โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48101 ด.ช. คณิติน บุญลอม พ20213 ฟุตซอล 551            
2 48102 ด.ช. จิรพัชญ์ อินทร์ต๊ะสืบ ง20237 เขียนแบบ1 735            
3 48103 ด.ช. เจริญยิ่ง สีเสน ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
4 48104 ด.ช. โชคชัย   อนุวรรณ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
5 48105 ด.ช. ณัชพน ภิญญาพัชญ์ อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
6 48106 ด.ช. ต้นทรัพย์ อุดมรักษาสกุล พ20207 ฟุตบอล 551            
7 48107 ด.ช. นพรัตน์ อัครพัฒน์ ศ23225 เดคูพาจ 608            
8 48108 ด.ช. บุญสลัก นาแพร่ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
9 48109 ด.ช. พชร ใหม่สวัสดิ์ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
10 48110 ด.ช. พิศิษฐ์พงศ์ มโนปัญญา พ20207 ฟุตบอล 551            
11 48111 ด.ช. พีระพงษ์ มาลา ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
12 48112 ด.ช. ภัทรพล อินธิมา ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
13 48113 ด.ช. ภาณุวิทย์ หาญเหรียญทอง ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
14 48114 ด.ช. ภูริณัฐ   สายคำมา พ20207 ฟุตบอล 551            
15 48115 ด.ช. วรปรัชญ์ พิจอมบุตร ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
16 48116 ด.ช. วรัญญู บุญเรืองทา ง20221 การจัดสวนแก้ว 718            
17 48117 ด.ช. วศศาสตร์ รัชนีรมย์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
18 48118 ด.ช. วีรภัทร   คิดอ่าน พ20207 ฟุตบอล 551            
19 48119 ด.ช. ศิรวิชญ์ มูลเกษ ศ23225 เดคูพาจ 608            
20 48120 ด.ช. สรวิชญ์ ท่องเที่ยว พ20207 ฟุตบอล 551            
21 48121 ด.ช. สุรเชษฐ์ หวังใจ ง20221 การจัดสวนแก้ว 718            
22 48122 ด.ช. อนุชา ชุ่มธิ                  
23 48123 ด.ญ. กัญญารัตน์ รังวิจี ศ23225 เดคูพาจ 608            
24 48124 ด.ญ. คารอลินี่ โตโยฟูกุ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
25 48125 ด.ญ. จุฑาลักษณ์ อาษาวงค์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
26 48126 ด.ญ. ฐิติชญา เจริญขวัญเมือง พ20213 ฟุตซอล 551            
27 48127 ด.ญ. ณัฐริการ์ จุลศรีไกรวัลย์ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
28 48128 ด.ญ. ธนพิชญ์ วงค์ดี จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
29 48129 ด.ญ. ธนัชญา ใจวงค์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
30 48130 ด.ญ. ธัญนันท์ ติ๊บปาละ                  
31 48131 ด.ญ. ธัญวรัตม์ แก้วแสนตอ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
32 48132 ด.ญ. ธิดาพร นันตา ศ23225 เดคูพาจ 608            
33 48134 ด.ญ. ปพิชญา ฟูบุตร ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
34 48135 ด.ญ. ผกากรอง ดีคำวงค์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
35 48136 ด.ญ. ภัทรมน พวงสายใจ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
36 48137 ด.ญ. ไรรมย์    พรมใจ พ20213 ฟุตซอล 551            
37 48138 ด.ญ. วชิรญาณ์ เข็มนาค ศ23225 เดคูพาจ 608            
38 48139 ด.ญ. วรินธร   ไชยมงคล พ20213 ฟุตซอล 551            
39 48140 ด.ญ. วิภาวี สมใจ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
40 48141 ด.ญ. สิปาง สุขจรัส จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
41 48142 ด.ญ. สิริมล ใจวังเย็น ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
42 48143 ด.ญ. อชิรญา ธรรมธิกูล ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
43 48144 ด.ญ. อัญชิษฐา จงสัมฤทธิ์ดี ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
44 48584 ด.ช. พรัญชน์ วิมุกตายน อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
45 49377 ด.ช. อภิวิชญ์ เป็งโต พ20207 ฟุตบอล 551            
46 49378 ด.ช. นิติกาญจน์ เทือกมนต์ อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801