โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  17

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49239 ด.ช. ธนกฤต แก้วขวัญ                  
2 49240 ด.ช. ธนโชติ ไชยเรียน                  
3 49241 ด.ช. นพณัฐ อินคำเชื้อ                  
4 49242 ด.ช. บุณยากร อติภัทรากูล                  
5 49243 ด.ช. ปกป้อง วีรอาภาชัย                  
6 49244 ด.ช. ปารินทร์ ศรีบุญเรือง                  
7 49245 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ญาณิสราพันธ์                  
8 49246 ด.ช. สิรวิชญ์ ครองตาเนิน                  
9 49247 ด.ช. อติกานต์ ผิวเหลืองสวัสดิ์                  
10 49248 ด.ญ. คุลิกา ศรีคำชุม                  
11 49249 ด.ญ. จารุพิชญา ทานุสิทธิ์                  
12 49250 ด.ญ. จิดาภา สุวรรณเทพ                  
13 49251 ด.ญ. ญาณิศา มยุรา                  
14 49252 ด.ญ. ฐิติชญา จุลพันธ์                  
15 49253 ด.ญ. ณธิตา วรรณสืบ                  
16 49254 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ คำมาก                  
17 49255 ด.ญ. ทิพรดา ชื่นแสง                  
18 49256 ด.ญ. ธฤษวรรณ ใหญ่สว่าง                  
19 49257 ด.ญ. ธัญวรัตน์ เถื่อนสันเทียะ                  
20 49258 ด.ญ. ธัญวลัย วุฒิศิริศาสตร์                  
21 49259 ด.ญ. ธันญ์ชนก ไชยเมืองชื่น                  
22 49260 ด.ญ. ธันย์ชนก ชนะกาญจน์                  
23 49261 ด.ญ. นภัสนันท์ ตาคำ                  
24 49262 ด.ญ. นันท์ณภัทร เรืองรินทร์                  
25 49263 ด.ญ. ปมลวรรณ ตันจันกูล                  
26 49264 ด.ญ. ปุณยนุช สายสุข                  
27 49265 ด.ญ. ปุณิกา อินต๊ะพันธ์                  
28 49266 ด.ญ. พรชนก อินนั่งแท่น                  
29 49267 ด.ญ. พิมพ์มาดา ฉัตรชัยสิทธิกุล                  
30 49268 ด.ญ. พีรดา สายธิ                  
31 49269 ด.ญ. แพรววณิต จันตะตื้อ                  
32 49270 ด.ญ. ภัทรภร ทินอยู่                  
33 49271 ด.ญ. มนัสนันท์ เครือระยา                  
34 49272 ด.ญ. ศาตพร พวงสำลี                  
35 49273 ด.ญ. อคิราภ์ อิศริวรรณ                  
36 49274 ด.ญ. อภิฤดี สีธิคำ