โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49431 ด.ช. เกล้าชนก บุญสูงเพชร ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
2 49432 ด.ช. คมกฤษณ์ อ้วนใส ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
3 49433 ด.ช. คิรากร ศรีคำชุม ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
4 49434 ด.ช. ณฐกร ศรีสมุทร ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
5 49435 ด.ช. ณัฎฐากร ยอดคำ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
6 49436 ด.ช. ทีปกร ขัดทะเสมา จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
7 49437 ด.ช. ทีปกร อ้อปิมปา ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
8 49438 ด.ช. ธนนันท์ ตันหราพันธ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
9 49439 ด.ช. ธนากร บุนนาค อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
10 49440 ด.ช. ธัชกร จักรแก้ว ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
11 49441 ด.ช. ปุณยวีร์ ชุมเพ็ญ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
12 49442 ด.ช. ผาไท จันทร์พรหม ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
13 49443 ด.ช. พศิน สายวงศ์ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
14 49444 ด.ช. พัทธดนย์ บุญเรืองรัตน์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
15 49445 ด.ช. พันธวีร์ ธรรมคุณ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
16 49446 ด.ช. ภากร ปัญญา อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
17 49447 ด.ช. ภาณุพงค์ ขอน้อย ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
18 49448 ด.ช. ศุภณัฐ มังแก้ว ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
19 49449 ด.ช. สุธินันท์ มนตรีกุศล อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
20 49450 ด.ช. เสริมศักดิ์ หมื่นอ้าย ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
21 49451 ด.ญ. กัชชรส วงศ์ฟัก ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
22 49452 ด.ญ. กุลรภัส หมูดวง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
23 49453 ด.ญ. ชนัญชิดา แสนธิ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
24 49454 ด.ญ. ณญาดา อินยาศรี อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
25 49455 ด.ญ. ณัฐนันท์ หอมแก่นจันทร์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
26 49456 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ศรีไชยชนะ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
27 49457 ด.ญ. ธนพร ปลุกเศก ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
28 49458 ด.ญ. ธนัญญา พรมวัง จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
29 49459 ด.ญ. นฤมล บุตรปะสะ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
30 49460 ด.ญ. นิภาสิริ ตาเมือง ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
31 49461 ด.ญ. ปภาวรินท์ ภู่ระกำ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
32 49462 ด.ญ. ปรินทร หาญกิติวัธน์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
33 49463 ด.ช. นภดล ศิวะศรีรุ่งโรจน์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
34 49464 ด.ญ. เปมิกา แสนใจยา อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
35 49465 ด.ญ. ผกาวดี สาบคำ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
36 49466 ด.ญ. พิชาณิกา อินทะเขื่อน ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
37 49467 ด.ญ. พิชามญชุ์ อิ่มหนำ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
38 49468 ด.ญ. ภัทรพรรณ จิรกมลศักดิ์ ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
39 49469 ด.ญ. ภัทราพร ดีสม ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
40 49470 ด.ญ. ภูริชญา ศรีสุลิตร์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
41 49471 ด.ญ. ระพีพรรณ วงศ์อัมไชย ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
42 49472 ด.ญ. ศศิชัญญา โพธิ์รชตะ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
43 49473 ด.ญ. ศุภกานต์ เนตรกูล ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
44 49474 ด.ญ. สุธาชินีณ์ วาสประเสริฐสุข ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
45 49475 ด.ญ. อรชพร อรุณไชย ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811