจรรยา                  
20 47584 นาย ชัชวัสส์ วงศ์จุมปู                  
21 47586 นาย ดิศพงษ์ นวลสาย                  
22 47588 นาย ธนัช ก๋าอิน                  
23 47592 นาย นนธวัช จันทร์เครือ                  
24 47602 นาย สิทธิชัย ขจรสิทธิกุล                  
25 47621 น.ส. รุจจิรา ฟุ้งกิตติ                  
26 47625 นาย กรฤทธิ์ วงศ์วารเตชะ                  
27 47632 นาย ณัฐวรรษ กิมาคม                  
28 47636 นาย ปุณณภพ วิทิตธรรมคุณ                  
29 47662 น.ส. พิมพ์มาดา ท้าวไชยยา                  
30 47761 น.ส. ประกายเพชร จิรนุวัฒน์วงค์                  
31 47827 น.ส. ขวัญชนก ทองไฝ                  
32 50188 นาย จุลเทพ กันทะวะ                  
33 50189 นาย ปัณณวิชญ์ นาคหาญ                  
34 50190 นาย ศิวกร สมพะมิตร                  
35 50191 นาย อชิตพล โอชารส                  
36 50192 น.ส. นิรชา บุญจันทร์                  
37 50193 น.ส. ภัทรศยา เรือนมูลสาย                  
38 50194 น.ส. วีรวัลย์ เทพรักษา                  
39 50195 น.ส. ศศิพิมพ์ ตาอินคำ                  
40 50196 น.ส. อภิชญา เครือยศ