โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49476 ด.ช. ก้องภพ เจดีย์ยอด ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
2 49477 ด.ช. กิตติคุณ โพธิวงศ์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
3 49478 ด.ช. จักรพรรดิ์ ใจดี อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834            
4 49479 ด.ช. จักริณ เหมือนทัพ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
5 49480 ด.ช. ณภัทร หุ่นเก่า ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
6 49481 ด.ช. ณัชวิชญ์ มีธรรม อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
7 49482 ด.ช. ธนกฤต สุวิเศษธำรง ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
8 49483 ด.ช. ธนชาติ ฤทธิยา อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
9 49484 ด.ช. ธนวิชญ์ อุตเมืองอินทร์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
10 49485 ด.ช. ธรรมสรณ์ มีเที่ยง อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
11 49486 ด.ช. ธราเทพ เทพจันทร์ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
12 49487 ด.ช. ธิติณัฏฐ์ โพธิวงศ์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
13 49488 ด.ช. ปฏิพัทธ์ เสนแก้ว ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
14 49489 ด.ช. พงศภัค ชัยสุทธิวงศ์ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
15 49490 ด.ช. พชร สุวรรณศร จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
16 49491 ด.ช. ภวินท์ สิงจานุสงค์ ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
17 49492 ด.ช. ภูธนิก สุติน ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
18 49493 ด.ช. ศิริ เชื้อสำราญ ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
19 49494 ด.ช. ศิวกร ฝั้นแปง ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
20 49495 ด.ช. สิรภพ มาชัยวงค์ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
21 49496 ด.ญ. กรชนก คําโมนะ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
22 49497 ด.ญ. กัชชรส ขาวอ่อน ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
23 49498 ด.ญ. ขวัญข้าว จุ้มคำมูล ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
24 49499 ด.ญ. คณัสนันท์ นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
25 49500 ด.ญ. โชติกา อินญาวิเลิศ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
26 49501 ด.ญ. ฐิติรัตน์ เชี่ยววานิช อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
27 49502 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำกาละ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
28 49503 ด.ญ. ณัฐนันท์ มีศิริ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
29 49504 ด.ญ. ทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
30 49505 ด.ญ. ทิพาวดี ธีระวาทิน ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
31 49506 ด.ญ. ธนัญชนก แก้วจันทร์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
32 49507 ด.ญ. ปณิชา ไชยศรี จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
33 49508 ด.ญ. ปาริฉัตร ชัยณรงค์ ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
34 49509 ด.ญ. พรรณภัทร เขียวชอุ่ม ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
35 49510 ด.ญ. แพรวไพลิน ศรียอด ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
36 49511 ด.ญ. รมิดา สังข์ทอง อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
37 49512 ด.ญ. ล้อมพร ประถมพล ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
38 49513 ด.ญ. วนัชพร อินทรศรี อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
39 49514 ด.ญ. วิจิตราพร เจนแพทย์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
40 49515 ด.ญ. ศิณัญญา ชูวัฒนกูล อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
41 49516 ด.ญ. สิริณัฏฐ์ เนตรทิพย์ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
42 49517 ด.ญ. สุทธินาถ เสนาถี อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
43 49518 ด.ญ. สุธาวี เวียงทอง ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 ง20237 เขียนแบบ1 735      
44 49519 ด.ญ. สุพิชญา ปัญญายาว ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
45 49520 ด.ญ. สุภัสสรา แปงสี อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804