โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49791 ด.ช. กิตติกร ตันสุวรรณ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
2 49792 ด.ช. จักรินทร์ กาจารี ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
3 49793 ด.ช. ชิษณุพงศ์ นิรัติศัย ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
4 49794 ด.ช. ฑัลก์หิรัญ คำมา ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
5 49795 ด.ช. ณภัทร วิทิตานนท์ พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804
6 49796 ด.ช. ณัฐพล กัลปสันติ ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
7 49797 ด.ช. ทัศณพล ศรีธิราช ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
8 49798 ด.ช. ธณัชพงศ์ วะเท ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
9 49799 ด.ช. ธนพงศ์ อินฟากท่า ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610      
10 49800 ด.ช. ธเนตร มาลาเสติ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
11 49801 ด.ช. ธิติพันธ์ ตรีสารศรี จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
12 49802 ด.ช. ธีรเมธ โพธิ์เรือง พ20213 ฟุตซอล 551 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
13 49803 ด.ช. นพคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
14 49804 ด.ช. บวรวิชญ์ เนียมศิริ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
15 49805 ด.ช. ปภังกร พรมมาบุญ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
16 49806 ด.ช. ปรวิช สมบูรณ์ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
17 49807 ด.ช. ภาณุ ใจแก้วแดง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
18 49808 ด.ช. วุฒิภัทร อรรคเดโช ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
19 49809 ด.ช. ศิวพล กองแก้ว พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834
20 49810 ด.ช. สายกลาง จะวะนะ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
21 49811 ด.ช. สิรวิชญ์ ปัญญาไว ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
22 49812 ด.ช. สืบสกุล ชุมภูปิก ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
23 49813 ด.ช. หรรษกร รินจ้อย ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
24 49814 ด.ญ. เกศรินทร์ นารี ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
25 49815 ด.ญ. ขวัญจิรา นันตาแสง ง20293 งานห้องสมุด1 732 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
26 49816 ด.ญ. ชิชา เผือกอ่อน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
27 49817 ด.ญ. โชติกา อตุมา ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155            
28 49818 ด.ญ. ธัญพร ฟูธรรม ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
29 49819 ด.ญ. นภัสวรรณ ยอดศรีคำ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
30 49820 ด.ญ. นันท์นภัส ปานเหลือง ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
31 49821 ด.ญ. บูรพา อุตมา อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
32 49822 ด.ญ. ปฏิณญาภรณ์ แก้วสีงาม ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
33 49823 ด.ญ. ปพิชญา ฉัตรเงิน ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
34 49824 ด.ญ. ปาลิตา แก้วสามต่อ ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
35 49825 ด.ญ. เพลงพัทรา โสภาแปง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
36 49826 ด.ญ. ภัทรศยา โลมากุล ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
37 49827 ด.ญ. มัณฑิตา ชุ่มเมืองเย็น ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
38 49828 ด.ญ. รสิตา คำสอน ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
39 49829 ด.ญ. รุ่งทิพย์ อินชัยยงค์ ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
40 49830 ด.ญ. รุจิราพร อิ่นแก้ว ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
41 49831 ด.ญ. วชิรญาณ์ ปันดี อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
42 49832 ด.ญ. ศุภัชชา เดี่ยวรัตนกุล ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
43 49833 ด.ญ. สวิตตา อุดรวัฒน์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
44 49834 ด.ญ. สุพรรณิการ์ เร่นตรง ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
45 49835 ด.ญ. อรวรินทร์ อินเขียวสาย ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503