โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48601 ด.ช. กรไชย แสนไชย ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
2 48602 ด.ช. ก้องภพ อนุกูลชัย ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
3 48603 ด.ช. กันตภณ ท้าวคำลือ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
4 48604 ด.ช. จักรภัทร อินทรพลอย ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
5 48605 ด.ช. ชุณหวัต ชูวัฒนกูล ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
6 48606 ด.ช. ณัชพงษ์ นวลบุญเรือง ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
7 48607 ด.ช. ณัฐภูมิ ศิริบุญธรรม ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
8 48608 ด.ช. ธีระพงษ์ สุระวัง ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
9 48609 ด.ช. พัชรพล พิพิธโภคา ง20237 เขียนแบบ1 735            
10 48610 ด.ช. พีรพัฒน์ ทองดีนอก ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
11 48611 ด.ช. ภูริณัฐ วงค์ชมภู ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
12 48612 ด.ช. ไวทยา ด้วงเสน ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
13 48613 ด.ช. ศุภกฤต กุญชรโพธิ์สกุล ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
14 48614 ด.ช. สัณหวัตร์ วงศ์กลม จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
15 48615 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นนทสูติ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
16 48616 ด.ญ. กัญชลีพร สิทธิ ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
17 48617 ด.ญ. กัญญาวีร์ หมอมูล ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
18 48618 ด.ญ. คุณัชญา สวรรค์วงศ์ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
19 48619 ด.ญ. จารุกัญญ์ ใจบุญ ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
20 48620 ด.ญ. ชนินาถ พุฒใจกา ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
21 48621 ด.ญ. ฐิตา กาญจนขันธ์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
22 48622 ด.ญ. ณัชชา โตสงวน อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
23 48623 ด.ญ. ณิชา ปันวงค์ ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
24 48624 ด.ญ. ธนัญชนก เครือใจยา ง20293 งานห้องสมุด1 732            
25 48625 ด.ญ. ธัญชนก พนะการ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
26 48626 ด.ญ. ธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
27 48627 ด.ญ. บุษยวีย์ รุจิระปรีชากุล ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
28 48628 ด.ญ. ปรวีร์ หน่อแก้วมูล จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
29 48629 ด.ญ. ประภาวรินทร์ ตารุสา ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
30 48630 ด.ญ. ปองการ สิทธิกูลนะ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
31 48631 ด.ญ. ปิย์วรา ปั้นเทศ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
32 48632 ด.ญ. พรนับพัน พลเมฆ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
33 48633 ด.ญ. พลอยปภัส สินวัชรไพศาล ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
34 48634 ด.ญ. พัสวีภัค ปัญญาหลวง อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
35 48635 ด.ญ. เพลงฟ้า สุวรรณวิชิตกุล ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
36 48636 ด.ญ. สิริภัส ใจมา ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
37 48637 ด.ญ. สุพิชฌา บุญชุม ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
38 48638 ด.ญ. อนงค์นารถ แก้วมณี ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
39 48639 ด.ญ. อรวรรณ รักสถาน ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
40 48640 ด.ญ. อัจฉราภรณ์ สีธรรมใจ ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703