โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 50208 น.ส. พรรณิชา ณ ลำปาง                  
2 50207 นาย ภานุวัฒน์ เย็นเเก้ว                  
3 50206 นาย ทรงกลด อิสระไพโรจน์                  
4 50205 นาย ชิษนุชา ธรรมขันแข็ง                  
5 50204 น.ส. ปาริสัชชาวดี วังกาวี                  
6 49389 นาย ตรีบดินท์ ดวงแก้วกูล                  
7 49388 นาย ณภัทร พิมพิลา                  
8 48583 นาย ธนพล แสงสุกวาว                  
9 47825 นาย อดิศร สัญญะเขื่อน                  
10 47650 น.ส. กนกวรรณ ก๋าใจ                  
11 47619 น.ส. พันพัสสา ฝั้นตาเกี้ยว                  
12 47585 นาย ณัฐวุฒิ ทิมาภรญ์                  
13 47567 น.ส. นันทนัช กิตติธากรณ์                  
14 47544 นาย ธนกฤต ใจแก้วแดง                  
15 47520 น.ส. ญาณกร พลโดดวรากร                  
16 47508 นาย ศิวกร อินต๊ะวิชา                  
17 47486 น.ส. พิมพ์วรรณ เรืองถนอม                  
18 47468 นาย สุกฤษฎิ์ โยปินตา                  
19 47464 นาย พุทธรดนย์ ศิลป์ภิรมย์                  
20 47453 นาย ไชยวัฒน์ จรัสโชติอัมพร                  
21 47446 น.ส. สุกัญญา พินิจวงค์                  
22 47444 น.ส. ศิรีเนตร มะโนกิจ                  
23 47423 นาย ศุภกิตติ์ รินทร์แก้วงาม                  
24 47422 นาย ศิโรรัตน์ สุภาแปง                  
25 47420 นาย วัชรธนิน วิ่งเร็ว                  
26 47407 นาย ณัฐวัฒน์ เมืองมา                  
27 47391 น.ส. ชามิล พันธวงค์                  
28 47323 นาย พงษ์พิสุทธิ์ ตาสุวรรณ์                  
29 47304 น.ส. ปาลิดา ตาวี                  
30 47294 น.ส. ณัฏฐณิชา เมืองแมะ                  
31 47289 นาย อนุสรณ์ ใจคำ                  
32 47285 นาย ศุภมงคล วชิรวิทยาการ                  
33 47162 น.ส. ณัฐญาดา ทวีเกษมสันต์                  
34 50203 น.ส. อาทิตยาพร บุตรศรี                  
35 47820 น.ส. ณัฐธิดา เทพหินลัพ                  
36 47668 น.ส. อิษฎาอร อยู่ศิลป์                  
37 47667 น.ส. ศวิตา การักษ์                  
38 47663 น.ส. พีรยา กาญจนสงฆ์                  
39 47656 น.ส. ธณารีย์ เปรมประสิทธิ์                  
40 47655 น.ส. ณิชาภัทร เครือจันต๊ะ                  
41 47654 น.ส. ณัฐรัตน์ วิทยาอนุรักษ์                  
42 47649 น.ส. กนกกร อินทรชัย                  
43 47643 นาย เศรษฐพงศ์ เป็นกล                  
44 47642 นาย ศรัณย์พงศ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์                  
45 47638 นาย ภูมินันท์ วงศ์จิโน                  
46 47629 นาย คุณากร ไชยวรรณ์                  
47 47616 น.ส. ปริณดา คานสุวงศ์                  
48 47575 น.ส. วิรัชชา ณัฐณสุวรรณ                  
49 47566 น.ส. นันท์นภัส มาละเงิน                  
50 47565 น.ส. ธวัลรัตน์ กังตระกูล                  
51 47562 น.ส. ชลิตดา ปินตา                  
52 47561 น.ส. ชญามล วงศ์จา                  
53 47559 น.ส. จิรัชญา วงค์คำลือ                  
54 47548 นาย พัชรพงษ์ วงศ์ทอง                  
55 47532 น.ส. ลัคนาวรรณ ชาญกระบี่                  
56 47530 น.ส. ยุวรินทร์ วงศ์ฟู                  
57 47521 น.ส. ธรรณพร แก้วอ่อน                  
58 47518 น.ส. กัญญาวีร์ ตันใจ                  
59 47516 น.ส. กนกอร ศิริเพ็ญ                  
60 47515 น.ส. กชวรรณ ปัญญาบุตร                  
61 47456 นาย ธรรศพรหม พรหมขันธ์                  
62 47447 น.ส. โสพิตา สมวงค์                  
63 47445 น.ส. สาวิตรี ระวังกาย                  
64 47442 น.ส. วริศรา นนท์เดชกูล                  
65 47439 น.ส. ภคพร ใจละออ                  
66 47434 น.ส. นภอร บุลยเลิศ                  
67 47403 น.ส. อรนลิน พรหมศร                  
68 47388 น.ส. ฉัตรฑริกา ตาบุญ                  
69 47356 น.ส. สลิลทิพย์ ชูเที่ยง                  
70 47341 น.ส. ชุตินันท์ แก้วชมภู                  
71 47302 น.ส. เบญญาภา อุปอินทร์                  
72 47276 นาย ปราปต์ ภู่จันทร์เจริญ                  
73 47248 น.ส. คาร่าโรส แมทธิวส์                  
74 47246 น.ส. กุลณัฐ จงชัยสิทธิกุล                  
75 47177 น.ส. สราลัญ สุขกรณ์                  
76 47140 นาย จิรัฎฐ์ ดามาพงษ์                  
77 47124 น.ส. เพชรลดา โพธิ์ทอง                  
78 47116 น.ส. ฑิตยา พลราชม                  
79 50202 น.ส. พิชญานี บอมขุนทด                  
80 50201 น.ส. ธนภรณ์ จำปาวัน                  
81 50200 น.ส. กมลทิพย์ ยุติธรรม                  
82 50199 น.ส. วรินธร รมดี                  
83 50198 น.ส. กนกพร ขุนบุญ                  
84 50197 นาย กิมชัน หลง                  
85 48590 น.ส. นวมิทร์ บุญจีน                  
86 48589 น.ส. ณัชชา ญาณะเหล็ก                  
87 47819 น.ส. เกวลี สนมฉ่ำ                  
88 47759 น.ส. ณภัทร อร่ามเรือง                  
89 47746 นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรเจียงคำ                  
90 47744 นาย ช่างคิด วิเชียรฉาย                  
91 47661 น.ส. พัชราทิพย์ เวชประสิทธิ์                  
92 47647 น.ส. กชนิภา แลสุภา                  
93 47637 นาย ภัทรดนัย ศรีอิ่นแก้ว                  
94 47610 น.ส. ธิญาดา อาษากุล                  
95 47606 น.ส. ชลดา ปินสาย                  
96 47605 น.ส. จิรัชญา มาลัยทอง                  
97 47597 นาย ฟีรอส ภู่สกุล                  
98 47570 น.ส. ภัทธนันท์ มันปะละ                  
99 47524 น.ส. พิชชานันท์ ยุทธยง                  
100 47481 น.ส. เบญจพร นันท์ตระกูล                  
101 47478 น.ส. ณัฐริญานันท์ หน่อคำ                  
102 47472 น.ส. จิรัชญา เทพนามวงศ์                  
103 47470 นาย อินทัช มูลลออ                  
104 47465 นาย ภัทธนันต์ ผลเทิ้ม                  
105 47451 นาย ชินวัตร สุขพี้                  
106 47396 น.ส. พรชิตา วงศ์ตั้ง                  
107 47376 นาย วงศกร สุคำวัง                  
108 47368 นาย ทิวไม้ วงค์บุญเรือง                  
109 47345 น.ส. นิชาภา วงศ์ใหญ่                  
110 47310 น.ส. เพชรรัชต์ ศรีเพชร                  
111 47223 น.ส. ศลินพร ป้อมสุข                  
112 47209 น.ส. ณิชารีย์ พรศิริ                  
113 47197 นาย อัครกานต์ พยัคฆบุตร                  
114 47190 นาย ปัญญพัฒน ปวงแก้ว                  
115 47185 นาย ธนพนธ์ ถาปาวงศ์                  
116 47181 นาย กฤตนัย ปัญญากุลารักษ์                  
117 47146 นาย ธีรภัทร วงค์อิน                  
118 47099 นาย ปวริศ คูณศรี                  
119 47097 นาย ธีรวีร์ ผลดี                  
120 50196 น.ส. อภิชญา เครือยศ                  
121 50195 น.ส. ศศิพิมพ์ ตาอินคำ                  
122 50194 น.ส. วีรวัลย์ เทพรักษา                  
123 50193 น.ส. ภัทรศยา เรือนมูลสาย                  
124 50192 น.ส. นิรชา บุญจันทร์                  
125 50191 นาย อชิตพล โอชารส                  
126 50190 นาย ศิวกร สมพะมิตร                  
127 50189 นาย ปัณณวิชญ์ นาคหาญ                  
128 50188 นาย จุลเทพ กันทะวะ                  
129 47827 น.ส. ขวัญชนก ทองไฝ                  
130 47761 น.ส. ประกายเพชร จิรนุวัฒน์วงค์                  
131 47662 น.ส. พิมพ์มาดา ท้าวไชยยา                  
132 47636 นาย ปุณณภพ วิทิตธรรมคุณ                  
133 47632 นาย ณัฐวรรษ กิมาคม                  
134 47625 นาย กรฤทธิ์ วงศ์วารเตชะ                  
135 47621 น.ส. รุจจิรา ฟุ้งกิตติ                  
136 47602 นาย สิทธิชัย ขจรสิทธิกุล                  
137 47592 นาย นนธวัช จันทร์เครือ                  
138 47588 นาย ธนัช ก๋าอิน                  
139 47586 นาย ดิศพงษ์ นวลสาย                  
140 47584 นาย ชัชวัสส์ วงศ์จุมปู                  
141 47564 น.ส. ณิชา วิจรรยา                  
142 47560 น.ส. จุฬาลักษณ์ เครื่องทิพย์                  
143 47556 นาย เศรษฐพงษ์ วงศ์ชารี                  
144 47555 นาย ศุภวิชญ์ ชัยเมืองมูล                  
145 47519 น.ส. กานต์รวี แสงจันทร์                  
146 47513 นาย อภิวิชญ์ ปินตาแสน                  
147 47511 นาย อธิวัฒน์ กันทาเงิน                  
148 47496 นาย ชยานนท์ สุยะพล                  
149 47436 น.ส. นันทิชา ค้าไม้                  
150 47433 น.ส. ธัญภัทร ปะอินทร์                  
151 47426 นาย หาญณรงค์ สายศรีธิ                  
152 47400 น.ส. วรัทยา เรนทอน                  
153 47392 น.ส. ณัฐณิชา พงษ์นิกร                  
154 47386 น.ส. จงกลณี ชุ่มเชื้อ                  
155 47355 น.ส. ศิโรชา ใจวรรณะ                  
156 47353 น.ส. รินดารัตน์ ไชยลังกา                  
157 47284 นาย วสุธา คำอักษร                  
158 47259 น.ส. บัณฑิตา สุวงษ์                  
159 47141 นาย ชัยวัฒน์ เหล่าสุขสมบูรณ์                  
160 50187 น.ส. ภูริชญา ภูษิต                  
161 50186 น.ส. พัณณิตา วงค์ชมภู                  
162 50185 น.ส. พนิดา เทียนสัน                  
163 50184 น.ส. ณัฐสุดา วรรณารักษ์                  
164 50183 นาย สารนาถ ชัยปัญญา                  
165 50182 นาย สามัญชน สันวงศ์ตา                  
166 50181 นาย ปริญญา บาริศรี                  
167 50180 นาย เทพากร แก้วคำดี                  
168 47823 น.ส. อัจจิมา พนะการ                  
169 47821 น.ส. ณัฐฐิณีย์ กันทะวงค์                  
170 47748 นาย ธรรมสิริ หิรัญจารุวงค์                  
171 47631 นาย ณัฐชนน นารีกุล                  
172 47628 นาย กิตติศักดิ์ ข่ายแก้ว                  
173 47615 น.ส. ปทิตตา ตริไตรรัตน์                  
174 47614 น.ส. บุราณี พรหมศร                  
175 47609 น.ส. ทิตยา ปัจจะกุล                  
176 47599 นาย วุฒิพันธุ์ เตชะคำ                  
177 47589 นาย ธรณิศ นามวงค์                  
178 47582 นาย จักรพันธ์ ใจจา                  
179 47574 น.ส. วรวรรลยา ง้าวทาสม                  
180 47551 นาย รัชชานนท์ วงศ์ฟู                  
181 47512 นาย อนันต์ไชย ไชยปัญญาเจริญ                  
182 47509 นาย ศุภากร มณีนันท์                  
183 47500 นาย บุณนพพรพงศ์ วงค์เทพ                  
184 47498 นาย ธนวิชญ์ เสนกัลป์                  
185 47483 น.ส. ปรียาพร ต๊ะรังษี                  
186 47429 น.ส. กัลณสรณ์ ศรีวิลัย                  
187 47424 นาย สหภาพ บุญสมปาน                  
188 47418 นาย ภูบดินทร์ สุขมาตย์                  
189 47360 น.ส. อินประภา โนใจปิง                  
190 47335 นาย ศุภวิชญ์ ใจกล้า                  
191 47334 นาย ศุภชัย โยธาศิลารักษ์                  
192 47312 น.ส. แพรวา แผ่นคำ                  
193 47298 น.ส. นภัสกรณ์ สุขแก่นจันทร์                  
194 47296 น.ส. ธนพร นันตาสืบ                  
195 47273 นาย กิตติพล สุขจินตนาการ                  
196 47271 นาย กนกพล เวียงนาค                  
197 47239 นาย ภาสกร วงค์ศรีใจ                  
198 47139 นาย เกียรติศักดิ์ นวลอ้าย                  
199 44867 นาย ณัฐนันท์ ศิริโพธิ์                  
200 50179 น.ส. มานิตา นาคปฐม                  
201 50178 น.ส. ธณัฐชา ศักดิ์วงค์                  
202 50177 น.ส. กัญญารัตน์ รวยสูงเนิน                  
203 50176 น.ส. กัญญาณัฐ รุ่นแรก                  
204 50175 นาย ธนวินท์ สุภาอินทร์                  
205 50174 นาย จักรภัทร ทิพย์มณฑา                  
206 50173 นาย คมศาสตร์ ฟุ้งจารุพัฒน์                  
207 50172 นาย กัมปนาท อินแถลง                  
208 50171 นาย กรวิชญ์ ปัตถาติ                  
209 47767 น.ส. ศุภาอร สมานศรี                  
210 47658 น.ส. นุสบา ไชยมงคล                  
211 47640 นาย รพีพัฒน์ เลิศพิพัฒน์กุล                  
212 47626 นาย กฤษกร หมูไหว                  
213 47617 น.ส. ปวันรัตน์ อุสาทำ                  
214 47604 น.ส. จิตรนันท์ บรูมินเหนทร์                  
215 47603 น.ส. กัญญาณัฐ เขื่อนเพ็ชร                  
216 47601 นาย สถาปณวัฒน์ ใจโต                  
217 47595 นาย พศุตม์ สุวรรณรอด                  
218 47581 นาย กิตติพิชญ์ บุญเทียม                  
219 47576 น.ส. อชิรญาณ์ เปล่งปลั่ง                  
220 47571 น.ส. ภัทรวรรณ เครือใหม่                  
221 47557 นาย สันต์ติพงษ์ จันเตือม                  
222 47549 นาย ภคพล รงค์ชนะ                  
223 47526 น.ส. พิมพ์มาดา เอ๋ยานะ                  
224 47517 น.ส. กรรณิกา คำเขียว                  
225 47505 นาย รัฐศาสตร์ กุณณา                  
226 47485 น.ส. พินทุพันธุ์ หลวงชัยสินธุ์                  
227 47477 น.ส. ฑิตฐิตา ปิวศิลป์ศักดิ์                  
228 47461 นาย พิชญุตม์ อินจันทร์                  
229 47425 นาย สิรัญวัฒน์ เลิศปัญญานุช                  
230 47411 นาย ธีรชัย กิติพัฒน์มนตรี                  
231 47406 นาย ชยภัทธ์ หินใหญ่                  
232 47382 นาย เอื้อการย์ ศรีเฟย                  
233 47364 นาย ณราดา มิ่งเชื้อ                  
234 47359 น.ส. อัญมณี ธิปทา                  
235 47352 น.ส. มุทิตา ศิริสาน                  
236 47333 นาย ศิรวิทย์ แซ่โฟ้ง                  
237 47282 นาย ภูวดล สันเทพ                  
238 47274 นาย ชยณัฐ เมืองยิ่ง                  
239 47217 น.ส. มณีจันทร์ คำแผ่นชัย                  
240 47188 นาย ธันวาธร วรรณเลิศ                  
241 47122 น.ส. พรลภัส แก้วประดิษฐ์                  
242 47766 น.ส. วรินรำไพ หรั่งแร่                  
243 47764 น.ส. ภัทราวดี เตชะสกุลมาศ                  
244 47758 น.ส. ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์                  
245 47757 น.ส. แชนน่อน แม็คเพอร์สัน                  
246 47749 นาย นพรุจ ตันนุกิจ                  
247 47703 น.ส. อรจิรา ถิ่นหลวง                  
248 47701 น.ส. สิปาง เจียรจินดา                  
249 47528 น.ส. ภูริชกานต์ อ๊อดทรัพย์                  
250 47471 น.ส. จิดาภา มั่นสุวรรณ                  
251 47399 น.ส. รุ่งณิชา สุนทร                  
252 47390 น.ส. ชัญญานุช ไกลถิ่น                  
253 47389 น.ส. ชนิสรา จองสุ                  
254 47387 น.ส. จุฑามาศ คำน้ำนอง                  
255 47269 น.ส. วิรัชฏาภรณ์ เชื้อทอง                  
256 47267 น.ส. พิมพ์มาดา วังสมบัติ                  
257 47264 น.ส. ไปรยา ปิติวรนันท์                  
258 47262 น.ส. ปารณีย์ มหาวรรณ                  
259 47261 น.ส. ปัทมรัตน์ กำลังว่อง                  
260 47260 น.ส. ปณิตา ดอนเมือง                  
261 47258 น.ส. นภัสสร ไชยสมบัติ                  
262 47257 น.ส. นพราภรณ์ คำเสน                  
263 47251 น.ส. ชนนิกานต์ ฉัตรแก้ว                  
264 47247 น.ส. ขวัญชนก ผาดไธสง                  
265 47245 น.ส. กฤติมา ศิริปัญญา                  
266 47241 นาย วริทธิ์ กองฟู                  
267 47238 นาย ภัทร ทานิล                  
268 47235 นาย ปภาวิชญ์ ประเสริฐกุล                  
269 47234 นาย ปพน นที                  
270 47233 นาย นิติภูมิ เก่งการจับ                  
271 47228 นาย ณฐกร ธิยาว                  
272 47225 น.ส. อัจฉรียา วงค์นัน                  
273 47224 น.ส. อนัญญา อุตจันทร์                  
274 47207 น.ส. ณัฐชนัน ดวงขจร                  
275 47199 น.ส. กัญจน์ ขันติโชติ                  
276 47194 นาย ศุภกร โชติรัตนเดชเดโช                  
277 47186 นาย ธนภัทร ยะย่าเป้า                  
278 47133 น.ส. อภิชญา วิวัฒน์รังสรรค์                  
279 47131 น.ส. ศุภิสรา ปัญดิษฐ์                  
280 47129 น.ส. ศิรินันท์ ทนันชัย                  
281 47123 น.ส. พีรดา โรจนไพฑูรย์                  
282 47118 น.ส. ตรีสุคนธ์ ยะย่าเป้า                  
283 47101 นาย ภาคภูมิ สันคม                  
284 47100 นาย ภัทรนนท์ เดชนันทรัตน์                  
285 47096 นาย ธีรภัทร พวงสุวรรณ                  
286 47095 นาย ณัฐภัทร์ ใจดี                  
287 46397 น.ส. พิชญ์ดา แก้วประเทศ                  
288 50170 น.ส. รัตน์สุดา เตชะวงศ์                  
289 50169 น.ส. ฟาติมา มุงเมือง                  
290 50168 น.ส. พิมพ์วรีย์ ลัมมะวิไชย                  
291 50167 น.ส. พิมพกานต์ ไชยวังราษฎร์                  
292 50166 น.ส. นภาพร ถาคุณ                  
293 50165 น.ส. กุลนาถ สลีวงศ์                  
294 50164 น.ส. กัญญณัช กลิ่นเดช                  
295 50163 นาย ภาคิณ คูณทวี                  
296 50162 นาย ธนัช ผัดอิ่นแก้ว                  
297 50161 นาย ชิติภัทธ์ ตาใจ                  
298 50160 นาย กฤษนัส วงค์อ๊อด                  
299 50159 นาย กรฤทธิ์ ปั้นนพศรี                  
300 47745 นาย ณฐกร ธรรมลักษมี                  
301 47696 น.ส. พิมพ์มาดา ศรีคำวัง                  
302 47692 น.ส. ณัฏฐณิชา สิทธิ                  
303 47676 นาย นพวิทย์ พุทธันบุตร                  
304 47674 นาย ธนวัฒน์ วรรณารักษ์                  
305 47669 นาย จีรภัทร เขียวปิง                  
306 47536 น.ส. อุรวดี ดอนกิจภัย                  
307 47484 น.ส. พราวชมพู ดอนสมพงษ์                  
308 47377 นาย วิชญ์พล จันสด                  
309 47268 น.ส. ภัทรภร กันทวงศ์                  
310 47265 น.ส. พลอยไพลิน อินต๊ะคำเครือ                  
311 47256 น.ส. ธนพร แก้ววิมล                  
312 47174 น.ส. วิรัญพัชร หน้านวล                  
313 47163 น.ส. ณัฐธิดา เสรีกุลวิเวทย์                  
314 47142 นาย ณฐภัทร สูงงาม                  
315 47136 นาย กฤษฎาวุธ โอภาสเสถียร                  
316 47128 น.ส. ศตพร คำใจ                  
317 47103 นาย วิชญ์ภาส จันสด                  
318 50158 น.ส. ชญานิษฐ์ จันทาพูน                  
319 50157 นาย ไตรรัตน์ ก่อพานิชกุล                  
320 47768 น.ส. ศุภิสรา จรัสเรืองแสง                  
321 47754 น.ส. ชญาพัฒน์ พนมเกียรติศักดิ์                  
322 47740 น.ส. ฮูดา อุมา                  
323 47737 น.ส. สิริญาดา แสงศิวาพร                  
324 47736 น.ส. วิภาวี เถียรหนู                  
325 47735 น.ส. ยลรดี วงศ์เงิน                  
326 47734 น.ส. ภูริชญา ไชยรุ่งเรือง                  
327 47730 น.ส. ปัณณธร เต็งศิริวัฒนานนท์                  
328 47729 น.ส. ปธานิน พลอยสุกใส                  
329 47725 น.ส. นฐนนท์ เติมขจรกิจ                  
330 47724 น.ส. เธียราณัฐ ปิติจะ                  
331 47723 น.ส. ธัญพิชชา สายสร                  
332 47722 น.ส. ณิศา อุทิศชลานนท์                  
333 47721 น.ส. ณัฐริกา พรรจาศิริ                  
334 47718 น.ส. จินดาภา รื่นเริง                  
335 47717 น.ส. กัญญาณัฐ สุวรรณเทพ                  
336 47715 นาย ศุภวิชญ์ ขันธิกุล                  
337 47714 นาย วรพล ฝั้นเต็ม                  
338 47712 นาย ภัสกร ผาสุข                  
339 47708 นาย นันทิพัฒน์ บุญรัตน์                  
340 47705 นาย ชญานนท์ จันทร์ขำ                  
341 47698 น.ส. ภัทรภร แรงสิงห์                  
342 47694 น.ส. นรวีร์ กีรติการกุล                  
343 47686 นาย ศิววิชญ์ คงปัญญา                  
344 47677 นาย พงศ์กฤต คชาปัญญา                  
345 47242 นาย วันพิชิต ธรรมบัวชา                  
346 47236 นาย ปาติโมกข์ กาทอง                  
347 47111 น.ส. กันต์กนิษฐ์ มานันตา                  
348 50156 น.ส. กัลยกรณ์ เต็งจงดี                  
349 50155 นาย ภานรินทร์ นันทะสิงห์                  
350 50154 นาย ปภัส ชินเชษฐ์                  
351 50153 นาย เจียระไน ชาวส้าน                  
352 47770 น.ส. อาทิมา แก้วจำรัส                  
353 47765 น.ส. ภูพิงค์ สารีพันธ์                  
354 47760 น.ส. บัณฑิตา ความหมั่น                  
355 47742 นาย เขมณัติฑ์ คันธศักดิ์ศิริ                  
356 47716 นาย อรรณพ อ่อนน้อม                  
357 47713 นาย รชนนท์ ปัญญาพี่                  
358 47710 นาย นิพัทธ์ ธรรมสิทธิ์                  
359 47699 น.ส. ภานิภัค โท๊ะนาบุตร                  
360 47596 นาย พิมธนกิจ กันทะตั๋น                  
361 47591 นาย นนทพัทธ์ ตุลสุข                  
362 47554 นาย วีรภัทร ไชยรุ่งเรือง                  
363 47552 นาย เรืองฤทธิ์ ปิยะโสภา                  
364 47550 นาย ภานุวิชญ์ เนาวรัตน์                  
365 47431 น.ส. ณัชชา กระจ่างฉาย                  
366 47408 นาย ทวิภพ เรือนแก้ว                  
367 47405 นาย กฤตภาส ปิงฟอง                  
368 47379 นาย สมเกียรติ ธีรพงศ์กุล                  
369 47277 นาย พลัฎฐ์ กันใจ                  
370 47220 น.ส. ภัณฑิรา มณีจันทรา                  
371 47195 นาย สิทธินนท์ ถาน้อย                  
372 47183 นาย ณัทกฤช สีหล้า                  
373 47152 นาย ศักดิ์นันท์ เทวนา                  
374 47144 นาย ทวิภาค รักใหม่                  
375 47135 น.ส. อิชยา ทิมเมือง                  
376 47115 น.ส. ชัญญาพร แตงเลี่ยน                  
377 47104 นาย เศรษฐ์ ดาบุตร                  
378 50152 น.ส. อัญธิยา เปี้ยสืบ                  
379 50151 น.ส. อรปรียา วงค์ชมภู                  
380 50150 น.ส. มุกวรินทร์ สุขสันต์                  
381 50149 น.ส. ภคมน เเซ่ตัน                  
382 50148 น.ส. บัณฑิตา ดิษฐ์พันธ์                  
383 50147 น.ส. ถิรายุ นันตระกูล                  
384 50146 น.ส. ณัฐธิดา วงศ์สุวรรณ                  
385 50145 น.ส. ณัฏฐพัชร์ พงค์ยะ                  
386 50144 น.ส. ญาณิศา อินตา                  
387 50143 น.ส. กนกวรรณ์ จันทร์สืบ                  
388 50142 นาย ธนกร ตรียกูล                  
389 47818 น.ส. ภัทรนันท์ เขื่อนแก้ว                  
390 47817 น.ส. พิชญาภา ปาวงค์                  
391 47762 น.ส. พัชรกมล กองเงิน                  
392 47700 น.ส. ภาวิดา ปาละจาเร                  
393 47623 น.ส. เอกรวี เณรแย้ม                  
394 47510 นาย สรภัส เกียรติประชา                  
395 47504 นาย ยุทธภรณ์ โฉมเมืองปัก                  
396 47489 น.ส. รุ่งทิวา คำเหล็ก                  
397 47487 น.ส. แพรพลอย กันทะวงค์                  
398 47475 น.ส. ฐิตาพร สุยะสืบ                  
399 47394 น.ส. นริศรา ดวงไชย                  
400 47342 น.ส. ณัญธิดา ชัยรุ่งเรือง                  
401 47313 น.ส. ภัทรจาริน อิ่นแก้ว                  
402 47306 น.ส. ปิ่ลจารุพักตร์ ปาโกวงค์                  
403 47305 น.ส. ปิยธิดา มะโนธรรม                  
404 47297 น.ส. ธิดารัตน์ วรรณรังศรี                  
405 47263 น.ส. ปุณณดา ไทรตระกูล                  
406 47222 น.ส. รวิสรา ยอดคำ                  
407 47200 น.ส. ณัชมาศย์ เลิศหิรัญปริยกร                  
408 47184 นาย ทินพัทธ ศิริณัฏสมบูรณ์                  
409 47178 น.ส. สุทธิ์หทัย เครือสาร                  
410 47176 น.ส. ศิรดา พึ่งไทยเจริญ                  
411 47167 น.ส. นิชาภา วิเลปนานนท์                  
412 47160 น.ส. โชติกา ไชยานนท์                  
413 47157 น.ส. จิดาภา ไชยวงค์ษา                  
414 47134 น.ส. อัจฉริยา ทะวะละ                  
415 47132 น.ส. หฤศิภัท เชื้อเดิม                  
416 47130 น.ส. ศุภาพิชญ์ มูลครบุรี                  
417 47094 นาย ณัชพงศ์ เมืองมูล                  
418 50141 น.ส. สิริกัญญา ปันแกว่น                  
419 50140 น.ส. ลิปิการ์ องค์การ                  
420 50139 น.ส. ระพีพัฒน์ ชาวนา                  
421 50138 น.ส. รสกร สีแตง                  
422 50137 น.ส. ฟาริดา วงษ์ชาลี                  
423 50136 น.ส. พิมพิสุทธิ์ วงค์ไชย                  
424 50135 น.ส. นุชรินทร์ ใจเสาร์                  
425 50134 น.ส. นิศารัตน์ แก้วเรือน                  
426 50133 น.ส. ณัฐนิชา สุภาสืบ                  
427 50132 น.ส. ญาณิศา ลาดปาละ                  
428 50131 นาย ศิววัฒณ์ แสงวิเชียร                  
429 50130 นาย วรปรัชญ์ วัฒนาโฆษิต                  
430 50129 นาย พันธกานต์ ศิลา                  
431 47824 นาย ปัณณวัฒน์ ศรีชัยตัน                  
432 47755 น.ส. ชนัญชิดา ถาแก้ว                  
433 47753 น.ส. กันติชา คิดอ่าน                  
434 47660 น.ส. พรรษา เทือกไชยคำ                  
435 47659 น.ส. ประภาพร สระทองจันทร์                  
436 47651 น.ส. ณภัทร เล็กสุวรรณ                  
437 47578 น.ส. อโรชา ฟูใจ                  
438 47594 นาย ปิยะพันธ์ พุทธิมา                  
439 47577 น.ส. อธิชา ยมชัยภูมิ                  
440 47563 น.ส. ณัฐิดา อินต๊ะเครือ                  
441 47547 นาย นพพล นันเปียง                  
442 47409 นาย ธนนท์ สุขรัตน์                  
443 47354 น.ส. วรัมพร บุญไทย                  
444 47346 น.ส. บุณยานุช อุ่นม่อน                  
445 47301 น.ส. เบญจวรรณ ชมภูเทพา                  
446 47288 นาย เสฏฐวุฒิ ภักดีเจริญ                  
447 47229 นาย ธนดล ขัดทุ่งฝาย                  
448 47216 น.ส. พรกนก เสมอวงษ์                  
449 47202 น.ส. เขมิกา มีแก้ว                  
450 47198 นาย ไอสิวัส โทธรัตน์                  
451 47187 นาย ธนัช มะณีวรรณ                  
452 47171 น.ส. ภณิดา โตปินใจ                  
453 47168 น.ส. ปาริชาต ชัยณรงค์                  
454 47166 น.ส. นวพร วารินทร์                  
455 47165 น.ส. ณิชา มณีกาญจน์                  
456 47154 นาย อัครวิทย์ นาคพานิช                  
457 47138 นาย กัญจน์ ประเสริฐกุล                  
458 47127 น.ส. รวิปรียา อานุภาพยรรยง                  
459 47121 น.ส. พรพิชญา ยศตื้อ                  
460 47110 น.ส. กฤตลักษณ์ บุญเรือง                  
461 47109 นาย อรรณพ รุ่งเรือง                  
462 47102 นาย ยศกร แสนจิตร์                  
463 50128 น.ส. อภิชญา ชมภูจันทร์                  
464 50127 น.ส. พิมพกานต์ สายอุปราช                  
465 50126 น.ส. จตุรพร จอมจันทร์                  
466 47826 นาย จิรภัทร ผาบไชย                  
467 47664 น.ส. ภัทรภรณ์ ธัญธราดล                  
468 47652 น.ส. ณัชชา จันทร์ทอง                  
469 47644 นาย สิรวิชญ์ พุทธวงค์                  
470 47620 น.ส. พีรณัฐ วงศ์เมือง                  
471 47600 นาย ศรัณย์ภัทร อัครสิรภัทร                  
472 47579 น.ส. อาภากร ธีระวุฒิพร                  
473 47534 น.ส. ศุภรดา แสงปวง                  
474 47529 น.ส. มาติกา ปีบ้านใหม่                  
475 47479 น.ส. ธิษณามดี ตันเรืองชาติ                  
476 47462 นาย พีรภัทร โนตาปิง                  
477 47440 น.ส. ลอร่า เมย์ ไนแมน                  
478 47435 น.ส. นันทิชา เมืองพันธ์                  
479 47427 น.ส. กรรณิการ์ วงค์ใหม่                  
480 47404 น.ส. อุษณีย์ แก้วกิ่ง                  
481 47401 น.ส. วริศรา วงค์ธิดา                  
482 47363 นาย จิรทิปต์ ก๋ามะกูล                  
483 47339 น.ส. กมลวรรณ หวั่นท๊อก                  
484 47338 น.ส. กมลรัตน์ สุขสภา                  
485 47315 น.ส. อัจริยา คะระวาด                  
486 47295 น.ส. ณัฐญาดา จันทรดี                  
487 47292 น.ส. ญาณิศา กุลประโยชน์                  
488 47254 น.ส. ณัฐนรี หวานแหลม                  
489 47249 น.ส. จิรัญญา ศรียอด                  
490 47240 นาย ภูรินทร์ สายปัน                  
491 47214 น.ส. นวพร สมบัติเชื้อ                  
492 47212 น.ส. นภัสนันท์ ทะนันชัย                  
493 47211 น.ส. ธนภรณ์ ไชยชุมภู                  
494 47201 น.ส. กุลฑีรา รุ่งกิตติรัตน์                  
495 47193 นาย ศรัทธาธรรม อินตากูล                  
496 47191 นาย ภูผา ตัญจนะ                  
497 47189 นาย ธิติพันธ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์                  
498 47175 น.ส.  ศศิวิมล สมณะ                  
499 47172 น.ส. รุ้งตะวัน สุวรรณ                  
500 47155 น.ส. กชกร ตากากูล                  
501 47151 นาย วัชรธร ทองคำ                  
502 47145 นาย ธนพงศ์ สมเวที                  
503 47143 นาย ณภัทร ฟูเต็มวงค์                  
504 47114 น.ส. จิราเจตฐ์ ศรีวิลัย                  
505 47112 น.ส. จิณณพัต ศรีสิทธิรักษ์                  
506 47108 นาย อนุชา ฟูเต็มวงค์                  
507 47091 นาย คริสต์ อุทาหรณ์                  
508 50125 น.ส. สิริยากร เจียรสุวรรณ                  
509 50124 น.ส. รัตติกาล วันละยา                  
510 50123 น.ส. ธนาภรณ์ แก่นเหล็ก                  
511 48582 นาย บุญยฤทธิ์ สีมา                  
512 47756 น.ส. ชนากานต์ ชาวดง                  
513 47743 นาย ชวิน จิระธิติกุล                  
514 47706 นาย ชลตะวัน ธนะสิริ                  
515 47666 น.ส. วริศรา เอกวิริยะภิชาติ                  
516 47613 น.ส. นรินทร์ทิพย์ พงษ์ประพันธ์                  
517 47612 น.ส. นภสร ยอดคำปัน                  
518 47611 น.ส. นภพัชร์ พัชระภัทร์                  
519 47608 น.ส. ณิธาดา มาลา                  
520 47568 น.ส. นันทนา ปราบพุทจา                  
521 47545 นาย นครินทร์ เครือน้อย                  
522 47525 น.ส. พิชชาภา สุภาพ                  
523 47523 น.ส. เบญจพร ข้อทน                  
524 47522 น.ส. ธัญชนิต รักฝูง                  
525 47488 น.ส. มนัสชนก ศรีวิชัย                  
526 47460 นาย ปัญญวัฒน์ ตั้งตัว                  
527 47454 นาย ธนพล โชครวย                  
528 47430 น.ส. จิดาภา กามาด                  
529 47397 น.ส. ภลินี  วาปี                  
530 47384 น.ส. กัลยาณี ศรีบุญมาก                  
531 47375 นาย ภวิศ บุญเตี่ยม                  
532 47330 นาย วสวัตติ์ ยี่แก้ว                  
533 47314 น.ส. โยษิตา ทิวงค์ษา                  
534 47286 นาย สรวิชญ์ ธนาคุณ                  
535 47270 น.ส. ศิรภัสสร จันต๊ะไทย                  
536 47266 น.ส. พัทธนันท์ วังวีระนุสรณ์                  
537 47255 น.ส. ธนพร ธนวิจิตร์                  
538 47250 น.ส. ชนกานต์ ทรายสมุทร                  
539 47244 น.ส. กชกร เรืองพิริยกิจ                  
540 47219 น.ส. ภัคภิญญา บุญนำมา                  
541 47204 น.ส. ชนกชนม์ ทิพาปกรณ์                  
542 47192 นาย ภูริณัฐ มังแก้ว                  
543 47170 น.ส. พรชนิตว์ พัวศรีพันธุ์                  
544 47161 น.ส. ญาณิศา แยบคาย                  
545 47159 น.ส. ชุติมณฑน์ ติ๊บศรี                  
546 47156 น.ส. กัลยากร อุปนันท์                  
547 47149 นาย พีระพงษ์ วงศ์วิชัย                  
548 47137 นาย ก้องภพ สัตราช                  
549 47120 น.ส. พชรพร พาลคำ                  
550 47119 น.ส. นภัสนันท์ ตัญโญ                  
551 47105 นาย สิรวิชญ์ ใจอินทร์                  
552 47098 นาย นิธาน ทีรฆวณิช                  
553 50122 น.ส. สุพิชญา ทิพย์พิมพ์วงศ์                  
554 50121 น.ส. พิมพ์พิศา นากล้า                  
555 50120 น.ส. ปิยาลักษณ์ ศาสตร์สาระ                  
556 50119 นาย ปฏิมา เครือฟู                  
557 50118 นาย ชัยวัฒน์ รัวฟองฟู                  
558 47733 น.ส. พิมพ์ขวัญ ชัยนาม                  
559 47727 น.ส. นวพรรณ วงค์วิชัย                  
560 47672 นาย ณฐนนท์ ทิพพระหา                  
561 47641 นาย รัตนภูมิ กล่าวปิยะภมรกุล                  
562 47634 นาย ธนบดี จันทร์ฉาย                  
563 47624 น.ส. ไอศิยา ศุภอรษา                  
564 47618 น.ส. ปาลิน ศรีสุทธะ                  
565 47580 น.ส. ไอยรา วงค์ธิดา                  
566 47533 น.ส. วาสินี สมบูรณ์                  
567 47527 น.ส. พีรตา ศรีฮอแก้ว                  
568 47514 นาย ฮาริส ฮูเดอร์                  
569 47506 นาย วรวิทย์ เครือสาร                  
570 47492 น.ส. สุพิชฌา ออนต๊ะไคร้                  
571 47474 น.ส. จิรารักษ์ พวงมา                  
572 47450 นาย คีตภัทร แสงสว่าง                  
573 47443 น.ส. วิรัญญา กาตาบุตร                  
574 47432 น.ส. ธราพัชร์ มูลฟู                  
575 47428 น.ส. กฤติมา จิตรงาม                  
576 47395 น.ส. ปณิตตา อภิวงค์                  
577 47393 น.ส. นงนภัส ไชยสาร                  
578 47383 น.ส. กนกพลอย อยู่เจริญ                  
579 47340 น.ส. จิรัชประภา พลังคะพันธ์พงศ์                  
580 47309 น.ส. พิชญ์สิณี จิตสง่า                  
581 47303 น.ส. ปณิตา จเรวรรณ์                  
582 47287 นาย สิรภพ เล็กเลิศสุนทร                  
583 47272 นาย กันต์ ตั้งเบญจผล                  
584 47226 นาย คณิศร จักรเครือ                  
585 47221 น.ส. เมษณี สีธิวงค์                  
586 47218 น.ส. เพ็ญพิชชา วาละ                  
587 47210 น.ส. ทวินรดา สิงห์ชัย                  
588 47206 น.ส. ณัฏฐณิชา ฝั้นจักสาย                  
589 47203 น.ส. ชณัสฌา ปรางค์สุวรรณ์                  
590 47180 น.ส. อรวรรยา ปะละน่าน                  
591 47179 น.ส. อธิชา ชุมภูเขียว                  
592 47169 น.ส. พชรมน ขัดทะเสมา                  
593 47158 น.ส. ฉัชญา สูงงาม                  
594 47153 นาย สิรวิชญ์ ชมนา                  
595 47125 น.ส. แพรวลดา โนสุยะ                  
596 47106 นาย สุรเชษฐ์ อินทวงศ์                  
597 47092 นาย ชลธิศ บุนนาค                  
598 47752 น.ส. กนกอร กมลประภาสวัสดิ์                  
599 47739 น.ส. อิ่มเอม ลีวิริยะพันธุ์                  
600 47738 น.ส. อิ่มอุ่น ลีวิริยะพันธุ์                  
601 47732 น.ส. พักพิงใจ วรวงศ์ประภา                  
602 47731 น.ส. ปัณรสี วงศ์สว่างศิริ                  
603 47726 น.ส. นภัสสร สันอุดร                  
604 47720 น.ส. ฐิตาพร เถาจันทร์ต๊ะ                  
605 47719 น.ส. ชญาดา นิ่มเนตร์                  
606 47711 นาย ปวีณวัช บุญมา                  
607 47709 นาย นิชฌาน ลี้ประเสริฐ                  
608 47707 นาย ณภัทร์ อินทรวง                  
609 47704 น.ส. อรษิตา จารุจินดา                  
610 47702 น.ส. สุทธิกา จันเป็งผัด                  
611 47697 น.ส. พิมลมาศ ญาณิสราพันธ์                  
612 47693 น.ส. ณิชารีย์ ไชยลังกา                  
613 47691 น.ส. กันติชา ยศบุรุษ                  
614 47690 น.ส. กมลพัชร นาคอ่อน                  
615 47689 น.ส. กชพร สิทธิไพศาล                  
616 47687 นาย อนุวัฒน์ เด่นแก้ว                  
617 47685 นาย วุทธิเวฒน์ สหเสริมสิทธิ์                  
618 47684 นาย รักษกร เอี่ยมสำอางค์                  
619 47683 นาย รวิพล คำฝั้น                  
620 47682 นาย ภูเพชร แก้วประเทศ                  
621 47679 นาย พีระพงษ์ ต๊ะวงศ์                  
622 47675 นาย ธราดล สุวรรณรัตน์                  
623 47673 นาย ณัฏฐ์ มณีทิพย์                  
624 47648 น.ส. กชพรรรณ พูลสวัสดิ์                  
625 47385 น.ส. กุลิสรา โยทะกา                  
626 47311 น.ส. แพรวา ฉัตรชัยสิทธิกุล                  
627 47253 น.ส. ณญาดา ไชยวงค์                  
628 47243 นาย วุฒิพงษ์ จันเต็ม                  
629 47215 น.ส. บุญญิสา ธรรมวรัญญา                  
630 47213 น.ส. นฤสรณ์ ชัยวงค์เวชวัฒนา                  
631 47208 น.ส. ณัฐธดา รักษ์บำรุง                  
632 47205 น.ส. ชุติฤดี ติ๊บศรี                  
633 47196 นาย สิทธิ์นิธิ สิทธิ์ศรีสง่าวงค์                  
634 47182 นาย จิรัฎฐ์ ถนัดกิจ                  
635 47173 น.ส. วรันธร ศุภมงคล                  
636 47164 น.ส. ณัทภัค โสภะ                  
637 47147 นาย ปุณณ์ ศุภศรีสรรพ์                  
638 47126 น.ส. ยศวดี ทิยาว                  
639 47117 น.ส. ณชากร ดาวัลย์                  
640 47113 น.ส. กฤตพร กฤตมโนรถ                  
641 47093 นาย ชูเกียรติ ไตรมหาสุวรรณ์