โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48841 ด.ช. กรกช อุ่นใจ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
2 48842 ด.ช. ก้องภพ ประพฤติชอบ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
3 48843 ด.ช. กัมปนาท ถาน้อย อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
4 48844 ด.ช. จิรวัฒน์ พงศ์สุพัฒน์ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
5 48845 ด.ช. ชาคริต บุตรหมื่น ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
6 48846 ด.ช. ชินพัฒน์ สิงห์หล้า ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
7 48847 ด.ช. ชินภัทร หน่อแดง ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
8 48848 ด.ช. ณัฐพล คำภิระปาวงศ์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
9 48849 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ จันตา ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
10 48850 ด.ช. ตรัยกร รักษ์บำรุง อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
11 48851 ด.ช. ธนภัทร บุญส่ง ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
12 48852 ด.ช. นันทภพ อินทิยศ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
13 48853 ด.ช. นิติภูมิ วิเชียร ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
14 48854 ด.ช. ปฐมพชร ทองริว ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
15 48855 ด.ช. ปุญญาพัฒน์ จารุวุฒิพงค์ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
16 48856 ด.ช. พญาบุญ พุทธวงค์ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
17 48857 ด.ช. วรรธนัย ใจการ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
18 48858 ด.ช. วิวรรธน์ จะวะนะ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
19 48859 ด.ช. ศรุต ปิดตาฝ้าย พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
20 48860 ด.ช. อาณาจักร คำสุวรรณ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
21 48861 ด.ช. เอกธนัช สุขรัตน์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
22 48862 ด.ญ. กชพร ลีละทีป                  
23 48863 ด.ญ. กมลพรรณ ศรีสว่าง ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
24 48864 ด.ญ. ชัชฎาพร ธาตุไชย จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
25 48865 ด.ญ. ชัญญณัฐญ์ กาแว่น ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
26 48866 ด.ญ. ชาลิสา ไชยคันธิยะ ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655            
27 48867 ด.ญ. ณัฐธิดา ไชยวุฒิ ง20274 งานใบตอง 731            
28 48868 ด.ญ. ณัฐธิดา เทียบคุณ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
29 48869 ด.ญ. ทศา อังศุธรรมทัต อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
30 48870 ด.ญ. เบญญาภา กระเสาร์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
31 48871 ด.ญ. ปภัชญา นิติพงศ์                  
32 48872 ด.ญ. พรไพลิน เทียมเย็น ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
33 48873 ด.ญ. พรรณภิรา ปู่ย่า ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
34 48874 ด.ญ. พัชรินทร์ เครือน้อย ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
35 48875 ด.ญ. พิมพ์ประภา คำปันบุตร ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
36 48876 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ สุมา ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
37 48877 ด.ญ. เมธปิยา ทอนโพธิ์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
38 48878 ด.ญ. วรัณยา ยะทุ่งตัน ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
39 48879 ด.ญ. สุวิชาดา ใจอินทร์ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
40 48880 ด.ญ. อภิษฐา แก้วคำฟู ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
41 49391 ด.ญ. ณัฐภัสสร แก้วน้อย ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
42 49392 ด.ญ. สุจีรา คุ้มศรี