โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48641 ด.ช. กิติภัฏ เสริมสุข ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
2 48642 ด.ช. เขมณัณท์ ใจแก้วแดง ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
3 48643 ด.ช. ชัชวาลย์ สมณะ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
4 48644 ด.ช. บวรนันท์ สุวงษ์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
5 48645 ด.ช. ปองภพ ประทุมทอง ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
6 48646 ด.ช. เผ่าพงษ์พันธ์ ใจมวน ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
7 48647 ด.ช. พชรพล พรินทรากุล ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
8 48648 ด.ช. พันธกานต์ ฤทธิพรหม ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
9 48649 ด.ช. พัสกร เชี่ยววานิช ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
10 48650 ด.ช. ภัทรพงศ์ ปกรณ์รัตน์ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
11 48651 ด.ช. ภูวสิษฏ์ ใจชุ่ม ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
12 48652 ด.ช. วชิรพล คำวงศ์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
13 48653 ด.ช. ศิรโรจน์ อุตุดี อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
14 48654 ด.ช. อชิรวิทย์ มังกรแก้ว ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
15 48655 ด.ช. อาชวี เขียวโสด ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
16 48656 ด.ญ. จิณณพัต รัตนประเวศน์ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
17 48657 ด.ญ. จิตา สังข์สมบูรณ์ ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
18 48658 ด.ญ. จีราวรรณ เล็กศรี ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
19 48659 ด.ญ. จุฑารัตน์ แลวลิด ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
20 48660 ด.ญ. ฉันท์ชนิต ภูฆัง จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
21 48661 ด.ญ. ชวิศา ตันติทยากร ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
22 48662 ด.ญ. ฐิตาพร วงศ์สุวรรณ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
23 48663 ด.ญ. ณภัทร สิงห์คำ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
24 48664 ด.ญ. ดวงฤทัย ศรีกันชัย ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
25 48665 ด.ญ. ธนัญชนก คำกรอง ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
26 48666 ด.ญ. ธนัญชิกา กันทวัง ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
27 48667 ด.ญ. ธวัลรัตน์ พิทาคำ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
28 48668 ด.ญ. ธัญดา ศรีนราธร ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
29 48669 ด.ญ. ธิตาภัทร แซ่โต๋ว อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
30 48670 ด.ญ. นงนภัส สุทธิพรมณีวัฒน์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
31 48671 ด.ญ. นภาวดี จตุจินดา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
32 48672 ด.ญ. บูรณี สายโท๊ะ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
33 48673 ด.ญ. ปรียาภรณ์ สาระไชย ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
34 48674 ด.ญ. พรรณ์จิรา ตรีสารศรี ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
35 48675 ด.ญ. พิมพ์พิศา บุญสวัสดิ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
36 48676 ด.ญ. ภคพร น้ำฟ้า ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
37 48677 ด.ญ. มนัชญา คำทา ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
38 48678 ด.ญ. สาริศา ถวัลย์วราศักดิ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
39 48679 ด.ญ. หยกผกา จันทร์แปงเงิน ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
40 48680 ด.ญ. ไอยาวี หล้าสมศรี ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349