โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47966 ด.ช. ธีรเนตร โทธรัตน์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
2 47967 ด.ช. ธีรพงศ์ สุภัทร์วัน ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
3 47968 ด.ช. นราวิชญ์ เพ็งสว่าง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
4 47969 ด.ช. บริวัตร์ พิมสาร ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
5 47970 ด.ช. ภพธร อนุสรณ์นรการ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
6 47971 ด.ช. ภัทรวิชญ์ ภัทรวิชญานนท์ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
7 47972 ด.ช. ภูมิภัทร ครุฑเผือก ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651            
8 47973 ด.ช. ฤทธา ภิรมย์กิจ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
9 47974 ด.ช. ลภัส   นภาคณากร ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
10 47975 ด.ช. วิศรุต น้าประเสริฐ ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
11 47976 ด.ช. ศิวัช หน่อแก้ว ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
12 47977 ด.ช. ศีล สุขจีน ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
13 47978 ด.ช. สยามรัฐ รัตนภิรมย์ ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
14 47979 ด.ช. สิทธิกานต์ วงศ์เมืองแก่น ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
15 47980 ด.ช. อมรวิชญ์ ชุมภู ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
16 47981 ด.ช. อันดา ยังปากน้ำ ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
17 47982 ด.ญ. กมลลักษณ์ มาชม                  
18 47983 ด.ญ. กรกมล ยอดเพ็ชร์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
19 47984 ด.ญ. กวิสรา ช่อไชยกุล ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
20 47985 ด.ญ. กัญญาณัฐ เครือจินจ๋อย ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
21 47986 ด.ญ. ขวัญจิรา วงค์ชมภู ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
22 47987 ด.ญ. จิตราภา คงสมบุญ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
23 47988 ด.ญ. ชนากานต์ กุลใจ อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
24 47989 ด.ญ. ชลิดา ทองใบ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
25 47990 ด.ญ. ชัชฎาพร มงคลสวัสดิ์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
26 47991 ด.ญ. ธมลวรรณ เหลืองรุ่งเรือง                  
27 47992 ด.ญ. ธัญญาเรศ สายปินตา ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
28 47993 ด.ญ. ธันย์ชนก ต๊ะอินทร์ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
29 47994 ด.ญ. นพมาศ เป็งมณี อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
30 47995 ด.ญ. นพรัตน์ ใจมา ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
31 47996 ด.ญ. นันท์นภัส ชาตะโชติ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
32 47997 ด.ญ. นิชานาถ สารชัย                  
33 47998 ด.ญ. นิชาภัทร อินฟู อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
34 47999 ด.ญ. ปิยกานต์ แหลมคม อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
35 48000 ด.ญ. ปิยภรณ์ อินหลี ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
36 48001 ด.ญ. ปิย์วรา ทินวัง อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
37 48002 ด.ญ. พรชนก ริดชิววงศ์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
38 48003 ด.ญ. พัชราภา วรรณารักษ์ ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
39 48004 ด.ญ. พาขวัญ ผันผาย อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
40 48005 ด.ญ. ภชรวลัย ผากา ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
41 48006 ด.ญ. ภวิกา แพงศรี                  
42 48007 ด.ญ. วิรชา ลีลาชินาเวศ                  
43 48008 ด.ญ. สริตา รินทร์แก้ว ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
44 48009 ด.ญ. อธิติ  จ๊ะปิน ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
45 48010 ด.ญ. อธิษฐาน สารพล อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
46 49381 ด.ญ. ปรางค์ทิพย์ ทิพย์แก้ว ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745