โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 44867 นาย ณัฐนันท์ ศิริโพธิ์                  
2 47139 นาย เกียรติศักดิ์ นวลอ้าย                  
3 47239 นาย ภาสกร วงค์ศรีใจ                  
4 47271 นาย กนกพล เวียงนาค                  
5 47273 นาย กิตติพล สุขจินตนาการ                  
6 47296 น.ส. ธนพร นันตาสืบ                  
7 47298 น.ส. นภัสกรณ์ สุขแก่นจันทร์                  
8 47312 น.ส. แพรวา แผ่นคำ                  
9 47334 นาย ศุภชัย โยธาศิลารักษ์                  
10 47335 นาย ศุภวิชญ์ ใจกล้า                  
11 47360 น.ส. อินประภา โนใจปิง                  
12 47418 นาย ภูบดินทร์ สุขมาตย์                  
13 47424 นาย สหภาพ บุญสมปาน                  
14 47429 น.ส. กัลณสรณ์ ศรีวิลัย                  
15 47483 น.ส. ปรียาพร ต๊ะรังษี                  
16 47498 นาย ธนวิชญ์ เสนกัลป์                  
17 47500 นาย บุณนพพรพงศ์ วงค์เทพ                  
18 47509 นาย ศุภากร มณีนันท์                  
19 47512 นาย อนันต์ไชย ไชยปัญญาเจริญ                  
20 47551 นาย รัชชานนท์ วงศ์ฟู                  
21 47574 น.ส. วรวรรลยา ง้าวทาสม                  
22 47582 นาย จักรพันธ์ ใจจา                  
23 47589 นาย ธรณิศ นามวงค์                  
24 47599 นาย วุฒิพันธุ์ เตชะคำ                  
25 47609 น.ส. ทิตยา ปัจจะกุล                  
26 47614 น.ส. บุราณี พรหมศร                  
27 47615 น.ส. ปทิตตา ตริไตรรัตน์                  
28 47628 นาย กิตติศักดิ์ ข่ายแก้ว                  
29 47631 นาย ณัฐชนน นารีกุล                  
30 47748 นาย ธรรมสิริ หิรัญจารุวงค์                  
31 47821 น.ส. ณัฐฐิณีย์ กันทะวงค์                  
32 47823 น.ส. อัจจิมา พนะการ                  
33 50180 นาย เทพากร แก้วคำดี                  
34 50181 นาย ปริญญา บาริศรี                  
35 50182 นาย สามัญชน สันวงศ์ตา                  
36 50183 นาย สารนาถ ชัยปัญญา                  
37 50184 น.ส. ณัฐสุดา วรรณารักษ์                  
38 50185 น.ส. พนิดา เทียนสัน                  
39 50186 น.ส. พัณณิตา วงค์ชมภู                  
40 50187 น.ส. ภูริชญา ภูษิต