โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 47832 ด.ช. ไกลกังวล กันทะยศ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
2 47833 ด.ช. ชยานันท์ ผันผาย ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
3 47834 ด.ช. ฐิติกุล พงษ์เพชร ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
4 47835 ด.ช. ณัฐภัทร มงคลกาวิล อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
5 47836 ด.ช. ธนกฤต ภูรินสวัสดิ์ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
6 47837 ด.ช. ธนภัทร เสรีประชารัตน์                  
7 47838 ด.ช. นราวิชญ์ อินต๊ะงาม ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
8 47839 ด.ช. พงศภัค จิรเมธาธร ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
9 47840 ด.ช. พสิษฐ์ ทำไธสง ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
10 47841 ด.ช. พูนทรัพย์ ทำว่อง ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747            
11 47842 ด.ช. ภูผา ไชยรุ่งเรือง ง20240 ช่างปูน 744            
12 47843 ด.ช. รังสินนท์ สุขโข                  
13 47844 ด.ช. ศตพรรษ ใจละออ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
14 47846 ด.ช. อัจฉริยะ มิ่งเชื้อ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
15 47847 ด.ญ. เขมจิรา เรือนแปง จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
16 47848 ด.ญ. จิราพัชร์ กันต๊ะมา ง20293 งานห้องสมุด1 732            
17 47849 ด.ญ. จิราพัชร มีสถาน ง20293 งานห้องสมุด1 732            
18 47850 ด.ญ. ชญาภา ขระเขื่อน ง20293 งานห้องสมุด1 732            
19 47851 ด.ญ. ชนมน รุ่งกิจเลิศสกุล อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
20 47852 ด.ญ. ชนิตา เครือสาร จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
21 47853 ด.ญ. ญาณิดา ธรรมสอน ง20240 ช่างปูน 744            
22 47854 ด.ญ. ฐิตาพร นาคอ่อน ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
23 47855 ด.ญ. ธนัชญา ตื้อยศ ง20240 ช่างปูน 744            
24 47856 ด.ญ. ธัญภัทชา สังข์สมบูรณ์ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
25 47857 ด.ญ. นรมน แก้ววันดี ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
26 47858 ด.ญ. นัทธมน แตงแก้ว ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
27 47859 ด.ญ. นันท์ชนัท ยศปินตา ง20240 ช่างปูน 744            
28 47860 ด.ญ. บุญสิตา ดวงสนม ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
29 47861 ด.ญ. ปณิตา กาวิชัย ง20293 งานห้องสมุด1 732            
30 47862 ด.ญ. ปรัชญาพร ลีลาศ                  
31 47863 ด.ญ. พินทุ์สุดา ปินตาวงค์ ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747            
32 47864 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพย์มณี ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747            
33 47865 ด.ญ. ภัสพร บุญเป็ง ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747            
34 47866 ด.ญ. มติมันต์ กะฐิน ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324 ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324      
35 47867 ด.ญ. วสิตา อินใจ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
36 47868 ด.ญ. วิชญาพร สีตาบุตร ง20240 ช่างปูน 744            
37 47869 ด.ญ. ศศิภา วงค์ทอง ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
38 47870 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ศรีไชยชนะ ง20240 ช่างปูน 744            
39 47871 ด.ญ. สิริกร สันเทพ ง20240 ช่างปูน 744            
40 47872 ด.ญ. สิริวรางค์ ว่องเบญจะ ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
41 47873 ด.ญ. สุวพัชร สัญญะเขื่อน ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747            
42 47874 ด.ญ. อภิชญา ชูบาล ง20240 ช่างปูน 744            
43 47875 ด.ญ. เอมวิตรา วงค์บุญตัน ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
44 47876 ด.ช. คณิน สินพาณี ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
45 47877 ด.ช. จารุวิทย์ คิดอ่าน ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
46 47878 ด.ช. ธนวัฒน์ ทองศรีนวล ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
47 47879 ด.ช. นิธิพัทธิ์ รักใหม่ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
48 47880 ด.ช. ปฐวีกานต์ คุ้มโฉม ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
49 47881 ด.ช. ประสบโชค ตรียกูล ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
50 47882 ด.ช. ปริญ มิตรเจริญ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
51 47883 ด.ช. ปัณณวิชญ์ อารีพร ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
52 47884 ด.ช. พชร ปาละวงศ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
53 47885 ด.ช. ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
54 47886 ด.ช. วชร อินทพันธุ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
55 47887 ด.ช. วรเมธ ผู้ผึ้ง                  
56 47888 ด.ช. ศุภกร งามเมือง ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
57 47889 ด.ช. สรัล แก้วเต็ม ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
58 47890 ด.ช. สันติสุข จงกล ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
59 47891 ด.ช. เอกรักษ์ คู่ลู่ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
60 47892 ด.ญ. กัญญารัตน์ กลิ่นดี อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
61 47893 ด.ญ. กุลธิดา บุตรา จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
62 47894 ด.ญ. จิรารัตน์ ปวนโต ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
63 47895 ด.ญ. ฉัตรยา ภูมิคอนสาร ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
64 47896 ด.ญ. ชลธิชา สองเป็ง ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
65 47897 ด.ญ. ณัฐณิชา คำเสาร์ ศ23225 เดคูพาจ 608            
66 47898 ด.ญ. ณัฐนรี การเก่ง ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
67 47899 ด.ญ. ณิชารีย์ เรืองกลั่น ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
68 47900 ด.ญ. ทากาเอะ โอกาเบะ                  
69 47901 ด.ญ. ธัญชนก อะกะเรือน ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
70 47902 ด.ญ. ธัญพิมล วังใน จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
71 47903 ด.ญ. ธัญวรัตน์ เจริญเยาว์                  
72 47904 ด.ญ. นภัสสร ไชยบุตร อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
73 47905 ด.ญ. นันท์นภัส แสนยศ                  
74 47906 ด.ญ. เนมิกา หน่อแก้ว                  
75 47907 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ปิงชัย                  
76 47908 ด.ญ. ปวิตรา ฝั้นแก้ว ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
77 47909 ด.ญ. ปุณยาพร นรินทร์ ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
78 47910 ด.ญ. พัชชา พรหมสิงห์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
79 47911 ด.ญ. พัณณิดา ชุ่มตา                  
80 47912 ด.ญ. พิมณภัทร์ ศรีชลายนต์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
81 47913 ด.ญ. พิมพ์นิภา ทองฟู                  
82 47914 ด.ญ. พิมพ์ลภัส จันทร์คำเครือ                  
83 47915 ด.ญ. ภัสร์ดารินทร์ จินะการ ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
84 47916 ด.ญ. ริลลดา สมกูล จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
85 47917 ด.ญ. วรรธมน บุญกุณะ ศ23225 เดคูพาจ 608            
86 47918 ด.ญ. ศิวาพร แก้วนันชัย ง20240 ช่างปูน 744            
87 47919 ด.ญ. สุพิชชา ธรรมหมื่นยอง ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
88 47920 ด.ญ. อาริสา กามล                  
89 47921 ด.ช. กมลภัทร ภิญโญ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
90 47922 ด.ช. กฤติพงษ์ อ้นน้อย ศ23225 เดคูพาจ 608            
91 47923 ด.ช. กลวัชร คำเป็ง ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
92 47924 ด.ช. กิตติธัช แก้วสุภา ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
93 47925 ด.ช. ชัยทัต นาคสุข ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
94 47926 ด.ช. ณฐกร ถิ่นศรีนวล ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
95 47927 ด.ช. ณรงค์ชัย อินทรวิจิตร ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
96 47928 ด.ช. ณัฐกิตติ์ นิลคำ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
97 47929 ด.ช. ณัฐดนัย เรือนสุข ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
98 47930 ด.ช. นัฐพล ต๊ะวงศ์ษา ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
99 47931 ด.ช. นันธวัช อุตมา อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
100 47932 ด.ช. มีพร ประถมพล                  
101 47933 ด.ช. วีรภัทร กองแก้ว ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
102 47934 ด.ช. ศุภกร พินิจผล ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
103 47935 ด.ช. สิปปกร เวียงทอง อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
104 47936 ด.ช. อนันตา ธีรวัฒน์วาที ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
105 47937 ด.ญ. กัญญารัตน์ บุญโนนแต้ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
106 47938 ด.ญ. ขวัญชนก สงสาร อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
107 47939 ด.ญ. จิรัชยา จันทะสุวันนะ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
108 47940 ด.ญ. เจนธิชา วรรณารักษ์                  
109 47941 ด.ญ. ชญานิษฐ์ จิวัฒนาพิทักษ์กุล จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
110 47942 ด.ญ. ชนิตสิรี กันธิยะ ศ23225 เดคูพาจ 608            
111 47943 ด.ญ. ชลธิดา กิจพายัพ ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
112 47944 ด.ญ. ชัชชลิตา แก้วสด จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
113 47945 ด.ญ. กัญศร โสภะ อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
114 47946 ด.ญ. ฐิตาภา เนื่องศาสน์ศรี ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
115 47947 ด.ญ. ฐิตารัตน์ ตามวงค์ ศ23225 เดคูพาจ 608 ศ23225 เดคูพาจ 608      
116 47948 ด.ญ. ณฐพร ธิใจดี ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
117 47949 ด.ญ. ณฐฤนาถ วิตา อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
118 47950 ด.ญ. ณัฐญาดา ราชลำ ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
119 47951 ด.ญ. ธนภรณ์ ปิ่นประภาพันธ์                  
120 47952 ด.ญ. ธนิดา จอมทอง ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
121 47953 ด.ญ. ธัญญ์พัฒน์ เตชพรวรรักษ์ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
122 47954 ด.ญ. ธาริกาขจร   กฤตธรรมรัตน์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
123 47955 ด.ญ. นภนภัส อินทร์ชัยเทพ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
124 47956 ด.ญ. นภัสรา วันอุด ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
125 47957 ด.ญ. พรรษมน เสริมสุข ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
126 47958 ด.ญ. พิชชาลดา ปัญญาทิพย์ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
127 47959 ด.ญ. พิชาสิรี วงศ์เอบุตร ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
128 47960 ด.ญ. ภัทรภร วังชัย ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
129 47961 ด.ญ. รวิพร มณีมูล ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
130 47962 ด.ญ. วรัญญา กุณะด้วง อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
131 47963 ด.ญ. วรัญญา จันทร์ทา ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
132 47964 ด.ญ. วิภาวรรณ อัยยะกา ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
133 47965 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ จันทร์จร อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
134 47966 ด.ช. ธีรเนตร โทธรัตน์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
135 47967 ด.ช. ธีรพงศ์ สุภัทร์วัน ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
136 47968 ด.ช. นราวิชญ์ เพ็งสว่าง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
137 47969 ด.ช. บริวัตร์ พิมสาร ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
138 47970 ด.ช. ภพธร อนุสรณ์นรการ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
139 47971 ด.ช. ภัทรวิชญ์ ภัทรวิชญานนท์ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
140 47972 ด.ช. ภูมิภัทร ครุฑเผือก ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651            
141 47973 ด.ช. ฤทธา ภิรมย์กิจ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
142 47974 ด.ช. ลภัส   นภาคณากร ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
143 47975 ด.ช. วิศรุต น้าประเสริฐ ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
144 47976 ด.ช. ศิวัช หน่อแก้ว ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
145 47977 ด.ช. ศีล สุขจีน ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
146 47978 ด.ช. สยามรัฐ รัตนภิรมย์ ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
147 47979 ด.ช. สิทธิกานต์ วงศ์เมืองแก่น ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324            
148 47980 ด.ช. อมรวิชญ์ ชุมภู ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
149 47981 ด.ช. อันดา ยังปากน้ำ ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
150 47982 ด.ญ. กมลลักษณ์ มาชม                  
151 47983 ด.ญ. กรกมล ยอดเพ็ชร์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
152 47984 ด.ญ. กวิสรา ช่อไชยกุล ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
153 47985 ด.ญ. กัญญาณัฐ เครือจินจ๋อย ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
154 47986 ด.ญ. ขวัญจิรา วงค์ชมภู ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
155 47987 ด.ญ. จิตราภา คงสมบุญ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
156 47988 ด.ญ. ชนากานต์ กุลใจ อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
157 47989 ด.ญ. ชลิดา ทองใบ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
158 47990 ด.ญ. ชัชฎาพร มงคลสวัสดิ์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
159 47991 ด.ญ. ธมลวรรณ เหลืองรุ่งเรือง                  
160 47992 ด.ญ. ธัญญาเรศ สายปินตา ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
161 47993 ด.ญ. ธันย์ชนก ต๊ะอินทร์ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
162 47994 ด.ญ. นพมาศ เป็งมณี อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
163 47995 ด.ญ. นพรัตน์ ใจมา ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
164 47996 ด.ญ. นันท์นภัส ชาตะโชติ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
165 47997 ด.ญ. นิชานาถ สารชัย                  
166 47998 ด.ญ. นิชาภัทร อินฟู อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
167 47999 ด.ญ. ปิยกานต์ แหลมคม อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
168 48000 ด.ญ. ปิยภรณ์ อินหลี ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
169 48001 ด.ญ. ปิย์วรา ทินวัง อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
170 48002 ด.ญ. พรชนก ริดชิววงศ์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
171 48003 ด.ญ. พัชราภา วรรณารักษ์ ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
172 48004 ด.ญ. พาขวัญ ผันผาย อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
173 48005 ด.ญ. ภชรวลัย ผากา ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
174 48006 ด.ญ. ภวิกา แพงศรี                  
175 48007 ด.ญ. วิรชา ลีลาชินาเวศ                  
176 48008 ด.ญ. สริตา รินทร์แก้ว ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
177 48009 ด.ญ. อธิติ  จ๊ะปิน ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655            
178 48010 ด.ญ. อธิษฐาน สารพล อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
179 49381 ด.ญ. ปรางค์ทิพย์ ทิพย์แก้ว ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
180 48011 ด.ช. ก้องภพ กันทวงศ์                  
181 48012 ด.ช. กังหัน แสงอรุณ                  
182 48013 ด.ช. ชณัฐชา ธรรมขันแข็ง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
183 48014 ด.ช. ชาตรี รวยถาวรกิจ ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
184 48016 ด.ช. ฐากูร สิงห์ทองลา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
185 48017 ด.ช. ณภัทร ลิ่มเจริญ                  
186 48018 ด.ช. ณัฐดนัย ไชยวงศ์ ง20237 เขียนแบบ1 735            
187 48019 ด.ช. ณัฐวุฒิ สุวรรณวงศ์ ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
188 48020 ด.ช. ณัฐวุฒิ จินะ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
189 48021 ด.ช. ธนกฤต วิชัย                  
190 48022 ด.ช. ธราเทพ พวงมาลัย ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
191 48023 ด.ช. นิธิโรจน์ กาทอง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
192 48024 ด.ช. ปีย์มนัส ชัยยศ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
193 48025 ด.ช. พีรดนย์ เตวา ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
194 48026 ด.ช. ภูดิส ไชยชนะ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
195 48027 ด.ช. ภูมิฤทธิ์ อยู่สบาย ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339            
196 48028 ด.ช. รัชชานนท์ ธนาคุณ พ20213 ฟุตซอล 551            
197 48029 ด.ช. วรเมธ โชติ พ20213 ฟุตซอล 551            
198 48030 ด.ช. ศุภวิชญ์   จงประสิทธิ์ ง20237 เขียนแบบ1 735            
199 48031 ด.ช. สรวิชญ์ สมกองแก้ว พ20213 ฟุตซอล 551            
200 48032 ด.ช. อติคุณ ชินบุตร ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
201 48033 ด.ญ. กชกร รอนไพรินทร์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
202 48034 ด.ญ. กานต์ธิดา วงศ์ป้อมหล้า ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
203 48035 ด.ญ. จิรัชญา ศรีชัยตัน                  
204 48036 ด.ญ. จิราพร โมลัง                  
205 48037 ด.ญ. จีรนันท์ คันธชุมภู ศ23225 เดคูพาจ 608            
206 48038 ด.ญ. ชญฎา จันทาวุฒิกุล อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
207 48039 ด.ญ. ชรินดา เครืออินตา ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
208 48040 ด.ญ. ฐิติชญา ศรีอิ่นแก้ว                  
209 48041 ด.ญ. ณัฐกฤตา อินต๊ะขัน                  
210 48042 ด.ญ. ธัญชนิต หลวงชัยสินธุ์ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
211 48043 ด.ญ. ธัญญา   สงวนพฤกษ์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
212 48044 ด.ญ. นนทพร ใจเข้าชุม ศ23225 เดคูพาจ 608            
213 48045 ด.ญ. นพธีรา ปันแก้ว                  
214 48046 ด.ญ. นวินดา เอี่ยมน้อย ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
215 48047 ด.ญ. นัทธ์ชนัน สิทธิเสนา ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
216 48048 ด.ญ. พีรยา พงษ์วัฒนกุล ศ23225 เดคูพาจ 608            
217 48049 ด.ญ. วริศษริยา มีใจวงค์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
218 48050 ด.ญ. สิริยากร กิจสดับ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
219 48051 ด.ญ. สุจินันท์ ประคัลภ์วงศ์                  
220 48052 ด.ญ. สุประวีณ์ ต้นแก้ว                  
221 48053 ด.ญ. สุวภาดี ณ ลำปาง ศ23225 เดคูพาจ 608            
222 48054 ด.ญ. อภิชญา สรรพกิจกำจร                  
223 48055 ด.ญ. อิ่นฉัตร วงค์ธิดา                  
224 48489 ด.ช. ภวัต  ภักดีบัณฑิต                  
225 49423 ด.ญ. ภัสสรา เดชา อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
226 48056 ด.ช. กฤตณัฐ สุจิปุลิ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
227 48057 ด.ช. ก้องภพ นันตาแสง ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
228 48058 ด.ช. จอมพงศ์ ปงผาบ                  
229 48059 ด.ช. จิรายุ ใจเปียง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
230 48060 ด.ช. ณทรรศน์ อุดหมอ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
231 48061 ด.ช. ณัฎฐกิตติ์ สงสาร ง20237 เขียนแบบ1 735            
232 48062 ด.ช. ณัฐนนท์ ธนสิทธิ์สุนทร ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
233 48063 ด.ช. ณัฐนันท์ วงศ์ชนะ                  
234 48064 ด.ช. ณัฐศักดิ์ วงศ์สุวรรณ                  
235 48065 ด.ช. ธงชาติ เขียวงาม ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
236 48066 ด.ช. ธนกฤต มิตรเจริญ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
237 48067 ด.ช. นภสินธุ์ กันทะสี ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
238 48068 ด.ช. ปฐพี สุขสภา ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
239 48070 ด.ช. เพชรช่วง ฟูปินวงศ์                  
240 48071 ด.ช. ภควัต ศรจันทร์ ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
241 48072 ด.ช. ภูริณัฐ ใจเมืองคน ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
242 48073 ด.ช. วฤณ มงคล ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
243 48074 ด.ช. ศรราม เรือนพรม ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
244 48075 ด.ช. สิรภพ กาญจนพันธ์                  
245 48076 ด.ช. หรรษา ปวงคำ พ20213 ฟุตซอล 551            
246 48077 ด.ญ. จิตาภา ช่างเจรจา จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
247 48078 ด.ญ. จิรัชญา แก้วจันต๊ะ ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
248 48079 ด.ญ. ชนากานต์ สุริยะวงค์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
249 48080 ด.ญ. ณภัทร ศรีประเสริฐ ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
250 48081 ด.ญ. ณัฎฐธิดา ขันคำ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
251 48082 ด.ญ. ณัฐณิชา ระวังภัย ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
252 48083 ด.ญ. ดรัลรัตน์ อยู่นิยม ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
253 48084 ด.ญ. ดุจฤดี โกษาวัง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
254 48085 ด.ญ. ธมลวรรณ สารศิริวงค์ ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603            
255 48086 ด.ญ. ธันยชนก วีรเดชะ ศ23225 เดคูพาจ 608            
256 48087 ด.ญ. ปลายฟ้า บู่แย้ม                  
257 48088 ด.ญ. ภัททิยา พิจอมบุตร ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
258 48089 ด.ญ. ภัทราภรณ์ สร้อยวัน ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
259 48090 ด.ญ. มธุกันตา ทรัพย์เสนาะ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
260 48091 ด.ญ. รินรดา ทาไชยวงศ์ ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
261 48092 ด.ญ. ลภัสรดา อินวัน ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
262 48093 ด.ญ. วรนุช ปาสิงห์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
263 48094 ด.ญ. วิภาวี นนท์เดชกูล จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
264 48095 ด.ญ. ศจีพิชตรา ชัยทรัพย์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
265 48096 ด.ญ. สิริภัสสร นันตา ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
266 48097 ด.ญ. สุริยพร จันทร์สุริยะ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
267 48098 ด.ญ. เสาวนันท์ คนึงคิด ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
268 48099 ด.ญ. อัญญาลักษณ์ แปงแก้ว                  
269 48100 ด.ญ. อาจารียา อินต๊ะ ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
270 49379 ด.ช. ปอรวินทร์ จุ่มสันกลาง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
271 49380 ด.ญ. มาติกา วงค์เขียวแดง ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
272 48101 ด.ช. คณิติน บุญลอม พ20213 ฟุตซอล 551            
273 48102 ด.ช. จิรพัชญ์ อินทร์ต๊ะสืบ ง20237 เขียนแบบ1 735            
274 48103 ด.ช. เจริญยิ่ง สีเสน ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
275 48104 ด.ช. โชคชัย   อนุวรรณ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
276 48105 ด.ช. ณัชพน ภิญญาพัชญ์ อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
277 48106 ด.ช. ต้นทรัพย์ อุดมรักษาสกุล พ20207 ฟุตบอล 551            
278 48107 ด.ช. นพรัตน์ อัครพัฒน์ ศ23225 เดคูพาจ 608            
279 48108 ด.ช. บุญสลัก นาแพร่ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
280 48109 ด.ช. พชร ใหม่สวัสดิ์ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
281 48110 ด.ช. พิศิษฐ์พงศ์ มโนปัญญา พ20207 ฟุตบอล 551            
282 48111 ด.ช. พีระพงษ์ มาลา ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
283 48112 ด.ช. ภัทรพล อินธิมา ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
284 48113 ด.ช. ภาณุวิทย์ หาญเหรียญทอง ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
285 48114 ด.ช. ภูริณัฐ   สายคำมา พ20207 ฟุตบอล 551            
286 48115 ด.ช. วรปรัชญ์ พิจอมบุตร ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
287 48116 ด.ช. วรัญญู บุญเรืองทา ง20221 การจัดสวนแก้ว 718            
288 48117 ด.ช. วศศาสตร์ รัชนีรมย์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
289 48118 ด.ช. วีรภัทร   คิดอ่าน พ20207 ฟุตบอล 551            
290 48119 ด.ช. ศิรวิชญ์ มูลเกษ ศ23225 เดคูพาจ 608            
291 48120 ด.ช. สรวิชญ์ ท่องเที่ยว พ20207 ฟุตบอล 551            
292 48121 ด.ช. สุรเชษฐ์ หวังใจ ง20221 การจัดสวนแก้ว 718            
293 48122 ด.ช. อนุชา ชุ่มธิ                  
294 48123 ด.ญ. กัญญารัตน์ รังวิจี ศ23225 เดคูพาจ 608            
295 48124 ด.ญ. คารอลินี่ โตโยฟูกุ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
296 48125 ด.ญ. จุฑาลักษณ์ อาษาวงค์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
297 48126 ด.ญ. ฐิติชญา เจริญขวัญเมือง พ20213 ฟุตซอล 551            
298 48127 ด.ญ. ณัฐริการ์ จุลศรีไกรวัลย์ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
299 48128 ด.ญ. ธนพิชญ์ วงค์ดี จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
300 48129 ด.ญ. ธนัชญา ใจวงค์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
301 48130 ด.ญ. ธัญนันท์ ติ๊บปาละ                  
302 48131 ด.ญ. ธัญวรัตม์ แก้วแสนตอ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
303 48132 ด.ญ. ธิดาพร นันตา ศ23225 เดคูพาจ 608            
304 48134 ด.ญ. ปพิชญา ฟูบุตร ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
305 48135 ด.ญ. ผกากรอง ดีคำวงค์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
306 48136 ด.ญ. ภัทรมน พวงสายใจ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
307 48137 ด.ญ. ไรรมย์    พรมใจ พ20213 ฟุตซอล 551            
308 48138 ด.ญ. วชิรญาณ์ เข็มนาค ศ23225 เดคูพาจ 608            
309 48139 ด.ญ. วรินธร   ไชยมงคล พ20213 ฟุตซอล 551            
310 48140 ด.ญ. วิภาวี สมใจ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
311 48141 ด.ญ. สิปาง สุขจรัส จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
312 48142 ด.ญ. สิริมล ใจวังเย็น ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
313 48143 ด.ญ. อชิรญา ธรรมธิกูล ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
314 48144 ด.ญ. อัญชิษฐา จงสัมฤทธิ์ดี ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
315 48584 ด.ช. พรัญชน์ วิมุกตายน อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
316 49377 ด.ช. อภิวิชญ์ เป็งโต พ20207 ฟุตบอล 551            
317 49378 ด.ช. นิติกาญจน์ เทือกมนต์ อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801            
318 48145 ด.ช. กษิดิศ สินเปียง                  
319 48146 ด.ช. คณิศร หล้าคำเปียง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
320 48147 ด.ช. ชนบดี เป็งวัง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
321 48148 ด.ช. ณัฏฐภัทร ธรรมสิทธิ์ ศ23225 เดคูพาจ 608            
322 48149 ด.ช. ณัฐพล บุญทาหมั้น ง20237 เขียนแบบ1 735            
323 48150 ด.ช. ณัฐวุฒิ สุภะมาตรา อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
324 48151 ด.ช. ณัฐวุฒิ  คำมุงเมือง พ20207 ฟุตบอล 551            
325 48152 ด.ช. ทักษิณ   นาสรรค์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
326 48153 ด.ช. ธนภัทร พรมยศ พ20207 ฟุตบอล 551            
327 48154 ด.ช. ธีรภัทร อธิปัญญาพันธุ์                  
328 48155 ด.ช. ปริญญาวัช สุมาลา ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
329 48156 ด.ช. พลวรรธน์ บุญนำมา พ20207 ฟุตบอล 551            
330 48157 ด.ช. พันธ์พิชิต ธนชัยพันธุ์ ศ23225 เดคูพาจ 608            
331 48158 ด.ช. ภาณุวัฒน์   ปัญญาทอน พ20207 ฟุตบอล 551            
332 48159 ด.ช. ภานุวัฒน์ แก้วใหญ่ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
333 48160 ด.ช. มนัสวิน พระทองคำ ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821            
334 48162 ด.ช. วชิรวิชญ์ ต้นแก้ว ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
335 48164 ด.ช. วิศรุต อยู่สมพงษ์ พ20207 ฟุตบอล 551            
336 48165 ด.ช. สิรดนัย ชูพงศ์พันธ์                  
337 48166 ด.ช. สุปวีร์ เมฆรักษาวนิช อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
338 48167 ด.ญ. กนกวรรณ ต๊ะสิทธิ์ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
339 48168 ด.ญ. กฤติยาณี ขว้างไชย                  
340 48169 ด.ญ. คนัมภรณ์ วงค์ลือโลก ง20293 งานห้องสมุด1 732            
341 48170 ด.ญ. ชนาภัทร ใจวรรณะ ง20237 เขียนแบบ1 735            
342 48171 ด.ญ. ทัสสิมล บุญสูงเพชร จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
343 48172 ด.ญ. นภสร พักใส ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
344 48173 ด.ญ. นลินทิพย์ วงศ์ชุมภู จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
345 48174 ด.ญ. นัทธมน ชัยสุวรรณ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
346 48175 ด.ญ. นันท์นภัส ยุวศิริกุลชัย ศ23225 เดคูพาจ 608            
347 48176 ด.ญ. เบญญาภา มะโนวงค์ ง20221 การจัดสวนแก้ว 718            
348 48177 ด.ญ. ปพิชญา สิบประการ                  
349 48178 ด.ญ. ปริยะ สุยะใจ ง20221 การจัดสวนแก้ว 718            
350 48179 ด.ญ. ปวริศา หาญเทวี                  
351 48180 ด.ญ. พัทธนันท์ เปี้ยแปง ง20221 การจัดสวนแก้ว 718            
352 48181 ด.ญ. เพ็ญจรัส มหาราช ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
353 48182 ด.ญ. รัญชิดา ช่างปัด ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
354 48183 ด.ญ. วรรณกร หมอมูล ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603            
355 48184 ด.ญ. วริษฐา ศรีกันใจ                  
356 48185 ด.ญ. ศรัณพร วงศ์สวัสดิ์                  
357 48186 ด.ญ. สาธิตา โรจนกูร                  
358 48187 ด.ญ. หทัยชนก เสียงเย็น อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
359 48188 ด.ญ. อัญชิษฐา ยะเปียงปลูก ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603            
360 48586 ด.ญ. จุฑามาศ มณีวรรณ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
361 49375 ด.ญ. เปมิกา เต็มโชติชญาน์ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
362 49376 ด.ช. นิธิพัฒน์ กันชาติ พ20207 ฟุตบอล 551            
363 49397 ด.ญ. จุฑารัตน์ อินนั่งแท่น                  
364 48189 ด.ช. กัณฐพันธ์ เปรมทอง ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
365 48190 ด.ช. ณดล วิไลรัตน์ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
366 48191 ด.ช. ณภัทร วังซ้าย ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319 ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324      
367 48192 ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ อินทรวิจิตร พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
368 48193 ด.ช. ทัชชล นันตี ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319 พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551
369 48194 ด.ช. ธนพนธ์ ใจตั้ง พ20213 ฟุตซอล 551 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319 พ20207 ฟุตบอล 551
370 48195 ด.ช. ธนาภูมิ ตาแสน พ20207 ฟุตบอล 551            
371 48196 ด.ช. ธรรมปพน วัฒนวิภา พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
372 48197 ด.ช. นนพัฒน์ พึ่งดี พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319
373 48198 ด.ช. พนศักดิ์ คำพะเเย พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734
374 48200 ด.ช. พิชญุตม์ เชื้อขาวพิมพ์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
375 48201 ด.ช. พิฑูรย์ หลำน้อย พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
376 48203 ด.ช. ภัทรดล ศรีพรหม พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603
377 48204 ด.ช. ภานุพงษ์ งามสว่างจิตร์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876
378 48205 ด.ช. ภาสกร เขื่อนแก้ว พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
379 48206 ด.ช. สญชัย กุญชร                  
380 48207 ด.ช. สรณ์ ตั้งเบญจผล ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551
381 48208 ด.ช. สิทธิพล มะโนใน พ20213 ฟุตซอล 551 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 พ20207 ฟุตบอล 551
382 48209 ด.ช. อภิวิชญ์ คำสอน พ20207 ฟุตบอล 551 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 พ20213 ฟุตซอล 551
383 48210 ด.ช. อัครวิทย์ คงธนภักดีโสภณ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
384 48211 ด.ญ. กมลวรรณ หน่อท้าว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
385 48212 ด.ญ. ชัญญา จันทร์แสนตอ ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606            
386 48213 ด.ญ. ฐานภรณ์ สุธาพันธ์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
387 48215 ด.ญ. ณัฐริกา อินทรวรรณ                  
388 48216 ด.ญ. ธนัชพร ใจวงค์ ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655 ง20237 เขียนแบบ1 735      
389 48217 ด.ญ. ธนาจิตร สวัสดี ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 610 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606      
390 48218 ด.ญ. นลินนิภา สินธุวาทิน ศ23225 เดคูพาจ 608 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
391 48219 ด.ญ. นัชชา วันทะยะ ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
392 48220 ด.ญ. นิจฉรา ขันอินผูก ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606            
393 48221 ด.ญ. นิรัชพร จอมคำ ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606            
394 48222 ด.ญ. ปภาดา ยอดเรือน ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655      
395 48223 ด.ญ. ประภาสิริ วันควร ศ23225 เดคูพาจ 608            
396 48224 ด.ญ. พรชนัน ดำรงค์พงษ์พันธ์ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
397 48225 ด.ญ. พิชฌานันท์ ตาเมืองมูล จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301      
398 48226 ด.ญ. ภัครสร หน่อนันตา ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821      
399 48227 ด.ญ. รมณีย์ จอมคำ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606      
400 48228 ด.ญ. เวียงล้านนา สารสืบ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301            
401 48229 ด.ญ. สาธิตา คำลือ ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655      
402 48230 ด.ญ. สุภัชญาดา โมเหล็ก ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606      
403 48231 ด.ญ. อัจฉราภรณ์ จะวะนะ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606      
404 48232 ด.ญ. อารชา เป็นมูลยิ่ง                  
405 48599 ด.ญ. พิชญาดา วงศ์สอน ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606            
406 48600 ด.ญ. พิชญธิดา ใจยาบุตร ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821      
407 49409 ด.ช. จักรกฤษณ์ อลังการนันท์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
408 49410 ด.ญ. พัชรา อมรเมธากุล ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
409 49413 ด.ช. สกุลแก้ว สิงห์แก้ว ง20293 งานห้องสมุด1 732 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
410 48233 ด.ช. ณัฐกิตติ์ เรืองอินทร์ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 พ20213 ฟุตซอล 551      
411 48234 ด.ช.  ราชันย์   เพ็งน่วม ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
412 48235 ด.ช. กรินทร์ มณีอินทร์ ง20240 ช่างปูน 744 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
413 48236 ด.ช. คิม ศิลพรกรกุล ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
414 48237 ด.ช. จิณณธรรม ไชยลังกา ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
415 48238 ด.ช. ไชยนาวา   ไชยยะ ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651 พ20213 ฟุตซอล 551      
416 48239 ด.ช. ณัฎฐ์ วีระน้อย อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
417 48240 ด.ช. นฤมิตธาดา ขาวอ่อน ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651            
418 48241 ด.ช. นาถพงศ์ หมุดปิน ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
419 48242 ด.ช. นิธิพงศ์ ไกรฤกษ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ง20240 ช่างปูน 744      
420 48243 ด.ช. บูรพา แก้วก๋า ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734            
421 48244 ด.ช. ประกายวิทย์ เครือศรี ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
422 48245 ด.ช. พงศพัศ ฝั้นชุมภู ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
423 48246 ด.ช. พงษ์นรินทร์ พิทักษ์ธาดากูล ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438            
424 48247 ด.ช. พีรวิชญ์ เพ็งพิมพ์ ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651            
425 48248 ด.ช. ภีรภัทร พัดจันทร์หอม อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
426 48249 ด.ช. ภูชิต อ้วนใส อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
427 48250 ด.ช. ภูศิริช ภูธิวุฒิ ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651            
428 48251 ด.ช. วิษณุ สันติทวีลาภ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438      
429 48252 ด.ช. สรวิศ หยกเทียมแท้ ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651            
430 48253 ด.ช. อักคราวิชญ์ พงค์สินญาณกร อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
431 48254 ด.ช. อัครวินท์ กรรณสูต อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
432 48255 ด.ญ. กัญญ์วรา กอแแก้ว ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
433 48256 ด.ญ. กันต์รวี เมืองสิทธิ์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
434 48257 ด.ญ. ขวัญจิรา   ขัวนา อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801      
435 48258 ด.ญ. จิตติญา ไชยอุดม ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745      
436 48259 ด.ญ. ชนม์ชนก จันทร์ประเสริฐ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
437 48260 ด.ญ. ณัชชยานันท์ อุ่นผูก อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801      
438 48261 ด.ญ. ณัฐชนันท์   กุลพญา อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
439 48262 ด.ญ. ดวงรัตน์ ธิช่างทอง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
440 48263 ด.ญ. ธนานันท์ สังข์เมือง ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
441 48264 ด.ญ. ปณิตา รัศมี ง20240 ช่างปูน 744 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
442 48265 ด.ญ. ปรัชญาพร จันทร์ต๊ะคำ ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
443 48266 ด.ญ. ปรียากร  เรียนเก่ง ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606      
444 48267 ด.ญ. ปรีลดา   สมุทรวงค์ ง20240 ช่างปูน 744 ง20237 เขียนแบบ1 735      
445 48268 ด.ญ. ปานชนก พิชิตสันต์ ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821      
446 48269 ด.ญ. พิมพ์ชนก รินเชื้อ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
447 48270 ด.ญ. พิมพ์มาดา ศิริวงค์ ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
448 48271 ด.ญ. ภาสินี สิงห์แก้ว ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821      
449 48272 ด.ญ. ภิญญดา เครือปาละ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
450 48273 ด.ญ. มีสุข ประทุมมัง อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
451 48274 ด.ญ. วชิรานีย์ ประเสริฐศรี จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742      
452 48275 ด.ญ. สลิลทิพย์ เครือคำขาว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
453 48276 ด.ญ. สุธาสินี เวียงไชย ง20237 เขียนแบบ1 735            
454 48597 ด.ญ. อภิสรา ใสแจ่ม ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
455 48598 ด.ช. กันต์ธีรี เนตรวิศุทธ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
456 48277 ด.ช. จิรายุ ทาไชยวงค์ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
457 48278 ด.ช. จุฑาภัทร  ประพฤติ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734
458 48279 ด.ช. ไชยกาญจน์ ตาคำ ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
459 48280 ด.ช. ณธเดช จิวะสันติการ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301      
460 48281 ด.ช. ณัฎฐ์   เชื้อบุญยืน ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
461 48282 ด.ช. ทักษ์ดนัย ทองมุล ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606            
462 48283 ด.ช. ทัตเทพ เทพฉิม ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
463 48284 ด.ช. ธัญญวัฒน์ หน่อแก้วมูล ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
464 48285 ด.ช. ธิติพัทธ์ อุตมา ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
465 48286 ด.ช. ธีรภัทร อำไพ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
466 48287 ด.ช. นภัสพล จโนภาส ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
467 48288 ด.ช. ปฏิภาณ แปงใส พ20213 ฟุตซอล 551 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
468 48289 ด.ช. ปรวัตร แก้วก๋อง ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
469 48290 ด.ช. ปริญญา กาจารี ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 610      
470 48291 ด.ช. ปาลีโกศัลย์ วิบูลย์อรรถ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
471 48292 ด.ช. พงศกร แจ่มจันทร์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
472 48293 ด.ช. พชรพล บรรหารนุกูลกิจ ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438 ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342      
473 48294 ด.ช. พฤทธ์ เบญจพลาภรณ์ ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342 ง20237 เขียนแบบ1 735      
474 48295 ด.ช. พีรพันธ์ จรัญกิจ ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606            
475 48296 ด.ช. วิวัฒน์วงศ์  ศรีเหรา พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
476 48297 ด.ช. สิปปภาส สุวรรณจักร์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 606      
477 48298 ด.ช. อัตถพล ละออ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
478 48299 ด.ญ. กมลเนตร ใจจู                  
479 48300 ด.ญ. กรวีร์ นนท์เต็ม ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821      
480 48301 ด.ญ. ขวัญลักษณ์ ทิพยศุภลักษณ์ ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
481 48302 ด.ญ. จิรภิญญา ฟูสามป๊อก ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
482 48303 ด.ญ. ดุลวิจิตร ติ๊บดี ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
483 48304 ด.ญ. ธนพร สว่างปัญญา ศ23225 เดคูพาจ 608            
484 48305 ด.ญ. นงนภัส ปวนปันวงค์                  
485 48306 ด.ญ. นงรวีร์ ต๊ะนางอย ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756 ศ23225 เดคูพาจ 608      
486 48307 ด.ญ. นัทธ์หทัย กุศลินกร ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
487 48308 ด.ญ. เบญญาภา สารคาม ศ23225 เดคูพาจ 608 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756      
488 48309 ด.ญ. ปภาดา เป็งจันตา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
489 48310 ด.ญ. ปวีณสมร สอาด ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
490 48311 ด.ญ. พิมพรรณ ยุติธรรม ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
491 48312 ด.ญ. พิมพ์อัปสร ขยันดี ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20221 การจัดสวนแก้ว 718      
492 48313 ด.ญ. เพชรน้ำพราว ตั๋นเครือ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
493 48314 ด.ญ. แรกขวัญ หอมแก่นจันทร์ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
494 48315 ด.ญ. วรัชยา   กันทา ง20293 งานห้องสมุด1 732 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
495 48316 ด.ญ. วริศรา แต้มคร่อง ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
496 48317 ด.ญ. วิชญาภรณ์ หมอมูล ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
497 48318 ด.ญ. สุภัคชญา ธิติกร                  
498 48319 ด.ญ. เสาวณิต อดิศัยวัชราพร ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756            
499 48320 ด.ญ. อณัญชญา เรือนแดง                  
500 48594 ด.ช อรรณพ แก้วสาย ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
501 48595 ด.ช. ศุพิสัณห์ กิ่งจันทราสิน                  
502 48321 ด.ช. กนกพล แสงสุริยะ พ20213 ฟุตซอล 551            
503 48322 ด.ช. กมลภพ เณรรอด ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342            
504 48323 ด.ช. กิตติพงศ์ จันต๊ะตึง ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655 พ20213 ฟุตซอล 551      
505 48324 ด.ช. ณัชพล ทิพยศ ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319            
506 48325 ด.ช. ณัฐชนน นนทมาลย์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20237 เขียนแบบ1 735      
507 48326 ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินต๊ะนิล                  
508 48327 ด.ช. ณัธฤต คงดำ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
509 48328 ด.ช. ถิรวัฒน์ กุลวงค์ ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339 ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324      
510 48329 ด.ช. ทินภัทร ยะธะนะ ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821      
511 48330 ด.ช. ธนกฤต อินทร์ติยะ ง20237 เขียนแบบ1 735 ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324      
512 48331 ด.ช. ธนนท์ ณ ลำปาง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742      
513 48332 ด.ช. ธนศาสตร์ อินคำเชื้อ ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756 ง20237 เขียนแบบ1 735      
514 48333 ด.ช. นัสรีย์ เล็กศรี พ20213 ฟุตซอล 551 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655      
515 48334 ด.ช. ปฐวิกานต์ ทินวงษ์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319      
516 48335 ด.ช. พันธวัตร ฟูสายมา ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 821 ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438      
517 48336 ด.ช. ฟ้าประทาน ศรีสุข ง20237 เขียนแบบ1 735            
518 48337 ด.ช. มินธาดา พิมสอน                  
519 48338 ด.ช. สรชัช จุ่มใจ ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
520 48339 ด.ช. สฤษฎ์พงศ์ มาวิเลิศ                  
521 48340 ด.ช. สิรวิชญ์ พุ่มน้อย ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
522 48341 ด.ช. อภิวิชญ์ สุขไชย ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 319      
523 48342 ด.ญ. กนกกาญจน์ มาดี ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 324 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301      
524 48343 ด.ญ. กรรณิการ์ วงค์ธิดา ง20293 งานห้องสมุด1 732            
525 48344 ด.ญ. กัณฐภรณ์ คชสิงห์ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
526 48345 ด.ญ. กันติมา สายปัญญา ง20237 เขียนแบบ1 735 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
527 48346 ด.ญ. จิราภา ชัยรัตน์ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 ง20237 เขียนแบบ1 735      
528 48347 ด.ญ. ชนัญชิดา แก้วบุญเรือง อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
529 48348 ด.ญ. ณัฐศรินทร์ วงค์งาม อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 610      
530 48349 ด.ญ. ทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
531 48350 ด.ญ. ธัญชนก จูอิน ง20293 งานห้องสมุด1 732            
532 48351 ด.ญ. นงนภัส ภิญญาพัชญ์ อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 610      
533 48352 ด.ญ. นิศากร โพธิพันธ์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301      
534 48353 ด.ญ. ปรัชญวรรณ ไชยวังเย็น ศ23225 เดคูพาจ 608 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
535 48354 ด.ญ. เปรมฤดี ชุ่มธิ ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
536 48355 ด.ญ. พันนิดา พลนา ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756 ง20237 เขียนแบบ1 735      
537 48356 ด.ญ. แพพิชชา หล้าวงศา ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
538 48357 ด.ญ. ภัทรรพี มานะดี ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 301 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
539 48358 ด.ญ. ภาริดา ใจบุญ                  
540 48359 ด.ญ. รัฐภรณ์ อาจแก้ว อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
541 48360 ด.ญ. เลียงวลี จันทร์ต๊ะ ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
542 48361 ด.ญ. วรัทยา กันต๊ะมา ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 339      
543 48362 ด.ญ. วิชชุลดา แก้วคำปัน ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 756      
544 48363 ด.ญ. วิมพ์วิภา สิริธัญวลัย อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
545 48593 ด.ช. ภูริพงษ์ คำสอน ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 655 พ20213 ฟุตซอล 551      
546 48596 ด.ช. ทวิพัฒน์ เรือนแก้ว                  
547 49383 ด.ช. วงศกร เขื่อนแก้ว พ20213 ฟุตซอล 551            
548 48365 ด.ช. กฤตยชญ์ สมพงษ์ ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 ง20240 ช่างปูน 744      
549 48366 ด.ช. กิจสถิตคุณ จันทะวงศ์ ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603 ศ23225 เดคูพาจ 608      
550 48367 ด.ช. กิตติชัย ทิพย์มาบุตร ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651      
551 48368 ด.ช. จิรเดช เงาคำ                  
552 48369 ด.ช. ชวกร อารมย์ดี ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747      
553 48370 ด.ช. ชิษณุพงศ์ มิ่งเชื้อ ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603 ศ23225 เดคูพาจ 608      
554 48371 ด.ช. ณภัทร เถื่อนบัวระบัติ ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745      
555 48372 ด.ช. ณัฐนนท์ หงษ์ใจสี อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง20240 ช่างปูน 744      
556 48373 ด.ช. ดนุพล โมฬีชาติ อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
557 48374 ด.ช. ธนชิต สิริเยาวลักษณ์ ง20240 ช่างปูน 744 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801      
558 48375 ด.ช. ธนโชติ วะเท ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
559 48376 ด.ช. ธนากร สันตกิจ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 651      
560 48377 ด.ช. ธิตินันท์ บุญฟู อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734      
561 48378 ด.ช. นนทพัทธ์ แก้วอ้น ง20240 ช่างปูน 744 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801      
562 48379 ด.ช. นิติธร วงศ์แก้ว                  
563 48380 ด.ช. ปฏิภาณ ประเสริฐศิลป์ ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ง20221 การจัดสวนแก้ว 718      
564 48381 ด.ช. พงศกร มีธรรม ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
565 48382 ด.ช. พงศ์พิพัฒน์ ปรปักษ์ขาม ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ง20221 การจัดสวนแก้ว 718      
566 48383 ด.ช. พชรพล ถามูล ง20240 ช่างปูน 744 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 801      
567 48384 ด.ช. พีระพงษ์ พิมสอน พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 734
568 48385 ด.ช. เมฑาวัฒน์ ศรีทิญาติ ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ง20221 การจัดสวนแก้ว 718      
569 48386 ด.ช. ยศกร ไตรถาวร ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
570 48387 ด.ญ. กัลยรัตน์ สมรอบรู้ ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
571 48388 ด.ญ. กุลนิษฐ์ พุ่มพฤกษ์ ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603            
572 48389 ด.ญ. จิรัชญา วันกาโย จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
573 48390 ด.ญ. ชมชนก เป็งวัง จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ศ23225 เดคูพาจ 608      
574 48391 ด.ญ. ชุติมน สุระเเสง ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603 ศ23225 เดคูพาจ 608      
575 48392 ด.ญ. ณัฏฐณิชา บำเพ็ญ ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603 ศ23225 เดคูพาจ 608      
576 48393 ด.ญ. ณัฐชยานันท์   ปราศรัย                  
577 48394 ด.ญ. ณิชกานต์ ตั้งสุวรรณ ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
578 48395 ด.ญ. นัจกร ทั้งสุข จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342      
579 48396 ด.ญ. นิศารัตน์ คนทา ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745 ศ23225 เดคูพาจ 608      
580 48397 ด.ญ. เบญญทิพย์ ทิพย์แก้ว ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745 ศ23225 เดคูพาจ 608      
581 48398 ด.ญ. ปารวี เป็งตัน                  
582 48399 ด.ญ. ปุณยวีร์ ยะอนันต์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
583 48400 ด.ญ. พิชชาภา สร้อยจอม ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603            
584 48401 ด.ญ. มาริกา ถาคร ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745 ศ23225 เดคูพาจ 608      
585 48402 ด.ญ. เมธาวดี เอกรัตน์ ศ23225 เดคูพาจ 608            
586 48403 ด.ญ. วรบรรณ รัตนเมืองสอง                  
587 48404 ด.ญ. วริศรา ตาเต็มดวง ศ23225 เดคูพาจ 608 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
588 48405 ด.ญ. สิริฉัตร พรหมจรรย์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
589 48406 ด.ญ. สุปรียา ยานุทัย ศ23225 เดคูพาจ 608 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
590 48407 ด.ญ. หทัยรัตน์ จินะการ                  
591 48408 ด.ญ. อภิชญา มณีพรหม ศ23225 เดคูพาจ 608 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 603      
592 48591 ด.ช. สกลภัทร ภิญโญ ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747      
593 48592 ด.ช. ณัฐดนัย อินนันชัย ง20221 การจัดสวนแก้ว 718 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 747      
594 49382 ด.ญ. เบญจมาภรณ์ ของงาม ง20273 เทียนหอมแฟนซี 745            
595 48409 ด.ช. ก่อกุศล ตัณฑ์อำไพ                  
596 48410 ด.ช. ก้องภพ  กอไธสง                  
597 48411 ด.ช.  ถิรวิทย์  ยอดปนันท์                  
598 48412 ด.ช. ธนกฤต  สมฤทธิ์                  
599 48413 ด.ช. ธนบดี  แก้วชัย                  
600 48414 ด.ช. ธีรภัทร์   จิตตวัฒนรัตน์                  
601 48415 ด.ช. นรากร  ฝั้นตาเกี้ยว                  
602 48416 ด.ช. เปรม   ศุภศรีสรรพ์                  
603 48417 ด.ช. พิพัฒน์พงศ์   ประทุมโทน                  
604 48418 ด.ช. ภาณุวิชญ์  ยาวิละ                  
605 48419 ด.ช. ภูมินันท์   สมศรี                  
606 48420 ด.ช. ภูมิพัฒน์  ไชยพรหม                  
607 48421 ด.ช. ภูริช  คำปาเชื้อ                  
608 48422 ด.ช. ภูริช  เสนาสังข์                  
609 48423 ด.ช. รัชชานนท์  ไชยวงค์                  
610 48424 ด.ช. สิรวิชญ์   คตชาคร                  
611 48425 ด.ช. สุรชัช  โสภา                  
612 48426 ด.ญ. กีรติกา   พุทธโชติ                  
613 48427 ด.ญ. จิรัชญา  เทศศรีเมือง                  
614 48428 ด.ญ. จิรัฏฐยา   ภูมิพันธ์                  
615 48429 ด.ญ. ชนกนันท์   ตำแหน่งจีน                  
616 48430 ด.ญ. ณัฎฐณิชา  อุตุดี                  
617 48431 ด.ญ. ณัฏฐนันท์   โอฬารจันทโรทัย                  
618 48432 ด.ญ. ธวัลหทัย   แลกันทะ                  
619 48433 ด.ญ. ธัญวรัตม์   อินทราเครือ                  
620 48434 ด.ญ. ธัมมจารี   อินญาวิเลิศ                  
621 48435 ด.ญ. บัณฑิตา   ตาคำ                  
622 48436 ด.ญ. ปภาพินท์   บุญเตี่ยม                  
623 48437 ด.ญ. ปุณณภา  จารุเหตุ                  
624 48438 ด.ญ. พริมา   เกตุนามญาติ                  
625 48439 ด.ญ. พอหทัย   วะนะสุข                  
626 48440 ด.ญ. แพรลดา   กันทา                  
627 48441 ด.ญ. รัชนีกร   วิจิตรจรัสแสง                  
628 48442 ด.ญ. ศศิกานต์   ศิลประเสริฐ                  
629 48443 ด.ญ. สุปรียา   มงคลคลี                  
630 48444 ด.ญ. สุพิชฌาย์   พันธุ์พัฒน์                  
631 48445 ด.ช. กัมปนาท ยิ่งเสรี                  
632 48446 ด.ช. กิตติ  ช่อไชยกุล                  
633 48447 ด.ช. จักรภพ  ขัติศรี                  
634 48448 ด.ช. ชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์                  
635 48449 ด.ช. โชตยากร  ดวงแก้ว                  
636 48450 ด.ช. ณฐกร  มลิหอม                  
637 48451 ด.ช. ณัฐวุฒิ   กาตาสาย                  
638 48452 ด.ช. ณัทธนกฤต   ทุมนิมิตร                  
639 48453 ด.ช. ธนพัชร  คุณยศยิ่ง                  
640 48454 ด.ช. ปกรณ์   พงษ์คุณากร                  
641 48455 ด.ช. พลภฤศ  วีระยุทธการ                  
642 48456 ด.ช. พศิน   อาจิริยะ                  
643 48457 ด.ช. พีรัช   เหลืองจิรโณทัย                  
644 48458 ด.ช. ภีม  ลาภพิสูตร                  
645 48459 ด.ช. ศุภกร   กาตาสาย                  
646 48460 ด.ช. สุวิจักขณ์   ชัยพรม                  
647 48461 ด.ญ. เเพรวเพชร   เพ็ชรสวัสดิ์                  
648 48462 ด.ญ. กัลยภรณ์  พนาพันธ์                  
649 48463 ด.ญ. จิณัชชา  คณิตปัญญาเจริญ                  
650 48464 ด.ญ. จินรดา   สายอุดต๊ะ                  
651 48465 ด.ญ. จิรภัทร   ภู่สำลี                  
652 48466 ด.ญ. ญาณัจฉรา  คีรีวรรณ                  
653 48467 ด.ญ. ฐิติชญา   เทียมถนอม                  
654 48468 ด.ญ. ฐิติรัตน์    ขอบทอง                  
655 48469 ด.ญ. ณัฐญาดา   มูลกันทะ                  
656 48470 ด.ญ. ณัฐณิชา   หอมแก่นจันทร์                  
657 48471 ด.ญ. ดลนภา  ปันตา                  
658 48472 ด.ญ. ธนภรณ์  พันธุ์หอม                  
659 48473 ด.ญ. ธนัชชา   มั่นคง                  
660 48474 ด.ญ. นฤพรณ์   ศักดิ์ชัย                  
661 48475 ด.ญ. แพรดา   มิเซอเรนดิโน                  
662 48476 ด.ญ. ภัทรพร   สุริยา                  
663 48477 ด.ญ. ภัทรภร  ลาดปาละ                  
664 48478 ด.ญ. ศิรินทร์  เชื้อสำราญ                  
665 48479 ด.ญ. สุธินี   ฤกษ์สุภา                  
666 48480 ด.ญ. อัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง                  
667 48481 ด.ช. ก้องภพ   ทิฉลาด                  
668 48482 ด.ช. กัณฑ์อเนก  ล้อวัชระสุภาภรณ์                  
669 48483 ด.ช. คมสัน  บุญสงค์                  
670 48484 ด.ช. ชินดนัย   ใจหมั้น                  
671 48485 ด.ช. ณัฐชนน   บุญยะฤทธิ์                  
672 48486 ด.ช. ธีรภัทร   ทองเงิน                  
673 48487 ด.ช. ธีรศักดิ์   คำลือ                  
674 48488 ด.ช. ปภังกร   วงศ์สุวรรณ                  
675 48491 ด.ช. ศิรชัย   คมสัน                  
676 48492 ด.ช. ศิริบูรณ์   เกตุวงศ์                  
677 48493 ด.ช. สีสันต์   จันทร์ทอง                  
678 48494 ด.ญ. ชุลีพร   ไชยคำ                  
679 48496 ด.ญ. ดลวาการ   มาเทพ                  
680 48497 ด.ญ. ธันยพร   ต้านทาน                  
681 48498 ด.ญ. นิพิฐภัทรา   ศิริชีพชัยยันต์                  
682 48499 ด.ญ. เบญญาภา   ชัยรัตน์                  
683 48500 ด.ญ. ปพิชญา กระแสร์ภาค                  
684 48501 ด.ญ. ปุณชรัสมิ์ วงศ์เรือน                  
685 48502 ด.ญ. พัชร์บงกช นาวินรัตนศิริ                  
686 48503 ด.ญ. พิชชานันท์ เลิศวิลัย                  
687 48504 ด.ญ. แพรวา  กันธา                  
688 48505 ด.ญ. ฟรอนท์ โชติธนกิจ                  
689 48506 ด.ญ. ภัทรชาพร  ช่วงโชติชนาลัย                  
690 48507 ด.ญ. มีนาศิณี   ทีเก่ง                  
691 48508 ด.ญ. ลิปภา  มิลินทสูต                  
692 48509 ด.ญ. ศิรินทร์   เสริมทรัพย์                  
693 48510 ด.ญ. อนัญญา  สังบัวแก้ว                  
694 49425 ด.ญ. กุลธิดา ไชยมงคล ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 342 ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 438