โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 50088 ด.ช. กันตพรรธน์ มณีวรรณ                  
2 50089 ด.ช. เขมกร จูเซียน                  
3 50090 ด.ช. ชัชชัย คมสัน                  
4 50091 ด.ช. ณัฐณาศิส ชัยชนะสูงศักดิ์                  
5 50092 ด.ช. ธัชชกร พรรณารุโณทัย                  
6 50093 ด.ช. ธาวิน แก้วเย็น                  
7 50094 ด.ช. ธีรวัฒน์ คำลือ                  
8 50095 ด.ช. ธีรวิทย์ คำลือ                  
9 50096 ด.ช. ปุญญกฤต แสงเมือง                  
10 50097 ด.ช. พันธุสิน มณีนันทน์                  
11 50098 ด.ช. พากฤต แก้วเมืองมูล                  
12 50099 ด.ช. รมย์ โอภาสสมุทรชัย                  
13 50100 ด.ช. วรธน นุชพงษ์                  
14 50101 ด.ช. วโรตนม์ ไวสติ                  
15 50102 ด.ช. อรุณวิชญ์ งามดี                  
16 50103 ด.ญ. กรชนก ชูทอง                  
17 50104 ด.ญ. กัญญาภัค จันอ้น                  
18 50105 ด.ญ. ฉัตรามณี ทมุ้ง                  
19 50106 ด.ญ. ชญานี ครุขยัน                  
20 50107 ด.ญ. ชนญาดา แสนทอน                  
21 50108 ด.ญ. ณภัทร วัชรขจรกุล                  
22 50109 ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์แคะหล้า                  
23 50110 ด.ญ. ณัฐวิภา ตันหราพันธุ์                  
24 50111 ด.ญ. นภสร จำนงค์ไทย                  
25 50112 ด.ญ. ปรียากร ชัยศร                  
26 50113 ด.ญ. ปวริศา เนียมทอง                  
27 50114 ด.ญ. พีรมณฑ์ ตาตระกูล                  
28 50115 ด.ญ. สาริศา หลายวัฒนไพศาล                  
29 50116 ด.ญ. อภิษฎา เรือนแก้ว                  
30 50117 ด.ญ. อาลีนา ใจคำ