โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49881 ด.ช. กรณ์ดนัย ปินตาวงค์ พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861
2 49882 ด.ช. กรตะวัน ศรีม่วง ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
3 49883 ด.ช. กันตภณ โคตะอินทร์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
4 49884 ด.ช. เจตนิพัทธ์ พิมสาร พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612
5 49885 ด.ช. ไชยนันท์ อินธนาพันธ์ พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460
6 49886 ด.ช. ฐากูร อุตมะ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
7 49887 ด.ช. ธนธรณ์ รอดย้อย ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
8 49888 ด.ช. ธนธัส ศรีพิศุทธิ์ตระกูล ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
9 49889 ด.ช. ธนากานต์ ยะถา ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20203 เปตอง 506
10 49890 ด.ช. พฤทธิ์ พญาไทย ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ง20237 เขียนแบบ1 735      
11 49891 ด.ช. พิชญุตม์ ท้าวไชยยา ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551
12 49892 ด.ช. พีรพัฒน์ กันตา จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
13 49893 ด.ช. พีรพัฒน์ ปัญญา ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
14 49894 ด.ช. ภาคย์โภไคย หมื่นเทพ พ20207 ฟุตบอล 551 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 พ20203 เปตอง 506
15 49895 ด.ช. รัฐพล ทองใบ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
16 49896 ด.ช. วรโชติ ธิวงศ์ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
17 49897 ด.ช. ศุกลภัทร อัครชัยธัญศิริ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
18 49898 ด.ช. เศรษฐพงษ์ แก้วมูล ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
19 49899 ด.ช. สันติภาพ มั่นเหมาะ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
20 49900 ด.ช. สิรวิชญ์ วะเท ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
21 49901 ด.ช. โสภณวิชญ์ คงดำ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
22 49902 ด.ช. อิสระ ติ๊ตาวงศ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
23 49903 ด.ญ. กชกร แสงวรรณ จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
24 49904 ด.ญ. กุลฑีรา ตาเมืองมูล ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
25 49905 ด.ญ. ชญานันท์ กลีบบัว ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
26 49906 ด.ญ. ชนัญญา เดชาปุณยธร ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
27 49907 ด.ญ. ชนิกานต์ พรหมจรรย์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
28 49908 ด.ญ. ชวิศา ตรีวัฒนาวงศ์ จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ง20237 เขียนแบบ1 735      
29 49909 ด.ญ. ญาณศิริ เบอร์ริส อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
30 49910 ด.ญ. ฐิติยา อุตมีมั่ง ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
31 49911 ด.ญ. ณัฐกุล ศรีสกุล ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
32 49912 ด.ญ. ณัฐนันท์ จันทร์แสนตอ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
33 49913 ด.ญ. ทักษิณา ปงมะจักร์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
34 49914 ด.ญ. นภัสกรณ์ เครือสาร ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
35 49915 ด.ญ. นันท์นภัส หมื่นยศ ง20237 เขียนแบบ1 735 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
36 49916 ด.ญ. บุญญาภา ฉัตรวราชัย จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
37 49917 ด.ญ. ปุณยาภา มั่นธนะกิจ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
38 49918 ด.ญ. เปมิกา ธรรมสุ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
39 49919 ด.ญ. พิชญกันย์ เหมวรางค์กูล ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
40 49920 ด.ญ. ภัทรนันท์ ธารเนตร อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
41 49921 ด.ญ. ลลิตา ฟองคำ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
42 49922 ด.ญ. ลัทธวิตรา ขัดผาบ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
43 49923 ด.ญ. วรางคณา ดอยลอม อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
44 49924 ด.ญ. ศิริประภา กำลังว่อง อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
45 49925 ด.ญ. สุจิตตรา ตันสาย ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606