โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49746 ด.ช. กรวุธ สืบหล้า ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
2 49747 ด.ช. กัสกร กาคำ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429            
3 49748 ด.ช. กีรติ อวดกล้า อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
4 49749 ด.ช. คณาธิป ฟูคำ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
5 49750 ด.ช. ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์บุตร ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
6 49751 ด.ช. ดนุพัฒน์ โกเมฆ ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551
7 49752 ด.ช. ธนโชติ อยู่ยืน อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
8 49753 ด.ช. ธรรมณัฐ พิสุทธิ์รุจิโรจน์ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
9 49754 ด.ช. ธีรภัทร สกุลฤทธิชัย ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
10 49755 ด.ช. ปุณยวีร์ ใจงาม ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
11 49756 ด.ช. พชรพงศ์ ศรีสองเมือง อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
12 49757 ด.ช. พิชญะ เม่นสุวรรณ์ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
13 49758 ด.ช. พีรพัชร คำบุญทา ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
14 49759 ด.ช. พีรวัส จิตจักร ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
15 49760 ด.ช. ภัคพล สันเทพ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
16 49761 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ใจชุ่ม ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
17 49762 ด.ช. ภูมิพัฒน์ พิบูลย์สมบัติ ง20237 เขียนแบบ1 735 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
18 49763 ด.ช. ศิวัช สมจันทร์ตา ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
19 49764 ด.ช. ศีลพัฒน์ ศรีนอก ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
20 49765 ด.ช. แสนยากร สุขกรณ์ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
21 49766 ด.ช. หิรัณย์ สุวรรณโน อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
22 49767 ด.ช. อติชาติ เกตุวิรัตน์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
23 49768 ด.ช. อรุณสวัสดิ์ พุทธโคตร ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
24 49769 ด.ญ. กิ่งกาญจน์ เชียงโญ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
25 49770 ด.ญ. เขมินทรา โชคสุขอนันท์ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
26 49771 ด.ญ. ชญานิศ คำอ้าย ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
27 49772 ด.ญ. ญาดา ศิริรักษ์ ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
28 49773 ด.ญ. ณัฐกมล ถือบุญ ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
29 49774 ด.ญ. ณัฐฐาวี วงค์ษา จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
30 49775 ด.ญ. ณัฐนิชา ราชประสิทธิ์ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20237 เขียนแบบ1 735      
31 49776 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ท้าวคำลือ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
32 49777 ด.ญ. ณิชาภัทร จำรูญพันธุ์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
33 49778 ด.ญ. ธนัญชนก หมีบุรุษ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
34 49779 ด.ญ. นภวรรณ วิลาวรรณ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
35 49780 ด.ญ. ปณิศรา ศิริชุ่ม ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
36 49781 ด.ญ. ปาณิสรา ลาลุน ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
37 49782 ด.ญ. ปิยนันท์ กาวินันท์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
38 49783 ด.ญ. พิมพ์ชนก ศรีวงษ์ชัย อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20237 เขียนแบบ1 735      
39 49784 ด.ญ. ภิงขวดี ตันวงศ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
40 49785 ด.ญ. เมธาวี ชุณหโชคกุล ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
41 49786 ด.ญ. ศิรภัสสร ดวงประภา จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
42 49787 ด.ญ. สิริญาภรณ์ สุคำวัง อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ง20237 เขียนแบบ1 735      
43 49788 ด.ญ. หยาดทิพย์ ยะคำ ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
44 49789 ด.ญ. อรทิวา ฝึกฝน จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
45 49790 ด.ญ. อินทุภา ณ ลำปาง อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861