โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47122 น.ส. พรลภัส แก้วประดิษฐ์                  
2 47188 นาย ธันวาธร วรรณเลิศ                  
3 47217 น.ส. มณีจันทร์ คำแผ่นชัย                  
4 47274 นาย ชยณัฐ เมืองยิ่ง                  
5 47282 นาย ภูวดล สันเทพ                  
6 47333 นาย ศิรวิทย์ แซ่โฟ้ง                  
7 47352 น.ส. มุทิตา ศิริสาน                  
8 47359 น.ส. อัญมณี ธิปทา                  
9 47364 นาย ณราดา มิ่งเชื้อ                  
10 47382 นาย เอื้อการย์ ศรีเฟย                  
11 47406 นาย ชยภัทธ์ หินใหญ่                  
12 47411 นาย ธีรชัย กิติพัฒน์มนตรี                  
13 47425 นาย สิรัญวัฒน์ เลิศปัญญานุช                  
14 47461 นาย พิชญุตม์ อินจันทร์                  
15 47477 น.ส. ฑิตฐิตา ปิวศิลป์ศักดิ์                  
16 47485 น.ส. พินทุพันธุ์ หลวงชัยสินธุ์                  
17 47505 นาย รัฐศาสตร์ กุณณา                  
18 47517 น.ส. กรรณิกา คำเขียว                  
19 47526 น.ส. พิมพ์มาดา เอ๋ยานะ                  
20 47549 นาย ภคพล รงค์ชนะ                  
21 47557 นาย สันต์ติพงษ์ จันเตือม                  
22 47571 น.ส. ภัทรวรรณ เครือใหม่                  
23 47576 น.ส. อชิรญาณ์ เปล่งปลั่ง                  
24 47581 นาย กิตติพิชญ์ บุญเทียม                  
25 47595 นาย พศุตม์ สุวรรณรอด                  
26 47601 นาย สถาปณวัฒน์ ใจโต                  
27 47603 น.ส. กัญญาณัฐ เขื่อนเพ็ชร                  
28 47604 น.ส. จิตรนันท์ บรูมินเหนทร์                  
29 47617 น.ส. ปวันรัตน์ อุสาทำ                  
30 47626 นาย กฤษกร หมูไหว                  
31 47640 นาย รพีพัฒน์ เลิศพิพัฒน์กุล                  
32 47658 น.ส. นุสบา ไชยมงคล                  
33 47767 น.ส. ศุภาอร สมานศรี                  
34 50171 นาย กรวิชญ์ ปัตถาติ                  
35 50172 นาย กัมปนาท อินแถลง                  
36 50173 นาย คมศาสตร์ ฟุ้งจารุพัฒน์                  
37 50174 นาย จักรภัทร ทิพย์มณฑา                  
38 50175 นาย ธนวินท์ สุภาอินทร์                  
39 50176 น.ส. กัญญาณัฐ รุ่นแรก                  
40 50177 น.ส. กัญญารัตน์ รวยสูงเนิน                  
41 50178 น.ส. ธณัฐชา ศักดิ์วงค์                  
42 50179 น.ส. มานิตา นาคปฐม