โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 48601 ด.ช. กรไชย แสนไชย ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
2 48602 ด.ช. ก้องภพ อนุกูลชัย ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
3 48603 ด.ช. กันตภณ ท้าวคำลือ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
4 48604 ด.ช. จักรภัทร อินทรพลอย ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
5 48605 ด.ช. ชุณหวัต ชูวัฒนกูล ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
6 48606 ด.ช. ณัชพงษ์ นวลบุญเรือง ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
7 48607 ด.ช. ณัฐภูมิ ศิริบุญธรรม ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
8 48608 ด.ช. ธีระพงษ์ สุระวัง ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
9 48609 ด.ช. พัชรพล พิพิธโภคา ง20237 เขียนแบบ1 735            
10 48610 ด.ช. พีรพัฒน์ ทองดีนอก ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
11 48611 ด.ช. ภูริณัฐ วงค์ชมภู ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
12 48612 ด.ช. ไวทยา ด้วงเสน ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
13 48613 ด.ช. ศุภกฤต กุญชรโพธิ์สกุล ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
14 48614 ด.ช. สัณหวัตร์ วงศ์กลม จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
15 48615 ด.ช. เสฏฐพันธ์ นนทสูติ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
16 48616 ด.ญ. กัญชลีพร สิทธิ ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
17 48617 ด.ญ. กัญญาวีร์ หมอมูล ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
18 48618 ด.ญ. คุณัชญา สวรรค์วงศ์ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
19 48619 ด.ญ. จารุกัญญ์ ใจบุญ ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
20 48620 ด.ญ. ชนินาถ พุฒใจกา ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
21 48621 ด.ญ. ฐิตา กาญจนขันธ์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
22 48622 ด.ญ. ณัชชา โตสงวน อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
23 48623 ด.ญ. ณิชา ปันวงค์ ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
24 48624 ด.ญ. ธนัญชนก เครือใจยา ง20293 งานห้องสมุด1 732            
25 48625 ด.ญ. ธัญชนก พนะการ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
26 48626 ด.ญ. ธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
27 48627 ด.ญ. บุษยวีย์ รุจิระปรีชากุล ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
28 48628 ด.ญ. ปรวีร์ หน่อแก้วมูล จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
29 48629 ด.ญ. ประภาวรินทร์ ตารุสา ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
30 48630 ด.ญ. ปองการ สิทธิกูลนะ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
31 48631 ด.ญ. ปิย์วรา ปั้นเทศ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
32 48632 ด.ญ. พรนับพัน พลเมฆ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
33 48633 ด.ญ. พลอยปภัส สินวัชรไพศาล ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
34 48634 ด.ญ. พัสวีภัค ปัญญาหลวง อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
35 48635 ด.ญ. เพลงฟ้า สุวรรณวิชิตกุล ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
36 48636 ด.ญ. สิริภัส ใจมา ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
37 48637 ด.ญ. สุพิชฌา บุญชุม ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
38 48638 ด.ญ. อนงค์นารถ แก้วมณี ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
39 48639 ด.ญ. อรวรรณ รักสถาน ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
40 48640 ด.ญ. อัจฉราภรณ์ สีธรรมใจ ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
41 48641 ด.ช. กิติภัฏ เสริมสุข ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
42 48642 ด.ช. เขมณัณท์ ใจแก้วแดง ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
43 48643 ด.ช. ชัชวาลย์ สมณะ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
44 48644 ด.ช. บวรนันท์ สุวงษ์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
45 48645 ด.ช. ปองภพ ประทุมทอง ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
46 48646 ด.ช. เผ่าพงษ์พันธ์ ใจมวน ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
47 48647 ด.ช. พชรพล พรินทรากุล ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
48 48648 ด.ช. พันธกานต์ ฤทธิพรหม ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
49 48649 ด.ช. พัสกร เชี่ยววานิช ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
50 48650 ด.ช. ภัทรพงศ์ ปกรณ์รัตน์ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
51 48651 ด.ช. ภูวสิษฏ์ ใจชุ่ม ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
52 48652 ด.ช. วชิรพล คำวงศ์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
53 48653 ด.ช. ศิรโรจน์ อุตุดี อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
54 48654 ด.ช. อชิรวิทย์ มังกรแก้ว ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
55 48655 ด.ช. อาชวี เขียวโสด ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
56 48656 ด.ญ. จิณณพัต รัตนประเวศน์ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
57 48657 ด.ญ. จิตา สังข์สมบูรณ์ ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
58 48658 ด.ญ. จีราวรรณ เล็กศรี ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
59 48659 ด.ญ. จุฑารัตน์ แลวลิด ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
60 48660 ด.ญ. ฉันท์ชนิต ภูฆัง จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
61 48661 ด.ญ. ชวิศา ตันติทยากร ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
62 48662 ด.ญ. ฐิตาพร วงศ์สุวรรณ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
63 48663 ด.ญ. ณภัทร สิงห์คำ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
64 48664 ด.ญ. ดวงฤทัย ศรีกันชัย ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
65 48665 ด.ญ. ธนัญชนก คำกรอง ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
66 48666 ด.ญ. ธนัญชิกา กันทวัง ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
67 48667 ด.ญ. ธวัลรัตน์ พิทาคำ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
68 48668 ด.ญ. ธัญดา ศรีนราธร ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
69 48669 ด.ญ. ธิตาภัทร แซ่โต๋ว อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
70 48670 ด.ญ. นงนภัส สุทธิพรมณีวัฒน์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
71 48671 ด.ญ. นภาวดี จตุจินดา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
72 48672 ด.ญ. บูรณี สายโท๊ะ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
73 48673 ด.ญ. ปรียาภรณ์ สาระไชย ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
74 48674 ด.ญ. พรรณ์จิรา ตรีสารศรี ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
75 48675 ด.ญ. พิมพ์พิศา บุญสวัสดิ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
76 48676 ด.ญ. ภคพร น้ำฟ้า ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
77 48677 ด.ญ. มนัชญา คำทา ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
78 48678 ด.ญ. สาริศา ถวัลย์วราศักดิ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
79 48679 ด.ญ. หยกผกา จันทร์แปงเงิน ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
80 48680 ด.ญ. ไอยาวี หล้าสมศรี ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
81 48681 ด.ช. คณิศร สุภานัติ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
82 48682 ด.ช. โชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
83 48683 ด.ช. ณัฐธนเสฏฐ์ ฝั้นเต็ม อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
84 48684 ด.ช. ติณชญาวิชญ์ แก้วสัก ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
85 48685 ด.ช. ธนกฤต วะรังษี ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
86 48686 ด.ช. ธนภัทร แก้ววิมล ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
87 48687 ด.ช. ธีรวัสส์ จันสุภาเสน ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
88 48688 ด.ช. นนทพัทธ์ พุทธสอน พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
89 48689 ด.ช. ปิยดนัย รัศมิทัต พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
90 48690 ด.ช. ภัทรภูมิ เทพปันติ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
91 48691 ด.ช. ไม้ต้น บุพชาติ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
92 48692 ด.ช. สรณัฐ พรมจักร์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
93 48693 ด.ช. สารัฐ อุตมา ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
94 48694 ด.ช. สุวรรณภูมิ จันทนะ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
95 48695 ด.ช. อนลัส ทองสุข อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
96 48696 ด.ญ. เขมิสรา สอนแก้ว ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
97 48697 ด.ญ. ชนัญชิดา ทาแกง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
98 48698 ด.ญ. ชนิภรณ์ แสงเมือง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
99 48699 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ กาวงศ์อ้าย ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
100 48700 ด.ญ. ญานิศา อำนาจปลูก จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
101 48701 ด.ญ. ณัฐฒ์ธัญพร สักลอ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
102 48702 ด.ญ. ธัญญารัตน์ จันทริยาภรณ์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
103 48703 ด.ญ. นงนภัส เหลืองธนะผล ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
104 48704 ด.ญ. นภัทร คำเมืองใจ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
105 48705 ด.ญ. นันทภัทร นาคะกุล ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
106 48706 ด.ญ. บุญรัตน์ เปียงชมภู ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
107 48707 ด.ญ. บุรพร พันธ์กรกช ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
108 48708 ด.ญ. ปริตา กาสาย ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
109 48709 ด.ญ. ปวันพัสตร์ อธิมาตรานนท์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
110 48710 ด.ญ. พัทธ์ธีรา อุตมา ง20293 งานห้องสมุด1 732            
111 48711 ด.ญ. ภคพร มงคลพันธ์ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606            
112 48712 ด.ญ. ภัทรลภา ธิดา ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
113 48713 ด.ญ. ภัทรศิณีย์ วิลาวัลย์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
114 48714 ด.ญ. วรรณกร ทะยาหมอ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
115 48715 ด.ญ. วาริศา เมืองศรี ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
116 48716 ด.ญ. ศิริกาญ แก้วมา ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
117 48717 ด.ญ. สุพัชชา วงศ์ปันติ ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703            
118 48718 ด.ญ. อริสา ณ ลำปาง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
119 48719 ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156            
120 48720 ด.ญ. อุสิชา นาละออง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
121 48721 ด.ช. กลินท์ กันอูป พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
122 48722 ด.ช. ชนะโชติ สติแน่ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
123 48723 ด.ช. ดิลเเลน ชนกันต์ เปเรรา ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
124 48724 ด.ช. ธนภูมิ วงษ์สุวรรณ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
125 48725 ด.ช. นวพรรษ ปิงแก้ว พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
126 48726 ด.ช. บรรพต พรหมสาขา ณ สกลนคร ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
127 48727 ด.ช. ประภวิษณ์ พยัคฆินทร์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
128 48728 ด.ช. เปรม ภักศิลป์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
129 48729 ด.ช. ภัทรพล พรมมินทร์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
130 48730 ด.ช. วรปรัชญ์ เชื้อทอง พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
131 48731 ด.ช. วิจักษณ์ อำนาจศาล ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
132 48732 ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ วัชรธาดาพงศ์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
133 48733 ด.ช. ศิวกร นันทรักษ์ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
134 48734 ด.ช. ศุภวิชญ์ เขียวดี พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
135 48735 ด.ช. สุณัฐสิษฐ์ เครือปาละ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
136 48736 ด.ญ. กัญญวรา โพธิ์ทอง                  
137 48737 ด.ญ. กุลชา นามะสนธิ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
138 48738 ด.ญ. ขวัญมนัส คันธวังอินทร์ ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
139 48739 ด.ญ. จีระนันท์ วังจิระพันธ์ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
140 48740 ด.ญ. ณัฐธัญ จำปาทิพย์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
141 48741 ด.ญ. ณัฐนิช เจียรพินิจนันท์                  
142 48742 ด.ญ. ปรียาดา สวัสดี ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
143 48743 ด.ญ. ไปรยา สุขสวัสดิ์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
144 48744 ด.ญ. พชรธิดา ประสิทธิโชค ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
145 48745 ด.ญ. พัทธ์ธีรา เรืองสา ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
146 48746 ด.ญ. พิชชาภา วงค์มี อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
147 48747 ด.ญ. พิชญาภัค ศรีไชยวงค์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
148 48748 ด.ญ. พิณทุสร จิตตมล จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
149 48749 ด.ญ. พิมพ์ชนก จันทมล                  
150 48750 ด.ญ. ภัทรมน พลติ๊บ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
151 48751 ด.ญ. ภัทรศินา เดชะหลอ                  
152 48752 ด.ญ. ภิชญาสิฬห์ สีเหลือง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
153 48753 ด.ญ. ภูริชา อ๊อดทรัพย์ ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
154 48754 ด.ญ. สิริน พิบูลสุรการ ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
155 48755 ด.ญ. สุทธิดา ส่วนสมพงษ์ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
156 48756 ด.ญ. สุประวีณ์ สินไชยภัทร ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
157 48757 ด.ญ. สุพิชญา จารุทรรศน์ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
158 48758 ด.ญ. สุพิชญา กาวงศ์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
159 48759 ด.ญ. เอื้ออังกูร อินต๊ะวงศ์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
160 48760 ด.ญ. ไอริณรยา พัฒนสิทธิ์ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606            
161 48761 ด.ช. กวินท์ จิตรงาม ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
162 48762 ด.ช. จิตติพัฒน์ ชนะเจิดจรรย์ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
163 48763 ด.ช. จิรายุ ภูมิประเสริฐ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
164 48764 ด.ช. เจษฎาภรณ์ สถาพร อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
165 48765 ด.ช. ชนธัญ วังเสมอ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
166 48766 ด.ช. ณภัทร ณ ลำพูน ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
167 48767 ด.ช. ทักษ์ศิวัช ศาตภิรมย์ อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
168 48768 ด.ช. ทักษ์สกุล เขื่อนสุวงค์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
169 48769 ด.ช. ปริญญา ธรรมวงค์                  
170 48770 ด.ช. ปวิช ศิวิมลฤทธิ์ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
171 48771 ด.ช. มนัสนันท์ จันแปงเงิน ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
172 48772 ด.ช. มหาสมุทร ทิพย์วังเมฆ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
173 48773 ด.ช. รัฐภูมิ หอระดี ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
174 48774 ด.ช. วิศรุต อินตาทิพย์ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
175 48775 ด.ช. วีรวุฒิ วงศ์ตา ง20220 การจัดสวนถาด 718            
176 48776 ด.ช. วุฒิกร นันทหน่อ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
177 48777 ด.ญ. กมลชนก เทพมาลี อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
178 48778 ด.ญ. กานต์พิชชา ปุณณภพพสิษฐ์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
179 48779 ด.ญ. จิดาภา จำพุฒ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
180 48780 ด.ญ. จิราพร นามโคตร อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
181 48781 ด.ญ. ชนกนันท์ วงศ์หอคำ ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
182 48782 ด.ญ. ณัฐณิชา วงศ์ชุมภู อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
183 48783 ด.ญ. ทิพย์สุดา รัตนมณีอุดมเดช อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
184 48784 ด.ญ. ธิติธิดา สิทธิกูลนะ                  
185 48785 ด.ญ. บุษราภรณ์ วงศ์เรือน อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
186 48786 ด.ญ. ปภาวี หาญกิติวัธน์ ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
187 48787 ด.ญ. ปราชญ์ปรีญา ตามูล ง20220 การจัดสวนถาด 718            
188 48788 ด.ญ. ปัทมาภรณ์ ศรีสุข ง20263 อาหารไทย 725            
189 48789 ด.ญ. ปิยธิดา ขันคำตั้ง อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
190 48790 ด.ญ. พิชามญชุ์ เกตุบำรุง ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
191 48791 ด.ญ. วิมลสิริ จันทร์พรหม ง20263 อาหารไทย 725            
192 48792 ด.ญ. ศศิณา เสวตวิหารี จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
193 48793 ด.ญ. ศศิวัณย์ ไพศาลทักษิน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
194 48794 ด.ญ. ศิวารี ป้อมสุข อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
195 48795 ด.ญ. สิธารัช กามาด อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
196 48796 ด.ญ. สิริกร เจียรวัฒนสวัสดิ์ ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
197 48797 ด.ญ. สุทธดา ใจตาบุตร ง20220 การจัดสวนถาด 718            
198 48798 ด.ญ. อชิรญา ทองกิจ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
199 48799 ด.ญ. อรเทพิน ศรีระพงษ์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
200 48800 ด.ญ. เอมม่า โรส ไนแมน ง20263 อาหารไทย 725            
201 48801 ด.ช. กฤษฏิ์ โสธนไพศาล ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
202 48802 ด.ช. เกื้อกิจ นานทิน อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
203 48803 ด.ช. จารุพล นุชนิยม ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
204 48804 ด.ช. ชิโณวาสน์ พิชิตพิชญ์ ง20263 อาหารไทย 725            
205 48805 ด.ช. ชิษณุชา ตุ้ยสืบ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
206 48806 ด.ช. ณภัทร ใจช่วย ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
207 48807 ด.ช. ณัฐชนน ทาเกษม ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703            
208 48808 ด.ช. ณัฐดนัย เรืองขำ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
209 48809 ด.ช. ทัพพ์ทัด ป่าหลวง                  
210 48810 ด.ช. ธนพล อินธิมา ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
211 48811 ด.ช. ธนภัทร รินดวงดี ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
212 48812 ด.ช. ธนวิชญ์ ราชไชยา ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
213 48813 ด.ช. ธนาดุล ศรสายสุวรรณ ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
214 48814 ด.ช. ปารมี จันทรวิทุร ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
215 48815 ด.ช. พงศกร กษีรธารา ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
216 48816 ด.ช. พีรวิชญ์ วิเชียรบรรจง ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
217 48817 ด.ช. ภูมินทร์ ฟองเเพร่ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
218 48818 ด.ช. เลิศพิพัฒน์ ตันกาศ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
219 48819 ด.ช. ศุภฤกษ์ สว่างทุกข์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
220 48820 ด.ช. อชิระ แก้วจำรัส อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
221 48821 ด.ช. อริยพล พนะการ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
222 48822 ด.ญ. จรรยพร กันต๊ะมา อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
223 48823 ด.ญ. จิรพรรณ สืบตั๋น ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
224 48824 ด.ญ. ญนันทนิยา แปงใจ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
225 48825 ด.ญ. ณฐวฤน สิงห์ทอง ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
226 48826 ด.ญ. ธนวรรณ วิลาวรรณ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
227 48827 ด.ญ. บุญญาพร ก๋อนสืบ ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655            
228 48828 ด.ญ. บุญฐิญา ศรีโศภน ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
229 48829 ด.ญ. บุณยานุช ซ้อนคำ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
230 48830 ด.ญ. บูรณิมา จันทราภรณ์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
231 48831 ด.ญ. ปพิชญา เครืออินต๊ะ อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
232 48832 ด.ญ. ประภารัศมิ์ กาจารี ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
233 48833 ด.ญ. ปลิตา พรมไชย ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
234 48834 ด.ญ. ภรณ์ชลินทร์ ตื้อตันสกุล อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
235 48835 ด.ญ. ลดาวดี จินดารัตน์ อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
236 48836 ด.ญ. วิรดา มณีวรรณ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
237 48837 ด.ญ. วิราสินี คำภิระ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
238 48838 ด.ญ. ษมากร กวินภูมิเสถียร ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
239 48839 ด.ญ. สุดาพร เขียวงาม ง20274 งานใบตอง 731            
240 48840 ด.ญ. สุพิชฌาย์ จ๊ะถา ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
241 48841 ด.ช. กรกช อุ่นใจ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
242 48842 ด.ช. ก้องภพ ประพฤติชอบ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
243 48843 ด.ช. กัมปนาท ถาน้อย อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
244 48844 ด.ช. จิรวัฒน์ พงศ์สุพัฒน์ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
245 48845 ด.ช. ชาคริต บุตรหมื่น ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
246 48846 ด.ช. ชินพัฒน์ สิงห์หล้า ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
247 48847 ด.ช. ชินภัทร หน่อแดง ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
248 48848 ด.ช. ณัฐพล คำภิระปาวงศ์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
249 48849 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ จันตา ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
250 48850 ด.ช. ตรัยกร รักษ์บำรุง อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
251 48851 ด.ช. ธนภัทร บุญส่ง ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
252 48852 ด.ช. นันทภพ อินทิยศ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
253 48853 ด.ช. นิติภูมิ วิเชียร ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
254 48854 ด.ช. ปฐมพชร ทองริว ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
255 48855 ด.ช. ปุญญาพัฒน์ จารุวุฒิพงค์ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
256 48856 ด.ช. พญาบุญ พุทธวงค์ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
257 48857 ด.ช. วรรธนัย ใจการ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
258 48858 ด.ช. วิวรรธน์ จะวะนะ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
259 48859 ด.ช. ศรุต ปิดตาฝ้าย พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
260 48860 ด.ช. อาณาจักร คำสุวรรณ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
261 48861 ด.ช. เอกธนัช สุขรัตน์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
262 48862 ด.ญ. กชพร ลีละทีป                  
263 48863 ด.ญ. กมลพรรณ ศรีสว่าง ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
264 48864 ด.ญ. ชัชฎาพร ธาตุไชย จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
265 48865 ด.ญ. ชัญญณัฐญ์ กาแว่น ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
266 48866 ด.ญ. ชาลิสา ไชยคันธิยะ ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655            
267 48867 ด.ญ. ณัฐธิดา ไชยวุฒิ ง20274 งานใบตอง 731            
268 48868 ด.ญ. ณัฐธิดา เทียบคุณ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
269 48869 ด.ญ. ทศา อังศุธรรมทัต อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
270 48870 ด.ญ. เบญญาภา กระเสาร์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
271 48871 ด.ญ. ปภัชญา นิติพงศ์                  
272 48872 ด.ญ. พรไพลิน เทียมเย็น ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337            
273 48873 ด.ญ. พรรณภิรา ปู่ย่า ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
274 48874 ด.ญ. พัชรินทร์ เครือน้อย ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
275 48875 ด.ญ. พิมพ์ประภา คำปันบุตร ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
276 48876 ด.ญ. ภัควลัญชญ์ สุมา ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
277 48877 ด.ญ. เมธปิยา ทอนโพธิ์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
278 48878 ด.ญ. วรัณยา ยะทุ่งตัน ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
279 48879 ด.ญ. สุวิชาดา ใจอินทร์ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
280 48880 ด.ญ. อภิษฐา แก้วคำฟู ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346            
281 49391 ด.ญ. ณัฐภัสสร แก้วน้อย ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
282 49392 ด.ญ. สุจีรา คุ้มศรี                  
283 48881 ด.ช. จักรภัทร ตันตระกูล ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
284 48882 ด.ช. โชติยะ ขัดมัน ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
285 48883 ด.ช. ณพล อติวรรณาพัฒน์ อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
286 48884 ด.ช. ณัฐชนน ปัญญายาว ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
287 48885 ด.ช. ณัฐชนน เทพปัญญา                  
288 48886 ด.ช. ธนเชษฐ์ เตรียมแรง ง20220 การจัดสวนถาด 718            
289 48887 ด.ช. ธนันชัย สวยรูป จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
290 48888 ด.ช. ธิติสรณ์ พิณวานิช พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
291 48889 ด.ช. ธีร์ธวัต ฤทธิ์สกุลชัย จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
292 48890 ด.ช. ปรินทร มีทอง จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
293 48891 ด.ช. พงศธร เป็งขวัญ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876            
294 48892 ด.ช. ภัทรประชา ช่วงโชติชนาลัย ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
295 48893 ด.ช. วรัตถ์ แสนใจ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
296 48894 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ทันยะ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
297 48895 ด.ช. ศิรฉัตร กลมกลาง ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
298 48896 ด.ช. ศุภวิชญ์ คำภิระแปง ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
299 48897 ด.ช. สิปปราชญ์ สุขแก้ว                  
300 48898 ด.ช. สิริชัย ขจรสิทธิกุล ง20261 ระเบียนการเงิน 708            
301 48899 ด.ช. สุรเดช ใจแก้วแดง ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
302 48900 ด.ช. อัยการ เบี้ยจรัส ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
303 48901 ด.ช. อิทธิรุ่ง เทพศิลป์ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345            
304 48902 ด.ญ. กนกรดา ปราเหนือ ง20263 อาหารไทย 725            
305 48903 ด.ญ. กานต์ชุดา ชัยวงค์ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
306 48904 ด.ญ. กุลกนิษฐ์ สุทธรัตน์                  
307 48905 ด.ญ. ชฎาพร โมทิม ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
308 48906 ด.ญ. ณัฐนันท์ ธรรมปัญญา ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
309 48907 ด.ญ. ณิชาภัทร เพิ่มพูล ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
310 48908 ด.ญ. ณิชารีย์ สาลี อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
311 48909 ด.ญ. ธิษณามดี วิธุสุวรรณกุล                  
312 48910 ด.ญ. นันท์นภัส เจริญจันทร์ ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 651            
313 48911 ด.ญ. บุษย์น้ำทอง สุขศิริสายศร อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
314 48912 ด.ญ. ประติภา อินต๊ะคำ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
315 48913 ด.ญ. ภคธีมา ภู่กิตติพันธ์ อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836            
316 48914 ด.ญ. ภัทรนุช อุปอินทร์ ง20261 ระเบียนการเงิน 708            
317 48915 ด.ญ. สิริณัฎฐา จันทะวงค์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
318 48916 ด.ญ. สุธาสินี ใจสันกลาง ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323            
319 48917 ด.ญ. สุวรรณีย์ ปั้นกาญจนโต ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655            
320 48918 ด.ญ. หทัยชนก อินทะสืบ ง20263 อาหารไทย 725            
321 48919 ด.ญ. อสมา แจ่มใส ง20261 ระเบียนการเงิน 708            
322 48920 ด.ญ. ไอศิกา ปิงยา ง20266 ผ้ามัดย้อม 723            
323 49393 ด.ช. กฤตกร แสงใส ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
324 49395 ด.ช. บวรภพ ณ ลำปาง ง20220 การจัดสวนถาด 718            
325 48921 ด.ช. กมลภพ โยมงาม ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
326 48922 ด.ช. กฤษณ์ดนัย อุปละสืบ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
327 48923 ด.ช. คุณาวุฒิ ไชยวรรณ์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
328 48924 ด.ช. ชวัลวิทย์ ดวงแก้ว ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
329 48925 ด.ช. ชาญณรงค์ เป้าประกิจ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
330 48926 ด.ช. ณัฐดนัย มุจรินทร์นาคา ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606            
331 48927 ด.ช. ณัฐนันท์ ทะโป ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349            
332 48928 ด.ช. ณัฐภูมิ หอมแก่นจันทร์ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
333 48929 ด.ช. ธนเทพ เทพศิริ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
334 48930 ด.ช. ปวรปรัชญ์ หัวเพชร พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
335 48931 ด.ช. ปัณณทัต คำมีก้ำ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
336 48932 ด.ช. ผลิตโชค กองคำบุตร ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
337 48933 ด.ช. ภควัฒน์ ตรีรัตน์ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
338 48934 ด.ช. ภัทรดนัย ศรีคำ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
339 48935 ด.ช. ภัทรพล โนเเก้ว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
340 48936 ด.ช. ภาคิน หอมแก่นจันทร์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
341 48937 ด.ช. ยศกร ธรรมยศ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
342 48938 ด.ช. วิศวะ ลัดดาวงค์ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302            
343 48939 ด.ช. วีรภัทร สุภัทร์วัน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
344 48940 ด.ช. ศุภวัฒน์ ก๋าเงิน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
345 48941 ด.ช. สิรวิชญ์ พรมแก้วงาม ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
346 48942 ด.ญ. กชพร บุษเนียร ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
347 48943 ด.ญ. กุลปรียา แว่นแก้ว ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
348 48944 ด.ญ. ชญานิศา ปณัยกานนท์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
349 48945 ด.ญ. ชญาษร ศรีวันชัย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
350 48946 ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ไชยอุปละ ง20274 งานใบตอง 731            
351 48947 ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทิพย์ทา ง20293 งานห้องสมุด1 732            
352 48948 ด.ญ. ญาณิศา กุลธวงศ์วัฒนา ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
353 48949 ด.ญ. ณัฏฐนิช ฝั้นแก้ว จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
354 48950 ด.ญ. ทิพกร วีระน้อย ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819            
355 48951 ด.ญ. ธัญสินี นันตาสืบ ง20293 งานห้องสมุด1 732            
356 48952 ด.ญ. นันท์นภัส ตั้งประเสริฐ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
357 48953 ด.ญ. บุษยมาส ปิดกันภัย ง20220 การจัดสวนถาด 718            
358 48954 ด.ญ. พราวนภางค์ คำพิโล ง20220 การจัดสวนถาด 718            
359 48955 ด.ญ. พิชชภา รูปละออ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
360 48956 ด.ญ. พุทธรักษา รักชาติ ง20220 การจัดสวนถาด 718            
361 48957 ด.ญ. ภคปภา ด่านธนานุรักษ์ ง20274 งานใบตอง 731            
362 48958 ด.ญ. มนัชญา อุปละกูล ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
363 48959 ด.ญ. หทัยรัตน์ เครือสุข ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
364 48960 ด.ญ. อภิญญา อองกุลนะ ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609            
365 49394 ด.ช. ภัทรชัย บุญเฮง พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
366 49396 ด.ญ. จิดาภา สุขชัยบวร ง20293 งานห้องสมุด1 732            
367 48961 ด.ช. เกียรติกร วงค์ใหม่ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
368 48962 ด.ช. เกื้อสกุล สืบสม ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
369 48963 ด.ช. คีเเกน คาโนบิ สตูฟส์ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302      
370 48964 ด.ช. ชัชนันท์ ตุ้ยเต็มวงค์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
371 48965 ด.ช. ณชพล ศิริชา ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606      
372 48966 ด.ช. ณ้ฐวัฒน์ จรจันทร์ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606      
373 48967 ด.ช. ณัฐภัทร สุวรรณห้อย ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703      
374 48968 ด.ช. ทัพพ์เทพ จาวะลา ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
375 48969 ด.ช. ธนกฤต สมลังกา ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
376 48970 ด.ช. ธนวัตน์ ศรีวิกูล ง20220 การจัดสวนถาด 718 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
377 48971 ด.ช. นับพระพร วงศ์สรรเสริญ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655      
378 48972 ด.ช. นาถวัฒน์ ปันติ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
379 48973 ด.ช. พงศ์ปณต อุดใจ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302      
380 48974 ด.ช. พลจันทร์ โกมลเมนะ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302      
381 48975 ด.ช. พีรณัฐ สุภาพ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
382 48976 ด.ช. ภัทรบดินทร์ สองแคว ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
383 48977 ด.ช. ภากร วันทะยะ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302      
384 48978 ด.ช. ภาสกร อ๊อดทรัพย์ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
385 48979 ด.ช. ฤทธานุภาพ จินตนากอง ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
386 48980 ด.ช. วชิระ ข้อทน ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
387 48981 ด.ช. อภิชา ต๊ะตุ้ย ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
388 48982 ด.ญ. กชกร เมืองมา ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20266 ผ้ามัดย้อม 723      
389 48983 ด.ญ. กมลทิพย์ อิ่นคำ ง20266 ผ้ามัดย้อม 723 ส22283 อาเซียนศึกษา 435      
390 48984 ด.ญ. ฐิตารีย์ วงศ์สวัสดิ์ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
391 48985 ด.ญ. ณธิดา สุทธิปัญโญ ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
392 48986 ด.ญ. ณัฎณิฌา วงค์ษา ง20266 ผ้ามัดย้อม 723 ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608      
393 48987 ด.ญ. ณัฐพร จุ่งเป็ง ง20263 อาหารไทย 725 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
394 48988 ด.ญ. นภพร สมแก้ว ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
395 48989 ด.ญ. นริสรา ทองใบ ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
396 48990 ด.ญ. นัสรีน ดวงใจ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
397 48991 ด.ญ. เบญจมาศ ยศอาลัย ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
398 48992 ด.ญ. พัฒน์นรี ธรรมยา ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
399 48993 ด.ญ. พาขวัญ สุขศิริ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
400 48994 ด.ญ. พิงควดี ศรีนุธรรม ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20266 ผ้ามัดย้อม 723      
401 48995 ด.ญ. เพชรลดา เตชะสืบ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
402 48996 ด.ญ. วิศรุตา คำปินใจ ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655      
403 48997 ด.ญ. ศราศิณีย์ ลายขัน ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 703 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
404 48998 ด.ญ. ศุภกานต์ ลังกาปอน ง20263 อาหารไทย 725 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
405 48999 ด.ญ. สุกฤตา วงศ์ลังกา ง20261 ระเบียนการเงิน 708 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
406 49000 ด.ญ. สุชานันท์ รอดพยันต์ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
407 49398 ด.ญ. ชนัญชิดา เกษียร ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
408 49001 ด.ช. กรกฏ ปิ่นฝั้น ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
409 49002 ด.ช. กรภัทร์ เตียวตระกูล ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
410 49003 ด.ช. กิตติพล ภักดีภูพิงค์ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744
411 49004 ด.ช. คณิศร เสมอวงค์ติ๊บ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
412 49005 ด.ช. จารุกิตติ์ ทองหลิ้ม ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
413 49006 ด.ช. ชยชนม์ โชควัฒนาทรัพย์ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
414 49007 ด.ช. ชยพล ทีเก่ง ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756      
415 49008 ด.ช. ณัฐกิตติ์ กาฝากทอง ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
416 49009 ด.ช. ณัฐพงษ์ จอมประเสริฐ ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744 ง20220 การจัดสวนถาด 718      
417 49010 ด.ช. ณัฐภัทร ทรายมูล ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
418 49011 ด.ช. ณัฐวุฒิ นำมา ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
419 49012 ด.ช. นนททรัพย์ สิริวุทธิโยทัย ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346      
420 49013 ด.ช. ปฐมรัฐ เทือกท้าวพรม พ20213 ฟุตซอล 551 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744 พ20207 ฟุตบอล 551
421 49014 ด.ช. ปัณณทัต หน่อแก้ว ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
422 49015 ด.ช. ภูฟ้า เขียวมั่ง ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
423 49016 ด.ช. ภูโภคิน บุนนาค จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
424 49017 ด.ช. ภูมิหิรัณย์ ไชยชนะ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349      
425 49018 ด.ช. ภูวนัตถ์ ปะอินทร์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744
426 49019 ด.ช. วีรภัทร ตาเร็ว ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
427 49020 ด.ช. เศรษฐทิชากร ตามศักดิ์ ง20237 เขียนแบบ1 735 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742      
428 49021 ด.ช. สิริวุฒิ สุทปา ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
429 49022 ด.ญ. ขวัญข้าว สายแดง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
430 49023 ด.ญ. จิรัชยา ยะวงค์แล ง20274 งานใบตอง 731 ส22283 อาเซียนศึกษา 435      
431 49024 ด.ญ. ชนิสรา พิมสาร ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
432 49025 ด.ญ. ชัญญานุช จวรรณตูม ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
433 49026 ด.ญ. ณัฏฐณิชา โยธา ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 ง20263 อาหารไทย 725      
434 49027 ด.ญ. ณัฐชยา กิมสี ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
435 49028 ด.ญ. ณัฐนรี บุญมาเทพ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
436 49029 ด.ญ. ณิชาภัทร ยศบุตร ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
437 49030 ด.ญ. นุชวรา แจ้งโพธิ์นาค ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 ง20274 งานใบตอง 731      
438 49031 ด.ญ. ปณิชา ทิพย์มาบุตร ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
439 49032 ด.ญ. พรนับพัน ธรรมสิทธิ์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606      
440 49033 ด.ญ. พิมพ์ธาดา เลี่ยมสุข ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
441 49034 ด.ญ. พิยดา อุ่นตา ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
442 49035 ด.ญ. มรรษกร หาญสืบ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
443 49036 ด.ญ. มลธิฌา ใจเย็น ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
444 49037 ด.ญ. ศิรภัสสร มีสะอาด ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
445 49038 ด.ญ. ศุภลักษณ์ เครือวงค์ ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655 ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608      
446 49039 ด.ญ. สุภิชญา นันทพันธ์ ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756      
447 49040 ด.ญ. สุรีย์วรรณ ห้าวหาญ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ง20263 อาหารไทย 725      
448 49399 ด.ญ. ภูเพียงฟ้า อภิอัญมณี ส22283 อาเซียนศึกษา 435 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
449 49400 ด.ญ. ทรรศพร พานทอง ง20293 งานห้องสมุด1 732 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
450 49041 ด.ช. กันตพัฒน์ จริยงามวงค์ อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
451 49042 ด.ช. จักรทรากรณ์ มณีวงศ์ ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
452 49043 ด.ช. จิตพล เอมเอก ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ง20237 เขียนแบบ1 735      
453 49044 ด.ช. จิรวัฒน์ ถาน้อย ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
454 49045 ด.ช. ชนกันต์ เกิดผล ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
455 49046 ด.ช. ชนกันต์ จวรรณตูม ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
456 49047 ด.ช. ชัชรัณ ศรีอรุณ อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 824            
457 49048 ด.ช. ชานนท์ วงค์กุลบริรักษ์ ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
458 49049 ด.ช. ณฤสร ล่ำแรง ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
459 49050 ด.ช. ณัฐพัชร์ หมื่นสวัสดิกูร ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742            
460 49051 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เนตรคำยวง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302      
461 49052 ด.ช. ธนเดช ไชยวงค์ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756            
462 49053 ด.ช. ธนาธิป อินสุวรรณ อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
463 49054 ด.ช. ธิติธิษณ์ ยะด้วง ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20237 เขียนแบบ1 735      
464 49055 ด.ช. นันทพงศ์ อุประนัน ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
465 49056 ด.ช. เนติพัฒน์ ยะคำ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
466 49057 ด.ช. ปุณณวิชญ์ อภิวงค์คำ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
467 49058 ด.ช. พงศกร วงศ์ใหญ่ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756      
468 49059 ด.ช. ภรัณยู รัตนงามวงค์ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349      
469 49060 ด.ช. ภูริวัต พรหมมา พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
470 49061 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ไชยสาร พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
471 49062 ด.ช. วกฤต บุญกอง ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
472 49063 ด.ญ. กุลนัดดา บุญจู จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
473 49064 ด.ญ. ณัฐกมล ไชยฟู ง20266 ผ้ามัดย้อม 723 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
474 49065 ด.ญ. ณัฐกฤตา คำแก้ว อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
475 49066 ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์ทองจันทร์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349      
476 49067 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ไชยวงศ์สาย ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ง20266 ผ้ามัดย้อม 723      
477 49068 ด.ญ. ธมนวรรณ เป็งเมืองมูล ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
478 49069 ด.ญ. ธวัลสิรี ตาตุ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
479 49070 ด.ญ. นิรัติศัยยา ปาลเกลี้ยง จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840            
480 49071 ด.ญ. บวรลักษณ์ โพธิ์ทอง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20274 งานใบตอง 731      
481 49072 ด.ญ. ปริยาภัทร สายสุข ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
482 49073 ด.ญ. ปุณยนุช ตันจันทร์กูล อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
483 49074 ด.ญ. พัณณิตา ทิพพะหา ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20274 งานใบตอง 731      
484 49075 ด.ญ. แพททิชา กรรเชียง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20274 งานใบตอง 731      
485 49076 ด.ญ. วชิรพร นามวงศ์ ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 606 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
486 49077 ด.ญ. ศิศิรา ลือเดชกังวารไกร ง20274 งานใบตอง 731 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
487 49078 ด.ญ. สโรชา พงษ์จักร ง20266 ผ้ามัดย้อม 723 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
488 49079 ด.ญ. สิริวิมล คำหุ่น อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
489 49080 ด.ญ. อนัญญา แก้วร่วมวงค์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
490 49401 ด.ญ. ญาณิศา วงศ์งาม อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
491 49402 ด.ช. ยศภูมิ หลิ่วผลวณิชย์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
492 49081 ด.ช. กิติภูมิ ชัยประพันธ์ ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
493 49082 ด.ช. เจตพัฒน์ สมเวที ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ง20237 เขียนแบบ1 735      
494 49083 ด.ช. ชัชพงศ์ บุญรักษ์ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606      
495 49084 ด.ช. ทรัพย์เจริญ ยังวัย ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
496 49085 ด.ช. ธีธัช ธนาพุฒิกร ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
497 49086 ด.ช. ธุวานนท์ คงสิน ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ง20237 เขียนแบบ1 735      
498 49087 ด.ช. นิธิฤทธิ์ ตุ่นสืบ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
499 49088 ด.ช. นิริทธ์ พงษ์มารุทัย ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345 ง20237 เขียนแบบ1 735      
500 49089 ด.ช. ปฐมพงศ์ ดำรงวัฒนกูล ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
501 49090 ด.ช. เป็นไท วงษ์ไทย ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 ง20237 เขียนแบบ1 735      
502 49091 ด.ช. โปษิณ แสนต๊ะสืบ พ20213 ฟุตซอล 551 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
503 49092 ด.ช. ภาณุรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744
504 49093 ด.ช. ภูมินันท์ ปะอินทร์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744
505 49094 ด.ช. ภูรินท์ คำปันบุตร ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
506 49095 ด.ช. รัฐภุมิ ไก่ก้อ ง20261 ระเบียนการเงิน 708 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651      
507 49096 ด.ช. รัฐภูมิ วงศ์วรรณ พ20207 ฟุตบอล 551 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
508 49097 ด.ช. วศินภัทร ยะนิน ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 346 ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 651      
509 49098 ด.ช. ศุภวิชญ์ อินสุข ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345      
510 49099 ด.ช. ศุภิศร ถาเป็นบุญ ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606      
511 49100 ด.ช. สวิส อุนะรัตน์ ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756      
512 49101 ด.ช. สุรศักดิ์ ไทยใหม่ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 345      
513 49102 ด.ช. สุวิโรจน์ ป้อมเชื้อ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707            
514 49103 ด.ญ. ฐิติวรดา นันทธนาคาร ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 651      
515 49104 ด.ญ. ณัฐมณี พันธุ์สุริยวงค์ ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
516 49105 ด.ญ. ทักษพร ล้วนโค ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
517 49106 ด.ญ. ธัญชนก ลำปน ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 651      
518 49107 ด.ญ. นันทนัช ใจบรรทัด ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ง20220 การจัดสวนถาด 718      
519 49108 ด.ญ. นาเดีย ก้าเด ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
520 49109 ด.ญ. ปราณปรียา เลิศและ ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 651 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
521 49110 ด.ญ. พรปวีณ์ แก้วเพ็ง ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20274 งานใบตอง 731      
522 49111 ด.ญ. พฤกษาพรรณี บุญเรือง ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 349 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
523 49112 ด.ญ. เมธาวดี เครือปัญญา ง20220 การจัดสวนถาด 718 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
524 49113 ด.ญ. วิมลสิริ ไชยบาง ง20220 การจัดสวนถาด 718 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744      
525 49114 ด.ญ. ศิรภัทร เสือทะเล ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 ง20263 อาหารไทย 725      
526 49115 ด.ญ. ศุทธิชา เชื้อเต๊อะ ง20261 ระเบียนการเงิน 708 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756      
527 49116 ด.ญ. สมัชญา ดวงใน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
528 49117 ด.ญ. สุพิชญา แก้วมงคล ง20261 ระเบียนการเงิน 708 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651      
529 49118 ด.ญ. สุภาวดี คลาดแคล้ว ง20220 การจัดสวนถาด 718 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
530 49119 ด.ญ. สุรธิดา หลวงแดง ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 651      
531 49120 ด.ญ. อภิสรา พึ่งสุยะ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
532 49403 ด.ช. ธนธิป เสียงดี ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
533 49404 ด.ช. กฤตภาส ณรงค์ชัย ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
534 49422 ด.ช. ธนกฤต อ้วนล่ำ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
535 49121 ด.ช. กิตติภัฎ เมืองมา ง20274 งานใบตอง 731 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
536 49122 ด.ช. จิศวพล ชัยวรรณจินดา พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
537 49123 ด.ช. ณัฐพล เสาธง พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655
538 49124 ด.ช. ธนกฤต สันบุญเป็ง จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ส22283 อาเซียนศึกษา 435      
539 49125 ด.ช. ปภาวิชญ์ มูลเมือง อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
540 49126 ด.ช. ปวีร์ ศิริวงค์ อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836 พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551
541 49127 ด.ช. พนธกร เรนทอน ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
542 49128 ด.ช. พีรวิช เพ็งสิน อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
543 49129 ด.ช. พุฒิพงศ์ โชติสุรัตน์ ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
544 49130 ด.ช. เพิ่มเพชร สายตุ่นเเก้ว พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
545 49131 ด.ช. ภัทดนัย ทองพิไล ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
546 49132 ด.ช. ภูริณัฐ ตันวงศ์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ส22283 อาเซียนศึกษา 435      
547 49133 ด.ช. รัฐภูมิ ทาหะพรหม พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655
548 49134 ด.ช. ฤทธิภพ กาละปลูก ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
549 49135 ด.ช. วรมงคล เครือสุวรรณ ส22283 อาเซียนศึกษา 435            
550 49136 ด.ช. ศักดินนท์ วงศ์อุ่นใจ ง20220 การจัดสวนถาด 718 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609      
551 49137 ด.ช. ศุภกิตติ์ เรืองจิตต์ ง20263 อาหารไทย 725 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
552 49138 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุนันตา ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
553 49139 ด.ช. ศุภสิทธิ์ วงค์โขง ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836      
554 49140 ด.ช. สิรภัทร เกตุเมฆ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
555 49142 ด.ช. อภิชาต แก้วดวงตา ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
556 49143 ด.ญ. กุลณัฐ ดีสุติน ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156 ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608      
557 49144 ด.ญ. ฉันทกานต์ นิลเขต ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655 ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608      
558 49145 ด.ญ. ชวิศา หรูปานวงษ์ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
559 49146 ด.ญ. ณัฐณิชา ดวงปินตา อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
560 49147 ด.ญ. ณัฐรดา คุ้มสะอาด ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
561 49148 ด.ญ. ณิชาพัชร์ พวงทอง ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
562 49149 ด.ญ. นภสร บุญมาสืบ ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
563 49150 ด.ญ. บัณฑิตา บุษบา ศ22204 วาดภาพตัวละคร 609 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302      
564 49151 ด.ญ. ปภาวรินท์ ขัตินนท์ ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
565 49152 ด.ญ. ปภินพิทย์ ตันปาสิริพัฒน์ ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
566 49153 ด.ญ. ประภาพรรณ สมแก้ว ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ง20261 ระเบียนการเงิน 708      
567 49154 ด.ญ. พลอยชมพู องค์ระการ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
568 49155 ด.ญ. พัชญาวดี หมูเทพ ง20266 ผ้ามัดย้อม 723 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
569 49156 ด.ญ. พิชชานันท์ ไชยวังราษฎร์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
570 49158 ด.ญ. รวิภา กาวาท ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
571 49159 ด.ญ. รัตนาพร เทพบุญยืน ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 744            
572 49160 ด.ญ. รุ่งเรือง อิ่นคำ ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337      
573 49405 ด.ช. ธนทัศน์ มาตั๋น พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742
574 49406 ด.ช. กัลป์ชัย โยทะกา พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
575 49407 ด.ช. อชิรวัชร์ ชื่องาม พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551      
576 49414 ด.ญ. กมลชนก ใจยา ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
577 49415 ด.ช. ธรณีธันย์ ตัวจริง ง20274 งานใบตอง 731 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
578 49421 ด.ช. อาคิรา คนกล้า ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
579 49161 ด.ช. กนกพล ช่างทอง ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
580 49162 ด.ช. กวินภพ สูติวงศ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
581 49163 ด.ช. เกียรติกุล แปงกาใส อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
582 49164 ด.ช. ชโลธร สมณะ ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 608            
583 49165 ด.ช. ตระกูล บูรณะโรจน์ตระกูล ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
584 49166 ด.ช. ธนกร จอมฟอง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
585 49167 ด.ช. ธนวัฒน์ คำอินบุตร อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 836 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
586 49168 ด.ช. นันทพล ไชยอินทร์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
587 49169 ด.ช. พีรณัฐ ใจปัญญา ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 156      
588 49170 ด.ช. พีระฉัตร พิศบุญ ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
589 49171 ด.ช. ภัควัฒน์ ทิพกนก ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
590 49172 ด.ช. ภูมิพัฒน์ เตจินะ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734
591 49173 ด.ช. เมธาพันธ์ แย้มสุริโยทัย ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 742 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734      
592 49174 ด.ช. ระวิพล ช่างปณีตัง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
593 49175 ด.ช. รัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651            
594 49176 ด.ช. ไรวินท์ ภักดีพงษ์ ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 337 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
595 49177 ด.ช. วรทัต ณ ลำปาง ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 756 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
596 49178 ด.ช. ศตวรรษ รังสรรค์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
597 49179 ด.ช. สรวิศ เขื่อนควบ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 323      
598 49180 ด.ช. เสฏฐพงศ์ ศรีหนุ้น ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 876      
599 49181 ด.ช. อนุพงษ์ อนาวัน ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 302 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
600 49182 ด.ช. อุ้มบุญ ตามกรง ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
601 49183 ด.ญ. เขมริน วังหนองโพน ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655            
602 49184 ด.ญ. จรณินท์ วงค์คำลือ ง20263 อาหารไทย 725 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
603 49185 ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทาคำ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
604 49186 ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ถาวงศ์ ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
605 49187 ด.ญ. ณัฐพร คะวงษา ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655            
606 49188 ด.ญ. ณัฐรัมภา พิมลศรี ง20263 อาหารไทย 725 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840      
607 49189 ด.ญ. พลอยชมพู พินานพรัตน ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ง20237 เขียนแบบ1 735      
608 49190 ด.ญ. พลอยตะวัน ตรัสสุภาพ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
609 49191 ด.ญ. พัชณิกา ฟูใจ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ส22283 อาเซียนศึกษา 435      
610 49192 ด.ญ. พิทยาภรณ์ วัฒนจึงโรจน์ ง20274 งานใบตอง 731 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651      
611 49193 ด.ญ. วรินทร์ณิชา หลักทรัพย์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ส22283 อาเซียนศึกษา 435      
612 49194 ด.ญ. ศรัณย์พร เชียงพันธ์ จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 840 ง20263 อาหารไทย 725      
613 49195 ด.ญ. ศิวารมย์ พรหมศร ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 655            
614 49196 ด.ญ. สราวลี มีมานะ ส22283 อาเซียนศึกษา 435 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
615 49197 ด.ญ. สวรินทร์ สมศรี                  
616 49198 ด.ญ. สุทธดา อริยะเครือ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
617 49199 ด.ญ. สุพิชญา น่าหมู่ ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703      
618 49200 ด.ญ. อรประภา ขิงทอง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ง20237 เขียนแบบ1 735      
619 49408 ด.ญ. จีระนันท์ จิตมั่น                  
620 49416 ด.ช. ธรรศธร นามบุญ ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 734            
621 49420 ด.ญ. ธราภรณ์ ภัทรานุกิจ ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 651 ง20274 งานใบตอง 731      
622 49201 ด.ช. กรกฤต พรรณกมลกุล                  
623 49202 ด.ช. เจษฎากร สัตยากุล                  
624 49203 ด.ช. ชวกร ใจรุ่งรักษ์                  
625 49204 ด.ช. ณฐพร ไล้เลิศ                  
626 49205 ด.ช. ณัฐกมล อรุณรัตน์                  
627 49206 ด.ช. ณัฐภัทร ญานิวงค์                  
628 49207 ด.ช. ธนบูลย์ ธิแก้ว                  
629 49208 ด.ช. นนทกร วังตระกูล                  
630 49209 ด.ช. นิพิฐพนธ์ นนท์เต็ม                  
631 49210 ด.ช. ปรวัฒน์ ตันเกียง                  
632 49211 ด.ช. พงศ์กฤต บุญไทย                  
633 49212 ด.ช. พศวัตร ฉัตรชัยสถาพร                  
634 49213 ด.ช. พัทธพล เป็งมณี                  
635 49214 ด.ช. ยศพร เถินบุรินทร์                  
636 49215 ด.ช. วรมันต์ ลาภมาก                  
637 49216 ด.ช. วริศ วงศ์วิวัฒน์                  
638 49217 ด.ช. วศิน จำเริญขจรสุข                  
639 49218 ด.ช. ศุภวิชญ์ ปวงแก้ว                  
640 49219 ด.ช. สรสิช ศรีวิเศษ                  
641 49220 ด.ช. สรัล ทีรฆวณิช                  
642 49221 ด.ช. สิรภพ พลอยแดง                  
643 49222 ด.ช. สิริชัย ไชยศิริ                  
644 49223 ด.ญ. กานต์สินี กีรติการกุล                  
645 49224 ด.ญ. จิรภิญญา กฤตมโนรถ                  
646 49225 ด.ญ. ชญาภา วิภวพรรุจี                  
647 49226 ด.ญ. ชญาษร วงค์สิทธิ์                  
648 49227 ด.ญ. ฐิติรัตน์ รอดรักษา                  
649 49228 ด.ญ. ณรัญญา นุชิต                  
650 49229 ด.ญ. ณัฐกฤตา อกตัน                  
651 49230 ด.ญ. ณัฐณิชา เมืองใจ                  
652 49231 ด.ญ. ทิวระวี หล้าคำลือ                  
653 49232 ด.ญ. นรมน วัฒนพนม                  
654 49233 ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์พรมมิน                  
655 49234 ด.ญ. พิชชานันท์ วงศ์ฟู                  
656 49235 ด.ญ. วรรณพร สุวรรณเมือง                  
657 49236 ด.ญ. ศุภพิชญ์ ไชยตาล                  
658 49237 ด.ญ. ศุภมาศ กรรมสิทธิ์                  
659 49238 ด.ญ. ศุภากร เรือนนะการ                  
660 49239 ด.ช. ธนกฤต แก้วขวัญ                  
661 49240 ด.ช. ธนโชติ ไชยเรียน                  
662 49241 ด.ช. นพณัฐ อินคำเชื้อ                  
663 49242 ด.ช. บุณยากร อติภัทรากูล                  
664 49243 ด.ช. ปกป้อง วีรอาภาชัย                  
665 49244 ด.ช. ปารินทร์ ศรีบุญเรือง                  
666 49245 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ญาณิสราพันธ์                  
667 49246 ด.ช. สิรวิชญ์ ครองตาเนิน                  
668 49247 ด.ช. อติกานต์ ผิวเหลืองสวัสดิ์                  
669 49248 ด.ญ. คุลิกา ศรีคำชุม                  
670 49249 ด.ญ. จารุพิชญา ทานุสิทธิ์                  
671 49250 ด.ญ. จิดาภา สุวรรณเทพ                  
672 49251 ด.ญ. ญาณิศา มยุรา                  
673 49252 ด.ญ. ฐิติชญา จุลพันธ์                  
674 49253 ด.ญ. ณธิตา วรรณสืบ                  
675 49254 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ คำมาก                  
676 49255 ด.ญ. ทิพรดา ชื่นแสง                  
677 49256 ด.ญ. ธฤษวรรณ ใหญ่สว่าง                  
678 49257 ด.ญ. ธัญวรัตน์ เถื่อนสันเทียะ                  
679 49258 ด.ญ. ธัญวลัย วุฒิศิริศาสตร์                  
680 49259 ด.ญ. ธันญ์ชนก ไชยเมืองชื่น                  
681 49260 ด.ญ. ธันย์ชนก ชนะกาญจน์                  
682 49261 ด.ญ. นภัสนันท์ ตาคำ                  
683 49262 ด.ญ. นันท์ณภัทร เรืองรินทร์                  
684 49263 ด.ญ. ปมลวรรณ ตันจันกูล                  
685 49264 ด.ญ. ปุณยนุช สายสุข                  
686 49265 ด.ญ. ปุณิกา อินต๊ะพันธ์                  
687 49266 ด.ญ. พรชนก อินนั่งแท่น                  
688 49267 ด.ญ. พิมพ์มาดา ฉัตรชัยสิทธิกุล                  
689 49268 ด.ญ. พีรดา สายธิ                  
690 49269 ด.ญ. แพรววณิต จันตะตื้อ                  
691 49270 ด.ญ. ภัทรภร ทินอยู่                  
692 49271 ด.ญ. มนัสนันท์ เครือระยา                  
693 49272 ด.ญ. ศาตพร พวงสำลี                  
694 49273 ด.ญ. อคิราภ์ อิศริวรรณ                  
695 49274 ด.ญ. อภิฤดี สีธิคำ                  
696 49275 ด.ช. กฤษฎิ์ ทองจิบ                  
697 49276 ด.ช. เจมส์ เพรลย์                  
698 49277 ด.ช. ธนดล สีสุข                  
699 49278 ด.ช. ธันยพงศ์ จิรกวินสถิตกุล                  
700 49279 ด.ช. ธิติธนันต์ กิมวังตะโก                  
701 49280 ด.ช. พีร์ นนทรักส์                  
702 49281 ด.ช. ภาสกร มิลินทสูต                  
703 49282 ด.ช. มิชท์เชล แมนดิโก                  
704 49283 ด.ช. รัชชานนท์ เรืองไรลักษมี                  
705 49284 ด.ช. ศุภวิชญ์ แสนทา                  
706 49285 ด.ช. สุดปรีดา คงเทศน์                  
707 49286 ด.ช. สุวรรณภูมิ นวลสาย                  
708 49287 ด.ช. อภิรักษ์ กมลประภาสวัสดิ์                  
709 49288 ด.ญ. ชนัญชิดา ทองสุข                  
710 49289 ด.ญ. ฐิตารีย์ ธัญญศิรินนท์                  
711 49290 ด.ญ. ธัญชนก บัวสด                  
712 49291 ด.ญ. นันท์นภัส สายสุวรรณ                  
713 49292 ด.ญ. เบญญาภา ความหมั่น                  
714 49293 ด.ญ. ปาเจรา จิตตุรงค์อาภรณ์                  
715 49294 ด.ญ. ปารชญา หมื่นตาบุตร                  
716 49296 ด.ญ. พัชราภา ชัยเนตร์                  
717 49297 ด.ญ. พิมพ์ชนก ชาติทอง                  
718 49298 ด.ญ. วริศรา วชิรจินดากุล                  
719 49299 ด.ญ. ศศิพิมพ์ อินต๊ะสืบ                  
720 49300 ด.ญ. สาริศา บัวรวย                  
721 49301 ด.ญ. สุพีรนันท์ เมฆกระจ่าง                  
722 49302 ด.ญ. อาภาพิสิฐ พงศ์พาสิน                  
723 49303 ด.ญ. เอริญา โชติธนกิจ                  
724 49426 ด.ช. พัชรชาติ พรมแก้วงาม ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 703 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 606