โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48961 ด.ช. เกียรติกร วงค์ใหม่ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
2 48962 ด.ช. เกื้อสกุล สืบสม ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
3 48963 ด.ช. คีเเกน คาโนบิ สตูฟส์ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302      
4 48964 ด.ช. ชัชนันท์ ตุ้ยเต็มวงค์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
5 48965 ด.ช. ณชพล ศิริชา ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606      
6 48966 ด.ช. ณ้ฐวัฒน์ จรจันทร์ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606      
7 48967 ด.ช. ณัฐภัทร สุวรรณห้อย ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703      
8 48968 ด.ช. ทัพพ์เทพ จาวะลา ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
9 48969 ด.ช. ธนกฤต สมลังกา ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
10 48970 ด.ช. ธนวัตน์ ศรีวิกูล ง20220 การจัดสวนถาด 718 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
11 48971 ด.ช. นับพระพร วงศ์สรรเสริญ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655      
12 48972 ด.ช. นาถวัฒน์ ปันติ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
13 48973 ด.ช. พงศ์ปณต อุดใจ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302      
14 48974 ด.ช. พลจันทร์ โกมลเมนะ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302      
15 48975 ด.ช. พีรณัฐ สุภาพ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
16 48976 ด.ช. ภัทรบดินทร์ สองแคว ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
17 48977 ด.ช. ภากร วันทะยะ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302      
18 48978 ด.ช. ภาสกร อ๊อดทรัพย์ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
19 48979 ด.ช. ฤทธานุภาพ จินตนากอง ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
20 48980 ด.ช. วชิระ ข้อทน ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
21 48981 ด.ช. อภิชา ต๊ะตุ้ย ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
22 48982 ด.ญ. กชกร เมืองมา ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20266 ผ้ามัดย้อม 723      
23 48983 ด.ญ. กมลทิพย์ อิ่นคำ ง20266 ผ้ามัดย้อม 723 ส22283 อาเซียนศึกษา 435      
24 48984 ด.ญ. ฐิตารีย์ วงศ์สวัสดิ์ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
25 48985 ด.ญ. ณธิดา สุทธิปัญโญ ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
26 48986 ด.ญ. ณัฎณิฌา วงค์ษา ง20266 ผ้ามัดย้อม 723 ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608      
27 48987 ด.ญ. ณัฐพร จุ่งเป็ง ง20263 อาหารไทย 725 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
28 48988 ด.ญ. นภพร สมแก้ว ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
29 48989 ด.ญ. นริสรา ทองใบ ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
30 48990 ด.ญ. นัสรีน ดวงใจ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
31 48991 ด.ญ. เบญจมาศ ยศอาลัย ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
32 48992 ด.ญ. พัฒน์นรี ธรรมยา ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
33 48993 ด.ญ. พาขวัญ สุขศิริ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
34 48994 ด.ญ. พิงควดี ศรีนุธรรม ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20266 ผ้ามัดย้อม 723      
35 48995 ด.ญ. เพชรลดา เตชะสืบ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
36 48996 ด.ญ. วิศรุตา คำปินใจ ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655      
37 48997 ด.ญ. ศราศิณีย์ ลายขัน ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
38 48998 ด.ญ. ศุภกานต์ ลังกาปอน ง20263 อาหารไทย 725 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
39 48999 ด.ญ. สุกฤตา วงศ์ลังกา ง20261 ระเบียนการเงิน 708 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
40 49000 ด.ญ. สุชานันท์ รอดพยันต์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
41 49398 ด.ญ. ชนัญชิดา เกษียร ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
42 49426 ด.ช. พัชรชาติ พรมแก้วงาม ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606