โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสครู
1 49431 ด.ช. เกล้าชนก บุญสูงเพชร ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
2 49432 ด.ช. คมกฤษณ์ อ้วนใส ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
3 49433 ด.ช. คิรากร ศรีคำชุม ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
4 49434 ด.ช. ณฐกร ศรีสมุทร ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
5 49435 ด.ช. ณัฎฐากร ยอดคำ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
6 49436 ด.ช. ทีปกร ขัดทะเสมา จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
7 49437 ด.ช. ทีปกร อ้อปิมปา ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
8 49438 ด.ช. ธนนันท์ ตันหราพันธ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
9 49439 ด.ช. ธนากร บุนนาค อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
10 49440 ด.ช. ธัชกร จักรแก้ว ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
11 49441 ด.ช. ปุณยวีร์ ชุมเพ็ญ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
12 49442 ด.ช. ผาไท จันทร์พรหม ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
13 49443 ด.ช. พศิน สายวงศ์ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
14 49444 ด.ช. พัทธดนย์ บุญเรืองรัตน์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
15 49445 ด.ช. พันธวีร์ ธรรมคุณ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
16 49446 ด.ช. ภากร ปัญญา อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
17 49447 ด.ช. ภาณุพงค์ ขอน้อย ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
18 49448 ด.ช. ศุภณัฐ มังแก้ว ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
19 49449 ด.ช. สุธินันท์ มนตรีกุศล อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
20 49450 ด.ช. เสริมศักดิ์ หมื่นอ้าย ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
21 49451 ด.ญ. กัชชรส วงศ์ฟัก ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
22 49452 ด.ญ. กุลรภัส หมูดวง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
23 49453 ด.ญ. ชนัญชิดา แสนธิ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
24 49454 ด.ญ. ณญาดา อินยาศรี อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
25 49455 ด.ญ. ณัฐนันท์ หอมแก่นจันทร์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
26 49456 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ศรีไชยชนะ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
27 49457 ด.ญ. ธนพร ปลุกเศก ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
28 49458 ด.ญ. ธนัญญา พรมวัง จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
29 49459 ด.ญ. นฤมล บุตรปะสะ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
30 49460 ด.ญ. นิภาสิริ ตาเมือง ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
31 49461 ด.ญ. ปภาวรินท์ ภู่ระกำ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
32 49462 ด.ญ. ปรินทร หาญกิติวัธน์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
33 49463 ด.ช. นภดล ศิวะศรีรุ่งโรจน์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
34 49464 ด.ญ. เปมิกา แสนใจยา อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
35 49465 ด.ญ. ผกาวดี สาบคำ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
36 49466 ด.ญ. พิชาณิกา อินทะเขื่อน ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
37 49467 ด.ญ. พิชามญชุ์ อิ่มหนำ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
38 49468 ด.ญ. ภัทรพรรณ จิรกมลศักดิ์ ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
39 49469 ด.ญ. ภัทราพร ดีสม ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
40 49470 ด.ญ. ภูริชญา ศรีสุลิตร์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
41 49471 ด.ญ. ระพีพรรณ วงศ์อัมไชย ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
42 49472 ด.ญ. ศศิชัญญา โพธิ์รชตะ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
43 49473 ด.ญ. ศุภกานต์ เนตรกูล ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
44 49474 ด.ญ. สุธาชินีณ์ วาสประเสริฐสุข ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
45 49475 ด.ญ. อรชพร อรุณไชย ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
46 49476 ด.ช. ก้องภพ เจดีย์ยอด ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
47 49477 ด.ช. กิตติคุณ โพธิวงศ์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
48 49478 ด.ช. จักรพรรดิ์ ใจดี อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834            
49 49479 ด.ช. จักริณ เหมือนทัพ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
50 49480 ด.ช. ณภัทร หุ่นเก่า ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
51 49481 ด.ช. ณัชวิชญ์ มีธรรม อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
52 49482 ด.ช. ธนกฤต สุวิเศษธำรง ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
53 49483 ด.ช. ธนชาติ ฤทธิยา อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
54 49484 ด.ช. ธนวิชญ์ อุตเมืองอินทร์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
55 49485 ด.ช. ธรรมสรณ์ มีเที่ยง อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
56 49486 ด.ช. ธราเทพ เทพจันทร์ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
57 49487 ด.ช. ธิติณัฏฐ์ โพธิวงศ์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
58 49488 ด.ช. ปฏิพัทธ์ เสนแก้ว ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
59 49489 ด.ช. พงศภัค ชัยสุทธิวงศ์ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
60 49490 ด.ช. พชร สุวรรณศร จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
61 49491 ด.ช. ภวินท์ สิงจานุสงค์ ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
62 49492 ด.ช. ภูธนิก สุติน ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
63 49493 ด.ช. ศิริ เชื้อสำราญ ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
64 49494 ด.ช. ศิวกร ฝั้นแปง ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
65 49495 ด.ช. สิรภพ มาชัยวงค์ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
66 49496 ด.ญ. กรชนก คําโมนะ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
67 49497 ด.ญ. กัชชรส ขาวอ่อน ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
68 49498 ด.ญ. ขวัญข้าว จุ้มคำมูล ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
69 49499 ด.ญ. คณัสนันท์ นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
70 49500 ด.ญ. โชติกา อินญาวิเลิศ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
71 49501 ด.ญ. ฐิติรัตน์ เชี่ยววานิช อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
72 49502 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำกาละ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
73 49503 ด.ญ. ณัฐนันท์ มีศิริ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
74 49504 ด.ญ. ทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
75 49505 ด.ญ. ทิพาวดี ธีระวาทิน ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
76 49506 ด.ญ. ธนัญชนก แก้วจันทร์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
77 49507 ด.ญ. ปณิชา ไชยศรี จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
78 49508 ด.ญ. ปาริฉัตร ชัยณรงค์ ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
79 49509 ด.ญ. พรรณภัทร เขียวชอุ่ม ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
80 49510 ด.ญ. แพรวไพลิน ศรียอด ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
81 49511 ด.ญ. รมิดา สังข์ทอง อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
82 49512 ด.ญ. ล้อมพร ประถมพล ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
83 49513 ด.ญ. วนัชพร อินทรศรี อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
84 49514 ด.ญ. วิจิตราพร เจนแพทย์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
85 49515 ด.ญ. ศิณัญญา ชูวัฒนกูล อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
86 49516 ด.ญ. สิริณัฏฐ์ เนตรทิพย์ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
87 49517 ด.ญ. สุทธินาถ เสนาถี อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
88 49518 ด.ญ. สุธาวี เวียงทอง ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 ง20237 เขียนแบบ1 735      
89 49519 ด.ญ. สุพิชญา ปัญญายาว ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
90 49520 ด.ญ. สุภัสสรา แปงสี อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
91 49521 ด.ช. กิตติพจน์ สุขเมือง อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
92 49522 ด.ช. จิรภัทร กาต๊ะ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
93 49523 ด.ช. ชนาธิป โกวิทวัฒนชัย ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
94 49524 ด.ช. โชดิวัต จันทกูล ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
95 49525 ด.ช. ทัศน์พล สานอินทร์จักร ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ง20237 เขียนแบบ1 735      
96 49526 ด.ช. ธนโชติ ธิรินทอง ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
97 49527 ด.ช. นนณภัทร มนตรีกุศล ง20293 งานห้องสมุด1 732 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
98 49528 ด.ช. นนทกร แซ่ตัน อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
99 49529 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สร้อยวัน ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
100 49530 ด.ช. ปฏิพัตร์ ใจคำฟู ง20237 เขียนแบบ1 735 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
101 49531 ด.ช. พงศพัศ เหลืองพีระชัย อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
102 49532 ด.ช. พิทวัส ดวงฟู อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
103 49533 ด.ช. พุทธิกร ด้วงธิวงศ์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง20237 เขียนแบบ1 735      
104 49534 ด.ช. ภูริณัฐ คำวัน อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
105 49535 ด.ช. ภูรินทร์ กันหา อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
106 49536 ด.ช. วรปรัชญ์ พนัสจุฑาบูลย์ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
107 49537 ด.ช. ศตายุ คำใส ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
108 49538 ด.ช. สุทธิวัฒน์ วงศ์ษา อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
109 49539 ด.ช. อธิภัทร นาคพิทักษ์ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
110 49540 ด.ช. เอื้ออังกูร อังควานิช อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
111 49541 ด.ญ. กัญญ์วรา รณหงษา ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
112 49542 ด.ญ. กัลยวรรธน์ ขัดทะเสมา ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
113 49543 ด.ญ. กานต์ธิดา ปูสิริพงศ์สาร ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718            
114 49544 ด.ญ. กีรติญา สุวรรณแพร่ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
115 49545 ด.ญ. คริษฐา ปาละจเร อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
116 49546 ด.ญ. ชมผกา ทิพย์วงศา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
117 49547 ด.ญ. ณชาภัทร เเสงเอี่ยม อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
118 49548 ด.ญ. ณัฏฐพัชร ปัทมแก้ว อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
119 49549 ด.ญ. ณัฐณิชา เขียวปิง อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
120 49550 ด.ญ. ธนาภา ฮ่อธิวงศ์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
121 49551 ด.ญ. นราวดี ไกรทองอยู่ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
122 49552 ด.ญ. ปภาดา กิจจคณารักษ์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
123 49553 ด.ญ. ปาณิสรา หูทิพย์ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
124 49554 ด.ญ. ภัทรธิดา สุขเพราะนา ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
125 49555 ด.ญ. รุจิกร ปันเต ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
126 49556 ด.ญ. วัชรพร ตุ้ยเครือ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
127 49557 ด.ญ. วัชรีพร เป็นมูล อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
128 49558 ด.ญ. วีรอร สุทะคำ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
129 49559 ด.ญ. ศตพร สีวาโย ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
130 49560 ด.ญ. ศิรภัสสร แสงจันทร์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
131 49561 ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีแสง ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
132 49562 ด.ญ. สุชานาถ สิทธิวงค์ ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
133 49563 ด.ญ. สุพัตรา สุยะสืบ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
134 49564 ด.ญ. อัยยา ภาษิต ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
135 49565 ด.ญ. อารียา จำปาหลวง อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
136 49566 ด.ช. แทนคุณ เตชะวงค์ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746
137 49567 ด.ช. ธนภัทร ยาสมร อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
138 49568 ด.ช. ธนภัทร ปิงแก้ว ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
139 49569 ด.ช. ธรรมรัตน์ ภิญโญ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
140 49570 ด.ช. ธราเทพ เเสวงผล ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
141 49571 ด.ช. นันทวัฒน์ จำเริญทิพย์ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
142 49572 ด.ช. เนตินัฐ อินทนิล อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
143 49573 ด.ช. บดินทร์ อินทรบุรี อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
144 49574 ด.ช. เป็นหนึ่ง ทาสุรินทร์ จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
145 49575 ด.ช. พัฒนินท์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
146 49576 ด.ช. พัทธดนย์ ทำอินแก้ว ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
147 49577 ด.ช. พีร์นิธิ ก๋าจารี อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
148 49578 ด.ช. รุจิภาส ปาต๊ะวงศ์ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
149 49579 ด.ช. วชรพงษ์ ไชยพรหม อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
150 49580 ด.ช. วชิรวิทย์ ณ ลำปาง ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
151 49581 ด.ช. วทันย์ อัครอธิมาตร อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
152 49582 ด.ช. สรสิช เติมขจรกิจ ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
153 49583 ด.ช. สุทินวัฒน์ จันทรวรเชตต์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
154 49584 ด.ช. สุวภัทร นามคำ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
155 49585 ด.ช. อโณทัย เรียบรับ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
156 49586 ด.ญ. กันต์ฤทัย บุญเกิด ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610      
157 49587 ด.ญ. กัลยกร เกาะกากลาง ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
158 49588 ด.ญ. จิรวรรณ หวานเเหลม อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
159 49589 ด.ญ. จิรัชยา วงศ์นาค ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
160 49590 ด.ญ. ชนิกานต์ ชุ่มเชื้อ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
161 49591 ด.ญ. ญาณาภา จันทร์จ๋าง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
162 49592 ด.ญ. ญาดา อินนาค ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
163 49593 ด.ญ. ญาสุมินทร์ อ้อยกลาง ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
164 49594 ด.ญ. ณปภาพร ขัดแข็งแรง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
165 49595 ด.ญ. ณัฐวดี วินทะชัย ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
166 49596 ด.ญ. ถลัชนันท์ บุญสมปาน ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
167 49597 ด.ญ. ธัญญรัตน์ เหลืองอ่อน อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
168 49598 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ใจงาม ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
169 49599 ด.ญ. ประเสริฐศรี ประเสริฐ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
170 49600 ด.ญ. ปริยาภัทร ศรีปรัชญ์ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
171 49601 ด.ญ. ปาณิศา ทองคำมา อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
172 49602 ด.ญ. พรรณพร บุญยู่ฮง ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
173 49603 ด.ญ. แพรวารินทร์ แผ่นคำ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
174 49604 ด.ญ. วรัทยา แลใจ จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
175 49605 ด.ญ. ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
176 49606 ด.ญ. สราลี สิริวงศ์เครือ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
177 49607 ด.ญ. สุกฤตา วงค์ชมภู ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
178 49608 ด.ญ. อชิมา ภูวเศรษฐ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
179 49609 ด.ญ. อรวรา แสนบัวผัน อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
180 49610 ด.ญ. อริสรา ใจหาญ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
181 49611 ด.ช. กันต์ธีร์ ดาศรี ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
182 49612 ด.ช. กิตติวินท์ ปาระมี อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
183 49613 ด.ช. คณิสร เรือนทัศนีย์ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
184 49614 ด.ช. เจตน์สฤษฏิ์ พรมมาบูรณ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
185 49615 ด.ช. ณัฐวัฒน์ จักรพรรดิ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429            
186 49616 ด.ช. ถิรภัทร สุรินทร์ ง20237 เขียนแบบ1 735 พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551
187 49617 ด.ช. ธนกร จงกิจวิริยะ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
188 49618 ด.ช. ธนกฤต กาวินชัย ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
189 49619 ด.ช. ธนกฤต นครสุวรรณ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
190 49620 ด.ช. ธนดล จันทร์เดช อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
191 49621 ด.ช. ธนดล พรรณมาลัย พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429
192 49622 ด.ช. ธนวินท์ ไชยดวงแก้ว พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429
193 49623 ด.ช. ธนาคิม ธรรมขัน ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825            
194 49624 ด.ช. นภนัยน์ เวียงแปด ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429            
195 49625 ด.ช. ปภังกร เบญจาบุญฤทธิ์ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
196 49626 ด.ช. พัชรพล เครือบุญอุ่น จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
197 49627 ด.ช. พัธนวุติ บุญสารวัง อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
198 49628 ด.ช. ภัทรพล สิงห์ทอง ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551
199 49629 ด.ช. ภานุวัฒน์ กุณะ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
200 49630 ด.ช. ยศกร ผดุงภักดีกุล ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
201 49631 ด.ช. วชิราวุธ มลฟู พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551      
202 49632 ด.ช. สิรภพ เรือนกุณา ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ง20237 เขียนแบบ1 735      
203 49633 ด.ช. อนุชา ตามศักดิ์ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
204 49634 ด.ญ. กัญญาภัค ชัยวรรณ์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
205 49635 ด.ญ. ชฎาธาร เศรษฐบุตร อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ง20237 เขียนแบบ1 735      
206 49636 ด.ญ. ชาลิสา เอื้อนจิตร์ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
207 49637 ด.ญ. ฑิตาพร สุตาคำ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610      
208 49638 ด.ญ. ณพิชญา มณีใจสม ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
209 49639 ด.ญ. ณัฎฐนิช ซ้ายยศ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
210 49640 ด.ญ. ณัฐณิชา แก้วชัย ง20293 งานห้องสมุด1 732 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
211 49641 ด.ญ. ณิชกานต์ เวชกร จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
212 49642 ด.ญ. ทอปัด แข็งขัน ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
213 49643 ด.ญ. นภัสสร ภูริวัชรวรพงศ์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
214 49644 ด.ญ. ปวริศา ปกรณ์สกุล ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
215 49645 ด.ญ. ปัณฑารีย์ ปันเงิน ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
216 49646 ด.ญ. ปิยะนุช จอมฟอง ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
217 49647 ด.ญ. แพรมุก ปงกันทา อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
218 49648 ด.ญ. รพิพรรณ เรียนแดง จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
219 49649 ด.ญ. ลักษณารีย์ มะโนริ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
220 49650 ด.ญ. วรวรรณ หมอกฤทธิ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
221 49651 ด.ญ. ศุภิสฌา ประพันธ์กุล ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
222 49652 ด.ญ. สิริกร จารุเนตร ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
223 49653 ด.ญ. สิริพรรษา ปัญญารัตนอนันต์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
224 49654 ด.ญ. อชิตะ เม่นสิน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
225 49655 ด.ญ. อภิชญามัย ทิพย์ชัย อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
226 49656 ด.ช. ฆัมพล แป้นน้อย พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง20237 เขียนแบบ1 735
227 49657 ด.ช. จิรวัฒน์ วังวีระนุสรณ์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
228 49658 ด.ช. จิรายุ ภู่พิพัฒน์กูล ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
229 49659 ด.ช. ชุติพนธ์ จุมปาลี ง20237 เขียนแบบ1 735 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
230 49660 ด.ช. ณัญฐกรณ์ ดอนสินบูรณ์ ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ง20237 เขียนแบบ1 735      
231 49661 ด.ช. ณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
232 49662 ด.ช. ณัฐภัทร นวลปา พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808
233 49663 ด.ช. เดชพนต์ วงศ์พานิช ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
234 49664 ด.ช. ธนากร สุวงศ์เครือ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
235 49665 ด.ช. ธีร์ ศรีอิ่นแก้ว ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
236 49666 ด.ช. นรารัตน์ อยู่รักญาติ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
237 49667 ด.ช. บัณฑิตณรงค์ ปวงคำ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
238 49668 ด.ช. ปรีดียาธร ผลดี ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
239 49669 ด.ช. ปัณณทัต ธรรมปัญญากูล อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
240 49670 ด.ช. เมธัส สุขคำภา ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
241 49671 ด.ช. รฐนนท์ ลิลา อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
242 49672 ด.ช. วุฒิชัย ปัญญามา ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
243 49673 ด.ช. สิงหเดช แสนวงค์คำ พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0
244 49674 ด.ช. สิทธิธากรณ์ ปวงคำ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
245 49675 ด.ช. โสภณ นามวงศ์ จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20203 เปตอง 506
246 49676 ด.ช. อชิระ ธีรวัฒน์วาที ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20237 เขียนแบบ1 735      
247 49677 ด.ช. อดิเทพ แก้วชุ่ม พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717
248 49678 ด.ช. อภิวิชญ์ เวียงไชย ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
249 49679 ด.ญ. กัญญาพัชร ปาแสง ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
250 49680 ด.ญ. กานต์ธีรา วาละ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
251 49681 ด.ญ. เกตน์สิริ ไม้ประดิษฐ์ ง20237 เขียนแบบ1 735 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
252 49682 ด.ญ. จิรัชยา มีใจวงค์ จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
253 49683 ด.ญ. จิรัชยา ชมภูบุตร ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
254 49684 ด.ญ. จุฑามณี แก้วลือ ง20237 เขียนแบบ1 735 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
255 49685 ด.ญ. ชนันต์ญา สมจันทร์ตา ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
256 49686 ด.ญ. ชัญญา เล็กกำแหง ง20237 เขียนแบบ1 735 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
257 49687 ด.ญ. ณฐกมล สีชมภู ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
258 49688 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ไชยองค์การ ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
259 49689 ด.ญ. ณัฐจิรา ศรีชัยตัน อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
260 49690 ด.ญ. ธัญญ์รัศม์ มีชั้น อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
261 49691 ด.ญ. ธารมิกา พรหมเผ่า ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
262 49692 ด.ญ. นภัทรชา จุไร อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
263 49693 ด.ญ. พรสิริ บุญมาอูป อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
264 49694 ด.ญ. พิชาพร กล้าทำ ง20237 เขียนแบบ1 735 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
265 49695 ด.ญ. วนคีตานันท์ ปุกคำ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
266 49696 ด.ญ. วริสรา รุ่งเลิศธนกิจ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
267 49697 ด.ญ. วิชญาพร จันทร์พุฒ ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655 ง20237 เขียนแบบ1 735      
268 49698 ด.ญ. เวธิกา หารอาจ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
269 49699 ด.ญ. สไบทอง ทิพจร ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460            
270 49700 ด.ญ. อติกานต์ ปีบ้านใหม่ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
271 49701 ด.ช. จิรพัฒน์ อัศวะสัย ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
272 49702 ด.ช. จิรัฏฐ์ อินทร์ต๊ะสืบ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
273 49703 ด.ช. ฉัตรดนัย บุญอธึก พ20207 ฟุตบอล 551 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 พ20203 เปตอง 506
274 49704 ด.ช. ชนะชล ปัญญาคำ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
275 49705 ด.ช. ชัชฌานนท์ ธีระศักดิ์คชา ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
276 49706 ด.ช. ชิติกร ต้อนรับ ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
277 49707 ด.ช. ชิษณุชา ดีคำวงค์ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
278 49708 ด.ช. ณัฏฐภัทร รินทร์แก้ว จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ง20237 เขียนแบบ1 735      
279 49709 ด.ช. ณัฐชนน อินต๊ะขัน ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง20237 เขียนแบบ1 735      
280 49710 ด.ช. ณัฐพัชร์ เครือแปง พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819
281 49711 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ธนาเศรษฐอังกูล ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
282 49712 ด.ช. ธนดล หอมนิยม ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
283 49713 ด.ช. นภัส พลอยเจิมศรี ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
284 49714 ด.ช. ปัญญาพล สุดประเสริฐ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
285 49715 ด.ช. พัทธดนย์ พิยะเดช ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 พ20213 ฟุตซอล 551 พ20207 ฟุตบอล 551
286 49716 ด.ช. พีรพัฒน์ อุปปัญญา                  
287 49717 ด.ช. วีรภัทร์ จอมใจ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
288 49718 ด.ช. ศรัณธร ศิริธร ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
289 49719 ด.ช. ศิรสิทธิ์ ศรีใจวงศ์ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
290 49720 ด.ช. สิปปภาส ฟูฝั้น ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
291 49721 ด.ช. สิริราช องอาจ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
292 49722 ด.ช. สุวิจักขณ์ เดชไชยพงศ์ ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
293 49723 ด.ช. อรรถพันธ์ ชงโคสันติสุข ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
294 49724 ด.ญ. กชกร ยาสมร จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ง20237 เขียนแบบ1 735      
295 49725 ด.ญ. กมลลักษณ์ ลีสุขสาม ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
296 49726 ด.ญ. กัญญาวีร์ คำสินธ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
297 49727 ด.ญ. กัญภาภัค เอสุจินต์ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
298 49728 ด.ญ. กัลป์ เกียรติศิลป์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
299 49729 ด.ญ. กุลธิดา วงศ์แก้ว ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610      
300 49730 ด.ญ. เขมสุฎา พิศาลรุ่งโรจน์ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
301 49731 ด.ญ. จิดาภา วงศ์เขียวถา ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
302 49732 ด.ญ. ชัญญาดา สุขพี้ ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
303 49733 ด.ญ. ณัฐณิชา กระจ่างฉาย อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825      
304 49734 ด.ญ. ณัฐภรณ์ เจริญสุข ย20201 ภาษาเยอรมัน1 825 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
305 49735 ด.ญ. ดลฤทัย จิตธำรงสิริกุล ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610      
306 49736 ด.ญ. นภัสสินี ทองคำฟู จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610      
307 49737 ด.ญ. ปานชนก เมืองมา ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
308 49738 ด.ญ. ปาริชาติ จันทร์คำ จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812            
309 49739 ด.ญ. พรญาณี คุ้มทรัพย์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
310 49740 ด.ญ. พลอยชยา พงษ์มณี อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
311 49741 ด.ญ. พิชญธิดา สมลังกา ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
312 49742 ด.ญ. พิชญ์สินี พุ่มน้อย ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702
313 49743 ด.ญ. ละอองฟ้า วังซ้าย ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
314 49744 ด.ญ. วิภาภรณ์ ฝั้นแก้ว ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655            
315 49745 ด.ญ. สุลักษ์ศิกา หอมแก่นจันทร์ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
316 49746 ด.ช. กรวุธ สืบหล้า ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
317 49747 ด.ช. กัสกร กาคำ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429            
318 49748 ด.ช. กีรติ อวดกล้า อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
319 49749 ด.ช. คณาธิป ฟูคำ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
320 49750 ด.ช. ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์บุตร ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
321 49751 ด.ช. ดนุพัฒน์ โกเมฆ ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551
322 49752 ด.ช. ธนโชติ อยู่ยืน อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
323 49753 ด.ช. ธรรมณัฐ พิสุทธิ์รุจิโรจน์ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
324 49754 ด.ช. ธีรภัทร สกุลฤทธิชัย ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
325 49755 ด.ช. ปุณยวีร์ ใจงาม ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
326 49756 ด.ช. พชรพงศ์ ศรีสองเมือง อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
327 49757 ด.ช. พิชญะ เม่นสุวรรณ์ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
328 49758 ด.ช. พีรพัชร คำบุญทา ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
329 49759 ด.ช. พีรวัส จิตจักร ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
330 49760 ด.ช. ภัคพล สันเทพ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
331 49761 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ใจชุ่ม ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
332 49762 ด.ช. ภูมิพัฒน์ พิบูลย์สมบัติ ง20237 เขียนแบบ1 735 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
333 49763 ด.ช. ศิวัช สมจันทร์ตา ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
334 49764 ด.ช. ศีลพัฒน์ ศรีนอก ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
335 49765 ด.ช. แสนยากร สุขกรณ์ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
336 49766 ด.ช. หิรัณย์ สุวรรณโน อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
337 49767 ด.ช. อติชาติ เกตุวิรัตน์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
338 49768 ด.ช. อรุณสวัสดิ์ พุทธโคตร ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
339 49769 ด.ญ. กิ่งกาญจน์ เชียงโญ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
340 49770 ด.ญ. เขมินทรา โชคสุขอนันท์ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
341 49771 ด.ญ. ชญานิศ คำอ้าย ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
342 49772 ด.ญ. ญาดา ศิริรักษ์ ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
343 49773 ด.ญ. ณัฐกมล ถือบุญ ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
344 49774 ด.ญ. ณัฐฐาวี วงค์ษา จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
345 49775 ด.ญ. ณัฐนิชา ราชประสิทธิ์ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20237 เขียนแบบ1 735      
346 49776 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ท้าวคำลือ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
347 49777 ด.ญ. ณิชาภัทร จำรูญพันธุ์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
348 49778 ด.ญ. ธนัญชนก หมีบุรุษ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
349 49779 ด.ญ. นภวรรณ วิลาวรรณ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
350 49780 ด.ญ. ปณิศรา ศิริชุ่ม ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
351 49781 ด.ญ. ปาณิสรา ลาลุน ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
352 49782 ด.ญ. ปิยนันท์ กาวินันท์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
353 49783 ด.ญ. พิมพ์ชนก ศรีวงษ์ชัย อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20237 เขียนแบบ1 735      
354 49784 ด.ญ. ภิงขวดี ตันวงศ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
355 49785 ด.ญ. เมธาวี ชุณหโชคกุล ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
356 49786 ด.ญ. ศิรภัสสร ดวงประภา จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
357 49787 ด.ญ. สิริญาภรณ์ สุคำวัง อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ง20237 เขียนแบบ1 735      
358 49788 ด.ญ. หยาดทิพย์ ยะคำ ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
359 49789 ด.ญ. อรทิวา ฝึกฝน จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
360 49790 ด.ญ. อินทุภา ณ ลำปาง อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
361 49791 ด.ช. กิตติกร ตันสุวรรณ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
362 49792 ด.ช. จักรินทร์ กาจารี ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
363 49793 ด.ช. ชิษณุพงศ์ นิรัติศัย ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
364 49794 ด.ช. ฑัลก์หิรัญ คำมา ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
365 49795 ด.ช. ณภัทร วิทิตานนท์ พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804
366 49796 ด.ช. ณัฐพล กัลปสันติ ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
367 49797 ด.ช. ทัศณพล ศรีธิราช ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
368 49798 ด.ช. ธณัชพงศ์ วะเท ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
369 49799 ด.ช. ธนพงศ์ อินฟากท่า ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610      
370 49800 ด.ช. ธเนตร มาลาเสติ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
371 49801 ด.ช. ธิติพันธ์ ตรีสารศรี จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
372 49802 ด.ช. ธีรเมธ โพธิ์เรือง พ20213 ฟุตซอล 551 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
373 49803 ด.ช. นพคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
374 49804 ด.ช. บวรวิชญ์ เนียมศิริ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
375 49805 ด.ช. ปภังกร พรมมาบุญ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
376 49806 ด.ช. ปรวิช สมบูรณ์ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
377 49807 ด.ช. ภาณุ ใจแก้วแดง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
378 49808 ด.ช. วุฒิภัทร อรรคเดโช ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
379 49809 ด.ช. ศิวพล กองแก้ว พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834
380 49810 ด.ช. สายกลาง จะวะนะ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
381 49811 ด.ช. สิรวิชญ์ ปัญญาไว ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
382 49812 ด.ช. สืบสกุล ชุมภูปิก ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
383 49813 ด.ช. หรรษกร รินจ้อย ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
384 49814 ด.ญ. เกศรินทร์ นารี ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
385 49815 ด.ญ. ขวัญจิรา นันตาแสง ง20293 งานห้องสมุด1 732 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
386 49816 ด.ญ. ชิชา เผือกอ่อน ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
387 49817 ด.ญ. โชติกา อตุมา ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155            
388 49818 ด.ญ. ธัญพร ฟูธรรม ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
389 49819 ด.ญ. นภัสวรรณ ยอดศรีคำ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
390 49820 ด.ญ. นันท์นภัส ปานเหลือง ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
391 49821 ด.ญ. บูรพา อุตมา อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
392 49822 ด.ญ. ปฏิณญาภรณ์ แก้วสีงาม ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
393 49823 ด.ญ. ปพิชญา ฉัตรเงิน ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
394 49824 ด.ญ. ปาลิตา แก้วสามต่อ ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
395 49825 ด.ญ. เพลงพัทรา โสภาแปง ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
396 49826 ด.ญ. ภัทรศยา โลมากุล ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
397 49827 ด.ญ. มัณฑิตา ชุ่มเมืองเย็น ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
398 49828 ด.ญ. รสิตา คำสอน ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
399 49829 ด.ญ. รุ่งทิพย์ อินชัยยงค์ ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
400 49830 ด.ญ. รุจิราพร อิ่นแก้ว ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
401 49831 ด.ญ. วชิรญาณ์ ปันดี อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
402 49832 ด.ญ. ศุภัชชา เดี่ยวรัตนกุล ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
403 49833 ด.ญ. สวิตตา อุดรวัฒน์ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
404 49834 ด.ญ. สุพรรณิการ์ เร่นตรง ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
405 49835 ด.ญ. อรวรินทร์ อินเขียวสาย ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
406 49836 ด.ช. กตัญญู มากมี อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
407 49837 ด.ช. ครองสิริ ทิพย์มณฑา ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
408 49838 ด.ช. จตุธรรม ปาสิงห์ ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
409 49839 ด.ช. ฉลองสิริ แลวริด อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
410 49840 ด.ช. เฉลิมเกียรติ กัน ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551
411 49841 ด.ช. ชยพล ทรัพย์ธัญนพ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
412 49842 ด.ช. ณรงศักดิ์ ฉัตรดี พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460
413 49843 ด.ช. ทยากร ตากาบุตร ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
414 49844 ด.ช. ธนกร ของเดิม ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
415 49845 ด.ช. ธนศักดิ์ กิตติธรากูล พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460
416 49846 ด.ช. นพณัฐ ก๋าใจ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
417 49847 ด.ช. นารา ฟองแก้วงาม ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
418 49848 ด.ช. ปุณพจน์ เอื้อเฟื้อ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
419 49849 ด.ช. พลกฤต เป็นมูลยิ่ง ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ง20237 เขียนแบบ1 735      
420 49850 ด.ช. ภรภัทร ฉายรังษี ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20203 เปตอง 506
421 49851 ด.ช. ภีรภูมิ ลำปน ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
422 49852 ด.ช. ภูริต ศรีทะโร ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
423 49853 ด.ช. วรพล ยะเปียง ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
424 49854 ด.ช. ศรัณศักดิ์ ต๊ะสุทา ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
425 49855 ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สุวรรณชีวะศิริ ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
426 49856 ด.ช. อติวัณณ์ เสรารัตน์ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 พ20207 ฟุตบอล 551      
427 49857 ด.ช. อนุกูล สามารถ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503            
428 49858 ด.ช. อุกฤษฎ์ บุญลิถาน ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
429 49859 ด.ญ. กัญญาภัทร ฟูใจ ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
430 49860 ด.ญ. กัญติมา ปันตา ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
431 49861 ด.ญ. คัมภีรดา คำตุ้ยเชื้อ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
432 49862 ด.ญ. จุฑาทิพย์ ชัยประสิทธิกุล จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812            
433 49863 ด.ช.. สัฏฐี ทำทอง พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612
434 49864 ด.ญ. ธนวรรณ มาทา ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
435 49865 ด.ญ. ธนัชพร ม่วงมี ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
436 49866 ด.ญ. ธนันญา แสนหมื่น ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
437 49867 ด.ญ. ธัญชนก จันทะวงศ์ ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
438 49868 ด.ญ. นวพร ไชยเตกุล ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
439 49869 ด.ญ. ปนัสยา มีใจวงค์ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
440 49870 ด.ญ. ปภาวรินทร์ มงคล ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
441 49871 ด.ญ. ปุณณดา ตรงปัญญาโชติ ง20293 งานห้องสมุด1 732 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
442 49872 ด.ญ. พริษฐ์ธาดา ยศทองงาม จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812            
443 49873 ด.ญ. พิชญาภรณ์ โนใจปิง ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
444 49874 ด.ญ. พิมพ์ชนก เครือใจยา ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
445 49875 ด.ญ. รังสิยา สันติรังสิมันตุ์ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
446 49876 ด.ญ. วรภัทร ผลประโยชน์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
447 49877 ด.ญ. สุวิณ์ชิตา จันทร์อ่อน อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
448 49878 ด.ญ. อภิชญา ราชนำปน ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
449 49879 ด.ญ. อรชัญญา เกี้ยวสกุลชัย จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
450 49880 ด.ญ. อิสรีย์ พิจารณ์วณิช ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
451 49881 ด.ช. กรณ์ดนัย ปินตาวงค์ พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861
452 49882 ด.ช. กรตะวัน ศรีม่วง ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
453 49883 ด.ช. กันตภณ โคตะอินทร์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
454 49884 ด.ช. เจตนิพัทธ์ พิมสาร พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612
455 49885 ด.ช. ไชยนันท์ อินธนาพันธ์ พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460
456 49886 ด.ช. ฐากูร อุตมะ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
457 49887 ด.ช. ธนธรณ์ รอดย้อย ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
458 49888 ด.ช. ธนธัส ศรีพิศุทธิ์ตระกูล ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
459 49889 ด.ช. ธนากานต์ ยะถา ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20203 เปตอง 506
460 49890 ด.ช. พฤทธิ์ พญาไทย ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ง20237 เขียนแบบ1 735      
461 49891 ด.ช. พิชญุตม์ ท้าวไชยยา ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756 พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551
462 49892 ด.ช. พีรพัฒน์ กันตา จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
463 49893 ด.ช. พีรพัฒน์ ปัญญา ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
464 49894 ด.ช. ภาคย์โภไคย หมื่นเทพ พ20207 ฟุตบอล 551 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823 พ20203 เปตอง 506
465 49895 ด.ช. รัฐพล ทองใบ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
466 49896 ด.ช. วรโชติ ธิวงศ์ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
467 49897 ด.ช. ศุกลภัทร อัครชัยธัญศิริ ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
468 49898 ด.ช. เศรษฐพงษ์ แก้วมูล ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
469 49899 ด.ช. สันติภาพ มั่นเหมาะ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
470 49900 ด.ช. สิรวิชญ์ วะเท ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
471 49901 ด.ช. โสภณวิชญ์ คงดำ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
472 49902 ด.ช. อิสระ ติ๊ตาวงศ์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
473 49903 ด.ญ. กชกร แสงวรรณ จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
474 49904 ด.ญ. กุลฑีรา ตาเมืองมูล ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
475 49905 ด.ญ. ชญานันท์ กลีบบัว ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
476 49906 ด.ญ. ชนัญญา เดชาปุณยธร ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
477 49907 ด.ญ. ชนิกานต์ พรหมจรรย์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
478 49908 ด.ญ. ชวิศา ตรีวัฒนาวงศ์ จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ง20237 เขียนแบบ1 735      
479 49909 ด.ญ. ญาณศิริ เบอร์ริส อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
480 49910 ด.ญ. ฐิติยา อุตมีมั่ง ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
481 49911 ด.ญ. ณัฐกุล ศรีสกุล ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
482 49912 ด.ญ. ณัฐนันท์ จันทร์แสนตอ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
483 49913 ด.ญ. ทักษิณา ปงมะจักร์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
484 49914 ด.ญ. นภัสกรณ์ เครือสาร ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
485 49915 ด.ญ. นันท์นภัส หมื่นยศ ง20237 เขียนแบบ1 735 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808      
486 49916 ด.ญ. บุญญาภา ฉัตรวราชัย จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843      
487 49917 ด.ญ. ปุณยาภา มั่นธนะกิจ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
488 49918 ด.ญ. เปมิกา ธรรมสุ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
489 49919 ด.ญ. พิชญกันย์ เหมวรางค์กูล ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
490 49920 ด.ญ. ภัทรนันท์ ธารเนตร อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
491 49921 ด.ญ. ลลิตา ฟองคำ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
492 49922 ด.ญ. ลัทธวิตรา ขัดผาบ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
493 49923 ด.ญ. วรางคณา ดอยลอม อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
494 49924 ด.ญ. ศิริประภา กำลังว่อง อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
495 49925 ด.ญ. สุจิตตรา ตันสาย ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
496 49926 ด.ช. ณภัค เยาวสิทธิกร ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
497 49927 ด.ช. ทักษดนย์ คนฟู ง20293 งานห้องสมุด1 732 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
498 49928 ด.ช. ธนกฤต เศรษฐอรวรรณ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
499 49929 ด.ช. ธนภัทร อมรปิยะกิจ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
500 49930 ด.ช. ธเนศวร ปีบ้านใหม่ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
501 49931 ด.ช. ปรีดียาพงศ์ กองพรหม ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
502 49932 ด.ช. พชร เพียรดี อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
503 49933 ด.ช. พสธร เจียรพินิจนันท์ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
504 49934 ด.ช. พันกร ณ น่าน ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651      
505 49935 ด.ช. พิภู แก้ววงค์ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
506 49936 ด.ช. พีรพัฒน์ เครือคำน้อย จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812 พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551
507 49937 ด.ช. ฟ้าใหม่ ยอดคำ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
508 49938 ด.ช. ภูรินาท สงสาร ง20237 เขียนแบบ1 735 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744      
509 49939 ด.ช. วรัญชิต วรรณเลิศ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551
510 49940 ด.ช. วีรภัทร ยศสมแสน พ20207 ฟุตบอล 551 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 พ20213 ฟุตซอล 551
511 49941 ด.ช. ศิวกร ฝั้นจักสาย ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
512 49942 ด.ช. เศรษฐพงศ์ ดวงแก้ว ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
513 49943 ด.ช. สรวิชญ์ เถินบุรินทร์ พ20203 เปตอง 506 พ20207 ฟุตบอล 551 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612
514 49944 ด.ช. สิรวิชญ์ ใจวุฒิ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
515 49945 ด.ช. อธิวัฒน์ นนท์เดชกูล ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
516 49946 ด.ช. อนุชิต วงค์จักร์คำ ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
517 49947 ด.ช. อภิรักษ์ กันเอ้ย ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
518 49948 ด.ญ. กชกร เวชกร อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
519 49949 ด.ญ. กนกวรรณ กมลโรจนวงศ์ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
520 49950 ด.ญ. กรวรรณ ฟองคำ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
521 49951 ด.ญ. กิตติมา แก้วมะโน ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
522 49952 ด.ญ. กิตติมา ก้านชมภู ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
523 49953 ด.ญ. กุลธิดา ประเสริฐวัฒน์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
524 49954 ด.ญ. ชนากานต์ สมงาม ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718      
525 49955 ด.ญ. นพพะจิรา อัชวงศ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
526 49956 ด.ญ. นันทิชา มาละเงิน ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20237 เขียนแบบ1 735      
527 49957 ด.ญ. ปวริศา คันธะชุมภู อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
528 49958 ด.ญ. ปุณิกา เกตุวงษ์ ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
529 49959 ด.ญ. พรรณพนัช ประพันธ์ปรีชา จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
530 49960 ด.ญ. พลอยรดา จันทร์ประภาภรณ์ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
531 49961 ด.ญ. พิมลสิริ นำมา ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
532 49962 ด.ญ. เพรียงรดา เทวิละ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
533 49963 ด.ญ. ภคพร สมศรี อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
534 49964 ด.ญ. มณีรัตน์ ขันแก้ว อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702      
535 49965 ด.ญ. ลักษิกา กาตาสาย ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 812      
536 49966 ด.ญ. วรัชญาภรณ์ ยศสมสาย อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
537 49967 ด.ญ. สทินา รสกลิ่นกันทา อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
538 49968 ด.ญ. อภิชญา แก้วบุญเรือง อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
539 49969 ด.ญ. อรรัมภา สาคร อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
540 49970 ด.ญ. อัญชลี น้อยจันทร์ ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
541 49971 ด.ช. กัณฑ์อเนก จันทร์มณี ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
542 49972 ด.ช. กันตพงศ์ ชาญชัยวีระพันธ์ ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
543 49973 ด.ช. ชัชชนน มณีไชย ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503            
544 49974 ด.ช. ไชยมงคล ไชยาวุฒิ อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804            
545 49975 ด.ช. ณัชพล แสงเมือง ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155            
546 49976 ด.ช. ณัฐภัทร ชนะเมืองคล จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811      
547 49977 ด.ช. ต่อตระกูล ศิริวงค์ ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756      
548 49978 ด.ช. ทักษดนย์ จิรัฐิตินันท์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305      
549 49979 ด.ช. ไทรัฐ สัตย์จริง ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
550 49980 ด.ช. นาราวินท์ ชนะเจิดจรรย์ ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329      
551 49981 ด.ช. ประพฤกษ์ คำพันธ์ ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834      
552 49982 ด.ช. ลัทธพล กรรเชียง ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
553 49983 ด.ช. วทัญญู ยะเรือนงาม พ20203 เปตอง 506 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460 พ20207 ฟุตบอล 551
554 49984 ด.ช. วรากร วงค์พรหมสาย ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503      
555 49985 ด.ช. วรุตม์ พรมวัง ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718            
556 49986 ด.ช. วสุวิท สาระวันท์ ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823      
557 49987 ด.ช. วิศาลย์ศักดิ์ ไชยมงคล ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 329 พ20207 ฟุตบอล 551      
558 49988 ด.ช. วีรพจน์ วงศ์มณี อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 460      
559 49989 ด.ช. ศิรวิทย์ บุญเรือง พ20207 ฟุตบอล 551 ง20293 งานห้องสมุด1 732      
560 49990 ด.ช. ศุภวิชญ์ ทาสิทธิ์ พ20207 ฟุตบอล 551 พ20203 เปตอง 506 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804
561 49991 ด.ช. ศุภวิชญ์ เวียงนาค พ20207 ฟุตบอล 551 พ20213 ฟุตซอล 551 พ20203 เปตอง 506
562 49992 ด.ช. สัณห์ศรุต วีระพิทักษ์กุล ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 503 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
563 49993 ด.ญ. กรชวัล แก้วคำปา อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 843 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 707      
564 49994 ด.ญ. กุญญาพัฒน์ แปงสนิท ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0      
565 49995 ด.ญ. เกวลินย์ มาลัย ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 819      
566 49996 ด.ญ. จิรัชญา แก้วร่วมวงค์ ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609      
567 49997 ด.ญ. ณัฐชยา ยศข่าย ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 ง20237 เขียนแบบ1 735      
568 49998 ด.ญ. ณิชมน สุวรรณเรือง อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861      
569 49999 ด.ญ. ทองณัฐฐา ศิริภากรกาญจน์ ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655      
570 50000 ด.ญ. ธนภรณ์ เพ็ชรตาบุตร ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746      
571 50001 ด.ญ. นพธีรา สิงห์ขร ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651            
572 50002 ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์ประเสริฐ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606      
573 50003 ด.ญ. บุญญาพร แก้วใจบุญ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 804      
574 50004 ด.ญ. ปฐมาวดี โพธิ์ทอง ง20293 งานห้องสมุด1 732 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
575 50005 ด.ญ. พัณณิตา สุวรรณโน ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 606 ง20237 เขียนแบบ1 735      
576 50006 ด.ญ. รัมภาพร ขาวอ่อน ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 717      
577 50007 ด.ญ. วรัชยา สกุลไทย ง20293 งานห้องสมุด1 732 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
578 50008 ด.ญ. วรัญญา วันใจ                  
579 50009 ด.ญ. ศรัญญา อินทะปัด ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 651 ง20237 เขียนแบบ1 735      
580 50010 ด.ญ. ศศิวิมล บรรเลงกิจ ง20237 เขียนแบบ1 735 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 612      
581 50011 ด.ญ. ศุภณิชา ขจรประภาสันต์ จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 304      
582 50012 ด.ญ. ศุภาวิชญ์ บูรพา ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 610 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
583 50013 ด.ญ. สุชาวดี ทองภักดี ง20204 การปลูกไม้ประดับ 718 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309      
584 50014 ด.ญ. อนัญญา เมืองแก้ว ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429      
585 50015 ด.ญ. อรรัมภา บุลยเลิศ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 155      
586 50016 ด.ช. กฤตเมธ ปันทะรส ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744            
587 50017 ด.ช. กานต์ อุดเอ้ย ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309            
588 50018 ด.ช. ณวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 305            
589 50019 ด.ช. ณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์ ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309            
590 50020 ด.ช. ตะวัน หล้าสมศรี ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744            
591 50021 ด.ช. เตชินท์ ศรีบุรุษ ง20237 เขียนแบบ1 735            
592 50022 ด.ช. ธนกฤต ธิยาว อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811            
593 50023 ด.ช. ธีรพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง ง20237 เขียนแบบ1 735            
594 50024 ด.ช. นิรวิทธ์ พวงเรือนแก้ว ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 309            
595 50025 ด.ช. บุญญฤทธิ์ งามขำ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0            
596 50026 ด.ช. เปี่ยมภัทร สันชุมภู อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811            
597 50027 ด.ช. พงศ์พล อินต๊ะวงค์ ง20237 เขียนแบบ1 735            
598 50028 ด.ช. พีรวัสฐ์ พละศักดิ์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609            
599 50029 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ศรีโรจนกุล ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 744            
600 50030 ด.ช. ศิระ บู่แย้ม ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609            
601 50031 ด.ช. ศิวัฒม์ วงค์ธิดา อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811            
602 50032 ด.ช. สิริวรภูมิ ใหม่ขันท์ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823            
603 50033 ด.ช. สุกฤษฏิ์ วงค์อ๊อด ง20237 เขียนแบบ1 735            
604 50034 ด.ช. อัครวัฒน์ พงษ์พิสุทธินันท์ ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 702            
605 50035 ด.ญ. ฉวีรัตน์ โนใจปิง ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429            
606 50036 ด.ญ. ชนิดาภา ยอดยิ่ง ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 756            
607 50037 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ เรือนนะการ อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 823            
608 50038 ด.ญ. ณัฐนันท์ กันทา อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834            
609 50039 ด.ญ. ธนัชพร สันตกิจ อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 808            
610 50040 ด.ญ. ธนิสรา คำมีอ้าย จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 861            
611 50041 ด.ญ. นภัทร ทองอุปการ อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811            
612 50042 ด.ญ. นิรนุช วงศ์เขียว ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 429            
613 50043 ด.ญ. ปราณปริยา มงคลคลี ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
614 50044 ด.ญ. พีรญา วังชัย อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 834            
615 50045 ด.ญ. รตี ตุ่นสีใส                  
616 50046 ด.ญ. วรินยุพา ชิวหรัตน์ ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 609            
617 50047 ด.ญ. วริศรา ปามา ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655            
618 50048 ด.ญ. ศิรดา เทพแปง อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 811            
619 50049 ด.ญ. ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0            
620 50050 ด.ญ. อรจิรา ศิลประเสริฐ ง20296 งานตุงจากกระดาษ 746            
621 50051 ด.ญ. อัญชิสา เตชะวงศ์ ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 655            
622 50052 ด.ช. กฤตภาส บุญเรือง                  
623 50053 ด.ช. ชนกนนท์ กองกันทะ                  
624 50054 ด.ช. ญาณภัทร แสงใส                  
625 50055 ด.ช. ธัณยพงศ์ พุทธวงศ์                  
626 50056 ด.ช. นับพระพร วรวงศ์ประภา                  
627 50057 ด.ช. นิธิกิตติคุณ โอฬารจันทโรทัย                  
628 50058 ด.ช. ปภังกร แก้วประเทศ                  
629 50059 ด.ช. ปัญจธีร์ จันทาพูน                  
630 50060 ด.ช. ปาฏิหาริย์ เชื้อเมืองพาน                  
631 50061 ด.ช. วรินทร ดอนดี                  
632 50062 ด.ช. วุฒิภัทร ใจกันทา                  
633 50063 ด.ช. ศศิศ ยอดยิ่ง                  
634 50064 ด.ช. สิรภพ ณ ลำปาง                  
635 50065 ด.ช. สุภเวช วงศ์เงิน                  
636 50066 ด.ญ. กนกขวัญ สันวงค์                  
637 50067 ด.ญ. กรณ์อริญชย์ เทพคำปลิว                  
638 50068 ด.ญ. กรภัทร์ คงพิริยะภิญโญ                  
639 50069 ด.ญ. กานต์ธีรา เมฆรักษาวนิช                  
640 50070 ด.ญ. ขวัญหทัย ใจยา                  
641 50071 ด.ญ. ครองสิริ เทพพรมวงศ์                  
642 50072 ด.ญ. ชนันธร จักราชัย                  
643 50073 ด.ญ. ณัฐญาดา ธรรมชัยกุล                  
644 50074 ด.ญ. ณิชมน วัฒนกุล                  
645 50075 ด.ญ. ณิชาภัทร จำปาอูป                  
646 50076 ด.ญ. นลพรรณ วงค์ชมภู                  
647 50077 ด.ญ. นำหทัย บุณยรัตพันธุ์                  
648 50078 ด.ญ. ปพิชญา หลักมั่น                  
649 50079 ด.ญ. พิมพ์พิกา มุขแจ้ง                  
650 50080 ด.ญ. ภูริชญา อินต๊ะทิพย์                  
651 50081 ด.ญ. รตนพร แถมสุข                  
652 50082 ด.ญ. ลักษณียา เสรีกุลวิเวทย์                  
653 50083 ด.ญ. สิริยากร สำอางค์ศรี                  
654 50084 ด.ญ. สุวพิชญ์ จงสุวรรณวัฒนา                  
655 50085 ด.ญ. อริษรา งามจิตต์เอื้อ                  
656 50086 ด.ญ. อลิสา อโรร่า                  
657 50087 ด.ญ. อาภาภัทร เมฆนภาภรณ์                  
658 50088 ด.ช. กันตพรรธน์ มณีวรรณ                  
659 50089 ด.ช. เขมกร จูเซียน                  
660 50090 ด.ช. ชัชชัย คมสัน                  
661 50091 ด.ช. ณัฐณาศิส ชัยชนะสูงศักดิ์                  
662 50092 ด.ช. ธัชชกร พรรณารุโณทัย                  
663 50093 ด.ช. ธาวิน แก้วเย็น                  
664 50094 ด.ช. ธีรวัฒน์ คำลือ                  
665 50095 ด.ช. ธีรวิทย์ คำลือ                  
666 50096 ด.ช. ปุญญกฤต แสงเมือง                  
667 50097 ด.ช. พันธุสิน มณีนันทน์                  
668 50098 ด.ช. พากฤต แก้วเมืองมูล                  
669 50099 ด.ช. รมย์ โอภาสสมุทรชัย                  
670 50100 ด.ช. วรธน นุชพงษ์                  
671 50101 ด.ช. วโรตนม์ ไวสติ                  
672 50102 ด.ช. อรุณวิชญ์ งามดี                  
673 50103 ด.ญ. กรชนก ชูทอง                  
674 50104 ด.ญ. กัญญาภัค จันอ้น                  
675 50105 ด.ญ. ฉัตรามณี ทมุ้ง                  
676 50106 ด.ญ. ชญานี ครุขยัน                  
677 50107 ด.ญ. ชนญาดา แสนทอน                  
678 50108 ด.ญ. ณภัทร วัชรขจรกุล                  
679 50109 ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์แคะหล้า                  
680 50110 ด.ญ. ณัฐวิภา ตันหราพันธุ์                  
681 50111 ด.ญ. นภสร จำนงค์ไทย                  
682 50112 ด.ญ. ปรียากร ชัยศร                  
683 50113 ด.ญ. ปวริศา เนียมทอง                  
684 50114 ด.ญ. พีรมณฑ์ ตาตระกูล                  
685 50115 ด.ญ. สาริศา หลายวัฒนไพศาล                  
686 50116 ด.ญ. อภิษฎา เรือนแก้ว                  
687 50117 ด.ญ. อาลีนา ใจคำ