โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49521 ด.ช. กิตติพจน์ สุขเมือง อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
2 49522 ด.ช. จิรภัทร กาต๊ะ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
3 49523 ด.ช. ชนาธิป โกวิทวัฒนชัย ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
4 49524 ด.ช. โชดิวัต จันทกูล ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
5 49525 ด.ช. ทัศน์พล สานอินทร์จักร ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ง20237 เขียนแบบ1 735      
6 49526 ด.ช. ธนโชติ ธิรินทอง ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
7 49527 ด.ช. นนณภัทร มนตรีกุศล ง20293 งานห้องสมุด1 732 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
8 49528 ด.ช. นนทกร แซ่ตัน อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
9 49529 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สร้อยวัน ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
10 49530 ด.ช. ปฏิพัตร์ ใจคำฟู ง20237 เขียนแบบ1 735 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
11 49531 ด.ช. พงศพัศ เหลืองพีระชัย อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
12 49532 ด.ช. พิทวัส ดวงฟู อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
13 49533 ด.ช. พุทธิกร ด้วงธิวงศ์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง20237 เขียนแบบ1 735      
14 49534 ด.ช. ภูริณัฐ คำวัน อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
15 49535 ด.ช. ภูรินทร์ กันหา อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
16 49536 ด.ช. วรปรัชญ์ พนัสจุฑาบูลย์ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
17 49537 ด.ช. ศตายุ คำใส ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
18 49538 ด.ช. สุทธิวัฒน์ วงศ์ษา อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
19 49539 ด.ช. อธิภัทร นาคพิทักษ์ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
20 49540 ด.ช. เอื้ออังกูร อังควานิช อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
21 49541 ด.ญ. กัญญ์วรา รณหงษา ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
22 49542 ด.ญ. กัลยวรรธน์ ขัดทะเสมา ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
23 49543 ด.ญ. กานต์ธิดา ปูสิริพงศ์สาร ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718            
24 49544 ด.ญ. กีรติญา สุวรรณแพร่ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
25 49545 ด.ญ. คริษฐา ปาละจเร อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
26 49546 ด.ญ. ชมผกา ทิพย์วงศา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
27 49547 ด.ญ. ณชาภัทร เเสงเอี่ยม อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
28 49548 ด.ญ. ณัฏฐพัชร ปัทมแก้ว อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
29 49549 ด.ญ. ณัฐณิชา เขียวปิง อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
30 49550 ด.ญ. ธนาภา ฮ่อธิวงศ์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
31 49551 ด.ญ. นราวดี ไกรทองอยู่ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
32 49552 ด.ญ. ปภาดา กิจจคณารักษ์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
33 49553 ด.ญ. ปาณิสรา หูทิพย์ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
34 49554 ด.ญ. ภัทรธิดา สุขเพราะนา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
35 49555 ด.ญ. รุจิกร ปันเต ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
36 49556 ด.ญ. วัชรพร ตุ้ยเครือ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
37 49557 ด.ญ. วัชรีพร เป็นมูล อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
38 49558 ด.ญ. วีรอร สุทะคำ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
39 49559 ด.ญ. ศตพร สีวาโย ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
40 49560 ด.ญ. ศิรภัสสร แสงจันทร์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
41 49561 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีแสง ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
42 49562 ด.ญ. สุชานาถ สิทธิวงค์ ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
43 49563 ด.ญ. สุพัตรา สุยะสืบ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
44 49564 ด.ญ. อัยยา ภาษิต ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
45 49565 ด.ญ. อารียา จำปาหลวง อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812