โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48056 ด.ช. กฤตณัฐ สุจิปุลิ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
2 48057 ด.ช. ก้องภพ นันตาแสง ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
3 48058 ด.ช. จอมพงศ์ ปงผาบ                  
4 48059 ด.ช. จิรายุ ใจเปียง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
5 48060 ด.ช. ณทรรศน์ อุดหมอ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
6 48061 ด.ช. ณัฎฐกิตติ์ สงสาร ง20237 เขียนแบบ1 735            
7 48062 ด.ช. ณัฐนนท์ ธนสิทธิ์สุนทร ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
8 48063 ด.ช. ณัฐนันท์ วงศ์ชนะ                  
9 48064 ด.ช. ณัฐศักดิ์ วงศ์สุวรรณ                  
10 48065 ด.ช. ธงชาติ เขียวงาม ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
11 48066 ด.ช. ธนกฤต มิตรเจริญ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
12 48067 ด.ช. นภสินธุ์ กันทะสี ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
13 48068 ด.ช. ปฐพี สุขสภา ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
14 48070 ด.ช. เพชรช่วง ฟูปินวงศ์                  
15 48071 ด.ช. ภควัต ศรจันทร์ ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
16 48072 ด.ช. ภูริณัฐ ใจเมืองคน ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
17 48073 ด.ช. วฤณ มงคล ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
18 48074 ด.ช. ศรราม เรือนพรม ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
19 48075 ด.ช. สิรภพ กาญจนพันธ์                  
20 48076 ด.ช. หรรษา ปวงคำ พ20213 ฟุตซอล 551            
21 48077 ด.ญ. จิตาภา ช่างเจรจา จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
22 48078 ด.ญ. จิรัชญา แก้วจันต๊ะ ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
23 48079 ด.ญ. ชนากานต์ สุริยะวงค์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
24 48080 ด.ญ. ณภัทร ศรีประเสริฐ ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
25 48081 ด.ญ. ณัฎฐธิดา ขันคำ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
26 48082 ด.ญ. ณัฐณิชา ระวังภัย ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
27 48083 ด.ญ. ดรัลรัตน์ อยู่นิยม ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
28 48084 ด.ญ. ดุจฤดี โกษาวัง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
29 48085 ด.ญ. ธมลวรรณ สารศิริวงค์ ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603            
30 48086 ด.ญ. ธันยชนก วีรเดชะ ศ23225 เดคูพาจ 608            
31 48087 ด.ญ. ปลายฟ้า บู่แย้ม                  
32 48088 ด.ญ. ภัททิยา พิจอมบุตร ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
33 48089 ด.ญ. ภัทราภรณ์ สร้อยวัน ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
34 48090 ด.ญ. มธุกันตา ทรัพย์เสนาะ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
35 48091 ด.ญ. รินรดา ทาไชยวงศ์ ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
36 48092 ด.ญ. ลภัสรดา อินวัน ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
37 48093 ด.ญ. วรนุช ปาสิงห์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
38 48094 ด.ญ. วิภาวี นนท์เดชกูล จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
39 48095 ด.ญ. ศจีพิชตรา ชัยทรัพย์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
40 48096 ด.ญ. สิริภัสสร นันตา ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
41 48097 ด.ญ. สุริยพร จันทร์สุริยะ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
42 48098 ด.ญ. เสาวนันท์ คนึงคิด ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
43 48099 ด.ญ. อัญญาลักษณ์ แปงแก้ว                  
44 48100 ด.ญ. อาจารียา อินต๊ะ ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
45 49379 ด.ช. ปอรวินทร์ จุ่มสันกลาง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
46 49380 ด.ญ. มาติกา วงค์เขียวแดง ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319