โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49081 ด.ช. กิติภูมิ ชัยประพันธ์ ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
2 49082 ด.ช. เจตพัฒน์ สมเวที ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ง20237 เขียนแบบ1 735      
3 49083 ด.ช. ชัชพงศ์ บุญรักษ์ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606      
4 49084 ด.ช. ทรัพย์เจริญ ยังวัย ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
5 49085 ด.ช. ธีธัช ธนาพุฒิกร ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
6 49086 ด.ช. ธุวานนท์ คงสิน ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ง20237 เขียนแบบ1 735      
7 49087 ด.ช. นิธิฤทธิ์ ตุ่นสืบ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
8 49088 ด.ช. นิริทธ์ พงษ์มารุทัย ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345 ง20237 เขียนแบบ1 735      
9 49089 ด.ช. ปฐมพงศ์ ดำรงวัฒนกูล ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
10 49090 ด.ช. เป็นไท วงษ์ไทย ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ง20237 เขียนแบบ1 735      
11 49091 ด.ช. โปษิณ แสนต๊ะสืบ พ20213 ฟุตซอล 551 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
12 49092 ด.ช. ภาณุรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744
13 49093 ด.ช. ภูมินันท์ ปะอินทร์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744
14 49094 ด.ช. ภูรินท์ คำปันบุตร ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
15 49095 ด.ช. รัฐภุมิ ไก่ก้อ ง20261 ระเบียนการเงิน 708 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651      
16 49096 ด.ช. รัฐภูมิ วงศ์วรรณ พ20207 ฟุตบอล 551 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
17 49097 ด.ช. วศินภัทร ยะนิน ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346 ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 651      
18 49098 ด.ช. ศุภวิชญ์ อินสุข ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345      
19 49099 ด.ช. ศุภิศร ถาเป็นบุญ ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606      
20 49100 ด.ช. สวิส อุนะรัตน์ ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756      
21 49101 ด.ช. สุรศักดิ์ ไทยใหม่ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345      
22 49102 ด.ช. สุวิโรจน์ ป้อมเชื้อ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
23 49103 ด.ญ. ฐิติวรดา นันทธนาคาร ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 651      
24 49104 ด.ญ. ณัฐมณี พันธุ์สุริยวงค์ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
25 49105 ด.ญ. ทักษพร ล้วนโค ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
26 49106 ด.ญ. ธัญชนก ลำปน ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 651      
27 49107 ด.ญ. นันทนัช ใจบรรทัด ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ง20220 การจัดสวนถาด 718      
28 49108 ด.ญ. นาเดีย ก้าเด ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
29 49109 ด.ญ. ปราณปรียา เลิศและ ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 651 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
30 49110 ด.ญ. พรปวีณ์ แก้วเพ็ง ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20274 งานใบตอง 731      
31 49111 ด.ญ. พฤกษาพรรณี บุญเรือง ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
32 49112 ด.ญ. เมธาวดี เครือปัญญา ง20220 การจัดสวนถาด 718 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
33 49113 ด.ญ. วิมลสิริ ไชยบาง ง20220 การจัดสวนถาด 718 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
34 49114 ด.ญ. ศิรภัทร เสือทะเล ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20263 อาหารไทย 725      
35 49115 ด.ญ. ศุทธิชา เชื้อเต๊อะ ง20261 ระเบียนการเงิน 708 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756      
36 49116 ด.ญ. สมัชญา ดวงใน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
37 49117 ด.ญ. สุพิชญา แก้วมงคล ง20261 ระเบียนการเงิน 708 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651      
38 49118 ด.ญ. สุภาวดี คลาดแคล้ว ง20220 การจัดสวนถาด 718 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
39 49119 ด.ญ. สุรธิดา หลวงแดง ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 651      
40 49120 ด.ญ. อภิสรา พึ่งสุยะ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
41 49403 ด.ช. ธนธิป เสียงดี ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
42 49404 ด.ช. กฤตภาส ณรงค์ชัย ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
43 49422 ด.ช. ธนกฤต อ้วนล่ำ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609