โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48277 ด.ช. จิรายุ ทาไชยวงค์ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
2 48278 ด.ช. จุฑาภัทร  ประพฤติ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734
3 48279 ด.ช. ไชยกาญจน์ ตาคำ ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
4 48280 ด.ช. ณธเดช จิวะสันติการ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301      
5 48281 ด.ช. ณัฎฐ์   เชื้อบุญยืน ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
6 48282 ด.ช. ทักษ์ดนัย ทองมุล ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606            
7 48283 ด.ช. ทัตเทพ เทพฉิม ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
8 48284 ด.ช. ธัญญวัฒน์ หน่อแก้วมูล ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
9 48285 ด.ช. ธิติพัทธ์ อุตมา ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
10 48286 ด.ช. ธีรภัทร อำไพ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
11 48287 ด.ช. นภัสพล จโนภาส ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
12 48288 ด.ช. ปฏิภาณ แปงใส พ20213 ฟุตซอล 551 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
13 48289 ด.ช. ปรวัตร แก้วก๋อง ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
14 48290 ด.ช. ปริญญา กาจารี ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 610      
15 48291 ด.ช. ปาลีโกศัลย์ วิบูลย์อรรถ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
16 48292 ด.ช. พงศกร แจ่มจันทร์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
17 48293 ด.ช. พชรพล บรรหารนุกูลกิจ ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438 ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342      
18 48294 ด.ช. พฤทธ์ เบญจพลาภรณ์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342 ง20237 เขียนแบบ1 735      
19 48295 ด.ช. พีรพันธ์ จรัญกิจ ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606            
20 48296 ด.ช. วิวัฒน์วงศ์  ศรีเหรา พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
21 48297 ด.ช. สิปปภาส สุวรรณจักร์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606      
22 48298 ด.ช. อัตถพล ละออ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
23 48299 ด.ญ. กมลเนตร ใจจู                  
24 48300 ด.ญ. กรวีร์ นนท์เต็ม ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821      
25 48301 ด.ญ. ขวัญลักษณ์ ทิพยศุภลักษณ์ ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
26 48302 ด.ญ. จิรภิญญา ฟูสามป๊อก ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
27 48303 ด.ญ. ดุลวิจิตร ติ๊บดี ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
28 48304 ด.ญ. ธนพร สว่างปัญญา ศ23225 เดคูพาจ 608            
29 48305 ด.ญ. นงนภัส ปวนปันวงค์                  
30 48306 ด.ญ. นงรวีร์ ต๊ะนางอย ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756 ศ23225 เดคูพาจ 608      
31 48307 ด.ญ. นัทธ์หทัย กุศลินกร ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
32 48308 ด.ญ. เบญญาภา สารคาม ศ23225 เดคูพาจ 608 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756      
33 48309 ด.ญ. ปภาดา เป็งจันตา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
34 48310 ด.ญ. ปวีณสมร สอาด ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
35 48311 ด.ญ. พิมพรรณ ยุติธรรม ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
36 48312 ด.ญ. พิมพ์อัปสร ขยันดี ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20221 การจัดสวนแก้ว 718      
37 48313 ด.ญ. เพชรน้ำพราว ตั๋นเครือ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
38 48314 ด.ญ. แรกขวัญ หอมแก่นจันทร์ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
39 48315 ด.ญ. วรัชยา   กันทา ง20293 งานห้องสมุด1 732 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
40 48316 ด.ญ. วริศรา แต้มคร่อง ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
41 48317 ด.ญ. วิชญาภรณ์ หมอมูล ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
42 48318 ด.ญ. สุภัคชญา ธิติกร                  
43 48319 ด.ญ. เสาวณิต อดิศัยวัชราพร ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
44 48320 ด.ญ. อณัญชญา เรือนแดง                  
45 48594 ด.ช อรรณพ แก้วสาย ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
46 48595 ด.ช. ศุพิสัณห์ กิ่งจันทราสิน                  
47 49425 ด.ญ. กุลธิดา ไชยมงคล ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342 ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438