โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49041 ด.ช. กันตพัฒน์ จริยงามวงค์ อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
2 49042 ด.ช. จักรทรากรณ์ มณีวงศ์ ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
3 49043 ด.ช. จิตพล เอมเอก ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ง20237 เขียนแบบ1 735      
4 49044 ด.ช. จิรวัฒน์ ถาน้อย ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
5 49045 ด.ช. ชนกันต์ เกิดผล ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
6 49046 ด.ช. ชนกันต์ จวรรณตูม ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
7 49047 ด.ช. ชัชรัณ ศรีอรุณ อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
8 49048 ด.ช. ชานนท์ วงค์กุลบริรักษ์ ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
9 49049 ด.ช. ณฤสร ล่ำแรง ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
10 49050 ด.ช. ณัฐพัชร์ หมื่นสวัสดิกูร ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
11 49051 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เนตรคำยวง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302      
12 49052 ด.ช. ธนเดช ไชยวงค์ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
13 49053 ด.ช. ธนาธิป อินสุวรรณ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
14 49054 ด.ช. ธิติธิษณ์ ยะด้วง ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20237 เขียนแบบ1 735      
15 49055 ด.ช. นันทพงศ์ อุประนัน ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
16 49056 ด.ช. เนติพัฒน์ ยะคำ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
17 49057 ด.ช. ปุณณวิชญ์ อภิวงค์คำ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
18 49058 ด.ช. พงศกร วงศ์ใหญ่ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756      
19 49059 ด.ช. ภรัณยู รัตนงามวงค์ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349      
20 49060 ด.ช. ภูริวัต พรหมมา พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
21 49061 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ไชยสาร พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
22 49062 ด.ช. วกฤต บุญกอง ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
23 49063 ด.ญ. กุลนัดดา บุญจู จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
24 49064 ด.ญ. ณัฐกมล ไชยฟู ง20266 ผ้ามัดย้อม 723 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
25 49065 ด.ญ. ณัฐกฤตา คำแก้ว อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
26 49066 ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์ทองจันทร์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349      
27 49067 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ไชยวงศ์สาย ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ง20266 ผ้ามัดย้อม 723      
28 49068 ด.ญ. ธมนวรรณ เป็งเมืองมูล ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
29 49069 ด.ญ. ธวัลสิรี ตาตุ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
30 49070 ด.ญ. นิรัติศัยยา ปาลเกลี้ยง จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
31 49071 ด.ญ. บวรลักษณ์ โพธิ์ทอง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20274 งานใบตอง 731      
32 49072 ด.ญ. ปริยาภัทร สายสุข ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
33 49073 ด.ญ. ปุณยนุช ตันจันทร์กูล อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
34 49074 ด.ญ. พัณณิตา ทิพพะหา ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20274 งานใบตอง 731      
35 49075 ด.ญ. แพททิชา กรรเชียง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20274 งานใบตอง 731      
36 49076 ด.ญ. วชิรพร นามวงศ์ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
37 49077 ด.ญ. ศิศิรา ลือเดชกังวารไกร ง20274 งานใบตอง 731 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
38 49078 ด.ญ. สโรชา พงษ์จักร ง20266 ผ้ามัดย้อม 723 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
39 49079 ด.ญ. สิริวิมล คำหุ่น อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
40 49080 ด.ญ. อนัญญา แก้วร่วมวงค์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
41 49401 ด.ญ. ญาณิศา วงศ์งาม อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
42 49402 ด.ช. ยศภูมิ หลิ่วผลวณิชย์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337