โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49611 ด.ช. กันต์ธีร์ ดาศรี ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
2 49612 ด.ช. กิตติวินท์ ปาระมี อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
3 49613 ด.ช. คณิสร เรือนทัศนีย์ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
4 49614 ด.ช. เจตน์สฤษฏิ์ พรมมาบูรณ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
5 49615 ด.ช. ณัฐวัฒน์ จักรพรรดิ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429            
6 49616 ด.ช. ถิรภัทร สุรินทร์ ง20237 เขียนแบบ1 735 พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551
7 49617 ด.ช. ธนกร จงกิจวิริยะ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
8 49618 ด.ช. ธนกฤต กาวินชัย ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
9 49619 ด.ช. ธนกฤต นครสุวรรณ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
10 49620 ด.ช. ธนดล จันทร์เดช อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
11 49621 ด.ช. ธนดล พรรณมาลัย พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429
12 49622 ด.ช. ธนวินท์ ไชยดวงแก้ว พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429
13 49623 ด.ช. ธนาคิม ธรรมขัน ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
14 49624 ด.ช. นภนัยน์ เวียงแปด ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429            
15 49625 ด.ช. ปภังกร เบญจาบุญฤทธิ์ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
16 49626 ด.ช. พัชรพล เครือบุญอุ่น จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
17 49627 ด.ช. พัธนวุติ บุญสารวัง อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
18 49628 ด.ช. ภัทรพล สิงห์ทอง ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551
19 49629 ด.ช. ภานุวัฒน์ กุณะ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
20 49630 ด.ช. ยศกร ผดุงภักดีกุล ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
21 49631 ด.ช. วชิราวุธ มลฟู พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
22 49632 ด.ช. สิรภพ เรือนกุณา ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ง20237 เขียนแบบ1 735      
23 49633 ด.ช. อนุชา ตามศักดิ์ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
24 49634 ด.ญ. กัญญาภัค ชัยวรรณ์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
25 49635 ด.ญ. ชฎาธาร เศรษฐบุตร อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ง20237 เขียนแบบ1 735      
26 49636 ด.ญ. ชาลิสา เอื้อนจิตร์ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
27 49637 ด.ญ. ฑิตาพร สุตาคำ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610      
28 49638 ด.ญ. ณพิชญา มณีใจสม ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
29 49639 ด.ญ. ณัฎฐนิช ซ้ายยศ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
30 49640 ด.ญ. ณัฐณิชา แก้วชัย ง20293 งานห้องสมุด1 732 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
31 49641 ด.ญ. ณิชกานต์ เวชกร จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
32 49642 ด.ญ. ทอปัด แข็งขัน ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
33 49643 ด.ญ. นภัสสร ภูริวัชรวรพงศ์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
34 49644 ด.ญ. ปวริศา ปกรณ์สกุล ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
35 49645 ด.ญ. ปัณฑารีย์ ปันเงิน ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
36 49646 ด.ญ. ปิยะนุช จอมฟอง ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
37 49647 ด.ญ. แพรมุก ปงกันทา อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
38 49648 ด.ญ. รพิพรรณ เรียนแดง จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
39 49649 ด.ญ. ลักษณารีย์ มะโนริ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
40 49650 ด.ญ. วรวรรณ หมอกฤทธิ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
41 49651 ด.ญ. ศุภิสฌา ประพันธ์กุล ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
42 49652 ด.ญ. สิริกร จารุเนตร ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
43 49653 ด.ญ. สิริพรรษา ปัญญารัตนอนันต์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
44 49654 ด.ญ. อชิตะ เม่นสิน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
45 49655 ด.ญ. อภิชญามัย ทิพย์ชัย อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843