โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47921 ด.ช. กมลภัทร ภิญโญ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
2 47922 ด.ช. กฤติพงษ์ อ้นน้อย ศ23225 เดคูพาจ 608            
3 47923 ด.ช. กลวัชร คำเป็ง ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
4 47924 ด.ช. กิตติธัช แก้วสุภา ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
5 47925 ด.ช. ชัยทัต นาคสุข ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
6 47926 ด.ช. ณฐกร ถิ่นศรีนวล ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
7 47927 ด.ช. ณรงค์ชัย อินทรวิจิตร ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
8 47928 ด.ช. ณัฐกิตติ์ นิลคำ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
9 47929 ด.ช. ณัฐดนัย เรือนสุข ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
10 47930 ด.ช. นัฐพล ต๊ะวงศ์ษา ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
11 47931 ด.ช. นันธวัช อุตมา อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
12 47932 ด.ช. มีพร ประถมพล                  
13 47933 ด.ช. วีรภัทร กองแก้ว ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
14 47934 ด.ช. ศุภกร พินิจผล ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
15 47935 ด.ช. สิปปกร เวียงทอง อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
16 47936 ด.ช. อนันตา ธีรวัฒน์วาที ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
17 47937 ด.ญ. กัญญารัตน์ บุญโนนแต้ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
18 47938 ด.ญ. ขวัญชนก สงสาร อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
19 47939 ด.ญ. จิรัชยา จันทะสุวันนะ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
20 47940 ด.ญ. เจนธิชา วรรณารักษ์                  
21 47941 ด.ญ. ชญานิษฐ์ จิวัฒนาพิทักษ์กุล จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
22 47942 ด.ญ. ชนิตสิรี กันธิยะ ศ23225 เดคูพาจ 608            
23 47943 ด.ญ. ชลธิดา กิจพายัพ ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
24 47944 ด.ญ. ชัชชลิตา แก้วสด จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
25 47945 ด.ญ. กัญศร โสภะ อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
26 47946 ด.ญ. ฐิตาภา เนื่องศาสน์ศรี ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
27 47947 ด.ญ. ฐิตารัตน์ ตามวงค์ ศ23225 เดคูพาจ 608 ศ23225 เดคูพาจ 608      
28 47948 ด.ญ. ณฐพร ธิใจดี ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
29 47949 ด.ญ. ณฐฤนาถ วิตา อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
30 47950 ด.ญ. ณัฐญาดา ราชลำ ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
31 47951 ด.ญ. ธนภรณ์ ปิ่นประภาพันธ์                  
32 47952 ด.ญ. ธนิดา จอมทอง ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
33 47953 ด.ญ. ธัญญ์พัฒน์ เตชพรวรรักษ์ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
34 47954 ด.ญ. ธาริกาขจร   กฤตธรรมรัตน์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
35 47955 ด.ญ. นภนภัส อินทร์ชัยเทพ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
36 47956 ด.ญ. นภัสรา วันอุด ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
37 47957 ด.ญ. พรรษมน เสริมสุข ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
38 47958 ด.ญ. พิชชาลดา ปัญญาทิพย์ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
39 47959 ด.ญ. พิชาสิรี วงศ์เอบุตร ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
40 47960 ด.ญ. ภัทรภร วังชัย ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
41 47961 ด.ญ. รวิพร มณีมูล ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
42 47962 ด.ญ. วรัญญา กุณะด้วง อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
43 47963 ด.ญ. วรัญญา จันทร์ทา ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
44 47964 ด.ญ. วิภาวรรณ อัยยะกา ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
45 47965 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ จันทร์จร อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801