โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49001 ด.ช. กรกฏ ปิ่นฝั้น ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
2 49002 ด.ช. กรภัทร์ เตียวตระกูล ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
3 49003 ด.ช. กิตติพล ภักดีภูพิงค์ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744
4 49004 ด.ช. คณิศร เสมอวงค์ติ๊บ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
5 49005 ด.ช. จารุกิตติ์ ทองหลิ้ม ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
6 49006 ด.ช. ชยชนม์ โชควัฒนาทรัพย์ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
7 49007 ด.ช. ชยพล ทีเก่ง ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756      
8 49008 ด.ช. ณัฐกิตติ์ กาฝากทอง ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
9 49009 ด.ช. ณัฐพงษ์ จอมประเสริฐ ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744 ง20220 การจัดสวนถาด 718      
10 49010 ด.ช. ณัฐภัทร ทรายมูล ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
11 49011 ด.ช. ณัฐวุฒิ นำมา ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
12 49012 ด.ช. นนททรัพย์ สิริวุทธิโยทัย ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346      
13 49013 ด.ช. ปฐมรัฐ เทือกท้าวพรม พ20213 ฟุตซอล 551 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744 พ20207 ฟุตบอล 551
14 49014 ด.ช. ปัณณทัต หน่อแก้ว ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
15 49015 ด.ช. ภูฟ้า เขียวมั่ง ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
16 49016 ด.ช. ภูโภคิน บุนนาค จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
17 49017 ด.ช. ภูมิหิรัณย์ ไชยชนะ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349      
18 49018 ด.ช. ภูวนัตถ์ ปะอินทร์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744
19 49019 ด.ช. วีรภัทร ตาเร็ว ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
20 49020 ด.ช. เศรษฐทิชากร ตามศักดิ์ ง20237 เขียนแบบ1 735 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742      
21 49021 ด.ช. สิริวุฒิ สุทปา ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
22 49022 ด.ญ. ขวัญข้าว สายแดง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
23 49023 ด.ญ. จิรัชยา ยะวงค์แล ง20274 งานใบตอง 731 ส22283 อาเซียนศึกษา 435      
24 49024 ด.ญ. ชนิสรา พิมสาร ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
25 49025 ด.ญ. ชัญญานุช จวรรณตูม ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
26 49026 ด.ญ. ณัฏฐณิชา โยธา ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 ง20263 อาหารไทย 725      
27 49027 ด.ญ. ณัฐชยา กิมสี ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
28 49028 ด.ญ. ณัฐนรี บุญมาเทพ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
29 49029 ด.ญ. ณิชาภัทร ยศบุตร ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
30 49030 ด.ญ. นุชวรา แจ้งโพธิ์นาค ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 ง20274 งานใบตอง 731      
31 49031 ด.ญ. ปณิชา ทิพย์มาบุตร ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
32 49032 ด.ญ. พรนับพัน ธรรมสิทธิ์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606      
33 49033 ด.ญ. พิมพ์ธาดา เลี่ยมสุข ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
34 49034 ด.ญ. พิยดา อุ่นตา ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
35 49035 ด.ญ. มรรษกร หาญสืบ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
36 49036 ด.ญ. มลธิฌา ใจเย็น ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
37 49037 ด.ญ. ศิรภัสสร มีสะอาด ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
38 49038 ด.ญ. ศุภลักษณ์ เครือวงค์ ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655 ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608      
39 49039 ด.ญ. สุภิชญา นันทพันธ์ ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756      
40 49040 ด.ญ. สุรีย์วรรณ ห้าวหาญ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ง20263 อาหารไทย 725      
41 49399 ด.ญ. ภูเพียงฟ้า อภิอัญมณี ส22283 อาเซียนศึกษา 435 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
42 49400 ด.ญ. ทรรศพร พานทอง ง20293 งานห้องสมุด1 732 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609