โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47832 ด.ช. ไกลกังวล กันทะยศ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
2 47833 ด.ช. ชยานันท์ ผันผาย ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
3 47834 ด.ช. ฐิติกุล พงษ์เพชร ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
4 47835 ด.ช. ณัฐภัทร มงคลกาวิล อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
5 47836 ด.ช. ธนกฤต ภูรินสวัสดิ์ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
6 47837 ด.ช. ธนภัทร เสรีประชารัตน์                  
7 47838 ด.ช. นราวิชญ์ อินต๊ะงาม ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
8 47839 ด.ช. พงศภัค จิรเมธาธร ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
9 47840 ด.ช. พสิษฐ์ ทำไธสง ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
10 47841 ด.ช. พูนทรัพย์ ทำว่อง ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747            
11 47842 ด.ช. ภูผา ไชยรุ่งเรือง ง20240 ช่างปูน 744            
12 47843 ด.ช. รังสินนท์ สุขโข                  
13 47844 ด.ช. ศตพรรษ ใจละออ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
14 47846 ด.ช. อัจฉริยะ มิ่งเชื้อ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
15 47847 ด.ญ. เขมจิรา เรือนแปง จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
16 47848 ด.ญ. จิราพัชร์ กันต๊ะมา ง20293 งานห้องสมุด1 732            
17 47849 ด.ญ. จิราพัชร มีสถาน ง20293 งานห้องสมุด1 732            
18 47850 ด.ญ. ชญาภา ขระเขื่อน ง20293 งานห้องสมุด1 732            
19 47851 ด.ญ. ชนมน รุ่งกิจเลิศสกุล อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
20 47852 ด.ญ. ชนิตา เครือสาร จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
21 47853 ด.ญ. ญาณิดา ธรรมสอน ง20240 ช่างปูน 744            
22 47854 ด.ญ. ฐิตาพร นาคอ่อน ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
23 47855 ด.ญ. ธนัชญา ตื้อยศ ง20240 ช่างปูน 744            
24 47856 ด.ญ. ธัญภัทชา สังข์สมบูรณ์ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
25 47857 ด.ญ. นรมน แก้ววันดี ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
26 47858 ด.ญ. นัทธมน แตงแก้ว ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
27 47859 ด.ญ. นันท์ชนัท ยศปินตา ง20240 ช่างปูน 744            
28 47860 ด.ญ. บุญสิตา ดวงสนม ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
29 47861 ด.ญ. ปณิตา กาวิชัย ง20293 งานห้องสมุด1 732            
30 47862 ด.ญ. ปรัชญาพร ลีลาศ                  
31 47863 ด.ญ. พินทุ์สุดา ปินตาวงค์ ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747            
32 47864 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพย์มณี ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747            
33 47865 ด.ญ. ภัสพร บุญเป็ง ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747            
34 47866 ด.ญ. มติมันต์ กะฐิน ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324 ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324      
35 47867 ด.ญ. วสิตา อินใจ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
36 47868 ด.ญ. วิชญาพร สีตาบุตร ง20240 ช่างปูน 744            
37 47869 ด.ญ. ศศิภา วงค์ทอง ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
38 47870 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ศรีไชยชนะ ง20240 ช่างปูน 744            
39 47871 ด.ญ. สิริกร สันเทพ ง20240 ช่างปูน 744            
40 47872 ด.ญ. สิริวรางค์ ว่องเบญจะ ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
41 47873 ด.ญ. สุวพัชร สัญญะเขื่อน ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747            
42 47874 ด.ญ. อภิชญา ชูบาล ง20240 ช่างปูน 744            
43 47875 ด.ญ. เอมวิตรา วงค์บุญตัน ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745